Tom XV zeszyt 2

zsim-fizjo-t-xv-z-2SŁOWO OD REDAKTORA

W stronę kompleksowej rehabilitacji — chwały wystarczy dla wszystkich

Pacjenci rehabilitowani w XXI wieku coraz bardziej różnią się od tych z XX wieku. Są starsi, ale przede wszystkim bardziej chorzy, maja trudniejsza sytuacje socjalna i bardziej złożone potrzeby. Aby sprostać ich oczekiwaniom potrzebujemy zaangażowania wieku ludzi i to dobrze ze sobą współpracujących. Fizjoterapeuci oczywiście zajmują szczególne miejsce w takim zespole, ale potrzebni są także lekarze i to rożnych specjalności oraz pracownicy socjalni, prawnicy i duchowni.

Prace jakie znalazły się w tym numerze odpowiadają takiemu podejściu do naszych pacjentów i ich problemów. Koncentrowanie się na jednym, nawet bardzo ważnym prowadzi do zaniedbania wieku innych. Może warto przypomnieć historie zastosowania insuliny w leczeniu cukrzycy. O dziwo ten wielki postęp nie przełożył się na oczekiwane natychmiastowe gwałtowne zmniejszenie śmiertelności chorych na cukrzyce. Powodem była przewaga chorych na cukrzycę typu 2 oraz wielka złożoność tej choroby, czy raczej grupy chorób. Optymizm wywołany insuliną doprowadził do zaniechania badania innych leków w tym metforminy na ponad 30 lat.

Potem okazała się też bardzo potrzebna i to nawet większej liczbie chorych niż insulina. Chwały wystarczyło dla wszystkich, chociaż za metforminę, która prawdopodobnie uratowała życie więcej ludzi niż insulina, chyba nie przyznano nagrody Nobla. Pewno za kompleksową rehabilitację też nie dostaniemy nagrody, wyjąwszy wdzięczność naszych pacjentów i poczucie spełnionego obowiązku.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski

Ewa Puszczałowska-Lizis, Joanna Cisek

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

WYSTĘPOWANIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE ELEKTROMASZYNOWYM

Streszczenie

Wprowadzenie. Medycyna pracy jest dziedziną nauki, która obejmuje zagadnienia z zakresu sposobów ochrony zdrowia pracownika w jego miejscu pracy i podczas jej wykonywania. Zajmuje się badaniem zmian zachodzących w organizmie człowieka pod wpływem czynności zawodowych.

Cel. Analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób zatrudnionych w przemyśle elektromaszynowym.

Materiał i metoda. Sondażem diagnostycznym objęto 50 pracowników z co najmniej 20-letnim stażem pracy w przemyśle elektromaszynowym. Wiek badanych mieścił się w przedziale 38-55 lat. Z uzyskanych danych obliczono ilościowe i procentowe rozkłady odpowiedzi na wybrane pytania ankiety. W analizach zastosowano nieparametryczny test niezależności x2 przyjmując poziom istotności a = 0,05.

Wyniki. Badania wykazały, że 96% ankietowanych co najmniej raz w życiu doświadczyło incydentu bólowego kręgosłupa. Dolegliwości bólowe najczęściej dotyczą lędźwiowego odcinka kręgosłupa i mają związek z charakterem wykonywanej pracy. Zaledwie 20% ankietowanych deklaruje rzetelne przestrzeganie zasad ergonomii pracy. W celu wyeliminowania bólu 50% ankietowanych uczęszcza na fizjoterapię a 32% stosuje farmakoterapię. Większość ankietowanych obserwuje poprawę jakości życia w efekcie zastosowanej fizjoterapii.

Wnioski. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są częste u pracowników zatrudnionych w przemyśle elektromaszynowym. Świadomość ankietowanych w zakresie zasad ergonomii pracy jest niewystarczająca. Wskazuje to na potrzebę tworzenia programów upowszechniających zasady ergonomii pracy, jak również wdrażania nowych koncepcji organizacji pracy w odniesieniu do badanej grupy zawodowej.

Słowa kluczowe: medycyna pracy, ergonomia pracy, przemysł elektromaszynowy

OCCURRENCE OF SPINE PAIN COMPLAINTS IN WORKERS OF ELECTROMECHANICAL INDUSTRY

Abstract

Background. Medicine of work is science, which deals manners of protection employees in his work-place and during its practice. This science researches of change reach in human organism influenced by work.

Aim. The analysis of spine pain complaints in workers of electromechanical industry.

Material and method. Diagnostic survey include 50 workers with a long practice, at least 20 years in electromechanical industry. Researchers were in the 38-55 range. Numbers and percentages schedules of answers on chosen questions of questionnaire were calculated. The collected research results were analyzed with the use of a nonparametric test of independence x2 with significance level of a = 0,05.

Results. The study showed that the 96% of respondents experienced spine pain complaints at least once in their lives. In the majority of cases pain complaints concern lumbar parts of spine and are closely connected with the character of respondents’ work. Only 20% of respondents declare solid observance of work ergonomics. In order to eliminate pain 50% of respondents use physiotherapy and 32% pharmacotherapy. Majority of respondents observed the improvement of the quality of life as the effect of used physiotherapy.

Conclusions. The pain complaints of workers of electromechanical industry are frequent. The awareness of researchers concerning work ergonomics is scarce. The results of research emphasize the necessity for informing workers about importance of work ergonomics observance. Moreover, they indicate the need for the implementation of new concepts of work organization with reference to researched professional group.

Keywords: medicine of work, work ergonomics, electromechanical industry.

 

 

Natalia Migut, Andrzej Kwolek, Jolanta Zwolińska

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

WPŁYW POSTĘPOWANIA REHABILITACYJNEGO NA CZYNNOŚĆ RĘKI U KOBIET Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW

Streszczenie

Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą przewlekłą, stale postępującą. W wyniku toczącego się procesu zapalnego dochodzi do zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów, powikłań w narządach wewnętrznych oraz do zmian psychicznych. Choroba ta znacznie obniża jakość życia pacjentów, prowadzi do niepełnosprawności, a nawet przedwczesnej śmierci. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów konieczna jest kompleksowa rehabilitacja, która wprowadzona wcześnie zmniejsza cierpienie oraz poprawia sprawność fizyczną pacjentów.

Cel. Celem pracy była ocena wpływu postępowania rehabilitacyjnego na czynność ręki u pacjentek z RZS w zależności od postaci choroby.

Materiał i metoda. Grupa badana składała się z 60 kobiet leczonych na RZS. Badania zostały przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie na oddziale reumatologii. U pacjentek badano siłę mięśniowa rąk, nasilenie bólu oraz zdolność do wykonywania chwytów. Badanie zostało przeprowadzone przed i po postępowaniu rehabilitacyjnym.

