Tom XVII Zeszyt 1

KIEDY ODCHODZI PRZYJACIEL

zsim-tom-xvii-zeszyt-2Kolejny numer serii Fizjoterapia Zamojskich Stu­diów i Materiałów zaczynamy od smutnej wiado­mości o śmierci naszego wieloletniego wykładowcy, prof. dr. hab Jana Haftka, bez którego trudno so­bie wyobrazić zamojską fizjoterapię. W swoim dłu­gim, ale jednak zbyt krótkim, życiu profesor Haftek dotarł do nas jako bardzo już doświadczony i uty­tułowany naukowiec. Kiedy obchodziliśmy jego ju­bileusz, wielu czołowych polskich neurochirurgów i rehabilitantów z dumą podkreślało przynależność do grona jego uczniów. Ten długi pochód beneficjen­tów zamyka liczna grupa zamojskich studentów fi­zjoterapii. Dla nich Profesor Haftek był nie tylko cierpliwym i wyrozumiałym nauczycielem, ale i ży­wym wzorcem drogi życiowej poświęconej chorym. A dla nas wszystkich Profesor Haftek był… bardzo trudno pisać „był” o kimś z Kim jeszcze tak niedawno rozmawiało się o planach na przyszłość. Dlatego napiszemy „jest” i pozostanie osobą wielkiej kultury, wie­dzy, a przy tym pełnym bezpośredniości z relacjach z ludźmi. Naszym Przyjacielem.

Rafał Sapuła i Krzysztof Marczewski

 

Robert Walaszek1, Wojciech Porada2, Anna Marszałek3, Katarzyna Walaszek4, Marcin Burdacki4
1 Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
2 Ośrodek Rehabilitacyjny Wichrowe Wzgórze w Siemianowicach Śląskich
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Hucisku Pewelce
4 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, student I roku SUM kierunku Fizjo­terapia

OCENA POSTAWY CIAŁA I ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH KOBIET GRAJĄCYCH NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH

Streszczenie: Młodzi muzycy, doskonaląc umiejętność gry na instrumentach muzycznych przeby­wają w wymuszonych pozycjach wiele godzin dziennie. Pozycje te często są niefizjologiczne i niekorzystne dla zachowania prawidłowej postawy ciała. Symetryczne i asymetryczne przeciążenia statyczne i dynamiczne narządu ruchu mające miej­sce podczas długotrwałego treningu muzycznego mogą również zaburzać jakość zdol­ności motorycznych. Celem pracy było porównanie postawy ciała, a za pomocą wy­branych testów, zdolności motorycznych kobiet grających na instrumentach dętych i smyczkowych. Materiał badawczy stanowiły Ą2 studentki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w wieku 20-25 lat. Badania zostały przepro­wadzone w dniach od 15 do 20 lutego 2015 roku. Połowa badanych grała na instru­mentach dętych a druga połowa na instrumentach smyczkowych. Do oceny postawy ciała wykorzystano metodę punktową Kasperczyka, a do oceny zdolności motorycznych wybrane próby testu Eurofit. Gibkość badanych oceniono testem palce-podłoga; wykonano również próbę zręczności za pomocą specjalnie do tego celu przygotowa­nego przyrządu. W celu dokonania charakterystyki materiału badawczego zastoso­wano podstawowe miary statystyki opisowej; obliczono średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem standardowym. Do analizy różnic między zmierzonymi parametrami zastosowano ocenę istotności statystycznej testem t-Studenta. Po badaniach okazało się, że kobiety grające na instrumentach dętych mają postawę bardzo dobrą, a gra­jące na instrumentach smyczkowych postawę przeciętną. W poszczególnych próbach motorycznych lepsze wyniki uzyskiwały raz osoby grające na instrumentach dętych, a innym razem grające na instrumentach smyczkowych.

