Tom XIX zeszyt 1

Ewa Puszczałowska-Lizis, Katarzyna Kuźniar, Katarzyna Bać, Aleksandra Fołta, Patrycja Wilczakowska
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I NIEKTÓRE JEJ UWARUNKOWANIA W POPULACJI SENIORÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Streszczenie

Wstęp. Postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne, rozwój nauk medycznych, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego, co powoduje stałe zwiększanie się odsetka osób w podeszłym wieku. Jednym ze sposobów pozwalających podtrzymać obniżającą się z wiekiem niezależność funkcjonalną, jest regularne podejmowanie aktywności fizycznej. Cel pracy stanowiła próba określenia poziomu aktywności fizycznej i niektórych jej uwarunkowań w populacji seniorów.

Materiał i metoda. Analizie poddano wyniki sondażu diagnostycznego 53 seniorów w wieku 65-80 lat, zamieszkujących środowisko miejskie na terenie województwa podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji skróconej. Do analizy wyników wykorzystano test t-Studenta dla zmiennych niezależnych lub test U Manna-Whitney’a.

Wyniki. W przypadku seniorów posiadających prawidłową budowę ciała średni tygodniowy koszt energetyczny intensywnych wysiłków fizycznych był istotnie wyższy w porównaniu do osób z nadwagą i otyłością (p = 0,022). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w odniesieniu do przyjętych kategorii wysiłków fizycznych i czasu przeznaczanego na siedzenie pomiędzy grupami wyodrębnionymi z uwagi na wiek, płeć i poziom wykształcenia.

Wnioski. Budowa ciała stanowi czynnik różnicujący tygodniowy koszt energetyczny aktywności wymagających intensywnego wysiłku fizycznego. Istnieje potrzeba wdrażania programów edukacyjnych dla seniorów, odnośnie konsekwencji otyłości dla zdrowia, i sposobów jej zapobiegania. Takie postępowanie może przyczynić się do utrzymania na optymalnym — w stosunku do wieku — poziomie sprawności funkcjonalnej, a tym samym poprawy jakości życia seniorów.

Słowa kluczowe: starzenie się, zmiany inwolucyjne, sprawność funkcjonalna, edukacja

PHYSICAL ACTIVITY AND SOME OF ITS DETERMINANTS IN THE SENIORS POPULATION OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP

Abstract

Background. Progressive socio-economic changes, development of medical science, contribute to the prolongation of human life causing steady increasing the percentage of elderly people. Regular physical activity is one of the means that can sustain the functional independence of older people. The aim of this research was an attempt to evaluate the level of physical activity and some of its determinants in the population of seniors.

Material and method. We have analysed results of diagnostic survey in group 53 seniors at the age of 65-80, living in the urban area of the Podkarpackie Voivodeship. The research tool was an International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in short form. Student’s t test for independent samples or alternatively, the nonparametric Mann-Whitney U tests were used for the analysis.

Results. Average week’s energy expenditure of intensive physical activity in seniors with proper body weight was significantly higher in comparison to subject with overweight or obesity (p = 0,022). There were not statistically significant differences in relation to adopted the category of physical efforts and time spent on sitting between groups signed due to age, sex and the educaction level.

Conclusions. The main differentiating factor towards the weekly energy expenditure of the intensive physical activities is the body composition. This points to the need for implementation of educational programs for seniors about the health consequences of obesity, as well as ways strategies of its preventing. These measure can contribute to maintain the optimal — in relation to age — level of functional capacity and thus improve quality of life elderly people.

 

 

Iwona Szymkuć-Bukowska1, Andrzej Kurylak2, Andrzej Kołtan2, Małgorzata Cisowska-Adamiak1, Magdalena Mackiewicz-Milewska1, Wojciech Hagner1, Magdalena Hagner-Derengowska1
1Katedra i Klinika Rehabilitacji Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu
2 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu

NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA UPOŚLEDZAJĄCE FUNKCJONOWANIE NARZĄDU RUCHU WYSTĘPUJĄCE U PACJENTÓW Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ

Streszczenie

Białaczka (z łac. leucaemia) jest najczęstszym nowotworem występującym u dzieci. U dzieci aż 94% białaczek stanowią białaczki ostre, a wśród nich 85% to ostra białaczka limfoblastyczna. Następstwa unieruchomienia już na początku choroby powodują zaburzenia czynności wielu narządów, nie tylko organu objętego schorzeniem. Niedobór lub niekiedy brak dostatecznej aktywności ruchowej upośledza funkcję układów organizmu człowieka. Częste przebywanie w jednej pozycji, powodującej zmniejszenie dolegliwości bólowych, przyczynia się do szybkiego powstania przykurczy mięśni, ścięgien, torebek stawowych. Zaburzenia bilansu mięśniowego powodują w następstwie wady postawy ciała i zaburzenia statyki, jak też dynamiki ciała.

Projekt badawczy miał na celu ocenę występowania najczęstszych powikłań zaburzających funkcjonowanie narządu ruchu u pacjentów z rozpoznana ostrą białaczką limfoblastyczną. Po zapoznaniu się z historiami chorób do badania wybrano 100 pacjentów z ALL leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego CM UMK w Bydgoszczy. Najczęstszym powikłaniem jakie zaobserwowano po przebadaniu 100 pacjentów w wieku od 2 do 19 roku życia było osłabienie siły mięśniowej U 38 zaobserwowano zaniki mięśniowe, polineuropatię u 32 pacjentów, u 25 pacjentów doszło do powstania wady postawy, a u siedmiu rozpoznano skoliozę. Sześciu zgłaszało dolegliwości bólowe stawów obwodowych i kręgosłupa. Obustronną jałową martwicę głowy kości udowej rozpoznano u 3 dzieci. Osteoporozę z patologicznymi złamaniami kompresyjnymi trzonów rozpoznano u 3 dzieci. Pięciu pacjentów miało przykurcze ścięgien Achillesa uniemożliwiające prawidłowa propulsję stopy podczas chodu. Jeden pacjent miał przykurcze stawów kolanowych i jeden inny pacjent przykurcz stawu łokciowego. Zaobserwowano po jednym przypadku: występowania skostnień pozaszkieletowych stawów biodrowych, zapalenia stawów biodrowych i rwy kulszowej.

Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, powikłania, narząd ruchu

THE MOST COMMON COMPLICATIONS IMPAIRING THE FUNCTIONING OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA

Abstract

After examining 100 patients aged 3-18 we found that the most common complication was muscle weakness. Additionally, 38 patients suffered from muscular atrophy, 32 from polyneuropathy, 25 developed faulty posture and 7 were diagnosed with scoliosis. Six patients complained of peripheral and spinal joint pain. Bilateral aseptic necrosis of the femoral head was diagnosed with regard to 3 children. Osteoporosis with pathologic compression fractures of vertebral bodies was diagnosed in 3 children. Five patients suffered from Achilles tendon contracture which prevented normal foot propulsion while walking. One patient displayed knee joint contracture and one displayed elbow joint contracture. We observed single cases of the following: heterotopic osteogenesis of hip joints, inflammation of hip joints and sciatic neuralgia.

Keywords: acute lymphoblastic leukaemia, complications, musculoskeletal system

 

 

Adam Topolski1, Rafał Sapuła1,2, Marta Wolanin1, Łukasz Kozioł3, Krzysztof Marczewski4,5
1Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
2Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
3Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
4Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Papieża Jana Pawła II 5Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

Streszczenie

Wstęp. Starzenie się jest procesem nieodwracalnym, fizjologicznym, długoterminowym i jednokierunkowym. Powoduje postępujące z czasem ograniczenia rezerw organizmu. To pogarsza szanse powrotu do zdrowia w tym sprawności funkcjonalnej.

Cel. Ocena wpływu wybranych czynników na ograniczenia funkcjonalne osób w wieku podeszłym poddawanych fizjoterapii w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji.

Wyniki. Analiza wykazała istotnie większe ograniczenia funkcjonowania u osób starszych mieszkających na wsi (5,9±2,4) niż w mieście (4,7±2,6) (p = 0,003), Wiek badanych również miał istotny wpływ na liczbę uzyskanych punktów z kwestionariusza VES-13 (p < 0,001). Wyniki z kwestionariusza VES-13 badanych poddawanych fizjoterapii z powodu zespołu bólowego kręgosłupa lub choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych nie różniły się istotnie od wyników badanych poddawanych fizjoterapii z powodu innych dolegliwości.

Wnioski. Ograniczenia funkcjonowania pacjentów Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji w wieku podeszłym z dolegliwościami bólowymi (zespoły bólowe kręgosłupa i/lub choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i/lub kolanowych) zależą od wieku i miejsca zamieszkania, ale nie od płci i okolicy ciała będącej przyczyną dolegliwości bólowych. Większe ograniczenia funkcjonowania występują wśród pacjentów mieszkających na wsi i w wieku ponad 70 lat.

Słowa kluczowe: osoby w wieku podeszłym, VES-13, wielochorobowość

 

THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE LIMITATION OF FUNCTIONING OF ELDERLY PEOPLE

Abstract

Introduction. Ageing is an irreversible physiological, long-term, unidirecional process. With the passing of time, it is getting a reason of the limitations of organism reserves. It makes the chance for recovering worse including less functional fitness.

Aim. The assesment of the influence of some factors on functional limitations for people of advanced age rehabilitated in Zamojska Klinika Rehabilitacji.

Results. The analises illustrated more functional limitations in the case of elderly people living in the country (5,9±2,4) than in cities (4,7±2,6) (p = 0,003). The age of examined people also effected the number of gained points from questionnaire VES-13 vitally (p < 0,001). The results from questionnaire VES-13 examined, rehabilitated in the view of spine-pain set or a degenerative illness of hip and knee joints weren’t vitally different from the results of examined, rehabilitated because of other complaints.

Conclusions. Limitations of functioning patients in Zamojska Klinika Rehabilitacji of advanced age, rehabilitated because of spine-pain set or a degenerative illness of hip and knee joints depend on the age and place of residence, but it does not depend on the gender and rehabilitated place. More limitations of functioning are among people living in the country and at the age of late seventies.

Keywords: people of advanced age, VES-13, multidisease

 

Jolanta Taczała1,2, Magda Figarska3, Joanna Fidut-Wrońska1, Magdalena Segit-Krajewska1, Agnieszka Zdzienicka-Chyła4, Teresa Stawińska1
1Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
3Centrum Medyczne „Olsztyńska” w Radomiu
4 Zakład Fizjoterapii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA REHABILITACJI DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM I TOWARZYSZĄCĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Streszczenie

Planowanie rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zgodnie z koncepcją Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia wymaga spojrzenia na całokształt ograniczeń i możliwości ich funkcjonowania. Takie podejście pozwala na osiągnięcie poprawy jakości życia oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Głównym celem pracy było przedstawienie możliwości i ograniczeń rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszącej niepełnosprawności intelektualnej. Badaniem została objęta grupa 30 dzieci, w wieku od 9 do 15 lat, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym. Jako narzędzia badawcze zastosowano skalę PEDI oraz autorski kwestionariusz ankiety. Na podstawie badań zaobserwowano, że dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną wykazują mniejszą mobilność i samodzielność jak również gorzej funkcjonują w społeczeństwie.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna, umiejętności funkcjonalne

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL SKILLS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Abstract

Rehabilitation plan for children with cerebral palsy in accordance with the concept of the International Classification of Functioning, Disability and Health, requires a look at the whole constraints and possibilities of their functioning. Such an approach allows to achieve improvement of the quality of life and active participation in social life. The main objective of the work was to present the possibilities and limitations of rehabilitation of children with cerebral palsy and intellectual disability. The study included a group of 30 children, aged 9 to 15 years, diagnosed with cerebral palsy. The PEDI scale and the author’s questionnaire were used as research tools. It was observed that the co-existing intellectual disability in children with cerebral palsy affects the reduction of mobility and independence of the child, and a negative impact on contacts with peers and family.

Keywords: cerebral palsy, intellectual disability, functional skills

 

Sebastian Chrzan1,2, Rafał Sapuła1,2,3, Krzysztof Marczewski 4,5
1Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
2Katedra Fizjoterapii Wyższej Zarządzania i Administracji w Zamościu
3Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie
4Oddział Nefrologiczno-Endokrynologiczny Chorób Metabolicznych i Wewnętrznych ze Stacją Dializ Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
5Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ZESPOŁY BÓLOWE W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY

Streszczenie

Zespół bólowy kręgosłupa (ZBK) nie jest chorobą samą w sobie, ale raczej objawem towarzyszącym wielu chorobom, którego dokładna etiologia często pozostaje nieznana, towarzyszy ból, uczucie sztywności, ograniczenia ruchomości i zespoły neurologiczne. Patomechanizm ZBK jest wieloczynnikowy. Diagnostyka różnicowa w przypadku bólu szyjnej części kręgosłupa jest niezwykle trudnym procesem. Wymaga badań przedmiotowych oraz obrazowych. Punktem wyjścia badania funkcjonalnego powinien być wywiad z pacjentem i zebranie jak największej ilości informacji na temat występujących dolegliwości. Trafna diagnostyka warunkuje właściwe leczenie. Całościowe (holistyczne) postępowanie terapeutyczne i kompleksowa interdyscyplinarna współpraca specjalistów różnych dziedzin może dać pożądane efekty terapeutyczne, jednak aby ten efekt sprawdzić powinny zostać przeprowadzone bardziej dokładne badania na większej ilości pacjentów biorąc pod uwagę długofalowe efekty terapii, trwałość poprawy i rodzaj postępowania terapeutycznego.

Słowa kluczowe: zespoły bólowe, odcinek szyjny kręgosłupa

CERVICAL SPINE DISORDERS IN PHYSIOTHERAPIST’S PRACTICE

Abstract

Spinal Pain Syndrome is not a disease itself, but rather a symptom accompanying many diseases, which precise etiology is often unknown — it is accompanied by pain, stiffness, limited mobility and neurological syndromes. Pathomechanism is multifactorial. Differential diagnosis of cervical pain is an extremely difficult process. It requires physical and visual examination. Functional examination should begin with an interview with the patient and focus on collecting as much information as possible about the symptoms. The right treatment is determinated by accurate diagnosis. Desirable therapeutic effects can be achieved thanks to holistic medicine and interdisciplinary cooperation of specialists in various fields. However, to check this effect, examinations should be more precise and there should be more patients, also taking into account long-term effects of therapy, durability of functional improvement and type of therapeutic treatment.

Keywords: pain syndromes, cervical spine

 

Mirosława Sidor, Sebastian Nieścioruk
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW FIZYKALNYCH W LECZENIU OBJAWOWYM OSTROGI PIĘTOWEJ W SUBIEKTYWNEJ OPINII PACJENTÓW

Streszczenie

Wstęp. W gabinetach fizjoterapeutycznych prowadzonych przez specjalistów realizuje się leczenie zachowawcze w różnych schorzeniach narządu ruchu a wśród nich w ostrodze piętowej. Z uwagi na dużą popularność zabiegów fizykalnych pacjenci często korzystają z usług fizjoterapeutów aby poprawić sprawność i powrót do zdrowia.

Cel. Głównym celem artykułu było poznanie i ukazanie skuteczności leczniczej zabiegów fizykalnych w opinii subiektywnej pacjentów w objawowym leczeniu ostrogi piętowej. Ponadto przedstawiono różnorodność zalecanych przez lekarzy zabiegów fizykalnych pacjentom z powyższym schorzeniem.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 100 pacjentów cierpiących i korzystających zgodnie ze skierowaniem lekarskim z zabiegów fizykoterapii w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającej 14 pytań skierowanych do pacjentów. Pytania dotyczyły oceny skuteczności leczenia poprzez zabiegi fizykoterapeutyczne u pacjentów z ostrogą piętową korzystających z usług Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej.

Wyniki. Na pierwszym miejscu badani wskazali, że najskuteczniejszym zabiegiem fizykalnym w leczeniu ostrogi piętowej są ultradźwięki (91 osób). W następnej kolejności równocześnie 56 osób wskazało na laseroterapię i krioterapię(56%) a w dalszej magnetoterapia 20%, kąpiele wirowe i fala uderzeniowa 10-15%.

Wnioski. Według subiektywnej opinii pacjentów podstawą skutecznego leczenia objawowego ostrogi piętowej są zabiegi fizykalne zwłaszcza ultradźwięki, laseroterapia, krioterapia punktowa. Po zakończonym cyklu zabiegów z fizykoterapii według opinii badanych pacjentów ból zniknął całkowicie u 38 osób, minimalnie ból odczuwają 44 osoby, u 17 badanych ból utrzymuje się w przedziale skali 2 -3 a u 1 osoby na granicy 5 (w skali do 0 do 10 gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, a 10 maksymalny ból).

Słowa kluczowe: zabiegi fizykoterapeutyczne, ostroga piętowa

THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TREATMENTS IN THE SYMPTOMATIC TREATMENT OF CALCANEAL SPURS. THE SUBJECTIVE OPINION OF PATIENTS

Abstract

Introduction. The physiotherapy clinics run by specialists realized conservative treatment of various pathologies locomotor among them in the heel spur. Due to the high popularity of physical treatments, patients often use the services of physical therapists to improve the efficiency and recovery.

Purpose. The main purpose of the article was to learn and to show the therapeutic effectiveness of physical treatments in a subjective opinion of patients in the symptomatic treatment of heel spurs. In addition, a variety of shows recommended by doctors of physical treatments to patients with the above condition.

Material and methods. The study included 100 patients and use in accordance with the referral doctor of physical therapy treatments at the Center for Health and Rehabilitation in the White Podlaska. The method of diagnostic survey using a proprietary questionnaire containing 14 questions to patients. The questions concerned the assessment of the effectiveness of treatment through physical therapy in patients with heel spur using the services of Health and Rehabilitation Centre in the White Podlaska.

Results. In the first place the respondents indicated that the most effective physical treatment the treatment of heel spurs are ultrasound (91 people). Subsequently, 56 people at the same time pointed to laser therapy and cryotherapy (56%) and a further magnet 20%, whirlpool and shock wave 10%-15%.

Conclusions. According to the subjective opinion of the patients the basis of effective symptomatic treatment of heel spurs are the physical procedures especially ultrasound, laser therapy, cryotherapy point. After the series of treatments of physiotherapy in the opinion of the patients the pain disappeared completely in 38 people feel the least pain 44 people, in 17 subjects pain persists between the scale 2-3 in 1 person on the border of 5 (on a scale 0 to 10 where 0 It means the total absence of pain and 10 maximum pain).

Keywords: physiotherapy, heel spur

 

Andrzej Kierzek1, Ewelina Tyc2, Małgorzata Paprocka-Borowicz2, Jadwiga Kuciel-Lewandowska2, Jacek Kotuła3
1Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi
2Katedra Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 3Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, Zielona Góra

POCZĄTKI LECZNICTWA FIZYKALNEGO WE WROCŁAWIU

Streszczenie

Na wstępie przedstawiono rolę Jadwigi Winklerowej (1920-1987), znanego wrocławskiego lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, internisty i reumatologa w powstaniu medycyny fizykalnej we Wrocławiu i kształceniu lekarzy i średniego personelu medycznego w medycynie fizykalnej. Zanalizowano rolę Miejskich Zakładów Kąpielowych we Wrocławiu, Wojewódzkiej Przychodni Fizjoterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu. Zanalizowano także rolę Państwowej Szkoły Laborantów Medycznych we Wrocławiu w kształceniu techników medycyny fizykalnej. Duże znaczenie w rozwoju medycyny fizykalnej we Wrocławiu i województwie wrocławskim odgrywał Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.

Słowa kluczowe: historia medycyny fizykalnej, historia Wrocławia

BEGINNINGS OF PHYSICAL MEDICINE IN WROCŁAW

Abstract

The role of Jadwiga Winklerowa (1920-1987), a well-known Wroclaw physician specialist in balneoclimatology and physical medicine, internist and rheumatologist in the formation of physical medicine in Wroclaw and the education of physicians and medicine technicians in physical medicine, is presented first of all. The role of the Municipal Baths in Wroclaw, balneoclimatology outpatients clinic of the Provincial Regional Hospital in Wroclaw are analyzed. The role of the State School of Medical Laboratories in Wroclaw in the education of physical medicine technicians is also studied. The Wroclaw Branch of the Polish Society of Balneology, Bioclimatology and Physical Medicine played a significant role in the development of physical medicine in Wroclaw and Wroclaw province.

Keywords: history of physical medicine, history of Wroclaw

 

Andrzej Kierzek[1], Krzysztof Tuszyński[2], Jacek Kotuła
1Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi, Zakład Fizjoterapii Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
2Katedra i Zakład Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Profilaktyki Lekarskiej Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
3 Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, Zielona Góra

HISTORIA UZDROWISKA SZKŁO KOŁO LWOWA DO ROKU 1939

Streszczenie

Początki terapii balneoklimatycznej wykorzystującej w celach leczniczych naturalne wody Szkła, uzdrowiska położonego koło Lwowa sięgają XVI wieku, kiedy w celach leczniczych stosować zaczęto miejscowe wody. Szczegółowo przedstawiono historię tego uzdrowiska. Wody uzdrowiska zawierające siarkę były przedmiotem prac naukowych takich lekarzy epoki renesansu, jak Wojciech Oczko i Erazm Syxtus. Szeroko zanalizowano dzieje oraz rozwój uzdrowiska w wiekach późniejszych oraz początkach XX stulecia aż do roku 1939.

Słowa kluczowe: historia lecznictwa uzdrowiskowego, historia medycyny fizykalnej i balneologii, historia Kresów Południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

THE HISTORY OF THE SZKŁO HEALTH RESORT NEAR LVOV UNTIL 1939

Abstract

Balneoclimatic therapy as a medical treatment that makes use of minerals waters of health resort Szkło near Lvov goes back to the 16th century, when people started to use those waters for medical purposes. The history of this health resort is presented widely. The spa waters containing sulfur have been the subject of scientific works of the Renaissance physicians such as Wojciech Oczko and Erasmus Syxtus. The history and development of this health resort in later centuries and the beginning of the twentieth century until 1939 are analyzed in full particulars.

Keywords: history of health resorts, history of physical medicine and balneology, history of the south-eastern borderland of the Second Polish Republic

 

Łukasz Kozioł1, Alicja Domagała2, Krzysztof Marczewski3
1Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński — Collegium Medicum
3Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

SKUTECZNE SYSTEMY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW REHABILITACJI

Streszczenie

Wstęp. Zwiększanie motywacji wśród pracowników sektora medycznego jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań stojących przed menedżerami wielu sektorów działalności, również opieki zdrowotnej. Nie od dziś wiadomo bowiem, że pracownik zmotywowany jest pracownikiem bardziej aktywnym i wydajnym, a pracownik. Stworzenie odpowiedniego systemu motywacji jest niełatwym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Rehabilitacja jak każdy zawód medyczny również boryka się z tym problemem.

Cel. Zbadanie stopnia motywacji pracowników ośrodków rehabilitacji oraz wskazanie motywatora, który najmocniej oddziałuje na fizjoterapeutów.

Wyniki. Badania wykazały średni poziom motywacji pracowników. W analizie wyników bardzo wyraźnie zaznaczył się wysoki poziom niezadowolenia z otrzymywanej pensji. Aż 58% badanych odpowiedziało, ze zdecydowanie nie są zadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia a 35% respondentów stwierdziło że „raczej nie są zadowoleni z otrzymywanej pensji, jednakże 54% ankietowanych uznało siebie za zmotywowanych do pracy.