Wyniki. Zarówno w grupie pacjentek z wczesną jak i zaawansowaną postacią RZS nasilenie bólu po postępowaniu rehabilitacyjnym uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu przed rehabilitacją. Siła chwytu zarówno prawej, jak i lewej ręki u pacjentek w obu badanych grupach uległa zwiększeniu. Większą poprawę w zakresie nasilenia bólu oraz siły chwytu odnotowano u pacjentek z wczesną postacią RZS. Analiza testem T dla prób niezależnych wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy wynikami większości pomiarów chwytów w obu badanych grupach.

Wnioski. Wyniki badań wskazują, iż rehabilitacja u pacjentek z RZS jest ważną i skuteczną częścią kompleksowego leczenia. Osiągnięte wyniki pozwalają na stwierdzenie, że rehabilitacja powinna być wprowadzana jak najwcześniej, gdyż jej skuteczność jest największa w początkowej fazie choroby, kiedy zmiany w obrębie stawów nie są jeszcze utrwalone.

Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, rehabilitacja, ręka reumatoidalna

THE INFLUENCE OF REHABILITATION OF HAND FUNCTION IN WOMEN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Abstract

Background. Rheumatoid arthritis is a chronic disease progressing steadily. As a result of inflammation comes to distortion and dysfunction of joints, as well as complications in the internal organs and mental changes. This disease significantly reduces the quality of life of patients, leading to disability and even premature death. In the treatment of rheumatoid arthritis, it is necessary to comprehensive rehabilitation, which launched early reduces pain and improves physical function of patients.

Aim. The aim of this study was to evaluate the effect of rehabilitation on hand function in patients with RA according to the form of the disease.

Material and methods. The study group consisted of 60 women treated for rheumatoid arthritis. The study was conducted at the Provincial Hospital No. 2 in Rzeszów branch of rheumatology. Patients were examined hand muscle strength, pain intensity and ability to perform tricks. The survey was conducted before and after the rehabilitation proceedings.

Results. Both in the group of patients with early-stage rheumatoid arthritis and severe form of rheumatoid arthritis pain assessment and rehabilitation after the procedure has been reduced as compared to the prior rehabilitation. Grip strength in both right and left hand in patients in both groups was increased. Greater improvement relative to assess pain and grip strength was observed in the patients with early stage RA. Analysis of T-test for independent samples showed differences in average statistically significant in most measurements holds in both groups.

Conclusions. The results demonstrate that the conduct rehabilitation in patients with RA is an important and effective part of a comprehensive treatment. The results achieved rehabilitation permit the conclusion that rehabilitation should be introduced as soon as possible, because its effectiveness is greatest in the early stages of the disease when changes in the joints are far from settled.

Keywords: rheumatoid arthritis, rehabilitation, rheumatoid hand

 

 

 

Grzegorz Przysada, Joanna Baran, Justyna Leszczak, Aneta Weres, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Izabela Tokarczyk, Teresa Pop, Mariusz Drużbicki

Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski

RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW STAWU KOLANOWEGO U FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ NA TERENIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO

Streszczenie

Wstęp. Staw kolanowy ze względu na swoje umiejscowienie i pełnione funkcje jest najbardziej narażony na różnego rodzaju dysfunkcje i uszkodzenia.

Cel. Celem pracy było zbadanie częstości występowania i rodzajów urazów stawu kolanowego wśród funkcjonariuszy straży granicznej, określenie czynników, które przyczyniają się do powstania uszkodzeń oraz ocena stanu funkcjonalnego stawów kolanowych u osób, które doznały urazu.

Materiał i metoda. Grupę badanych stanowiło 50 funkcjonariuszy straży granicznej zamieszkujących powiat bieszczadzki. W badaniach posłużono się ankietą, oraz kartą usprawniania, w której oceniano za pomocą testów diagnostycznych i pomiarów antropometrycznych stan funkcjonalny stawów kolanowych u osób po urazie.

Wyniki. Odsetek występowania urazów stawu kolanowego w badanej grupie zawodowej był stosunkowo wysoki i wynosił 46%. Najczęściej uszkadzanymi strukturami były: więzadło krzyżowe przednie, chrząstka stawowa oraz łąkotka przyśrodkowa. Najrzadziej uszkodzenia dotyczyły więzadła pobocznego strzałkowego i krzyżowego tylnego. Wśród czynników, które przyczyniły się w znacznym stopniu do powstania urazu w badanej grupie zawodowej wymienić należy przede wszystkim staż pracy oraz wiek.

Wnioski. Uszkodzenia stawu kolanowego występują często, szczególnie wśród osób aktywnych. Więzadło krzyżowe przednie oraz chrząstka stawowa są najbardziej podatnymi na uszkodzenia strukturami budującymi staw kolanowy.

Słowa kluczowe: staw kolanowy, więzadło krzyżowe przednie, łąkotki, chrząstka stawowa

THE TYPES AND INCIDENCE OF KNEE INJURIES IN BORDER GUARDS IN THE COUNTY BIESZCZADY

Abstract

Introduction. Because of its strategic location and functions knee is an injuryprone joint, vulnerable to all sorts of damage and dysfunction.

Objective of the work. The main purpose of this research was to investigate the prevalence and kind of knee injuries among Border Guard officers and identify contributing factors and mechanisms for this type of disorders. Assessing joint mobility and general limb condition of patients with an injured knee is also an important part of this dissertation.

Research materials and methodology. The study group under investigation consisted of 50 individuals, who are living in Bieszczady district and working as Border Patrol officers. The study questionnaire was used as well as the improvement card which was assessed using diagnostic tests and anthropometric measuring functional status of the knee joints in people after the injury.

Results. The prevalence of knee injuries in the study group was relatively high — total 46%. Among the most frequently damaged knee structures were; anterior cruciate ligament, articular cartilage and medial meniscus. Abnormalities in collateral ligament and posterior cruciate ligament on the other hand were rather rare. Factors such as length of service and dwelling-place have contributed most significantly to joint injury and knee dysfunction in analyzed cases.

Conclusion: People who are physically active are at highest risk of knee joint injures. Anterior cruciate ligament and articular cartilage are parts of the knee structure which are most likely to be damage at the time of injury.

Keywords: knee, anterior cruciate ligament, meniscus, articular cartilage

Agnieszka Pyrcz, Grzegorz Przysada, Krzysztof Kołodziej, Piotr Szpunar, Mariola Kędra

Kliniczny Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Nr 2 w Rzeszowie im. Św. Jadwigi Królowej

PRAWDOPODOBIEŃSTWO KLINICZNE ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH U PACJENTÓW REHABILITOWANYCH STACJONARNIE

Streszczenie

Wstęp. Zakrzepica żył głębokich jest ciągle znaczącą przyczyną chorobowości i umieralności wśród chorych hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie. Skala Wellsa pozwala oszacować prawdopodobieństwo zakrzepicy żył głębokich, a co za tym idzie wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Cel. Ocena ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich u chorych rehabilitowanych w Oddziale Rehabilitacji. Ocena wpływu wybranych czynników takich jak: płeć, wiek, rodzaj stosowanej rehabilitacji na ryzyko występowania zakrzepicy u chorych leczonych w Oddziale Rehabilitacji. Zbadanie jak często stosowana jest profilaktyka farmakologiczna u chorych kierowanych do rehabilitacji stacjonarnej.

Materiał. Badana zbiorowość liczyła 591 chorych, leczonych w 2012 roku w Oddziale Rehabilitacji 53,3% stanowiły kobiety, 46,7% mężczyźni. 27,7% pacjentów zakwalifikowano do rehabilitacji neurologicznej wczesnej, 14,6% do rehabilitacji neurologicznej przewlekłej, 49,2% — ogólnoustrojowej, 8,5% rehabilitacji rdzeniowej.

Metoda. Na podstawie analizy dokumentacji medycznej oceniono parametry kliniczne u pacjentów, używając ogólnie przyjętej Skali Wellsa; służącej do oceny ryzyka zakrzepicy żył głębokich.

Wyniki. U 60% pacjentów stosowana była profilaktyka farmakologiczna. U 87,6% pacjentów stwierdzono niskie ryzyko zakrzepicy żył głębokich, a średnie ryzyko u 11,5% pacjentów, natomiast w grupie wysokiego ryzyka znajdowało się 0,8% pacjentów. Nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy ryzyka żchzz między kobietami a mężczyznami. Analizując badaną grupę, ze względu na wiek, średnie/wysokie ryzyko zakrzepicy było najwyższe w grupie chorych powyżej 70 roku życia, natomiast najniższe ryzyko odnotowano w grupie chorych między 40 a 49 rokiem życia. Wśród pacjentów zakwalifikowanych do rehabilitacji neurologicznej wczesnej co piąty pacjent miał ryzyko co najmniej średnie (22%). W rehabilitacji ogólnoustrojowej odsetek osób z takim ryzykiem wynosił 7%. W grupie osób pozbawionych profilaktyki farmakologicznej 2% miało ryzyko średnie/wysokie.

Wnioski. Prawdopodobieństwo wystąpienia ostrej zakrzepicy żył kończyn dolnych, wynikające z przeprowadzonego badania, u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Rehabilitacji wyniosło ok. 12%. Płeć nie różnicuje w istotny sposób ryzyka wystąpienia żchzz. Natomiast na ryzyko zakrzepicy znacząco wpływa wiek chorego. W grupie pacjentów powyżej 70 r.ż. ryzyko to było najwyższe i wyniosło 19%; a wśród chorych w przedziale wiekowym 40-49 lat 5%. Najbardziej zagrożoną grupą byli pacjenci zakwalifikowani do rehabilitacji neurologicznej wczesnej. Należy zwiększyć częstość stosowania profilaktyki farmakologicznej wśród chorych z średnim lub wysokim ryzykiem zakrzepicy żył głębokich.

Słowa kluczowe: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (żchzz), zakrzepica żył głębokich, ryzyko wystąpienia, Skala Wellsa, rehabilitacja

THE RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS IN PATIENTS TREATED IN THE DEPARTMENT OF REHABILITATION

Introduction. Deep vein thrombosis is still a significant cause of morbidity and mortality among hospitalized patients and outpatients. Wells Score is used to estimate the probability of deep vein thrombosis, and thus managed appropriately.

Objective. To evaluate the risk of deep vein thrombosis in patients rehabilitated in the Department of Rehabilitation. Evaluation of the impact of some factors such as sex, age, type of applied rehabilitation of the risk of thrombosis in patients treated in the Department of Rehabilitation. Investigate how often used pharmacological prophylaxis in patients referred for rehabilitation stationary.

Material. The study population of 591 patients had treated in 2012 in the Department of Rehabilitation 53,3% were women and 46,7% men. 27,7% of patients were early neurological rehabilitation, 14,6% of the chronic neurological rehabilitation, 49,2% — systemic, 8,5% core rehabilitation.

Method. Based on an analysis of medical records rated clinical parameters in patients with generally accepted Scale Wells, used to assess the risk of deep vein thrombosis.

Results. In 60% of patients was used pharmacological prophylaxis. In 87,6% of the patients had a low risk of DVT, a medium risk in 11,5% of patients, while in the high risk group were 0,8% of patients. There was no statistically significant difference in VTE risk between men and women. Analyzing the group, because of age, medium/ high risk of thrombosis was highest in patients above 70 years of age, while the lowest risk was observed in patients between 40 and 49 years of age. Among patients enrolled in neurological rehabilitation early every fifth patient had a risk of at least a secondary education (22% ). The rehabilitation of systemic proportion of this risk was 7%. In the group of patients deprived of pharmacological prophylaxis 2% had a risk of medium/high.

Conclusions. The probability of acute deep vein thrombosis of the lower limbs, resulting from the audit, in patients hospitalized in the Department of Rehabilitation was approximately 12%. Sex does not differentiate significantly the risk of VTE. However, the risk of thrombosis significantly affects the patient’s age. In patients over 70 years of age risk was highest and amounted to 19%, and among patients aged 40-49 years, 5%. The most vulnerable group of patients were admitted to the neurological early rehabilitation. Is right to increase the frequency of use of chemoprophylaxis in patients with moderate or high risk of deep vein thrombosis.

Keywords: Venous Thromboembolism (VTE), Deep Vein Thrombosis (DVT), the risk, Wells Score, rehabilitation

 

Tomasz Derewiecki1,2,4, Krzysztof Mroczek1,2, Marta Duda1,2, Danuta Chmiel-Derewiecka2, Piotr Majcher3

1Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu 2Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

3Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

WIEDZA NA TEMAT ZASAD PROFILAKTYKI DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA WŚRÓD OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA

Streszczenie

Wstęp. Rozwój cywilizacji sprawił, że człowiek żyje o połowę dłużej, niż na początku XX wieku. Już w 2010 roku światowa populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej osiągnęła liczebność 1 ‚miliarda, co stanowi około 1/6 ogółu ludności. Starzenie się społeczeństwa stawia przed organizatorami ochrony zdrowia, szkolnictwem i lekarzami wiele wyzwań w zakresie edukacji, prewencji i leczenia populacji geriatrycznej Polski. Osoby w wieku podeszłym nierzadko muszą borykać się z problemami wpływającymi na ich funkcjonowanie, samodzielność i samopielęgnowanie. W późniejszym okresie choroby dolegliwości często prowadzą do inwalidztwa czy niepełnosprawności powodując, że osoba starsza staje się zależna od innych ludzi. Wczesne wykrywanie upośledzenia sprawności funkcjonalnej u osób starszych, połączone ze świadczeniem celowanych usług medycznych, może skutkować lepszym samopoczuciem pacjentów oraz niższymi kosztami pomocy społecznej.

Cel. Poznanie stanu wiedzy na temat zasad profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród osób po 65 roku życia.

Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 304 pacjentów z Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji. Pacjenci byli zróżnicowani pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. Wiek badanych wahał się od 65 do 88 lat. Wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki. Znajomość zasad profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród badanej grupy jest niewystarczająca o czym świadczy fakt, że ankietowani nie potrafili prawidłowo wymienić nawet trzech zasad profilaktyki. 35,66% pacjentów wiąże wystąpienie pierwszych dolegliwości bólowych kręgosłupa z przyjęciem pochylonej pozycji, a 29,84% z podnoszeniem ciężkiego przedmiotu. W chwili wystąpienia bólu kręgosłupa postępowaniem badanych z wyboru w największym stopniu jest zażywanie środków farmakologicznych, stosowanie żeli oraz przyjmowanie pozycji leżącej.

Wnioski. Wiedza na temat zasad profilaktyki w badanej grupie jest niewystarczająca. Najczęstszą przyczyną wystąpienia bólu kręgosłupa jest przyjęcie pochylonej pozycji, natomiast najczęstszym sposobem zmniejszenia bólu jest zażycie środków farmakologicznych. Profilaktyka jest istotnym elementem procesu rehabilitacji. Należy uświadomić społeczeństwu skalę problemu i konsekwencje wynikające z braku wiedzy na ten temat. Celowe jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Słowa kluczowe: profilaktyka, dolegliwości bólowe kręgosłupa, wiek podeszły

KNOWLEDGE ABOUT PRINCIPLES OF THE PREVENTION OF THE SPINE PAIN COMPLAINTS AMONGST PERSONS AFTER 65 OF YEAR OF AGE

Abstract

Background. The development of the civilization caused that the man lived for the half longer, than at the beginning of the 20th century. In 2010 the world population of people already at the age of 60 and more achieved the size of 1 billion what constitutes about 1/6 of the whole of the population. Quickened the ageing of the society is putting a lot of challenges before organizers of the health care, the education and doctors in the scope of education, prevention and curing the population of geriatric Poland. Persons in the advanced century frequently must contend with problems influencing their functioning, the self-reliance and self-nursing. In the more late period illnesses and complaints often cause the disability or disability and cause, that elderly people are becoming dependent on other people. Early detection of impairment of the functional fitness at elderly people, connected with the benefit aim of medical services, can result in a sense of well-being of patients and lowest costs of the welfare.

Purpose. Recognizing the acquaintance of principles of the prevention of the spine pain complaints amongst persons by 65 of year of age.

Material and methods. 304 patients took part in the examination from the Zamość Clinic of the Rehabilitation. Respondents were diversified in terms of the age, the domicile and the education. Age examined fluctuated from 65 to 88 years. Results were subjected to a statistical analysis.

Results. The acquaintance of principles of the prevention of the spine pain complaints amongst the examined group is insufficient what the fact that respondents weren’t able correctly to exchange even three principles is providing preventions about. The 35.66% of respondents is combining the appearance of the first pain complaints of the spine with the reception of the lowered position, but the 29.84% with picking the heavy object up. In the moment of the riot of pain of the spine by choice in the large degree taking pharmacological centres is a conduct of respondents, applying gels and accepting the recumbency.

Conclusion. The prevention is a crucial element of the rehabilitation process. We should make the society aware of the scale of the problem and consequences resulting from the lack of knowledge to this subject. Conducting trainings in the prevention of pain complaints of the spine is intentional.

Keywords: prevention, pain complaints of the spine, geriatric

 

 

Justyna Podgórska-Bednarz, Andrzej Kwolek, Justyna Wyszyńska, Justyna Leszczak, Elwira Zatyka-Kapczyńska

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

WIEDZA PACJENTEK NA TEMAT ZWIĄZKU OTYŁOŚCI Z WYSTĘPOWANIEM INNYCH CHORÓB, W TYM CHORÓB UKŁADU RUCHU

Streszczenie

Wstęp. Otyłość należąca do grupy chorób cywilizacyjnych stanowi istotny problem terapeutyczny i społeczny. Występowanie otyłości nie tylko samo w sobie jest stanem chorobowym ale również predysponuje do występowania innych chorób w tym chorób układu ruchu.

Celem pracy było zbadanie wiedzy pacjentek na temat związku pomiędzy otyłością a występowaniem innych chorób w tym chorób układu ruchu oraz analiza występowania czynników determinujących otyłość w obu badanych grupach.

Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 50 kobiet, u których stwierdzono występowanie otyłości (wskaźnik BMI o wartości powyżej 29,99). Grupę kontrolną (50 osób ) stanowiły kobiety z prawidłową masą ciała (wartość wskaźnika BMI w przedziale 18,5-24,9). Rozpiętość wiekowa w obu grupach mieściła się w przedziale 40-60 lat. W badaniach została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego (wg kwestionariusza ankiety autorskiej). Dokonano również podstawowych pomiarów antropometrycznych (wzrostu, masy ciała) w celu wyznaczenia wartości wskaźnika BMI.

Wyniki. W grupie badanej stwierdzono znacznie częstsze występowanie chorób układu ruchu (bólów kręgosłupa: p < 0,001, choroby zwyrodnieniowej: p < 0,001) oraz innych chorób w stosunku do grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy miejscem zamieszkania (p = 0,5869) czy statusem materialnym (p = 0,78812) a występowaniem otyłości. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a występowaniem otyłości. Grupę pacjentek z otyłością cechowały również istotnie statystycznie różnice dotyczące podejmowania aktywności fizycznej oraz przestrzegania zasad prawidłowej diety w stosunku do grupy kontrolnej.

Wnioski. Kobiety z grupy badanej pomimo posiadanej wiedzy na temat negatywnych skutków zdrowotnych otyłości wykazywały znacznie częściej zachowania antyzdrowotne zależne od stylu życia. Cechował je również brak świadomości dotyczący zaawansowania nieprawidłowości własnej masy ciała.

Słowa kluczowe: otyłość, choroby układu ruchu, zachowania antyzdrowotne, wiedza

KNOWLEDGE OF THE PATIENTS ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND OCCURRENCE OF OTHER DISEASES, INCLUDING DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

Abstract

Introduction. Obesity belonging to the group of civilization disease is an important therapeutic and social problem. Obesity not only is disease but it is also condition predisposes to other diseases, including diseases of the musculoskeletal system.

The aim of the study was to investigate patients knowledge about the relationship between the incidence of obesity and the prevalence of other diseases, including diseases of the musculoskeletal system. An additional objective of the study was to determine the prevalence of factors determining the existence of obesity in both groups.

Material and method. The study was conducted on a group of women (50) diagnosed with obesity based on BMI value above 29.99. Control group (50) consisted of women with normal weight (BMI between 18,5-24,9). The range of age in both groups ranged from 40-60 years. The research method was used diagnostic survey (questionnaire by the author) and also basic anthropometric measurements (height, weight ) in order to determine the value of BMI.

