Home Page Image
 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość

tel.: +48 84 677 67 26
fax: +48 84 677 67 10
mail: zsim@wszia.edu.pl
 

Cena: 40 zł

 


Dotychczas w serii ukazały się:

Zamojskie Studia i Materiały 24 (2007)

I. STUDIA I ARTYKUŁY

Jan Andreasik
Ontologiczne podstawy oceny przedsiębiorstwa
Ontological Basis for Enterprise Assessment

Bojczuk Inna
Забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств на основі використання стратегічного маркетингу
Zapewnienie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych z zastosowaniem marketingu strategicznego
Securing Innovative Development of Industrial Enterprises with the Use of Strategic Marketing

Marta Dolecka
Wymierne formy wsparcia bezrobotnych w Lublinie w latach trzydziestych XX wieku
Measurable Forms of Assistance for the Unemployed in Lublin in 1930s

Józef Duda
Oświeceniowa idea reformy włościańskiej w ekonomicznych realiach wsi wschodnich kresów Królestwa Polskiego
The Enlightment Idea of the Agrarian Reform in the Economic Reality of the Country Life in the Eastern Borderland of the Congress Kingdom of Poland

Stanisław Duda
Myśl społeczno-ekonomiczna Stanisława Staszica
Socio-economic Philosophy of Stanisław Staszic

Małgorzata Kamieniecka
Alokacja podatku dochodowego w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny przed 2002 r. na tle wyników badań ogólnokrajowych
Income Tax Allocation in the Enterprises Operating in the Region of Lubelszczyzna Before 2002 in the Light of the Nation-wide Research

Bogdan Kawałko, Adam Tittinger
Kształtowanie się węzłów oraz strumieni ruchu granicznego na granicy wschodniej Polski po wejściu do UE, a rozwój regionów wschodnich
Formation of Junctions and Streams of Borderline Traffic in the Eastern Border of Poland After the Accession to the EU in Relation to the Development of the Eastern Regions

Teresa Kondrakiewicz
Przemysł cukrowniczy po integracji Polski z Unią Europejską
Sugar Industry in Poland After Integration with the European Union

Mieczysław Kowerski
Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim – sześć lat doświadczeń
Business Tendency Surveys in Lubelskie Region Six Years of Expiriences
Zbigniew Mitura
Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i województwie lubelskim w latach 1999–2005
Problems of Employment and Unemployment in Poland and in Lubelskie Voivodship in the Years 1999–2005

Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
Pomoc dla regionów słabo rozwiniętych z funduszy UE a szanse aktywizacji gospodarczej województwa lubelskiego
The EU Assistance for Underdeveloped Regions and Chances for Economic Activation of Lubelskie Voivodship

Alicja Oniszczuk, Katarzyna Żuk, Renata Jurak
Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów pełnych i zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży tekstylnej
Cost Calculation in the Full and Variable Costs Account Based on the Example of a Production Enterprise Operating in the Textiles Sector

Joanna Paliszkiewicz
Proces zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Knowledge Management Process in Small and Medium-sized Enterprises

Bonawentura Maciej Pawlicki
Ochrona dóbr kultury – tożsamość kulturowa Lubelszczyzny w procesach globalizacyjnych wschodniego pogranicza zjednoczonej Europy
Protection of the Cultural Heritage – Cultural Identity of the Lubelszczyzna Region in the Globalisation Processes of the Eastern Borderland of the United Europe

Łukasz Potocki
Polityczne aspekty Wspólnej Polityki Rolnej
Political Aspects of Common Agricultural Policy

Adam Skrzypek
Wpływ kapitału intelektualnego na konkurencyjność w regionie
Influence of the Intellectual Capital on the Competitiveness in the Region

Elżbieta Skrzypek, Julia Wojciechowska
Zarządzanie procesami jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa
Process Management as an Instrument for a Company Development

Kazimierz Szatkowski
Od produkcji seryjnej do przepływu ciągłego – propozycja dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego
From Mass Production to Continuous Flow – an Option for Companies of the Lublin Region

Jacek Szlachta
Strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski Wschodniej – szansa dla województwa lubelskiego
Strategy for the Socio-economic Development of The Eastern Poland – a Chance for Lubelskie Voivodship

Arkadiusz Sztajura
Spółdzielnie socjalne – aspekty prawne część I
Social Cooperatives – Legal Aspects Part I

Janina Szubstarska
Zróżnicowanie przestrzenne rynków pracy na przykładzie województwa lubelskiego i powiatu zamojskiego
Spatial Diversification of Labour Markets Based on the Examples of Lubelskie Voivodship and of the Poviat of Zamość

Zdzisław Szymański
Myśl społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamoyskiego (1800–1874) a późnoklasyczna ekonomia francuska
Socio-economic Concepts of Andrzej Jan Zamoyski (1800–1874) Versus Late-classicistic French Economy

Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk
Zmiany na rynku pracy w województwie podkarpackim po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Changes in the Labour Market in Podkarpackie Voivodship After Poland’s Accession to the European Union

Stanisław Ślusarczyk, Jan Cyran
Znaczenie składnika "analitycznego" koncepcji marketingowej w zarządzaniu firmą
Significance of the “Analytical" Factor of the Marketing Concept In Company Management

Janusz Zaleski, Paweł Tomaszewski, Marek Zembaty
Prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej na podstawie regionalnych modeli HERMIN
Expertise: Forecasts of Social-economic Development of the Eastern Poland on the Basis of the HERMIN Regional Models"

Jan Zalewa
Wytwarzanie odnawialnych surowców energetycznych formą wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa
Producing Renewable Energy Resources as a New Form of Multi-purpose Development of Agriculture

Helena Żukowska
Rosyjska bankowość do 1917 roku
Russian Banking Sector Since 1917

II. MATERIAŁY

Katarzyna Kutek-Sładek
Bezrobocie osób niepełnosprawnych determinantem wykluczenia społecznego

Wojciech Wołoch
Warunki i możliwości przekraczania granicy Unii Europejskiej

Piotr Zieliński
Organizacja organów władzy w Zamościu w latach 1914–1918

III. RECENZJE

Zbigniew Adamowicz
Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie. Sympozjum naukowe 16–17 września 2006. Lublin – Zamość. Opracowanie i redakcja Marian Wojtas, Wydawnictwo bestprint s.c., Lublin – Zamość 2006, ss. 335

Stanisław Duda
Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod redakcją Jerzego Węcławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 253

Andrzej Pakuła
Odpolitycznianie ekonomii czyli ekonomia o ludziach

Andrzej Pakuła
Współczesne, "żelazne prawo płac"

Wiesław Śladkowski
Problematyka historyczna na łamach czasopisma "Zamojskie Studia i Materiały"

IV. POŻEGNANIA

Stanisław Duda
Profesor Wacław Grzybowski (1929–2004)

Bogdan Kawałko
Janusz Różycki (1953–2005)

Bonawentura Maciej Pawlicki
Profesor Wiktor Zin (1925–2007)

   
     

© Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu