Rok wydania: 2003

W roku akademickim 2003/2004 ukończą studia pierwsi absolwenci nowego w naszej uczelni kierunku FIZJOTERAPIA. Jest to dobry moment aby kolejny zeszyt zamojskich studiów i materiałów” poświęcić naukom medycznym. Fizjoterapia jest bowiem podstawową, można powiedzieć kluczową składową rehabilitacji medycznej, która jest z kolei jedną z podstawowych specjalizacji lekarskich. Natomiast rehabilitacja medyczna, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, jest specjalnością lekarską szczególną.

Rehabilitacja jest przecież, już od wielu lat uznawana za integralną oraz niepodważalną składową nowoczesnego postępowania leczniczego i to na każdym jego etapie. Inaczej można powiedzieć, iż nowoczesna medycyna nie może być „nowoczesną”, gdy w jej skład nie wchodzi rehabilitacja. Rehabilitacja medyczna jest równocześnie składową szerokiego programu działań społecznych określanego jako rehabilitacja. Rehabilitacja jest to wielokierunkowy proces społeczny na rzecz koordynacji wysiłków jednostek służby zdrowia, innych instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych i charytatywnych oraz indywidualnych wysiłków w celu przywrócenia osobom potrzebującym maksymalnie możliwego samodzielnego życia w rodzinie, społeczności, zdolności do pracy zawodowej, aktywności społecznej i twórczej. Termin „przywrócenie” dotyczy tych osób, które w następstwie choroby lub wypadku utraciły nabyte w życiu osobniczym umiejętności i status społeczny. Natomiast w odniesieniu do dzieci mówi się o ułatwieniu nabywania nowych umiejętności i zapobieganiu rozwojowi nieprawidłowych wzorców postawy, ruchowych i zachowania. W zakres rehabilitacji, oprócz rehabilitacji medycznej wchodzi również rehabilitacja pedagogiczna, zawodowa i społeczna.

Rehabilitacja medyczna jest to postępowanie, które umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i plastyczności (dla układu nerwowego) oraz zmniejszenie następstw ustrojowych i psychicznych spowodowanych przez chorobę lub uraz. Z pojęciem rehabilitacja medyczna w sposób nierozerwalny wiąże się fizjoterapia, która obejmuje fizykoterapię, masaż i kinezyterapię. Warto równocześnie podkreślić, że kinezyterapia i fizykoterapia są najstarszymi spośród specjalności medycznych. Od najdawniejszych czasów stosował bowiem człowiek energię fizyczną jak światło, zimno, ciepło, ćwiczenia fizyczne, masaż, wodę dla celów leczniczych. Rehabilitacja medyczna obejmuje
działania kompleksowe prowadzone przez zespół rehabilitacyjny ale też z udziałem różnorodnej grupy lekarzy specjalistów w zakresie wielu specjalności, bez których rehabilitacja najbardziej uszkodzonych (trudnych) chorych nie jest możliwa. Należy jednak podkreślić, że o jakości i sile rehabilitacji zawsze stanowi zespół kompetentnych specjalistów tworzących zespół rehabilitacyjny.  W zespole tym udział doskonale przygotowanego fizjoterapeuty jest nie do przecenienia i bez jego udziału rehabilitacja medyczna nie jest możliwa. Jednakże każdy członek zespołu rehabilitacyjnego ma do zrealizowania, w jak najlepszym zakresie część całościowego programu rehabilitacji, zawsze w ścisłej współpracy z pacjentem oraz innymi członkami zespołu i pod kierunkiem lidera zespołu, którym przeważnie jest lekarz specjalista w rehabilitacji medycznej. Takie są bardzo dobre doświadczenia naszej polskiej rehabilitacji, i taki model jest kontynuowany i rozwijany przy zapewnieniu pełnych praw ale i odpowiedzialności wszystkich współpracowników. Tylko zespół kompetentnych, odpowiedzialnych i współpracujących specjalistów może realizować najtrudniejsze zadania i wyzwania stojące przed medycyną XXI wieku. Są to wyzwania bardzo trudne, gdyż zapotrzebowanie na rehabilitację, medyczną rośnie lawinowo, co wiąże się z wyraźnym przedłużaniem ludzkiego życia, a z drugiej strony, paradoksalnie, z postępem cywilizacyjnym i rozwojem medycyny, która ratuje życie w najbardziej dramatycznych przypadkach. Rodzi się więc nowy problem, aby taki „uratowany” pacjent nie był pozbawiony dalszej pomocy i rehabilitacji. Już profesor Wiktor Dega pisał i powtarzał wielokrotnie, że nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia, a potem pozostawienie go samemu sobie.

W tym „medycznym” zeszycie znajdzie czytelnik ciekawy przekrój artykułów: od profilaktyki choroby wieńcowej – Elżbiety Rutkowskiej i mechanizmów starzenia – Anny Krzepiłko, poprzez chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej i rehabilitację – Szymon Pawlak i wsp., problemy neurorehabilitacji w udarach mózgu – Andrzej Kwolek i ciekawy artykuł Józefa Sowy dotyczący podmiotowości osób w procesie rehabilitacji. Nowe spojrzenie na rehabilitację integracyjną przynosi artykuł Pawła Targosińskiego i współpracowników. Natomiast Jerzy Grossman ze współpracownikami przygotował trzy kolejne prace dotyczące efektów rehabilitacji w amputacjach kończyn dolnych i w rehabilitacji innych schorzeń narządu ruchu oraz dzieci z rozszczepieniem podniebienia.

Zespół Sławomira Snęli przedstawia trzy ciekawe prace dotyczące urazów układu ruchu u dzieci i nowoczesnego ich leczenia. Inne tematy dotyczące marketingu, zarządzania i fizjoterapii – Władysław Pańczyk, Antoni Turzyniecki oraz zastosowania programowania liniowego w kontraktowaniu usług w zakresie rehabilitacji z Narodowym Funduszem Zdrowia – Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła świadczą o nowoczesnych kierunkach rozwoju rehabilitacji, zaś obszerny artykuł Anny Wilmowskiej daje szeroki obraz zabezpieczenia społecznego niepełnosprawności w Polsce.

Andrzej Kwolek

 

ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W RЕНАВІІЛТАСЛ CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Elżbieta Rutkowska

Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-950 Lublin, tel. 0 603 032 903
e-mail: elzbieta.rutkowskal@wp.pl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie –
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Streszczenie

Niedostatek aktywności fizycznej to jeden z najczęściej wymienianych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Specjalnie dobrane formy aktywności ruchowej są uznanym elementem profilaktyki wielu chorób, a w szczególności chorób układu krążenia. Terapia fizykalna jest nader ważnym elementem rehabilitacji. W pracy (na podstawi j badań ankietowych) określono poziom i jakość aktywności fizycznej 100 pacjentów poradni kardiologicznych. Prawidłowy wymiar kinezyterapii zarejestrowano u 2% pacjentów, zaś 45 z badanych nie ćwiczyło wcale. W pracy rozważano uwarunkowania aktywności fizycznej w rehabilitacji.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, choroby układu krążenia, rehabilitacja

 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN REHABILITATION OF CARDIOVASCULAR DISEASES

Summary

Limited movement activity is an important risk factor of civilisation’s diseases. In particular movement activity is a weighty agent in the prophylactic of many diseases and particular of the diseases of the circulatory system. Physical therapy is an essential remedy in rehabilitation. This study showed (by questionnaire study) level and quality of physical activity among 100 patients attending cardiological outpatient’s clinic. A correct physical therapy was observed in 2% patients but 45% never practiced. In the paper there is careful conditionings of movement activity in rehabilitation.
Key words: physical activity, cardiovascular diseases, rehabilitation

 

MECHANIZMY STARZENIA

Anna Krzepiłko

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie,
ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, tel. (84)639-60-31,
e-mail: akrzepilko@inr.edu.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

Ciągle jeszcze nie znamy przyczyn procesu starzenia. Prezentowana praca koncentruje się na wybranych genetycznych i wolnorodnikowych mechanizmach starzenia się. Genetycy molekularni twierdzą, że proces starzenia się jest zaprogramowany i regulowany przez geny. Wyniki badań minionej dekady pokazały, że mutacja w pojedynczym genie znacząco wpływa na proces starzenia się laboratoryjnych organizmów takich jak drożdże Saccharomyces cerevisiae, nicienie Caenorhabditis elegans, muszki owocowe Drosophila, myszy i szczury. Pewne mechanizmy kontroli długości życia są przypuszczalnie takie same u drożdży jak i ssaków. Telomerowa teoria starzenia i teoria retrograde regulation opisują te mechanizmy. Zgodnie z wolnorodnikową teorią starzenia się wysoce reaktywne pochodne tlenu (wolne rodniki) powstają podczas naturalnych procesów metabolicznych. Wolne rodniki powodują uszkodzenia makromolekuł, jednak w organizmie nie wszystkie z nich są naprawiane, tak więc uszkodzenia te akumulują się w komórkach i powodują starzenie się i śmierć. Wysoki poziom metabolizmu prowadzi do wysokiej produkcji wolnych rodników, a tym samym do przyspieszonego starzenia i skracania czasu życia. Długoterminowa restrykcja kaloryczna znacząco obniża produkcję wolnych rodników i zmniejsza uszkodzenia oksydacyjne makromolekuł.
Słowa kluczowe: starzenie, telomerowa teoria starzenia, wolne rodniki, restrykcja kaloryczna.

 

MECHANISM OF AGING PROCESS

Summary

The causes of aging are still unclear. This review focuses on the role of some genetic and free radical mechanisms of aging. Molecular geneticists suggest that the aging process is programmed and regulated by genes. Research from the past decade shows that singlegene mutations can have profound effects on the aging of laboratory organisms such as the yeast Saccharomyces cerevisiae, the worm Caenorhabditis elegans, the fruit flies Drosophila, mice and rats. The mechanisms of genetic control of longevity may be the same in yeast and animals. The telomeres theory of aging and the retrograde regulation theory have described these mechanisms. Free radical theory of aging proposes that highly reactive derivatives of oxygen (free radicals) are formed during normal metabolism. Free radicals cause damage to macromolecules, so that the organism is unable to repair all of them, and damage accumulates in cells and provokes aging and death. Higher metabolism leads to a higher production of free radicals, and thus to faster aging and shortened longevity. Long-term caloric restriction significantly decreased free radical production and reduced oxidative damage to biological macromolecules.
Key words: aging, telomeres theory of aging, free radicals, caloric restriction.

 

REHABILITACJA INTEGRACYJNA I FIZJOTERAPII USYSTEMATYZOWANIE POJĘCIOWE I ZNACZENIOWE

Paweł Targosiński , Jerzy Grossman , Marek Łyp

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, tel. (22)834-35-14
‚Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

„Rehabilitacja ruchowa” to pojęcie, które z uwagi na cały szereg wieloaspektowych
zmian należy uznać za nieaktualne. Przymiotnik „ruchowa” spłaszcza bowiem zakres i zasięg oddziaływania tego środka. Obecnie na skutek wieloaspektowych zmian w rozumieniu i podejściu do nowoczesnej rehabilitacji należy posługiwać się innymi pojęciami i podziałami. Poniższa prezentacja systematyzuje pojęcia, definicje i ich miejsce w rehabilitacji noszącej miano integracyjnej.

 

INTEGRATIVE REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY – SYSTEMATIZATION OF NOTIONS AND DEFINITIONS

Summary

“Motorial rehabilitation” is the term, which appears to be outdated because of the
hole range of multifaceted changes. To be more precise, the adjective „motorial”
diminishes the scope of the notion discussed. At present, with regard to multifaceted changes in the comprehension and the attitude towards modern rehabilitation, it seems advisible to use other terms and divisions. The presentation mentioned below systematizes the notions, definitions and their order in the integrative oriented rehabilitation.

 

REHABILITACJA W CHIRURGICZNYM LECZENIU CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA

Szymon Pawlak1, Ewa Szeremeta2, Andrzej Kleinrok2, Tadeusz Gburek1

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Aleje Jana Pawła II10, Zamość 22-400 tel. (84) 677-38-03
1 Oddział Kardiochirurgii
2 Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej przy Oddziale Kardiologii

Streszczenie

W pracy przedstawiono skrócony opis technik rewaskularyzacji chirurgicznej serca, zasady kwalifikacji do zabiegów operacyjnych oraz zasady rehabilitacji pooperacyjnej. Przeanalizowano wyniki badań wydolności fizycznej u 17 pacjentów poddanych trzymiesięcznej rehabilitacji ambulatoryjnej. W grupie badanej zanotowano statystycznie istotny wzrost tolerancji wysiłku.

THE REHABILITATION IN THE SURGERY OF MYOCARDIAL ISCHAEMIA

Summary

The dissertation presents a brief description of heart surgery revascularisation
techniques, the qualifying criteria for surgical treatment and the procedure of post surgery rehabilitation. Seventeen outpatients underwent a three-month rehabilitation and the analysis of their physical efficiency indicated a statistically significant increase in effort tolerance.

 

CIĄGŁOŚĆ КЕНАВІІЛТАСЛ CHORYCH PO UDARZE MÓZGU: CZAS OD ZACHOROWANIA A WYNIKI REHABILITACJI

Andrzej Kwolek

Oddział Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie,
Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski,
Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. (17)862-56-28,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

Udary mózgu stanowią obok zawałów serca najgroźniejsze powikłania chorób układu krążenia i to nie tylko ze względu na ciągle wysoki{ bo wynoszącą około 40 procent śmiertelność, ale również dlatego, że prowadzą do znacznego inwalidztwa i często pełnego uzależnienia chorego od otoczenia. Rehabilitacja osób, które przeżyły udar – niezależnie od prewencji wtórnej -musi być prowadzona jak najwcześniej oraz w sposób ciągły i często do końca życia. W pracy przedstawiono wypracowany w ciągu kilkunastu lat pracy oddziału model rehabilitacji chorych po udarze mózgu z uwypukleniem znaczenia jej ciągłości. Z przeprowadzonych w ciągu kilku lat badań wynika, że najlepsze efekty uzyskuje się w ciągu pierwszego roku od manifestacji udaru. Jednakże w następnych kilku, a nawet kilkunastu latach też można uzyskać wymierną i istotną poprawę w stanie chorych po przebytym udarze. Uzyskane w tej grupie efekty sugerują rozszerzenie wskazań do rehabilitacji szpitalnej chorych po udarze mózgu na dłuższy okres oraz kontynuowanie jej w środowisku bez ograniczeń w czasie, jak tez tworzenie nowych możliwości rehabilitacji dla tej licznej grupy chorych.

 

REHABILITATION CONTINUITY OF POST- STROKE PATIENTS: THE MANIFESTATION OF THE DISEASE AND THE REHABILITATION RESULTS

Summary

Apoplectic strokes, just like infracts, are one of the major sources of circulatory diseases, which result not only in high mortality (about 40 %) but also in profound disability frequently connected with total dependence on the environment. The rehabilitation of patients who suffered from stroke – independently of secondary prevention must be started as soon as possible and applied continually, often for the lifetime. This dissertation presents the model of post-stroke rehabilitation worked out on the basis of long lasting research, which puts special emphasis on the continuity. The research reveals that the most successful treatment is achieved within the first year after the manifestation of the disease, although a significant recovery is also possible in the subsequent several years after stroke. The results found in this particular group suggest the need for greater availability of rehabilitation in the case of hospitalized patients, as well as
providing a long period of its application, unlimited continuation in time and finally the introduction of new rehabilitation possibilities for this large group of post- stroke patients.

 

ANALIZA WYNIKÓW REHABILITACJI DZIECI Z ROZSZCZEPEM PODNIEBIENIA

Jerzy Grossman , Paweł Targosiński

‚ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, tel. (22)834-35-14
‚ Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

W Stołecznym Centrum Rehabilitacji usprawniano w ciągu ostatnich lat mowę około
(000 dzieci z rozszczepem podniebienia. Celem zapewnienia możliwości porównywania
topnia zaburzenia funkcji mowy i oceny wyników rehabilitacji został opracowany standardowy schemat badania. Składał się on z 3 części: foniatrycznej, audiologicznej i psychologicznej. U wszystkich leczonych przez nas dzieci z rozszczepami podniebienia wykonywane były w Ośrodku Foniatrycznym badania aparaturowe, przede wszystkim badania fonospektroskopowe i pomiar nosowej ucieczki powietrza. U dzieci stosowano ćwiczenia logopedyczne i zabiegi fizykoterapeutyczne. Wyskalowanie stopni poszczególnych skal i odległości między tymi stopniami umożliwiło zastosowanie tradycyjnych metod statystycznych w analizie matematycznej zebranego materiału.

CLEFT PALATAL CHILDREN- THE ANALYSIS OF THE REHABILITATION RESULTS

Summary

In the Capital Centre of Rehabilitation the children with cleft palate had their speaking
abilities improved in the last few years. In order to compare the degree of dysphaemia and
to estimate the rehabilitation results, a standard examination procedure was worked out. It
consisted of three parts: phoniatric, audiological and psychological. In the Phoniatrie
Health Centre all the children suffering from cleft palatal underwent specialized testing,
4rst of all the phonospectroscopic examination and the measurement of nasal escape of air.
In addition to this, the children were also administered speech correcting activities and
therapeutic treatments. Setting the degrees of particular scales and the distances between
these degrees made it possible for us to employ traditional statistic methods in the
mathematical analysis of the collected material.

UWARUNKOWANIA LECZENIA I FIZJOTERAPII W AMPUTACJACH KOŃCZYN DOLNYCH

Jerzy Grossman , Paweł Targosiński

‚ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,
ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, tel. (22)834-35-14
l’ Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
Streszczenie

Wszystkie oddziaływania obecnie pojmowanej rehabilitacji — złożony proces obejmujący
działanie lecznicze, społeczne i zawodowe, a przypadku dziecka – pedagogiczne, zmierzają
do przywrócenia maksymalnej sprawności i umożliwienia samodzielnego życia w społeczeństwie człowiekowi, który takich możliwości nie miał, lub z powodu przebytego urazu czy choroby je utracił. Istotne jest, aby lekarze przyjęli fakt, że kryterium wyleczenia w przypadku amputacji kończyny dolnej, nie jest moment zagojenia kikuta, ale czas, kiedy po zaprotezowaniu amputowany będzie mógł samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Należy trzymać się zasad przyjętych w polskiej rehabilitacji, zespalających rehabilitację leczniczą ze społeczną i zawodową. Program rehabilitacyjny ma uwzględniać powszechność, kompleksowość, wczesność i ciągłość trwania.

THE CONDITIONING OF TREATMENT AND PHYSIOTHERAPY IN AMPUTATIONS OF LOWER LIMBS

Summary

All the influences of currently viewed rehabilitation- the complex process comprising
curative, social, professional, and in the case of children pedagogical activities- aim at
restoring maximum efficiency and providing a normal existence to those who due to
physical disability or lack of opportunities were given no chance of participating in social
life.Doctors need to adapt a new way of thinking according to which patients who had their
legs amputated can be assumed successfully treated not after healing a stump, but when
equipped with artificial limb they are able to exist in the society on their own. One should
stick to the rules accepted in Polish rehabilitation that combine three already mentioned
forms .-curative, social and professional. And what is more, common availability, universal
application, accurate timing and continuity should remain an integral part of rehabilitation
scheme.

EFEKTYWNOŚĆ PROCESU FIZJOTERAPII U CHORYCH Z RÓŻNYMI SCHORZENIAMI NARZĄDU RUCHU

Paweł Targosiński , Jerzy Grossman , Marek Łyp

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,

ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, tel. (22)834-35-14
12

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

W sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie polskie lecznictwo, nie bez znaczenia głównie z
uwagi na ekonomizację procesu leczniczego, są podejmowane działania fizjoterapeutyczne
oraz ich skuteczność. Na tą skuteczność ma wpływ wielu czynników, i dlatego należy przyjrzeć się temu zjawisku próbując ocenić efektywność procesu fizjoterapii w wybranej placówce w zróżnicowanej grupie chorych.

