Dla autorów

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania propozycji artykułów, opracowań oraz sprawozdań. Materiały prosimy przesyłać na podany niżej adres. Ewentualne pytania dotyczące tematyki proponowanych artykułów prosimy kierować do Redaktora Naczelnego, pytania dotyczące przygotowania technicznego materiałów prosimy kierować do Sekretarza Redakcji na adres poczty elektronicznej: zsim-fizjoterapia@wszia.edu.pl.

Uwagi dotyczące przygotowania i nadsyłania artykułów

 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyróżnione, nienumerowane.
 • Wykresy i rysunki najlepiej w odcieniach szarości (z uwagi na czarno-biały druk). Jeśli jest to możliwe, prosimy o dołączenie plików źródłowych do rysunków (np. Excel, Statistica) lub rysunków w oryginalnych formatach (np. bmp, wmf, jpg), ewentualnie o udostępnienie wydawnictwu grafik, map i zdjęć do zeskanowania.
 • Rysunki i tabele numerowane, numerowanie ciągłe jednolite w całym artykule (Tab. 1., Rys. 1.)
 • Wzory wystawione wyrównane do środka strony, opatrzone numerami w nawiasach kwadratowych z lewej strony.
 • Przypisy rzeczowe numerowane, na dole strony.
 • Przypisy bibliograficzne w tekście w układzie nazwisko/data, np.
  [Green 2002, s. 45].
 • Literatura na końcu artykułu, pozycje bibliograficzne uporządkowane alfabetycznie, nienumerowane, np. Green W. H. (2002): Rehabilitation. Prentice Hall, 5th edition.

Do artykułu dołączone streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem) – około 10–20 wierszy i słowa kluczowe (w języku angielskim).

Prosimy również o podanie afiliacji autora/autorów oraz adresu (numeru telefonu) do korespondencji.

Artykuły prosimy nadsyłać w formie wydrukowanej (1 egzemplarz) i elektronicznej na adres:

Zamojskie Studia i Materiały – Seria Fizjoterapia
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

e-mail:  zsim-fizjoterapia@wszia.edu.pl
tel. +48 (84) 677 67 09

Na wersji drukowanej prosimy zaznaczyć ołówkiem miejsca, w których została użyta niestandardowa czcionka (specjalne znaki matematyczne, litery greckie).

Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie, że artykuł nie był dotąd publikowany drukiem i nie został złożony do druku w innej redakcji.

Jeśli w artykule zostały użyte zdjęcia, grafiki itp. nie będące własnością autora, prosimy dodatkowo o dołączenie pisemnego oświadczenia, że autor uzyskał zgodę na ich publikację.

Zasady recenzowania nadesłanych materiałów

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces”).
 • Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Formularz recenzencki można pobrać stąd: Karta recenzji ZSiM
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Ghostwriting* i guest authorship**

Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

 • Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 • Staramy się uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financialdisclosure”).
 • Dokumentujemy wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

* Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

** Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.