Tom XVI zeszyt 1

Słowo od redaktora

okladka_2014_1W stronę rehabilitacji tradycyjnej, nowoczesnej i… nietypowej

Kolejny numer jaki przekazujemy naszym Czytelnikom jest w pewnym sensie powrotem do naszej tradycyjnej tematyki szeroko rozumianej rehabilitacji. Zaczynamy oczywiście od anatomii i patofizjologii, aby poprzez różne aspekty rehabilitacji dotrzeć do wspomagania zdolności organizmu do samoleczenia. Pewnym dopełnieniem tego podejścia do naszych chorych jest artykuł o działaniach niepożądanych niesterydowych leków przeciwbólowych, z pewną ukrytą sugestią, że może rehabilitacja jest bezpieczniejsza. To chyba prawda, chociaż często nasi pacjenci obok rehabilitacji ruchowej poddawani są także farmakoterapii. Ta dwutorowość podejścia jest chyba uzasadniona tak patofizjologicznie jak psychologicznie. Fizjoterapia niesie w sobie prawie zawsze potężny ładunek psychoterapeutyczny. Nie chciałbym jednak, aby nasi Czytelnicy odnieśli wrażenie, że na rehabilitacje patrzymy bezkrytycznie. Jej najważniejszym zagrożeniem jest jej… niepodważalna zaleta, fizjoterapia pomaga prawie wszystkim, czasem maskując objawy poważnej choroby. Na koniec moich refleksji chciałbym się odnieść do listy Autorów, czy raczej Autorek, bo zdecydowanie przeważają na niej kobiety, w tym aż 6 Justyn, choć wśród polskich imion jest podobno dopiero na 41 miejscu, o ile wierzyć Wikipedii. Nie wiem czy oznacza to szczególne zainteresowanie Justyn rehabilitacją, czy może ma inne przyczyny. W każdym razie: Jak Justyna się zaśmieje. ale o tym w następnym numerze.

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski

 

 

Rafał Sapuła

Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA w Zamościu

Kontrowersje w wykorzystaniu skali barthel w zakładach opiekuńczo-leczniczych

Streszczenie

Wstęp. Wśród skal funkcjonalnych służących do oceny sprawności w zakresie czynności dnia codziennego (ADL) często stosowany jest wskaźnik Barthel. Pozwala ona na ocenę sposobu wykonywania dziesięciu podstawowych czynności dnia codziennego.

Cel. Ocena możliwości wykorzystania skali Barthel do oceny stanu funkcjonalnego pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w oparciu o autorską, anonimową ankietę, skierowaną do zakładów opiekuńczo – leczniczych. Uzyskano odpowiedzi z 86 Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych z Polski. Na niektóre pytania zawarte w ankiecie respondenci nie odpowiedzieli.

Wyniki. Ponad 60% badanych uważa, że skala Barthel nie jest obiektywnym narzędziem i nie odzwierciedla właściwego stanu funkcjonalnego pacjentów leczonych w ZOL.

Wnioski. Skala Barthel nie odzwierciedla właściwego stanu funkcjonalnego pacjentów leczonych w ZOL, co każe poszukiwać nowych metod obiektywnej oceny. Skala Barthel jest dedykowana do oceny funkcjonalnej osób z chorobami neurologicznymi np. po przebytym udarze mózgu, urazie czaszkowo-mózgowym, guzami mózgu. Ocena pacjenta wg skali Barthel sprawia interpretacyjne problemy personelowi medycznemu w ZOL.

Słowa kluczowe: skala Barthel, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Controversies in using the barthel index in care-treatment ward

Abstract

Background. Bartel Index is the most commonly used scale to assess performance of activities of daily living (ADL). Bartel Index assesses ten basic activities of daily living.

Objective. Evaluation of the functional status of patients in Care-Treatment Ward and the possibility of using the Barthel Index.

Material and method. The study used a author’s questionnaire and an anonymous question-naire. The questionnaires was conducted in 86 Care-Treatment Wards in Poland. Some of the questions the questionnaires has not responded.

Results. Over 60% of respondents think that the Barthel Index is not an objective tool and does not reflect the correct functional state in patients of Care-Treatment Ward.

Conclusions. Barthel Index does not describe the functional status of patients of Care-Treatment Ward. Barthel Index is dedicated to the functional assessment of patients with neurological diseases ex.: stroke, craniocerebral trauma, brain tumors. Barthel Index makes interpretation problems for medical staff in Care-Treatment Ward.

Keywords: Barthel Index, Care-Treatment Ward

 

 

Krzysztof Mataczyński, Mateusz Pelc

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych

Streszczenie

Wstęp. Aktywność ruchowa to podstawowy element zdrowego stylu życia. Jest ważna, na każdym etapie życia ludzkiego, jednak szczególną rolę odgrywa w dzieciństwie i młodości, ponieważ warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Regularna aktywność wywiera korzystny wpływ na organizm człowieka, pozwala zachować dobrą sprawność i kondycję, zapobiega rozwojowi chorób cywilizacyjnych, działa pozytywnie na psychikę. Mimo tylu zalet wynikających z aktywności, ludzie często jej nie podejmują.

Cel. Celem pracy jest jakościowa i ilościowa ocena poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum na terenie województwa Lubelskiego i Podkarpackiego.

Materiał i metoda. Badanie przeprowadzone zostało w 6 szkołach na terenie miasta Krasnegostawu, Zamościa oraz w Rzeszowa w 2012 roku. Badaniami objęto 270 uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum oraz trzeciej liceum. W badanej grupie znalazło się 148 dziewcząt i 122 chłopców, 146 mieszka w mieście, 124 na wsi. Narzędziem badawczym była ankieta własnej konstrukcji, zawierająca 23 pytania.

Wyniki i wnioski. Według 95,2% uczniów aktywność fizyczna ‚ma znaczący wpływ na zdrowie młodego człowieka. Chłopcy spędzają więcej czasu na aktywności fizycznej poza zajęciami wychowania fizycznego niż dziewczęta. Początkowo w okresie między szkołą podstawową a gimnazjum obserwuje się wzrost aktywności fizycznej, natomiast między gimnazjum a liceum spadek aktywności. W zakresie poświęconego czasu najczęściej wskazywana była odpowiedz 3-6 h oraz 0-3 h tygodniowo. Większość osób, które są aktywne poza zajęciami wychowania fizycznego, uprawia kilka dyscyplin sportowych jednocześnie. Najbardziej preferowanym sportem były gry zespołowe. W przypadku uczniów z miast najczęściej podawali że wykonują ciężkie prace domowe. Większość ankietowanych bo 62,88% tłumaczy swoją ograniczoną aktywność brakiem wolnego czasu głównie w wyniku dużej ilości nauki a także brakiem motywacji. Wady postawy zadeklarowało 21,05% ankietowanych, dominowała skolioza którą stwierdzono w 50% tych przypadków. Grupa 28,74% wszystkich badanych znajduje się pod kontrolą w poradni ortopedycznej. Im wyższy poziom edukacji tym rzadziej w szkołach stosowana jest gimnastyka korekcyjna. Rodzice i nauczyciele powinni intensywniej angażować się w odpowiednie działania wychowawcze mające na celu zmotywowanie młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, do większego udziału w aktywnym wypoczynku.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, promocja zdrowia, młodzież

PHYSICAL ACTIVITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE SELECTED AGE GROUPS

Abstract

Introduction. Physical activity is the fundamental element of the healthy lifestyle. It is important at every stage of human life, however, it plays a crucial role in childhood and adolescence, because it conditions the proper physical, mental and social development. Regular activity has a positive impact on the human body, it allows to keep good fitness and condition, it prevents the development of civilisation diseases, it has a positive effect on the psyche. Despite these advantages resulting from the activity, people often do not undertake it.

Goal. The goal of the paper is the quality and quantity evaluation of the level of physical activity among the students of the primary school, middle school and high school in the area of Lublin and Podkarpackie.

Material and method. The survey was conducted at schools in the towns of Krasnystaw, Zamość and Rzeszów in 2012. The study involved 270 students, 148 girls and 122 boys attending the sixth grade of the primary school, third grade of the middle school and third grade of high school. The research tool was the survey of own design, containing 23 questions.

Results and conclusions. In the study group 95% of students said that physical activity has a significant influence on health of young people. Boys spend more time on physical activity outside the physical education classes. At the turn between the primary and medium school, there was observed a gradual increase of physical activity, while between the medium and high school its decrease. In terms of the time spent on physical activity, they most frequently pointed to 3-6 h and under 3 h a week. Most students, who are active outside physical education classes did several sports at the same time. The most preferred sport was the team sport. People from the urban environment said more often that they have exhausting household chores. The limited activity was explained with the lack of free time mostly as a result of great amount of studying as well as the lack of motivation to exercise. Scoliosis was present in 50% of those who said they have the disadvantage that attitude (21%). Group 29% of all respondents are under the control of the orthopedic clinic. It has been observed that the higher the education level, the less often been used in schools gymnastics. Parents and teachers need to intensively engage in appropriate educational activities designed to motivate young people, especially girls to greater participation in active recreation.

Keywords: physical activity, health promotion, youth

 

 

 

Justyna Leszczak, Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Rykała, Anna Siewierska

Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej SERCA u osób poddawanych rehabilitacji

Streszczenie

Wstęp. Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów kobiet i mężczyzn w Polsce i na świecie. W Europie z przyczyn kardiologicznych, głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca (ChNS) umiera około 55% kobiet. W Stanach Zjednoczonych ChNS jest główną przyczyną zgonu kobiet po 50 r.ż

Cel pracy. Ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca wśród osób z ChNS oraz osób z chorobami narządu ruchu, porównanie czynników ryzyka tej choroby w obu grupach.

Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 60 pacjentów, grupę badaną stanowiły osoby z chorobą niedokrwienną serca, grupę kontrolną – osoby z chorobami narządu ruchu (ChNR). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, którego narzędziem badawczym była autorska ankieta. Do analizy statystycznej wykorzystano test chi-kwadrat Pearsona i test U Manna-Whitneya.

Wyniki. Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego wśród pacjentów obu grup w zależności od poziomu BMI, sposobu odżywiania się oraz poziomu aktywności fizycznej nie stwierdzono istotności statystycznej w obu grupach.

Wnioski. Zbadane czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca dotyczyły obu grup. Wśród osób z ChNS dominowała większa liczba czynników ryzyka tej choroby, tj.: większe narażenie na stres, zwiększony poziom ciśnienia tętniczego oraz cholesterolu, współistniejące choroby predysponujące do rozwoju ChNS, zwiększone BMI oraz niska aktywność fizyczna. Natomiast w grupie osób z chorobami narządu ruchu w większym stopniu występowały czynniki ryzyka takie jak: palenie papierosów, picie alkoholu, złe nawyki żywieniowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród osób z chorobami narządu ruchu istnieje zbliżona liczba czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Słowa kluczowe: choroba wieńcowa, choroby układu ruchu, miażdżyca, nadciśnienie, styl życia

Analysis of risk factors of coronary artery disease in rehabilitated people

Abstract

Introduction. Diseases of cardiovascular system are a main cause of women’s and men’s deaths in Poland and in the world. In Europe due to cardiac reasons, mainly due to coronary artery disease (CAD) approximately 55% women die. In the USA CAD is the main cause of deaths of women after 50 years of age.

Aim. Evaluation of risk factors of coronary artery disease among people with CAD and people with movement disorders, comparison of risk factors of this disease in both groups.

Material and method. A group of 60 patients were studied. The researched group were people with coronary artery disease and the control group were people with movement disorders. The research was done with the use of diagnostic poll which tool was the author’s own survey. Pearson’s chi-square test and Mann-Whitney U test was used for the statistical analysis.

Results. When comparing the risk of hypertension among patients of both groups depending on BMI, food they eat and the level of physical activity no statistical significance. Conclusions. Researched risk factors of coronary artery disease applied to both groups. Among people with CAD greater number of risk factors of this disease dominated — i.e., greater exposure to stress, increased level of blood pressure and cholesterol, co-existing diseases preconditioning the development of CAD, increased BMI and low physical activity. On the other hand, the group with movement disorders was characterized to a greater degree by such risk factors like smoking, drinking alcohol, bad heating habits. From the conducted research it results that among people with movement disorders there is a comparative number of risk factors of coronary artery disease.

Keywords: coronary artery disease, movement disorders, atherosclerosis, hypertension, life style

 

 

 

Emilia Rymkiewicz, Agata Rękas-Wójcik, Andrzej Prystupa, Grzegorz Dzida, Jerzy Mosiewicz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Działania niepożądane leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Streszczenie

Wstęp. Leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) są podstawą leczenia bólu w chorobach reumatycznych. Mimo szerokiego zastosowania leki te mają szereg działań niepożądanych. Najczęstsze skutki uboczne leków z grupy NLPZ to: zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, wywoływanie napadów astmy, niewydolności wątroby i nerek oraz alergie skórne.

Cel pracy. Przedstawienie najczęściej występujących powikłań w trakcie stosowania poszczególnych grup niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Metodologia. W artykule wykorzystano prace dostępne w internetowych bazach danych z lat 1992-2013.

Podsumowanie. Znajomość ewentualnych skutków ubocznych terapii lekami z grupy NLPZ pozwala na stosowanie wybranych grup leków u określonych chorych, aby zapobiec możliwym powikłaniom.

Słowa kluczowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne, powikłania, leczenie bólu

Side effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Abstract

Introduction. Drugs of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the mainstay of treatment for pain in rheumatic diseases. Despite the widespread use of these drugs have several side effects. The most common side effects of NSAIDs include gastritis, stomach ulcers, gastrointestinal bleeding, induction of asthma attacks, heart failure and kidney and liver skin allergy.

Objective. Presentation of the most common complications in the application of the various groups of non-steroidal anti-inflammatory drugs.

Methodology. The article uses the work available in the online databases from the years 1992 to 2007.

Summation. Knowledge of the possible side effects of therapy with an NSAID allows the use of selected classes of drugs in certain patients to prevent possible complications

Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, complications, pain management

 

 

 

Aneta Florczak, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Mariusz Drużbicki

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Jakość życia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Streszczenie

Wstęp. POChP jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób układu oddechowego powodującą liczne ograniczenia w życiu chorego, a przez to znacznie obniżającą jakość jego życia. Kwestionariusz SF-36 jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym do badania jakości życia osób przewlekle chorych.

Celem pracy jest ocena wpływu POChP na jakość życia badanych osób.

Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 30 osób z POChP (grupa badana) i 30 osób zdrowych (grupa kontrolna). Metodą pomiaru jakości życia badanych był kwestionariusz jakości życia SF-36 oraz ankieta własnego autorstwa.

Wyniki. Wykazano istotnie niższą jakość życia u osób z POChP, zarówno w jego obszarze fizycznym jak i psychicznym oraz istotnie częstsze występowanie zaburzeń psychicznych i innych chorób współistniejących w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wniosek. POChP wpływa na obniżenie psychicznych i fizycznych domen jakości życia.

Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), kwestionariusz SF-36, witalność, funkcjonowanie społeczne, zdrowie psychiczne

Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Abstract

Introduction. Chronic Obstructive Pulmonary Disease is one of the most common diseases of pulmonary system which obstructs the life of people suffering from it. The most common health survey questionnaire assessing the influence the disease has on the quality of life is SF-36.

Aim of thesis. The aim of this thesis is to assess the influence the disease has on the quality of life.

Research method. Research was done among 30 people suffering from chronic obstructive pulmonary disease (the research group) and 30 healthy people (the control group). The research methods comprised the health survey questionnaire SF-36 and my own survey.

Results. The results showed that the quality of physical and mental health among people suffering from the disease is much lower than among the healthy. Additionally, mental disorders and other coexisting diseases were also more common in the research group than in the control group.

Conclusion. Chronic Obstructive Pulmonary Disease has a negative influence on the quality of physical and mental health.

Keywords: Qaulity of life, COPD — Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Short Form 36 health Surrey Questionaire, vitality, social functioning, mental health

 

 

 

Marcin Gniewek1, Kamil Chołuj1, Justyna Chmiel1, Grzegorz Nowicki2, Andrzej Prystupa3, Łukasz Łagód4

1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lubline
3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny, Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie

Ocena skuteczności i kompleksowej rehabilitacji u pacjentek po chirurgicznym leczeniu raka piersi

Streszczenie

Wstęp. Rak piersi jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród kobiet od 35 do 55 roku życia. Leczenie prawie zawsze wiąże się z chirurgicznym usunięciem zmiany nowotworowej z marginesem zdrowych tkanek, a często także węzłów chłonnych i mięśni. Uszkodzenie struktur, przecięcie dróg chłonnych lub ich uszkodzenie na skutek radioterapii prowadzi często do niewydolności układu chłonnego po stronie operowanej. Jest to przyczyną powstania wtórnego obrzęku limfatycznego. Odpowiednio prowadzona rehabilitacja, odpowiednio dobrane zabiegi, edukacja pacjentki oraz jej zdyscyplinowanie mogą w znaczny sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku i pomóc w jego leczeniu.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena subiektywnej i obiektywnej skuteczności kompleksowej fizjoterapii stosowanej po mastektomii.

Materiał i metody badań. Badaniami objęte zostały dwie grupy trzydziestoosobowe kobiet z II° klinicznym obrzęku, pacjentek Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz pomiar obwodu kończyn górnych.

Wnioski. Stosowanie zasad profilaktyki przeciwobrzękowej może w znacznym stopniu ograniczyć rozwój obrzęku i związanego z nim dyskomfortu. Zmniejszenie obrzęku limfatycznego zmniejszyło natężenie bólu, uczucie ciężkości i drętwienia kończyny obrzękniętej. Pacjentki powinny regularnie korzystać z kompleksowej terapii przeciwobrzękowej a w okresach kiedy z niej nie korzystają stosować profilaktykę przeciwobrzękową.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, mastektomia, obrzęk

The evaluation of the comprehensive rehabilitation of patients after the surgical treatment of breast cancer

Abstract

Background. Breast cancer is the most common cause of death among women from 35 to 55 years of age. In nearly all cases, treatment involves the surgical removal of the neoplastic lesion with an edge of healthy tissues, and often also lymph nodes and muscles. The damage to the structures, the cutting of lymphatic vessels or their damage resulting from radiotherapy, frequently leads to the failure of the lymphatic system on the operated side. This leads to a secondary lymphoedema. However, a properly conducted rehabilitation, a good choice of treatments, as well as the patient’s education and discipline can significantly reduce the possibility of a lymphoedema and assist in its therapy.

Objective. This article aims at the evaluation of the subjective and objective effectiveness of the comprehensive physiotherapy performed after mastectomy.

Materials and methods. The study involved two 30-person groups of women with II° clinical lymphoedema — all patients of the Rehabilitation Centre of St Johns’ Oncology Centre in Lublin. The measure used was an original survey questionnaire and a measurement of the circumference of their upper limbs.

Conclusions. The application of oedema prevention rules can considerably reduce the development of oedema and the related discomfort. Reduced lymphoedema led to lower pain intensity and less onerous feeling of heaviness and numbness in the affected limb. Patients should regularly take part in comprehensive anti-oedema therapy, and in periods when this is not conducted, follow oedema prevention rules.

Keywords: rehabilitation, mastectomy, swelling

 

 

Marta Wolanin1,2,3, Rafał Sapuła1,2,3, Adam Topolski1,2, Antoni Wolanin4, Krzysztof Marczewski2,5

1 Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
2 Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
4 Oddział Kardiochirurgii Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Polska
5 Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego I Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Polska

Płeć jako czynnik potencjalnie modyfikujący jakość życia i efekty rehabilitacji osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

Streszczenie

Wstęp. Oceniając wyniki rehabilitacji pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa należy brać pod uwagę wskaźniki ‚medyczne, stopień redukcji bólu, czynniki natury psychologicznej i psychospołecznej. Powyższe sfery składają się na ogólną ocenę jakości życia pacjenta. Niniejsza praca ukazuje wpływ płci na efekty rehabilitacji w zależności od współczynnika WHR, BMI, oraz jakość życia.

Cel. Celem niniejszej pracy była próba określenia czynników wpływających na jakoś życia i efekty rehabilitacji u pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa.

Materiał i metoda. Przebadano 160 osób z bólami dolnego odcinka kręgosłupa w wieku od 28 do 75 lat (80 kobiet i 80 mężczyzn). Badani wypełniali anonimową ankietę, która składała się z części personalnej, kwestionariusza Oceny Ogólnego Stanu Zdrowia SF-20 oraz wizualno-analogowej skali bólu (VAS). Przed i po rehabilitacji badani uzupełniali kwestionariusz Roland-Morris.

Wyniki. Przebadano 160 osób w wieku od 28 do 75 lat. Badaną grupę stanowiło 80 kobiet w wieku 55 ± 10,43 lat i 80 mężczyzn w wieku 53 ± 9,31 lata. Efekty rehabilitacji mierzone Kwestionariuszem Niepełnosprawności Roland-Morris istotnie poprawiły się w grupie kobiet (p < 0,001) i mężczyzn (p = 0,007). Rehabilitacja istotny statystycznie wpłynęła na poprawę jakość życia zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn ( p < 0,001). Efekty rehabilitacji kobiet z podwyższonym BMI < 25 (p = 0,0003) były porównywalne do efektów kobiet z BMI w normie (p = 0,0003).

Efekty rehabilitacji mężczyzn z podwyższonym BMI > 25 (p = 0,03) były porównywalne do efektów mężczyzn z BMI w normie (p = 0,021). Efekty rehabilitacji kobiet z podwyższonym WHR > 0,8 (p = 0,0002) były porównywalne do efektów kobiet z WHR w normie (p = 0,003). Efekty rehabilitacji mężczyzn z podwyższonym WHR > 1,0 ( p = 0,0002) były porównywalne do efektów mężczyzn WHR w normie

(p = 0,031).

Wnioski. Płeć nie ma wpływu na efekty rehabilitacji i jakość życia osób leczonych z powodu z zespołu bólowego dolnego docinka kręgosłupa.

Słowa kluczowe: bóle dolnego odcinka kręgosłupa, Kwestionariusz Oceny Ogólnego Stanu Zdrowia SF-20, Kwestionariusz Roland-Morris, jakość życia związana ze zdrowiem (HRQOL)

Gender as a factor potentially modifying effects of quality of Life and rehabilitation of people with low back pain

Abstract

Background. In assessing the results of the rehabilitation of patients with low back pain should be taken into account medical indicators, the degree of pain reduction, psychological and psychosocial factors. This make up the overall assessment of the patient’s quality of life.

The aim of this study was to determine the factors that influence the quality of life related to health (HRQOL) and effects of rehabilitation in patients with low back pain.

Material and method. The study of 160 patients with low back pain in age from 28 to 75 years old (80 women and 80 men). We used anonymous questionnaire, which consisted of parts: the personal, the General Assessment of Helth Questionnaire (SF-20) and visual-analog scale of pain (VAS). Before and after the rehabilitation patients anwsered questions from Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ).

Results. Effects measured by RMDQ significantly improved in the group of women (p < 0,001) and men (p = 0,007). Rehabilitation statistically significant improved the quality of life related with health in both: the men and women (p < 0,001).

Conclusions. Gender does not affect the results of rehabilitation and quality of life of people with low back pain.

Keywords: low back pain, Roland-Morris Dysability Questionnaire, quality of life related to health (HRQOL)

 

 

 

Karol Terlecki1, Paulina Chwil1, Jan Sobstyl1, Paulina Sobstyl1, Lidia Kotuła2, Janusz Kocki2

1 Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej
2 Zakład Genetyki Klinicznej

Rehabilitacja pacjentek po mastektomii

Streszczenie

Wstęp. Nowotwory piersi stanowią 20% wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznawanych u kobiet w Polsce. Podstawę walki z rakiem piersi stanowi profilaktyka. W terapii stosuje się leczenie skojarzone, a jej uzupełnieniem jest psychofizjoterapia. Do następstw mastektomii zalicza się: ograniczenie zakresu ruchu i siły mięśniowej kończyny i obręczy barkowej strony operowanej oraz obrzęk chłonny kończyny. Rehabilitację kobiet leczonych z powodu raka piersi wprowadzono w Polsce w latach 70 XX-wieku.

Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena i analiza informacji literaturowych na temat leczenia usprawniającego pacjentek po mastektomii oraz próba dostosowania do istniejących już programów rehabilitacyjnych.

Materiał i metoda. Na podstawie dostępnej literatury przeprowadzono analizę danych w odniesieniu do programów rehabilitacji chorych na raka piersi.

Wyniki. Ogromną rolę w usprawnianiu po amputacji piersi odgrywa profilaktyka przeciwobrzękowa — codzienny automasaż. Fizjoterapia szpitalna składa się z: profilaktyki przeciwobrzękowej, ćwiczeń grupowych oraz kinezyterapii. Następny etap leczenia stanowi okres ambulatoryjny, w którym podstawowe znaczenie ma kinezyterapia. Jej uzupełnienie stanowi hydroterapia, fizykoterapia i fizjoterapia uzdrowiskowa. Po odzyskaniu sprawności ruchowej pacjentkom zaleca się codzienne ćwiczenia w zakresie obręczy kończyny górnej. Bardzo dobre efekty przynosi pływanie, nordic walking i joga. Odpowiednia psychofizjoterapia powinna być stosowana na każdym etapie leczenia onkologicznego.

Wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy można przypuszczać, że rehabilitacja chorych leczonych z powodu nowotworu piersi powinna być prowadzona u pacjentek po mastektomii w celu zapewnienia chorym optymalnej jakości życia i szansy powrotu do sprawności ruchowej sprzed leczenia.

Słowa kluczowe: mastektomia, rehabilitacja, nowotwory piersi

Rehabilitation in patients after mastectomy

Abstract

Introduction. Breast cancers account for 20% of all ‚malignant neoplasms in females, in Poland. Prevention forms the basis of overcoming breast cancer. The primary goal is a combined rehabilitation with a supplement of psych-physio-therapy. The implications of mastectomy are: reduced range of motion and muscle strength of the operated limb and a shoulder girdle, as well as lymphoedema. Rehabilitation in women being treated for breast cancer was introduced in Poland in the 1970s.

Objective. The aim of this study was to present comprehensive information about rehabilitation in patients undergoing mastectomy and an attempt to adapt to existing rehabilitation programs.

Materials and Methods. Based on the available studies an analysis of the rehabilitation programs after mastectomy was conducted.

Results. A major part of improving after mastectomy has prevention of lymphoedema by conducting daily auto-massage. Hospital physiotherapy consists of: antioedema therapy, group activities and kinesitherapy. The next stage is an ambulatory treatment with kinesitherapy. A complement to the ambulatory treatment is hydrotherapy, physical therapy, as well as physical therapy in health resort. After regaining dexterity it is advised to do daily exercise of the upper limb. Satisfactory effects are visible after swimming, Nordic walking and yoga. Suitable psycho-physiotherapy should be applied at every stage of cancer treatment.

Conclusions. On the basis of the study it can be concluded that rehabilitation might improve the patient’s condition undergoing mastectomy. Rehabilitation in a patients is a valuable component of breast cancer treatment, its impact in quality of life is determined by a chance to return to pre-treatment mobility.

Keywords: mastectomy, rehabilitation, breast cancer

 

 

 

Paulina Sobstyl1, Jan Sobstyl1, Paulina Chwil1, Karol Terlecki1, Lidia Kotuła2, Janusz Kocki2

1 Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego W Lublinie

Rehabilitacja w krwawieniu podpajęczynówkowym po pęknięciu tętniaka tętnicy środkowej mózgu. Analiza przypadku

Streszczenie

Wstęp. Krwotok podpajęczynówkowy (SAH — subarachnoid hemorrhage) to wynaczynienie krwi z pękniętego naczynia do przestrzeni podpajęczynówkowej. W 85% przypadków przyczyną krwawienia jest pęknięcie tętniaka mózgu. Występowania SAH najczęściej dotyka pacjentów pomiędzy 20 a 60 rokiem życia, częściej dotyczy kobiet. Miejscami szczególnie narażonymi są okolica tętnicy środkowej mózgu oraz tętnicy łączącej przedniej mózgu.

Cel pracy. Ocena skuteczności rehabilitacji prowadzonej w celu poprawy jakości życia pacjenta po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym (z pękniętego tętnicy środkowej mózgu).

Materiał i metoda. Retrospektywnej analizie poddano przypadek 57-letniego pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Oceniono historię choroby, na podstawie dokumentacji przeanlizowano objawy kliniczne, schorzenia współistniejące, przyczyny krwotoku, wyniki badań radiologicznych, powikłania oraz wynik leczenia. W ocenie stanu pacjenta uwzględniono napięcie mięśniowe, siłę mięśniową, ruchy czynne i bierne, zakres ruchów oraz zaburzenia czucia. Do oceny stanu napięcia mięśni użyto skali Ashworth.

Wyniki. W wyniku leczenia usprawniającego uzyskano zmniejszenie niedowładów spastycznych kończyn, zmniejszenie dyzartrii i poprawę samodzielności w czynnościach dnia codziennego.

Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników leczenia, zaobserwowano istotne zmiany w stanie zdrowia i funkcjonalności pacjenta. Zastosowanie licznych metod rehabilitacji usprawniającej przyniosło zadawalające efekty u pacjenta.

Słowa kluczowe: krwotok podpajęczynówkowy, tętniak, rehabilitacja, skala Aswortha

Rehabilitation following subarachnoid hemorrhage as a result of ruptured middle cerebral artery aneurysm — case report

Abstract

Introduction. Subarachnoid hemorrhage — SAH is a bleeding into the subarachnoid space. Aneurysms are the cause of subarachnoid hemorrhage in 85% of cases. SAH is most common in person ages 20 to 60. It is slightly more common in women than men. The specific locations of intracranial aneurysms are at the middle cerebral artery bifurcation and along the anterior communicating artery.

Objectives. The aim of this review was to assess the improvement quality of life after rehabilitation in patient with the aneurysmal subarachnoid hemorrhage.

Material and Methods. A retrospective analysis in patient with age 57 who was

treated on The Department of Neurological Rehabilitation Independent Public Teaching Hospital No 4 in Lublin. We asses case history, clinical symptoms, comorbid conditions, causes of the hemorrhage, results of radiology tests, complications and result of the therapy. Muscle tone, strength, passive and active movements, range of movement and sensory disturbances were assessed. The Asworth Scale was used to test muscle spasticity.

Results. Some improvement of spasticity and dysarthria was achieved. Result of the rehabilitation was positive.

Conclusions. Significant changes were observed in the functional and health status of the patients. Varied methods of rehabilitation provide satisfying effects.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, aneurysm, rehabilitation, Ashworth Scale

 

 

Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Jutyna Rykała, Justyna Leszczak, Piotr Czarnecki

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wpływ asymetrii tułowia na ukształtowanie stop

Streszczenie

Wstęp. Asymetrie występujące w obrębie tułowia są zjawiskiem stwierdzanym stosunkowo często. Wielu autorów donosi, że ich liczba wzrasta wraz z wiekiem dziecka. W dużej grupie dzieci z czasem dochodzi również do ich progresji. Należy pamiętać, że mogą mieć one wpływ na cały układ ruchu.

Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu asymetrii w obrębie tułowia na ukształtowanie stóp dzieci.

Materiał i metoda. W badaniu uczestniczyło łącznie 340 dzieci uczących się w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Przedział wiekowy badanej grupy mieścił się w granicach od 7 do 10 lat. Występowanie asymetrii w obrębie tułowia dokonywano za pomocą metody fotogrametrycznej z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej (System Mora 4 Gerenacji). Badanie stóp dokonano zostało za pomocą komputerowego zestawu do badania stóp CQ-ST.

Wyniki. Analiza danych wykazała brak istotnie statystycznych różnic pomiędzy badanymi grupami (bez asymetrii w obrębie tułowia, ze stwierdzoną asymetrią). Wyższe wartości różnic średnich pomiędzy stopą prawą i lewą dla parametru SZ (szerokość stopy) i CL (kąt Clarke’aa) charakteryzowały grupę dzieci z występującą asymetrią w obrębie tułowia, natomiast różnice średnich dla parametrów DL (długość stopy) oraz W (wskaźnik Wejsfloga) były w tej grupie niższe.

Wnioski. Nieznacznego stopnia asymetrie w obrębie tułowia w przypadku badanej grupy nie mają wpływu na parametry ukształtowania stóp. Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w obrębie parametrów charakteryzujących postawę ciała i ukształtowania stóp powinny zostać objęte postępowaniem korekcyjnym.

Słowa kluczowe: asymetria tułowia, wysklepienie stóp, metoda fotogrametryczna

Effect of trunk Asymmetry on the feet shape

Abstract

Introduction. Trunk asymmetries are a relatively common phenomenon. Many authors have reported that their number increases with the age of the child. In a large group of children existing asymmetries progress. Moreover, trunk asymmetries can affect on the whole musculoskeletal system.

Aim of the study. The aim of this study was to assess the impact of trunk asymmetries on shape of children’s feet.

Material and methods. The study population included 340 children studying in primary schools located in the Podkarpackie Province. The age range 7-10 years. The occurrence of trunk asymmetries was performed using a photogrammetric method (System Mora 4Genetion). Foot examination has been made using a computer system to test the foot CQ-ST.

Results. Analysis of the data showed no statistically significant differences between the two groups (no trunk asymmetry group, trunk asymmetry group). Higher values of mean differences between the right and left foot for the parameter SZ (width feet) and CL (Clarke’s angle) characterized a group of children with trunk asymmetry. The means differences for the parameters DL (foot length) and W (Wejsflog’s index) were lower in this group.

Conclusions. Small degree of trunk asymmetry did not affect the foot shape in the group taking part in this study. Children diagnosed with abnormalities of the parameters characterizing the posture and feet shape should be refer to therapeutic treatment.

Keywords: trunk asymmetry, feet shape, photogrammetric method

 

 

Grzegorz Mizerski1, Paweł Kiciński1,2, Andrzej Prystupa2, Sylwia Przybylska-Kuć2, Andrzej Jaroszyński1

1 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wpływ kinezyterapii na wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą typu 2 i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym

Streszczenie

Wprowadzenie. Wysiłek fizyczny jest uznaną ‚metodą postępowania w cukrzycy typu 2. Sprzyja on normalizacji glikemii, redukuje masę ciała, korzystnie działa też na wartości ciśnienia tętniczego oraz na profil lipidowy.

Celem pracy było określenie roli kinezyterapii jako czynnika wpływającego na wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą typu 2 i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym leczonych w sanatorium.

Materiał i metoda. Badaniami objęto 142 osoby z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym przebywające w Sanatorium Uzdrowiskowym dla Rolników w Nałęczowie w latach 2009-2011. Grupę badaną stanowiło 86 osób (w tym 46 mężczyzn) w wieku 59,4 ± 7,7 lat, u których stosowano podczas pobytu zabiegi kinezyterapii. Grupę kontrolną stanowiło 56 osób (w tym 30 mężczyzn) w wieku 60,5 ± 7,2 lat bez zaleconych ćwiczeń. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem struktury płci (p = 0,99) i wieku (p = 0,55). Z udziału w badaniu zostali wyłączeni chorzy, u których w trakcie pobytu dokonywano modyfikacji leczenia farmakologicznego. U wszystkich chorych mierzono ciśnienie tętnicze (RR ) na początku pobytu oraz po 21 dniach turnusu sanatoryjnego.

Wyniki. Pod koniec pobytu w sanatorium obniżenie wartości RR u chorych stosujących kinezyterapię wyniosło 10,3 ± 5,9/6,6 ± 2,7 mm Hg i było istotnie większe niż redukcja RR w grupie kontrolnej bez ćwiczeń (8,3 ± 2,7/3,5 ± 2,5 mm Hg; p = 0,02 dla RR skurczowego i p < 0,000001 dla RR rozkurczowego).

Wnioski. Obniżenie wartości RR u wszystkich kuracjuszy wyjaśniać może wpływ mikroklimatu uzdrowiska Nałęczów i regularne stosowanie leków w warunkach sanatoryjnych. Dodatkowo stosowana kinezyterapia sprzyja jeszcze większej redukcji RR.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, aktywność fizyczna

Influence of physiotherapy on blood pressure in patients with type 2 diabetes and concomitant arterial hypertension

Abstract

Introduction. Regular physical effort is an important method of therapy of type 2 diabetes mellitus (DM t.2). It positively regulates glycemia, reduce body mass, positively acts on blood pressure (BP) and level of lipids.

The aim of this study was define the role of physical effort in sanatorium as a factor changing blood pressure at patient with DM t.2 and hypertension.

Matherial and methods. There were studied 142 patient with DM t.2 and hypertension, staying at Sanatorium for Farmers in Nałęczów in years 2009-2011. Eighty six persons (including 46 men) in age 59,4 ± 7,7 years, having exertions with physical effort were test group, and 56 persons (including 30 men) in age 60,5 ± 7,2 without effort were control group. There were no statistically differents between the both groups for the sake of sex ( p = 0,99) and age ( p = 0,55). The patients with modified pharmacological therapy of hypertension were excluded from the study. Blood pressure was measured in all paients at the beginning and 21st day of staying.

Results. The final blood pressure decrease in patients having physical exercises was 10,3 ± 5,9/6,6 ± 2,7 mm Hg an was significantly lower than in patients without physical activity (8,3 ± 2,7/3,5 ± 2,5 mm Hg; p = 0,02 for systolic BP and p < 0,000001 for diastolic BP).

Conclusions. Decrease of BP in all patients might be explained by microclimate of Nałęczów and regular using of drugs in sanatorium. Additional physical effort promotes higher reduce of BP.

Keywords: hyprtension, diabetes mellitus, physical activity

 

 

Justyna Wyszyńska, Grzegorz Przysada, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Teresa Pop, Sylwia Szeliga, Mariusz Drużbicki

Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Występowanie dolegliwości bólowych lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa w grupie zawodowych kierowców samochodów ciężarowych

Streszczenie

Wprowadzenie. Dolegliwości bólowe lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa należą do często występujących chorób współczesnej cywilizacji. Problem ten, dotyczy także zawodowych kierowców samochodów ciężarowych. Czynniki sprzyjające powstawaniu dolegliwości bólowych u kierowców to m.in. długotrwałe prowadzenie pojazdu, często po wyboistych drogach, przebywanie w jednej, wymuszonej pozycji ciała, nierzadko na niewygodnym i wibrującym siedzisku.

Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u zawodowych kierowców. Określono wpływ czynników takich jak wiek, staż pracy i dzienny czas pracy na częstotliwość występowania bólu oraz stopień, w jakim ból utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego.

Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 80 zawodowych kierowców samochodów ciężarowych. Do badań wykorzystano zmodyfikowany kwestionariusz oceny bólu wg Laitinena oraz wskaźnik sprawności w bólach kręgosłupa Oswestry Disability Index — ODI.

Wyniki. Dolegliwości bólowe kręgosłupa wystąpiły u 57 badanych (71%). Najczęściej występował ból łagodny (71%), bardzo silny ból wystąpił u 4% badanych. W grupie badanych z zdeklarowanym bólem staż pracy wyniósł 16,02 lat, natomiast w grupie bez bólu 10,78. Wyniki badań z użyciem kwestionariusza Oswestry wykazały, że u 68% badanych wystąpiła minimalna niesprawność, a u 4% poważna niesprawność. Spośród kierowców: 47% nie stosowało leków przeciwbólowych, a 39% stosowało leki okazjonalnie.

Wnioski. Wiek badanych negatywnie wpłynął na czynności dnia codziennego, takie jak samodzielność, chodzenie, spanie, życie towarzyskie i aktywność seksualną, a także na częstotliwość występowania bólu. Dłuższy staż pracy niekorzystnie wpływa na samodzielność, chodzenie, spanie, życie towarzyskie, aktywność seksualną i podróżowanie, a także na intensywność bólu, częstotliwość występowania bólu i stosowanie leków przeciwbólowych. Dłuższy dzienny czas pracy negatywnie wpływał na chodzenie i spanie.

Słowa kluczowe: bóle dolnego odcinka kręgosłupa, zawodowi kierowcy

Low back pain in a group of professional truck drivers

Abstract

Introduction. Low back painis a frequentlyoccurringdiseaseof modern civilization. The problem also relates to professional truck drivers. Factors contributing to the emergence ofpainin drivers include:prolongeddriving,oftenon bumpy roads, staying at one, forcedpostures, often onuncomfortableandvibratingseat.

The aim ofthis study was toevaluate the prevalence oflow back pain amongprofessional drivers.The following factors were examined: age, years of serviceanddaily working time. It was examinedwhether thesefactors influence the incidence ofpainand theextent to which thepainmakes it difficult toperformactivities of daily living.

Materials and methods. 80 professional truck drivers participated in the study.

For the analysis were used a modified Laitinen pain indicator questionnaire and indicator of low back pain „Oswestry Disability Index — ODI”.

Дesults. Low back pain was observed in 57 respondents (71%). Mild pain occurred more frequently (71%), severe pain was observed in 4% of patients. Length of service in the group of respondents with pain was 16.02 years, while in the group without pain was 10.78. Oswestry Disability Index — ODI showed that in 68% of respondents appeared minimal disability, and in 4% — serious disability. Among the drivers, 47% did not use painkillers, and 39% used drugs occasionally.

Conclusions. The age of respondentshad a negative impactonactivities of daily living, such asself-reliance, walking, sleeping, social life andsexual activity, as well as onfrequency ofpain.The longerlength of serviceadversely affects theself-reliance, walking, sleeping, social life, sexual activity andtraveling,as well asthe intensityof pain,frequency ofpain anduse ofanalgesics.A longerdaily working time had a negativeeffect onwalkingand sleeping.

Keywords: low back pain, professional drivers

 

 

 

Katarzyna Napieraj, Justyna Kubiak, Paulina Limanowska

Studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Znaczenie diety w leczeniu dny moczanowej

Streszczenie

Dna moczanowa (diathesis urica) jest chorobą związaną z zaburzeniami wydalania kwasu moczowego, którego kryształy odkładają się w stawach powodując ich zapalenie i zwyrodnienie. Szacuje się, że choroba ta może dotyczyć 1-2% populacji oraz, że częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem. Schorzeniu często towarzyszy otyłość, hiperlipidemia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Celem leczenia dny moczanowej jest zminimalizowanie ostrych ataków choroby. Obok rehabilitacji istotna jest zmiana stylu życia oraz odpowiednia dieta ograniczająca spożycie puryn. Liczne badania dowodzą, że poziom kwasu moczowego w surowicy wzrasta po spożyciu mięsa, owoców morza oraz alkoholu. Zwraca się również uwagę na ograniczenie spożycia cukrów prostych oraz na odpowiednią ilość i jakość tłuszczów w diecie. Pacjentom zaleca się stosowanie diety wegetariańskiej.

Słowa kluczowe: dna moczanowa, hiperurykemia, dieta, piramida żywieniowa, wegetarianizm

The importance of diet in the treatment of gout

Abstract

Gout (diathesis urica) is a disease associated with renal excretion of uric acid crystals which are deposited in the joints causing inflammation and degeneration. It is estimated that the disease may affect 1-2% of the population, and that its incidence increases with age. This condition is often accompanied by obesity, diabetes, hypertension. The goal of treatment is to minimize gout acute attacks of the disease. In addition to rehabilitation is important lifestyle changes and proper diet to limit intake of purines. Numerous studies have shown that the level of serum uric acid rises after ingestion of meat, seafood and alcohol. Attention is also drawn to limit the intake of sugars and the appropriate quantity and quality of fat in the diet. Patients are advised to use a vegetarian diet.

Keywords: gout, uricaemia, diet, food pyramid, vegetarianism

 

 

 

Agnieszka Budny, Ewelina Dziaduch, Katarzyna Golec, Natalia Ścirka, Andrzej Prystupa

Department of Internal Medicine, Medical University in Lublin, Poland

Anemia as a manifestation of colitis ulcerosa and celiac disease

Abstract

Anaemia may be considered as a reduction in haemoglobin concentration, haematocrit or red cell count. The causes of anaemia are reduced red cell production, increased red cell destruction and blood loss. Anemia is also a coexisting syndrom of many chronic diseases. In our case, there were many causes of anemia development, such as: ulcerative colitis, celiac disease, vegetarian diet and Graves-Basedow disease. In the study we presented a case of women with anemia caused by ulcerative colitis and celiac disease. All factors mentioned above interact together in the creation of anemia. In summary, this case is an unique combination of many factors which create a picture of a difficult to treat anemia. In this case, it is necessary for physicians representing certain branches of medicine to cooperate together. Only the control of all mentioned diseases can improve the patient’s state and cure anemia.

Keywords: anemia, celiac disease, Graves- Basedow disease, colitis ulcerosa, urticaria, skin manifestations, Reynaud syndrome

Niedokrwistość jako manifestacja wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i celiakii

Streszczenie

Anemia mikrocytarna objawia się jako wynik zaburzeń syntezy hemoglobiny. Niedokrwistość może zostać wywołana przez wiele czynników, takich jak niedobór żelaza czy defekt syderoblastów. Anemia często współistnieje z chorobami przewlekłymi. W naszym przypadku przyczyną braku postępu w leczeniu pacjentki, a przez to jej wielokrotnej hospitalizacji, był zespół nakładających się chorób — wrzodziejące zapalenie jelit, celiakia oraz choroba Basedowa. Utrzymywana przez pacjentkę dieta bezglutenowa i wegetariańska dodatkowo zaostrzała stan anemiczny doprowadzając do wyniszczenia. Analiza przypadku 2Ą-letniej pacjentki pochodzenia polsko- arabskiego, prezentującej współistnienie niedokrwistości z wyżej wymienionymi chorobami przewlekłymi, manifestacjami skórnymi, wielokrotnie hospitalizowanej w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Niedokrwistość jest wynikiem współistnienia wyżej wymienionych chorób przewlekłych. Reasumując, przedstawiony przypadek jest niespotykaną kombinacją wielu czynników tworzących obraz opornej na leczenia anemii. Dla uzyskania satysfakcjonującego efektu terapeutycznego, konieczna jest ścisła współpraca specjalistów różnych dziedzin medycznych. Tylko stała kontrola poszczególnych chorób może zaowocować poprawą jakości życia i stanu zdrowia pacjentki.

Słowa kluczowe: anemia, niedokrwistość, celiakia, choroba Basedowa, wrzodziejace zapalenie jelit, zmiany skórne, pokrzywka, zespół Reynaud

 

 

Kamil Chołuj1, Justyna Chmiel1, Marcin Gniewek1, Grzegorz Nowicki2, Andrzej Prystupa3

1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lubline
3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kinesio Taping — metoda wykorzystującą procesy samoleczenia organizmu (metoda wspomagająca proces rehabilitacji)

Streszczenie

Kinesio Taping ® (KT ) jest metodą terapii, która została opracowana przez dr Kenzo

Kase. Jest propagowana i rozpowszechniania na świecie od 1963 roku. Metoda polega na zastosowaniu specjalnych plastrów o nazwie KINESIO TEX naklejanych bezpośrednio na skórę. W efekcie dochodzi do normalizacji napięcia mięśniowego, powięziowego, uaktywnienia przepływu krwi i limfy, zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz poprawy motoryki1. Ponadto nałożenie plastrów KT® zmniejsza poziom odczuwania bólu, usprawnia możliwości funkcjonalne chorego. Można zatem stwierdzić, iż metoda ta jest uzupełnieniem leczenia fizjoterapeutycznego. Jednakże wymaga ona dalszych obserwacji i konieczności wprowadzenia właściwej metodologii badań, co pozwoli zweryfikować jej skuteczność i efektywność.

Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów oddziaływania na skórę, tkanki podskórne, mięśnie oraz więzadła elastycznych plastrów o nazwie Kinesio Tex. W pracy omówiono metodologię wykonywania zabiegów oraz zaprezentowano wybrane aplikacje, stosowane w celu wspomagania procesu usprawniania w określonych dysfunkcjach i jednostkach chorobowych.

Słowa kluczowe: Kinesio Taping ®, rehabilitacja, usprawnianie

Kinesio taping — a method which uses the body’s self-healing processes (assisted rehabilitation)

Abstract

Kinesio Taping® (KT) is a therapeutic method developed by Dr. Kenzo Kase. It has seen increasing global popularity since 1963. The method involves using special adhesive tapes called ,KINESIO TEX’ that are applied directly on the skin. This results in myofascial tone normalisation, blood and lymph flow enhancement, pain reduction and motor activity improvement. Furthermore, the application of KT tapes reduces pain intensity and enhances the functionality of patients. Due to this, the method may be classified as being supplementary to physiotherapy. However, further observation and an appropriate research methodology is necessary to allow the verification of its effectiveness. This article aims at presenting the mechanisms in which the elastic Kinesio Tex affects the skin, the subcutis, the muscles, and the tendons. It describes a methodology for performing treatments and selected applications in assisting the process of rehabilitation in certain dysfunctions and diseases.

Keywords: Kinesio Taping ®, rehabilitation, improvement

 

 

 

Justyna Chmiel1, Kamil Chołuj1, Marcin Gniewek1, Grzegorz Nowicki2, Andrzej Prystupa3, Patryk Rzońca2

1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lubline
3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nordic Walking jako bezpieczna forma rehabilitacji o szerokim zastosowaniu. Przegląd najnowszych badań

Streszczenie

Nordic Walking to aktywność ruchowa zaliczana do nowszych form rehabilitacji. Swoją popularność i atrakcyjność zawdzięcza temu, iż oparty jest na naturalnym wzorcu chodu oraz może być stosowany w każdym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej. Cechuje go duża efektywność, gdyż dynamiczny, pełen rozmachu marsz z kijami wpływa na kondycję poprzez wzmacnianie i rozciąganie odpowiednich grup mięśniowych.

Celem artykułu jest przedstawienie techniki Nordic Walking nie tylko jako atrakcyjnej aktywności ruchowej, ale także jako formy rehabilitacji dla pacjentów w każdym wieku i z różnorodnymi schorzeniami. W pracy omówiono metodykę prowadzenia treningów NW oraz zaprezentowano szereg korzyści zdrowotnych wynikających z uprawiania Nordic Walking.

Dokonano analizy najnowszego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego oraz przedstawiono szerokie zastosowanie techniki Nordic Walking jako promocji aktywności ruchowej oraz formy terapii we współczesnej rehabilitacji. Badania wykazują, że w marszu Nordic Walking zaangażowanych jest około 90% mięśni, w szczególności mięśni kończyn dolnych i ich obręczy, mięśni brzucha i klatki piersiowej, stabilizatorów kręgosłupa, mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych. Wyniki badań dowodzą, że systematyczne marsze z kijami mogą obniżyć ciśnienie nawet o 9 mm Hg. Na skutek regularnych treningów zmniejsza się wartość BMI, ponieważ obniża się zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Jak dowodzą badania, zmniejszają się także dolegliwości bólowe kręgosłupa odcinka szyjnego.