THE EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPY IN PATIENTS WITH MOVEMENT DISORDERS

Summary

With the regard to the predicament of Polish medical care and its economization, it
advisable to undertake Physiotherapie activities and their effectiveness. Because of it, great number of factors that influence this effectiveness, it seems absolutely indispensible to have a deep insight into the matter and try to estimate the effectiveness of the Physiotherapie procces in a particular institution with a varied group of the ill people.

PODMIOTOWOŚĆ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PROCESIE REHABILITACJI

Józef Sowa

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

Szybko następujące przemiany społeczne narzucają konieczność zmiany stosowanej
dotychczas koncepcji rehabilitacji. Stopniowo powinna być ograniczana zinstytucjonalizowana rehabilitacja na rzecz rehabilitacji otwartej. Wymaga się też większego zaangażowania samej osoby niepełnosprawnej i właściwego kształtowania stosunku tych osób do samych siebie. Na tym tle autor szeroko omawia podmiotowość osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji, relacje edukacyjne i mechanizmy osobotwórcze w procesie rehabilitacji.

THE UNIQUINESS OF A DISABLED PERSON IN THE PROCESS OF REHABILITATION

Summary

Swift social transitions are calling for changes in currently-viewed rehabilitation. It
should be gradually transformed from its present institutionalized model into a more open
form, in which patients^ commitment and their positive attitude would be of significant
importance. All the factors mentioned above provide the background for discussing the
uniqueness of a handicapped person, personality- boosting mechanisms and experience-
based interpersonal relations in the process of rehabilitation.

 

NAJCZĘSTSZE TYPY URAZÓW KOŃCZYN GÓRNYCH U DZIECI

Wojciech Rusek, Sławomir Snela

Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów, tel. (17)862-56-28
Kierownik Instytutu: prof, dr hab. n.med. Andrzej Kwolek
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

Praca omawia najczęstsze typy urazów kończyn górnych występujące w wieku dziecięcym i dorastania. Autorzy koncentrują się na odrębności układu kostno-stawowego u dzieci.
Słowa kluczowe: złamania, kończyna górna, urazy dzieci

THE MOST COMMON INJURIES OF THE UPPER EXTREMITY IN CHILDREN

Summary

The article presents the most common injuries of the upper extremities befalling children and adolescents. The authors described especially precisely the differences between the injuries of the osteoarticular system in children and adults.
Key words: fractures, upper extremity, children traumatology

 

ZŁAMANIA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI PROMIENIOWEJ U DZIECI – ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA

Ryszard Bielak, Sławomir Snela

Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n med. Sławomir Snela
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów, tel. (17)862-56-28
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. n med. Andrzej Kwolek
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
Ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

W pracy przedstawiono zasady rozpoznawania oraz postępowania terapeutycznego w przypadkach złamań bliższego odcinka kości promieniowej u dzieci. Omówiono sposoby leczenia operacyjnego oraz postępowanie usprawniające.
Słowa kluczowe: głowa i szyjka kości promieniowej, złamanie, diagnostyka, leczenie

 

FRACTURES OF THE PROXIMAL RADIUS IN CHILDREN – PRINCIPLE OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT

Summary

The authors propose a scheme of diagnosing and treatment of the fractures of the proximal end radius in children. The authors discuss methods of the surgical treatment and rehabiilitation.
Key words: fractures of the proximal radius, diagnostic, treatment

 

NIEROZPOZNANE ODERWANIE NADKŁYKCIA PRZYŚRODKOWEGO KOŚCI RAMIENNEJ U 7 LETNIEGO DZIECKA – PREZENTACJA PRZYPADKU

Paweł Bilski \ Sławomir Snela 1,2

1 Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 w Rzeszowie
Ordynator Oddziału: prof, dr hab. n.med. UR Sławomir Snela
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów, tel. (17)862-56-28
Dyrektor instytutu: prof, dr hab. n.med. UR Andrzej Kwolek
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