Wnioski. Za główny czynnik, w największym stopniu wpływający na zadowolenie z wykonywanej pracy badani uznali podwyżkę. Respondenci byli najbardziej niezadowoleni z wysokości otrzymywanej pensji

Słowa kluczowe: motywacja, system motywacyjny, motywator, ośrodek rehabilitacji, fizjoterapeuta

EFFECTIVE MOTIVATION SYSTEMS FOR PUBLIC EMPLOYEES AND NON PUBLIC REHABILITATION FACILITIES

Abstract

Introduction. Increasing motivation among employees of the health service is one of the most important and at the same time the most difficult tasks for managers of many businesses including health care. It is known that motivated employee is more active and efficient. Creating the right motivation system is not an easy task but it is very responsible. Rehabilitation as well as every ‚medical profession is struggling with this problem.

Goal. Examination of the level of motivation among employees of rehabilitation centers and indication of the strongest motivator which affects therapists.

Results. The examination shows medium level of employees* motivation. Analysis show ahigh level of employees being unhappy with their wages — 58% of respondents. 35% said they are not really happy with their pay however 54% are truly motivated to work.

Conclusions. Respondents show that the factor which affects the most people’s motivation to work is the remuneration bonus. The survey also indicates dissatisfaction with monthly wages.

Keywords: motivation, motivation system, motivator, rehabilitation centre, physiotherapist

 

Marta Dick-Bursztyn
Uniwersytet Rzeszowski

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO FORMA REHABILITACJI DZIECI Z AUTYZMEM

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie złożonego problemu zaburzeń ze spektrum autyzmu w kontekście edukacji włączającej, kierowanej do uczniów cechujących się tego typu zaburzeniem ogólnie, a w szczególności w kontekście nauczania języka obcego (w tym przypadku języka angielskiego). Na wstępie zaprezentowane zostaną niektóre teorie i główne symptomy autyzmu, jak również objawy pozwalające na wykrycie autyzmu na zajęciach dydaktycznych w szkole, po czym zaproponowane zostaną wskazówki i praktyczne rady dla nauczycieli. W końcowej części tej pracy autorka podkreśla znaczenie nauczania języka angielskiego/obcego w rehabilitacji dzieci z autyzmem.

Słowa kluczowe: autyzm, edukacja włączająca, specjalne potrzeby edukacyjne, nauka języków obcych, rehabilitacja

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGTJAGE AS A FORM OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS

Abstract

The aim of this article is outlining the complex problem of Autism Spectrum Disorders (ASD) in the context of inclusive education in general, and, more specifically, in the context of teaching foreign languages (here — English as a Foreign Language). First, we will present some of the theories as well as symptoms of autism and, also, the signs which can help teachers discover the condition in question during classroom teaching. Next, we will offer a set of practical tips that will, hopefully, prove useful in teaching a foreign language to autistic learners. Finally, the author emphasises the significance o English or foreign language teaching in the rehabilitation of autistic children.

Keywords: autism, inclusive education, special educational needs, teaching English as a foreign language, rehabilitation

Krzysztof Mataczyński1,2,3, Mateusz Pelc2,3
1SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
3Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SPOŁECZEŃSTWIE

Streszczenie

Szeroko pojęta niepełnosprawność staje się zjawiskiem dość powszechnym dotyczy znacznej części starzejącego się społeczeństwa Europy. Udział osób niepełnosprawnych w populacji globalnej i w poszczególnych krajach sięga od kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności. W artykule zaprezentowano wybrane problemy i zagadnienia z zakresu integracji i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością. Zwrócono uwagę na powszechność problemu, istniejące bariery i związane z nim ograniczenia dotyczące uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, w tym również podjęcia pracy zawodowej.

Słowa kluczowe: integracja społeczna, osoby niepełnosprawne, rehabilitacja, bariery

A DISABLED PERSON IN THE SOCIETY

Abstract

The broadly understood disability is a fairly widespread phenomenon affecting a significant part of the aging European population. The share of the disabled in the global population and in individual countries ranges from a dozen or so percent to one-fifth of the total population. The article presents selected problems and issues related to the integration and social rehabilitation of people with disabilities. Attention was paid to the commonness of the problem, existing barriers and related restrictions concerning the participation of the disabled people in social life, including taking up employment.

Keywords: social integration, the disabled, rehabilitation, barriers