Results. In the study group were significantly higher incidence of diseases of musculoskeletal system (back pain: p < 0,001, Osteoarthritis: p < 0,001) and other diseases compared to the control group. There was no statistically significant correlation between the place of residence (p = 0,5869), the financial status (p = 0,78812) and the prevalence of obesity. It was found a statistically significant relationship between the level of education and the prevalence of obesity. A group of obese patients also were characterized by statistically significant differences in physical activity and the following of principles of a healthy diet compared to the control group.

Conclusions. Patients in the study group, despite its knowledge of the adverse health effects of obesity had significantly more unhealthy behaviors. This group was also characterized by a lack of awareness of their own irregularities of weight.

Keywords: obesity, diseases of the musculoskeletal system, unhealthy behaviors, knowledge

 

Justyna Podgórska-Bednarz1, Grzegorz Przysada1,2,

Justyna Leszczak1, Justyna Rykała1, Teresa Pop1,

Mariusz Drużbicki1,2, Magdalena Zawadzka1

1Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego 2Kliniczny Oddział Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Streszczenie

Wstęp. Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą zapalno-demielinizacyjną OUN dotyczącą w głównej mierze młodych dorosłych. Postępujący i nieprzewidywalny charakter choroby oraz liczność objawów wynikających z rozsianego procesu degeneracyjnego prowadzi często do szybkiego pogarszania się stanu funkcjonalnego pacjenta.

Cel pracy. Celem pracy było określenie jakości życia, samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego oraz wpływu choroby na status zawodowy pacjentów przebywających na turnusie rehabilitacyjnych w Woli Batorskiej.

Materiał i metoda. W badaniu uczestniczyło 30 osób w tym 14 kobiet i 16 mężczyzn. Zakres wieku badanych zamykał się w przedziale od 20 do 65 lat, średnia wieku wyniosła 46,23 lat (SD = 10,14). Jako narzędzia badawcze wykorzystano: samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety, skalę EDSS, wskaźnik Barthel oraz skalę VAS.

Wyniki. Wpływ występujących objawów na występowanie ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu stwierdzono w przypadku 80% (24 osoby) badanej grupy. Występujące deficyty przekładały się również na ograniczenie samodzielności, uczestnictwo w życiu społecznym jak i obniżenie jakości życia pacjentów.

Wnioski. Pojawienie się postępującej nieuleczalnej choroby wpływa w sposób znaczący na pogorszenie się jakości życia pacjentów. Chorzy na SR w znacznym stopniu zmuszeni są do reorganizacji dotychczasowego sposobu życia w tym zawodowego oraz korzystania z pomocy osób 3-cich.

Słowa kluczowe: jakość życia, stwardnienie rozsiane, rehabilitacja.

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Abstract

Introduction. Multiple sclerosis is a chronic CNS inflammatory and demyelinating disease that afflict mainly young adults. The progressive and unpredictable nature of the disease and the multiplicity of symptoms caused by degenerative process often leads to rapid deterioration of the patient’s functional status.

The aim of the study. The aim of this study was to assess the quality of life and independence in performing basic activities of daily living and the impact of the disease on the professional status of patients in the rehabilitation holiday in Wola Batorska.

Material and methods. The study included 30 people (14 women and 16 men). The age ranged from 20-65 years (mean age: 46,23±10,Ц). As a research tools used: authorial questionnaire, EDSS Scale, Barthel Index and Visual Analogue Scale.

Results. The impact of symptoms on the occurrence of limitations in daily functioning were found in 80% (24 people) of the study group. Existing deficits also translated into the reduction of autonomy, participation in social life and reduce the quality of life of patients.

Conclusions. The appearance of progressive incurable disease affects in significant way on the deterioration of the quality of life of patients. MS patients were significantly forced to reorganize the way of life, work and enlist the help of others.

Keywords: quality of life, multiple sclerosis, rehabilitation

 

 

Dorota Tomczyszyn

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

JAKOŚĆ ŻYCIA MATEK WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Streszczenie

Wstęp. Jakość życia wpływa na działalność człowieka oraz na jego funkcjonowanie społeczne, a więc przede wszystkim role rodzinne i zawodowe. Szczególnego rodzaju role społeczne wynikają z pozycji społecznej matki dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Jednostajność życia matki niepełnosprawnego dziecka wyznaczona przez codzienne obowiązki oraz stan stałej ‚mobilizacji, gotowości ofiar — to częste sytuacje charakteryzujące codzienność macierzyństwa z dziećmi niepełnosprawnymi.

Celem zamierzeń badawczych była analiza i poznanie poczucia jakości życia matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Materiał i metoda. Wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia w opracowaniu Jurosa. Badania zrealizowano w 2013 roku. Przebadano 111 matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Badanie przeprowadzono w trzech powiatach: powiat bialski, powiat łukowski i powiat lubartowski.

Wyniki. Okazało się, że 63% matek oceniła swoje życie na poziomie wysokim. Wyniki trzech kategorii mieszczą się w granicach wyników średnich i wysokich (skale zadowolenie, umiejętności i przynależność do społeczności), w skali możliwość działania uzyskano wyniki na poziomie bardzo wysokim.

Słowa kluczowe: matka dziecka niepełnosprawnego, upośledzenie intelektualne, jakość, życia

LIFE QUALITY OF MOTHERS RAISING AN INTELLECTUALLY DISABLED CHILD

Summary

Introduction. The quality of life affects people’s activity and their social functioning, in particular family and professional roles. Special character of social roles results from a social position of a disabled child’s mother. Monotonous life caused by responsibilities, constant eagerness and willingness for devotion — these are common situations describing daily routine of mothers raising disabled children.

Purpose. The purpose of research was to analyze and learn the life quality of mentally disabled children’s mothers.

Material and method. The Schalock and Keith’s Quality of Life Questionnaire was used. The research was conducted in 2013 in three counties: bialski, łukowski and lubartowski. In research participated 111 mothers of children with intellectual disability in moderate to severe degree.

Results. It turned out that 63% of mothers evaluated their lives positively. The results of three categories are within the limits of medium and high performance (i.e., satisfaction, skills, and belonging to the community). The very high level results were obtained in the ability to act category.

Keywords: mother of a disabled child, intellectual disability, life quality

 

Kamil Chmielarski, Krzysztof Mataczyński, Mateusz Pelc

S.P Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Streszczenie

Wstęp. Aktywność fizyczna Polaków odbiega od poziomu wielu nacji i to niekoniecznie lepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym. Z badań CBOS wynika, że zdecydowana większość Polaków (59%) odpoczywa w sposób bierny: nie uprawia sportu ani żadnych ćwiczeń służących poprawie sprawności ruchowej. Szkodliwe zjawisko, jakim jest niska sprawność fizyczna wpływa na poziom zdrowia, a także ma wydźwięk społeczny i ekonomiczny. Liczne doniesienia podają iż aktywność fizyczna, przede wszystkim u ludzi w wieku średnim i starszych wydłuża ich życie, zapobiega przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom.

Cel. Wpływ aktywności ruchowej na kondycję zdrowotną, zachowania prozdrowotne a także jej wpływu na profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Materiał i metoda. Badaną grupę stanowiło 140 osób dobranych losowo spośród mieszkańców miasta Radzyń Podlaski. Badania przeprowadzono w okresie od maja do czerwca 2010 r. w oparciu o opracowany kwestionariusz ankiety. Do obliczeń posłużono się testem niezależności x2 Pearsona przyjmując poziom istotności p ^ 0,05.

Wyniki. W badanej grupie różne formy rekreacji ruchowej podejmuje 49 (35%) osób. Forma aktywności miała charakter głównie rekreacyjny. Najczęściej aktywność podejmowały osoby wykonujące pracę umysłową 34 (22% ) osoby, są one w przedziałach wiekowych od 25 do 35 lat — 22 osoby (44%) oraz od 36 do 50 lat 20 osób (40%). Kilkuletnim systematycznym stażem wykazały się 32 (65%) osoby. Minimum 3 razy w tygodniu ćwiczy 35 (71%) osób, a 36 (73%) osób poświęca jednorazowo na ten cel od 30 do 60 minut. Najbardziej popularną formą aktywności ruchowej była jazda na rowerze, którą preferowało 18 (37%) osób. Poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej zgłosiły 24 (49%) osoby, redukcję masy ciała 9 (18%) osób. Dla 29 (59%) osób, sport i rekreacja ruchowa jest elementem zdrowego stylu życia, dla 11 (22% ) jest to przyjemność i rozwój własnej osobowości, a dla 9 (18%) ucieczką od problemów i stresu. Ankietowani wskazali, iż głównym czynnikiem uniemożliwiającym im podejmowanie aktywności ruchowej jest brak wytrwałości i konsekwencji (39%). Osoby aktywne ruchowo mają prawidłowy poziom cholesterolu 45 (92%) i glukozy we krwi 41 (84%). Z powodu cukrzycy leczy się 19 (13%) osób z czego tylko 5 (26%) podejmuje aktywność fizyczną. Chorym na cukrzycę w większości towarzyszy otyłość 18 (95%) osób. Z powodu nadciśnienia tętniczego leczy się 37 (26%) osób w tym tylko 7 (19%) osób podejmuje aktywność fizyczną. U 29 (81%) chorych na nadciśnienie stwierdzono otyłość, a nadwagę u 7 (19%).

Wnioski. W grupie aktywnej ruchowo występowanie nadciśnienia tętniczego i otyłości było rzadsze, wynik na poziomie istotnym statystycznie, rzadziej rozpoznawano cukrzycę. Aktywność ruchowa wpływa na poprawę samopoczucia psychicznego, a tym samym na poprawę jakości życia. Istnieje potrzeba propagowania znaczenia systematycznej aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, choroby cywilizacyjne, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość

MEANING OF MOTOR ACTIVITY IN PROPHYLAXIS OF CIVILIZATION DISEASES

Abstract

Introduction. A level of Poles’ physical activity stray from a level of many nations, not necessarily better economically developed.

Aim. The aim of this work was to receive an answer to a question: what is a level, in which systematic motor activity has a positive influence on our health, pro-healthy behaviour and, consequently, a frequency of the chosen civilization diseases occurrence, in the examined group of physically active and inactive people.

Material and method.The examined group consisted of 140 randomly chosen people, being the inhabitants of Radzyń Podlaski. A research was conducted from May to June 2010, and was based on a questionnaire.

Results. Different forms of motor recreation was undertaken by 49 people (35%). The undertaken form of activity was mainly recreational, 46 people (32%). Most frequently, motor activity was undertaken by people performing mental work, 34 people (22%), people at the age of 25-35 (22 people) and 36-50 (20 people). 32 people (65%) had a several-year practice of motor activity. They also paid much attention to frequency and duration of that activity. 35 people (71%) did the exercises min. 3 times a week, and 36 people (73%) devoted to it 30-60 minutes, every time.

Conclusions. In the physically active group, occurrence of arterial hypertension and obesity was less frequent, the result was statistically significant, occurrence of diabetes was also less frequent in this group. Physical activity has improved psychological well-being, and thus to improve the quality of life. There is a need to promote the importance of regular physical activity in the prevention of lifestyle diseases.

Keywords: motor activity, civilization diseases, hypertension, diabetes, obesity.

 

 

 

Mirosława Sidor, Zofia Kubińska

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OCZEKIWANIA I POTRZEBY PACJENTÓW REALIZUJĄCYCH ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE W CENTRUM ZDROWIA I REHABILITACJI W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Streszczenie

Wstęp. Wielość i różnorodność placówek rehabilitacji i fizjoterapii zmusza pacjentów do świadomego namysłu i rozpoznania, w którym z gabinetów podjąć usprawnianie, terapię czy profilaktykę.

Cel. Głównym celem artykułu było poznanie i ukazanie opinii pacjentów na temat zaspokojenia oczekiwań i potrzeb dotyczących podjęcia decyzji o korzystaniu z zabiegów fizjoterapeutycznych. W szczególności postanowiono ukazać, zróżnicowanie stopnia realizacji takich grup oczekiwań jak: lokalizacja i dostępność gabinetu, termin realizacji usługi, estetyka profesjonalność i bezpieczeństwo prowadzonych zabiegów, wsparcie intelektualne i emocjonalne oraz odczuwanie poprawy samopoczucia.

Materiał i metoda. Ogółem w badaniach wzięło udział 150 osób w tym 100 osób ankietowanych w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej a 50 ankietowanych w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Sworach. W badaniach posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety zawierającym 13 pytań dotyczących różnych oczekiwań i potrzeb pacjentów.

Wyniki. W największym zakresie badani oczekują realizacji takich potrzeb jak: miła i przyjazna atmosfera (76,66%), nowoczesny sprzęt do zabiegów (75,33%) i życzliwa obsługa w rejestracji (73,33%) oraz wysoki poziom warunków higieniczno-sanitarnych (73,33% ). W najmniejszym stopniu badani oczekiwali poprawy samopoczucia (26,66%) po zabiegach.

Wnioski. Na podstawie wyników można przedstawić następującą hierarchię potrzeb badanych pacjentów, którzy oczekują od gabinetu rehabilitacji miłej przyjaznej atmosfery, wykonywania zabiegów na nowoczesnym sprzęcie, sterylnych warunków higieniczno-sanitarnych w gabinecie oraz życzliwej i profesjonalnej obsługi w rejestracji, dostępności lokomocyjnej i dostępności usług, otrzymania współczucia zrozumienia i nadziei, poczucia bezpieczeństwa i pewności podczas zabiegów oraz potrzeby komunikowania się personelu z pacjentem, bliskiej lokalizacji gabinetu fizjoterapii od miejsca zamieszkania pacjenta, profesjonalnego wsparcia emocjonalno-informacyjnego, krótkiego terminu rozpoczęcia zabiegów, potrzeby odczucia poprawy samopoczucia po zabiegach.

Słowa kluczowe: gabinet fizjoterapii, zabiegi, potrzeby, oczekiwania, pacjenci

EXPECTATIONS AND NEEDS OF PATIENTS ATTENDING PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENTS IN THE HEALTH AND REHABILITATION CENTER IN BIAŁA PODLASKA

Abstract

Because of multitude and diversity of rehabilitation and physiotherapy facilities, the patients are forced to make a deliberate choice of the best contractor of prophylaxis and therapy services.

The main aim of the present article was cognition and introduction the patients* opinions about the degree, to what the physiotherapeutic facilities met their expectations and needs. Separated were such groups of expectations, as location and availability of a parlor, time limits of completion of rendered services, aesthetics, professionalism and safety of performed treatments, intellectual and emotional support delivered by the therapists, as well as a significant improvement of health.

Materials and methods. Tested were 150 persons, including 100 polled patients of the Health and Rehabilitation Center in Biała Podlaska and 50 polled patients in a similar center in Swory.

Results. The highest share of tested patients expected completing such needs, as pleasant atmosphere (76,66), modern equipment (75,33), kind and friendly receptionists (73,33), as well as the high level of sanitation and hygienic standards (73,33). The lowest percent of the respondent expected health improvement (26,66).

Conclusions. On the basis of the obtained results we can introduce the following ranking of needs and expectations of the polled patients. They demand from a rehabilitation facility to provide a pleasant atmosphere; conducting the treatments with the aid of a modern equipment; high standards of cleanliness in a parlor; a kind and professional reception service; good transport connections and easy access to the treatments; receiving sympathy, understanding and hope; safe and secure treatments; good communication with the therapists; short distance from their dwelling places; a professional information and emotional support; short time limits of waiting for the beginning of the therapy; finally they needed a health improvement after the therapy.

Keywords: physiotherapy center, treatments, needs, expectations, patients

 

Iwona Gryniuk-Toruń1, Elżbieta Wróblewska1, Barbara Jurkowska2, Wojciech Tyburczyk1, Grzegorz Nowicki3, Andrzej Prystupa4, Katarzyna Zielonka3

1Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny, Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie

2Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin

3Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lubline

4Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

POMOC PSYCHOLOGICZNA SKIEROWANA DO CHOREGO KARDIOLOGICZNEGO I JEGO RODZINY

Streszczenie

Wstęp. Choroby układu krążenia w fazie ostrej i przewlekłej oraz ich następstwa psychologiczne w istotnym stopniu naruszają dotychczasową jakość funkcjonowania osób chorych, a także ich rodzin.

Cel. Celem pracy jest przedstawienie i omówienie znaczenia pomocy psychologicznej skierowanej do pacjenta leczonego z powodu chorób układu krążenia.

Materiał i metoda. W pracy wykorzystano dostępne piśmiennictwo

Wyniki. Trudności pacjenta i kryzys przeżywany przez jego rodzinę oraz środowisko wymaga zazwyczaj interwencji terapeutycznej i/lub wsparcia psychologicznego — oddziaływań rozumianych jako adekwatna pomoc mająca charakter dwutorowy medyczny i psychologiczny.

Wnioski. W przypadku pomocy medycznej dotyczy ona tylko pacjenta. Pomoc psychologiczna w myśl teorii systemowej dotyczy całej rodziny, a także wszystkich aspektów życia, w tym sfery seksualnej, zmieniających się pod wpływem diagnozy. Współpraca zespołu terapeutycznego poszerzonego o psychologa jest kluczem do opieki nad pacjentem kardiologicznym od momentu postawienia diagnozy aż do zakończenia leczenia lub śmierci pacjenta przy wspieraniu rodziny w okresie żałoby.

Słowa kluczowe: pomoc psychologiczna, choroby układu krążenia, rodzina

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR CARDIAC PATIENTS AND THEIR FAMILIES

Abstract

Introduction. Cardiovascular diseases in their acute and chronic phases, as well as their psychological consequences significantly affect the functioning of patients and their families.

Aim of the study. To present and discuss the importance of psychological support directed to the patient treated for cardiovascular disease.

Material and methods. The study was based on available literature.

Results. The patient’s difficulties and the crisis experienced by his or her family and environment usually require therapeutic intervention and/or psychological assistance — intervention understood as the provision of adequate help on two levels — medical and psychological.

Conclusions. Medical help is only provided to the patient. Psychological assistance, however, following the systemic theory, relates to the whole family, and is inclusive of all aspects of life (including sexuality) which change as a result of the diagnosis. The cooperation of the therapeutic team, which includes a psychologist, is the key to the properly conducted care of cardiac patients, from the diagnosis, to the conclusion of treatment or death of the patient, the latter involving providing support for the family during the time of mourning.

Keywords: psychological, cardiovascular heart disease, family

 

Rafał Bochyński1, Jakub Pawłowski2, Katarzyna Pawłowska3

1Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

2Własna praktyka fizjoterapeutyczna „Fizjoterapia i Osteopatia” w Bytowie 3Doktor Krasicki sp. z o.o. Zakład Rehabilitacji w Gdyni

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH STAWU BARKOWEGO. DONIESIENIE WSTĘPNE

Streszczenie

Wstęp. Zaburzenia mięśniowo-powięziowe w postaci punktów spustowych są powszechnie występującym zjawiskiem w różnych jednostkach chorobowych. Istnieją doniesienia ze świata potwierdzające udział punktów spustowych w generowaniu dolegliwości bólowych w niektórych jednostkach chorobowych narządu ruchu. Terapia punktów spustowych za pomocą igłowania, laseroterapii, akupunktury czy metody uciskowej jest skuteczną formą leczenia dolegliwości bólowych. Jedną z nich jest metoda kompresji oraz poizometryczna relaksacja.

Cel. Celem pracy była analiza udziału bólu wywołanego punktami spustowymi oraz ocena kliniczna skuteczności terapii u pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego, spowodowanego zmianami dyskopatyczno-zwyrodnieniowymi.

Materiał i metoda. Badaniami objęto 20 kobiet w wieku 45-65 lat. Program badań obejmował ocenę natężenia bólu w skali VAS, ocenę funkcjonalną kończyny górnej przy pomocy kwestionariusza według UCLA oraz zakres ruchomości stawu barkowego i odcinka szyjnego kręgosłupa. Pacjentki poddawane były terapii manualnej punktów spustowych, które podczas oceny palpacyjnej wywoływały największe dolegliwości bólowe. Zastosowano metodę poizometrycznej relaksacji oraz ucisków. Czas terapii wynosił maksymalnie 45 minut. Sesję powtórzono od 4 do 6 razy z przerwą od 1 do 4 dni.