Praca przedstawia przypadek pierwotnie nierozpoznanego złamania nadkłykcia przyśrodkowego u 7 letniego dziecka. Złamanie powikłane śródstawowym przemieszczeniem
oderwanego nadkłykcia, leczono początkowo bezoperacyjnie jako złamanie nasady bliższej
kości łokciowej. Przeprowadzona po 3 miesiącach od urazu z powodu braku poprawy ruchomości łokcia szczegółowa diagnostyka umożliwiła postawienie właściwego rozpoznania.
I Podczas zabiegu operacyjnego usunięto oderwany nadkłykieć ze stawu i odtworzono jego
przyczepy więzadłowo – mięśniowe uzyskując prawidłową ruchomość i stabilność stawu
łokciowego.
Słowa kluczowe: zmiany radiologiczne, złamanie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, staw łokciowy

MISSED DIAGNOSES OF THE FRACTURE OF THE HUMERAL MEDIAL EPICONDYLE IN 7 YEARS OLD CHILD

Summary

The work presents the case of primary missed medial epicondyle fracture of the
humerus in 7 years old child. The fracture was complicated by the dislocation of the
avulsed epicondyle to the elbow. At first the injury was treated as the fracture of the
proximal diaphysis of the ulnae. Because of a narrow range of motion of the elbow, three
months after the trauma the detailed diagnostic investigation was performed and the right
diagnosis established. During the surgical procedure the avulsed epicondylus was removed
from the joint and ligamentous – muscular attachements were reconstructed. The normal
mobility and stability of the elbow was obtained.
Key words: radiologic changes, medial epicondyle fracture of the humerus, elbow joint

OD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA DO FIZJOTERAPII

Władysław Pańczyk1, Antoni Turzyniecki2

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, ul. Akademicka 4, 22-400
Zamość, tel. 0-84 638 26 09, e-mail: poczta@wszia.edu.pl
2 Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Szczebrzeska 40, 22-400 Zamość
tel. (84)641-21-01

Streszczenie

Przeobrażenia społeczno – ustrojowe w Polsce obok ekspansji zachodnich wzorów cywilizacji konsumpcyjnej stwarzają nowe potrzeby społeczne, obligują do poszukiwania
swego miejsca i roli w nowym społeczeństwie. Jedną z dróg poszukiwania są nowe kierunki
studiów w tym szczególnie fizjoterapia. Powodzenie w studiach i przyszłej roli zawodowej
fizjoterapeuty zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest sprawność i wydolność fizyczna studentów fizjoterapii.
Artykuł przedstawia wyniki badań wybranych elementów sprawności (gibkość i siłę
mięśni brzucha) oraz wydolność fizyczną studentów na tle innych grup społecznych. Wyniki
sprawności fizycznej okazują się być dość dobre natomiast wydolność fizyczna bardzo niska. Grozi to w przyszłości utrudnieniami w realizacji funkcji zawodowych fizjoterapeuty.
Słowa kluczowe: cywilizacja konsumpcyjna, sprawność i wydolność fizyczna, aktywność
fizyczna.

 

FROM MARKETING AND MANAGEMENT TO PHYSIOTHERAPY

Summary

Socio-political transformation in Poland as well as Western consumer society patterns
create new society needs, forces to look for own place and role in society’s structure. One
of the ways of search is new studies faculties, especially physiotherapy. Successful Rehabilitacja jest przecież, już od wielu lat uznawana za integralną oraz niepodważalną składową nowoczesnego postępowania leczniczego i to na każdym jego etapie. Inaczej można powiedzieć, iż nowoczesna medycyna nie może być „nowoczesną”, gdy w jej skład nie wchodzi rehabilitacja. Rehabilitacja medyczna jest równocześnie składową szerokiego programu działań społecznych określanego jako rehabilitacja. Rehabilitacja jest to wielokierunkowy proces społeczny na rzecz koordynacji wysiłków jednostek służby zdrowia, innych instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych i charytatywnych oraz indywidualnych wysiłków w celu przywrócenia osobom potrzebującym maksymalnie możliwego samodzielnego życia w rodzinie, społeczności, zdolności do pracy zawodowej, aktywności społecznej i twórczej. Termin „przywrócenie” dotyczy tych osób, które w następstwie choroby lub wypadku utraciły nabyte w życiu osobniczym umiejętności i status społeczny. Natomiast w odniesieniu do dzieci mówi się o ułatwieniu nabywania nowych umiejętności i zapobieganiu rozwojowi nieprawidłowych wzorców postawy, ruchowych i zachowania. W zakres rehabilitacji, oprócz rehabilitacji medycznej wchodzi również rehabilitacja pedagogiczna, zawodowa i społeczna.studying
abr /nd success in future work as physiotherapist depend on many factors. One of them is
fitness and physical efficiency of students.
This paper presents results of research of some fitness elements (flexibility and stomach
muscle) and physical efficiency of students compared with other social groups. The fitness
results appear to be quite good, but physical efficiency results are very bad. This can bring
problems with realization of physiotherapist’s work in the future.
Key words: consumer society, fitness and physical efficiency, physical activity