Nordic Walking jest bezpieczną formą ćwiczeń, gdyż dzięki zastosowaniu kijów można uzyskać odciążenie aparatu ruchowego do 30% oraz poprawić równowagę i stabilność podczas marszu w trudnym terenie. Trening Nordic Walking wpływa na zwiększenie wydolności tlenowej, czego skutkiem jest wyższy poziom sprawności fizycznej, poprawa jakości życia oraz obniżenie ryzyka chorób i dysfunkcji będących skutkiem hipokinezji. Systematycznie uprawiany trening marszowy to jedna z form rehabilitacji ruchowej, głównie jako wzbogacenie obowiązującego dotychczas programu usprawniania. Nordic Walking wykorzystywany jest m.in. w rehabilitacji kardiologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, pulmunologicznej, psychiatrycznej, geriatrycznej.

Słowa kluczowe: Nordic Walking, rehabilitacja, trening kardiologiczny

Nordic Walking as a safe form of rehabilitation with numerous applications. a review of the latest studies

Abstract

Nordic walking is an activity recognised as being one of the newer forms of rehabilitation. It owes its popularity and attractiveness to the fact that it is based on the natural pattern of walking and can be practised regardless of age and fitness. It is characterised by high effectiveness, as the dynamic and forceful marching with poles improves fitness by strengthening and stretching the appropriate muscle groups. Research shows that Nordic walking involves the use of about 90% of the body’s muscles, particularly those of the lower limbs and the lower girdle, abdomen and chest, spinal stabilisation muscles, shoulder girdle and upper limbs. Moreover, study results show that regular Nordic walking can reduce blood pressure by as much as 9 mmHg. Indeed, regular training leads to lower BMI, as the level of adipose tissue becomes reduced. Research also shows that cervical spine pain is diminished. Nordic walking is a safe form of activity, as the use of poles reduces the load on the motor system up to 30% and improves the balance and stability when walking on difficult surfaces. Furthermore, Nordic walking contributes to improved aerobic capacity, which results in better physical fitness, enhanced quality of life, and reduced risk of diseases and dysfunctions caused by hypokinesia. Regular Nordic walking training is one of the many forms of motor rehabilitation used mainly to enrich the previously prescribed fitness improvement programmes. Nordic walking is used in e.g. cardiac, orthopaedic, neurological, pulmonary, psychiatric and geriatric rehabilitation.

Keywords: Nordic Walking, rehabilitation, cardiology training

 

 

 

Rafał Sapuła1,2,3, Bożena Bury2, Adam Topolski2,3

1 Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2 Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
3 Zamojska Klinika Rehabilitacji w Zamościu

Występowanie wad stóp u dzieci i ich rodziców

Streszczenie

Wstęp. Stopy to narządy podporowo-nośne, stanowiące łącznik pomiędzy powierzchnią po której się poruszamy a naszym ciałem. Brakuje jednoznacznych badań potwierdzających przyczyny patologii stóp.

Cel. Celem pracy była analiza zależności występowania wad stóp u dzieci i ich rodziców.

Materiał i metoda. Badaniem objęto łącznie 150 osób, w tym 50 dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) i ich obojga rodziców. Badanie zostało przeprowadzone w Samorządowym Przedszkolu w Przedmieściu Dubieckim i w Samorządowym Przedszkolu w Dubiecku w województwie podkarpackim. Grupę badaną stanowiło 27 dziewczynek i 23 chłopców wraz z rodzicami. Podstawową metodą badawczą stanowiła plantografia

Wyniki. Analiza statystyczna wykazała występowanie istotnych zależności pomiędzy wysklepieniem podłużnym stopy dziecka a wysklepieniem podłużnym stopy matki i ojca (p = 0,001 oraz p = 0,006). Wraz ze wzrostem lub zmniejszeniem wysklepienia podłużnego stopy u rodziców wzrasta lub maleje wysklepienie stopy dziecka.

Wnioski. Zaobserwowano w badanej grupie zależność pomiędzy wysklepieniem podłużnym i poprzecznym stopy dziecka a wysklepieniem podłużnym i poprzecznym stopy rodziców. Wraz ze wzrostem lub zmniejszeniem wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy u rodziców wzrasta lub maleje wysklepienie stopy dziecka.

Słowa kluczowe: wady stóp, dzieci, rodzice

The presence of defects in the foot in children and their parents

Abstract

Background. Feet are the link between the surface on which we are moving and our body. There is no conclusive studies to confirm the cause of the pathology of the foot.

The aim of this study was to analyze the dependence of foot defects in children and their parents.

Material and method. The study included a total of 150 people, including 50 children under school age (5-6 years) and their both parents. The study was conducted in the Local Government Kindergarten in Przedmieście Dubieckie and Local Kindergarten in Dubieck. Study group consisted of 27 girls and 23 boys with their parents. The basic research method was plantografia.

Results. Statistical analysis showed a significant correlation between the child’s feet and mother’s and father’s foot (p = 0,001 and p = 0,006). Construction defects in child’s foot depend on the construction defects in parent’s foot.

Conclusions. It was observed the relationship between child’s feet and parent’s foot. The transverse arch in child’s feet increase or decrease in the increases or decreases a transverse arch in parent’s feet.

Keywords: defects of feet, children, parents

 

 

 

Agnieszka Paterska1, Piotr Dziemidok2, Krzysztof Marczewski1

1 Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Metformina w chorobach nowotworowych

Streszczenie

Metformina jest najdłużej znanym doustnym lekiem p cukrzycowym stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2. Jednym z jej mechanizmów działania jest aktywacja kinazy białowek AMPK z hamowaniem szlaku m TOR. Poprzez ten mechanizm wpływa na poziomie komórkowym na stan energetyczny komórki. Uważa się jest to jeden z możliwych mechanizmów wpływu metforminy na procesy nowotworowe występujące u ludzi. Efekt ten jest opisywany w przypadku raka piersi, także jako dodatkowy efekt występujący przy chemioterapii. Jest on widoczny także w przypadku pacjentek przyjmujących metforminę bez cukrzycy. Podobny efekt zmniejszenia występowania choroby nowotworowej u pacjentów przyjmujący metforminę był zauważalny w przypadku raka trzustki(osoby chore na cukrzycę) i raka jelita grubego (osoby chore na cukrzycę). Autorzy analizują wpływ stosowania metforminy w różnych chorobach nowotworowych.

Słowa kluczowe: metformina, AMPK, cukrzyca, chemioterapia choroby nowotworowe,

Mefformin and cancer risk and mortality

Abstract

Metformin is the longest known oral hypoglycemic factor used in the treatment of type 2 diabetes. One of the known mechanisms of action is activation of AMP acivated proteinkinase (AMPK) with the inhibition of m TOR activity. AMPK is a key energy sensor and regulates cellular metabolism to maintain energy homeostasis. It is one of the possible mechanisms of influence of the metformin treatment on cancer cells development in humans. The effect was already noticed among patients with breast cancer, also non diabetic patients receiving neoadjuvant chemotherapy. The strong relationship between receiving of metformin and reduction of incidence of cancer in a case of pancreatic and colorectal cancers was also described among diabetic patients. Authors analyse the influence of metformin treatment in different types of cancer and the possible mechanisms of action. Numerous clinical trials are currently performed to investigate metformin’s potential to prevent an array of cancers, including breast cancer, colorectal, prostate, and others.

Keywords: metformin, AMPK, diabetes, chemotherapy, breast cancer, cancer