Wyniki i wnioski. Na podstawie badań stwierdzono istotnie statystyczną różnicę pomiędzy wynikami badań przed i po terapii punktów spustowych. Stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę funkcji kończyny górnej oraz poprawę ruchomości stawu barkowego i odcinka szyjnego u osób poddawanych terapii. Wyniki badań wstępnych świadczą o znaczącym udziale punktów spustowych w dolegliwościach bólowych obręczy kończyny górnej u kobiet w wieku 45-65 lat ze zmianami dyskopatyczno-zwyrodnieniowymi.

Słowa kluczowe: staw barkowy, bóle barku, terapia punktów spustowych

MYOFASCIAL TRIGGER POINTS TREATMENT IN SHOULDER PAIN. PRELIMINARY REPORT

Abstract

Background. Myofascial trigger points are defined as exquisitely tender spots in discrete taut bands of hardened muscle that produced local and referred sympthoms. There are common in many musculosceletal disorders. Myofascial pain condition is produced by this points. There are many methods of treatment. One of them is compression and post isometric relaxation

The aim of the study. The aim of this study was to assess the effectiveness of myofascial trigger point treatment in shoulder pain.

Methods. In this study took part 20 women in age of 45-65 with degenerative disc disease. Visual Analogue Scale (VAS) and Functional Arm Questionnaire UCLA, range of motion of shoulder and cervical spine were assessed before and after treatment.

Results and conclusion. The results of this study have shown that manual therapy of myofascial trigger points decrease pain (p=0,000), increase range of motion (arm and neck) and improve shoulder function in patients with shoulder pain.

Keyword: schoulder pain, myofascial trigger point, schoulder impingement syndrome
Grzegorz Przysada1,2, Agnieszka Pyrcz2, Piotr Pyrcz2, Mariusz Drużbicki1,2

1Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie

2Kliniczny Oddział Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO

Streszczenie

W celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych stosuje się różnorodne formy pomocy skierowane do tej grupy osób. Mają one postać ulg, uprawnień i przywilejów zawartych w aktach prawnych o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopaństwowym. Nie są one jednakowe dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Rodzaj i wymiar ulgi zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Jest to tak zwana dyskryminacja pozytywna. Nie wszystkie formy tej pomocy wykorzystywane są w pełni przez osoby do nich uprawnione. Wynika to z różnych powodów. Niniejsze opracowanie ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki decydują o wykorzystywaniu ulg, uprawnień i przywilejów dla osób niepełnosprawnych przez tą grupę społeczną.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, uprawnienia, wyrównywanie szans

THE USE OF DISCOUNTS AND EXERCISE OF RIGHTS BY THE PHYSICALY DISABLED

Abstract

Various types of assistance designed for the disabled aim at ensuring equal opportunities for this group of individuals. Such benefits take the form of discounts, rights and privileges defined by legal acts on both local and national level. These provisions are not identical for all disabled persons. The type and range of such benefits depend on the degree and nature of disability. This is the so-called positive discrimination. Not all of these forms of assistance are fully used by people entitled to them. This is caused by a variety of reasons. The purpose of this study is to answer the question what are the decisive factors impacting the disabled in their use of discounts and exercise of rights and privileges designed for this social group.

Keywords: disability, entitlement, equal opportunities

 

Mariusz Ryszkowski

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

DZIECKO ARND — PROBLEM „NIEZNANY”?

Streszczenie

ARND jest szczególnym przypadkiem ze spektrum zaburzeń FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego. U dzieci z ARND można zaobserwować różnorakie uszkodzenia mózgu, które zależą od okresu ciąży matki, ilości spożytego alkoholu, jak również indywidualnych dyspozycji genetycznych. Diagnoza jest utrudniona jako, że dzieci z ARND nie wykazują większości anomalii fizycznych związanych z FAS. Celem badań jest zatem wyodrębnienie zachowań typowych dla ARND i poszukiwań odpowiednich form pomocy. Funkcjonowanie bowiem dziecka w społeczeństwie zależy od właściwej informacji na temat problemu, co umożliwi właściwe podejście terapeutyczne.

Słowa kluczowe: Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), Poalkoholowe Zaburzenia Układu Nerwowego (ARND), anomalie fizyczne, zaburzenia wtórne.

A CHILD WITH ARND — AN UNKNOWN ISSUE?

Abstract

ARND is a special case of the FAS spectrum disorders (Fetal Alcohol Syndrome). One can observe a variety of brain injuries which are dependent on the period of mother’s pregnancy, the amount of consumed alcohol, as well as individual genetic features in children with ARND. The diagnosis is difficult as the children with ARDN do not ‚manifest ‚most of the physical anomalies associated with FAS. The child’s functioning in the society depends on the correct information about the problem which facilitates a proper therapeutic approach.

Keywords: Fetal Alcohol Syndrome (FAS), Alcohol-induced Nervous System Disorders (ARND), physical anomalies, secondary disorders

 

Grzegorz Nowicki1, Alina Dzirba1, Ewa Chemperek1, Katarzyna Zielonka1, Jadwiga Woźniak1, Patryk Rzońca1, Andrzej Prystupa2, Mariusz Goniewicz3

1Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3Kolegium Nauk Medycznych – Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

POSTĘPOWANIE RATUNKOWE W URAZACH GŁOWY. CZĘŚĆ II — POSTĘPOWANIE W CZASIE TRANSPORTU I W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Streszczenie

Pacjenci z urazami głowy wymagają poza właściwym postępowaniem na miejscu zdarzenia, wnikliwej uwagi podczas transportu i hospitalizacji. Celem pracy było przedstawienie zasad postępowania obowiązujących podczas transportu i w szpitalnym oddziale ratunkowym. Podczas transportu stan poszkodowanego powinien być monitorowany pod kątem zaburzeń podstawowych funkcji życiowych, stanu neurologicznego. W karetce powinno być przeprowadzone szczegółowe badanie urazowe oraz zaopatrzenie pozostałych urazów. Szpitalny oddział ratunkowy jest miejscem szybkiej, wnikliwej diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, oceny specjalistycznej i szybkiej specjalistycznej pomocy medycznej. Wszystkie czynności powinny być wykonane jak najszybciej, w obrębie „złotej godziny”.

Słowa kluczowe: urazy głowy, ratownictwo medyczne, kwalifikowana pomoc medyczna

LIFE-SAVING PROCEDTJRES IN HEAD INJTJRIES. PART II. CONDUCT DURING TRANSPORT AND IN THE EMERGENCY DEPARTMENT

Abstract

Patients which experienced head trauma require thorough attention during transport and hospitalization, beside the appropriate treatment at the scene of the emergency. The scrutiny aims at recounting the rules of conduct during transportation and in the casualty department. To continue, when transporting the state of the victim should be monitored for basic vital signs as well as the neurological state. Additionally, in the ambulance they should carry out detailed trauma examinations for other injuries. Moreover, the emergency department is a place of immediate, a thorough image and laboratory diagnosis, specialist assessments that prompts specialist medical care. As a result, a wide spectrum of activities must be performed as soon as possible, within the „golden hour”.

Keywords: head injuries, emergency medical services, qualified medical