 

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W CELU ANALIZY KONTRAKTU POMIĘDZY NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
A ZAKŁADEM REHABILITACJI

Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Oddział Rehabilitacji Al. Jana Pawła II10,22-400 Zamość, tel.(84) 677-35-70

Streszczenie

W obecnej sytuacji ekonomicznej służby zdrowia w podejmowaniu decyzji coraz częściej
wykorzystywane są metody matematyczno-statystyczne. Jednym z nich jest programowanie
liniowe. Programowanie liniowe to narzędzie badań operacyjnych, których przedmiotem są
decyzje, mające na celu pozyskiwanie środków i wykorzystywanie zasobów organizacji w
sposób najbardziej efektywny, uwzględniając przy tym zbiór warunków ograniczających.
W metodzie tej funkcja celu (czyli kryterium optymalności) oraz ograniczenia są funkcjami
liniowymi. Zadanie polega na znalezieniu takiego rozwiązania dopuszczalnego (czyli spełniającego ograniczenia), aby dało największą wartość funkcji celu.
Zastosowanie programowania liniowego w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawia II w Zamościu, pozwoliło krytycznie ocenić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badanie wskazało na celowość zwiększenia przez Narodowy
Fundusz Zdrowia wartości punktowej za zabiegi z zakresu kinezyterapii. Bardziej opłacalnym, bez uwzględniania amortyzacji, jest obecnie leczenie fizykalne. Proporcje te powinny
ulec zmianie, bo przecież istotą rehabilitacji jest kinezyterapia.

LINEAR PROGRAMMING AS A WAY OF BETTER USE OF CONTRACT IN THE MIDST OF NATIONAL FUNDS HEALTH AND REHABILITATION UNIT

Summary

Nowadays statistical and mathematical tests are widely used in medicine. One of them
is the linear programming. The linear programming is the operations research tool, which
deals with the problem how to gain means and use resources in the most effective way
taking into account surrounding limitations. It is a method where goal function (that is
criterion of optimalization) and limitations are linear functions. The problem is to find a
solution (regarding limitations) so that the goal function has the greatest value.
Application of this method on Rehabilitation Unit in John Paul II Hospital in Zamość
permitted to estimate critically the indenture with National Funds Health. The research
snows that value points of kinesitherapy should be risen. At present the physical therapy is
more profitable than the kinesitherapy. It should be changed because the essence of
rehabilitation is kinesitherapy.

 

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLSCE

Anna Wilmowska

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
tel. (17)862-56-28, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Streszczenie

W pracy przedstawiono obowiązujący w Polsce wielofunkcyjny system zabezpieczenia
społecznego osób niepełnosprawnych, orzekania niezdolności do pracy oraz jej stopnie i
instytucje odwoławcze. Na tym tle omówiono wieloletnie już doświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w realizacji programu rehabilitacji leczniczej osób ubezpieczonych, zagrożonych trwałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy (rehabilitacja w prewencji rentowej).

SOCIAL PREVENTION OF DISABILITY IN POLAND

Summary

The dissertation presents Polish multifunctional social security system for disabled
people, the qualifying criteria for particular degrees of work unfitness as well as the
institutions of appeal.
All these factors provided the background for discussing considerable experience of
Social Security in dealing with treatment-oriented rehabilitation’schemes for those prone to
permanent or long- lasting work unfitness ( the rehabilitation in the prevention of pension).