Słowa kluczowe: muzycy, postawa ciała, wady postawy ciała, zdolności motoryczne

 

THE ASSESSMENT OF THE BODY POSTURE AND MOTOR ABILITIES OF WOMEN PLAYING MUSICAL INSTRUMENTS

Abstract: Young musicians who keep mastering their instrument playing skills often sit in the same position for many hours a day. These positions are non-physiological and unhealthy in terms of maintaining the proper body posture. Symmetric and asym­metric, static and dynamic overloading of some parts of the motor system during a prolonged musical training may have a negative impact on the quality of motor abilities. This study’s objective was to compare the body posture and, by using appropriate tests to assess motor abilities of women, who played wind and string musical instruments. The subjects of this study were Ą2 female music students of Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego in Katowice, aged between 20-25. The study was conducted between 15-20 February 2015. Half of the subjects played string instruments whereas the other half played wind instruments. The scoring method by Kasperczyk was used to assess the body posture, and for the assessment of the motor abilities some selected parts of the Eurofit test were used. The flexibility of the subjects was assessed using the Fingertip-to-Floor (FTF) test. The skills were measured using a special instrument which had been prepared prior to the test. The main statistical measures were used in order to describe the subjects; the arithmetic mean () and standard deviation (s) were calculated. The t-student test was used to analyse the differences between the measured parameters. The tests showed that the women who played wind instruments had a very good body posture, whereas the other women who played string instruments had an average body posture. More specific motor ability tests proved that it was sometimes the women playing dent instruments who achieved better results in the tests, and another time it was the women who played string instruments who performed better.

Keywords: musicians, body posture, postural anomalies, motor abilities


 

 

Rafał Sapuła1234, Anna Pietruszka1, Joanna Sapuła5, Marta Wolanin13

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedra Fizjoterapii
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Fizjoterapii
3 Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA w Zamościu
4 Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reh-Mediq w Tyczynie
5 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o.

WPŁYW PRACY W POZYCJACH STATYCZNYCH NA DYSFUNKCJE KRĘGOSŁUPA

Wstęp. W ostatnich latach powiększająca się liczba chorych z dolegliwościami bólo­wymi kręgosłupa decyduje o zasadniczym problemie nie tylko medycznym, ale tak­że społecznym. Aż 50-80% populacji, co najmniej raz w swoim życiu doświadczy bólu kręgosłupa. Bardzo duży wpływ na powstawanie bólów krzyża ma wielogodzin­na praca w statycznej, nieergonomicznej oraz asymetrycznej dla kręgosłupa pozycji.

Cel. Celem niniejszej pracy była analiza problemu dysfunkcji kręgosłupa wśród osób aktywnych zawodowo, pracujących w pozycjach statycznych. Wykonane badanie mia­ło na celu ocenić wpływ charakteru wykonywanej pracy (w pozycji statycznej stoją­cej i siedzącej) na odczuwane dolegliwości bólowe, ocenić poziomu wiedzy ankieto­wanych na temat ergonomii pracy w zależności od charakteru wykonywanej pracy oraz ocenić wpływ znajomości i przestrzegania zasad ergonomii pracy na częstotli­wość występowania dolegliwości bólowych.

Metoda i materiał. Ankiety przeprowadzone zostały na podstawie autorskiej an­kiety na przykładzie losowo wybranych pracownikach z Krośnieńskiej Huty Szkła z grupy wiekowej od 20 lat i powyżej. Próba badawcza wynosiła 100 osób.

Wyniki. Analiza materiału wykazała, iż charakter wykonywanej przez badanych pracy wpływał istotnie na częstotliwość występowania dolegliwości bólowych, na oko­liczności, w jakich nasila się ból oraz okres ich trwania. Dolegliwości bólowe częściej zgłaszali pracownicy umysłowi aniżeli pracownicy fizyczni. Analiza wykazała, że do­legliwości bólowe częściej występowały wśród osób spędzających w pozycji siedzącej więcej czasu. Zasady ergonomii pracy są badanym znane, lecz przestrzegane pozo­stają zazwyczaj tylko w pewnym stopniu. Pracownicy fizyczni nieznacznie częściej niż pracownicy umysłowi wskazywali na przestrzeganie zasad w pewnym stopniu, zaś pracownicy umysłowi częściej przyznawali się do nieprzestrzegania owych zasad.

Wnioski. Analizując dane widać jednak, że częściej na dolegliwości bólowe skarży­ły się osoby nieznające zasad ergonomii pracy. Na częstotliwość występowania dole­gliwości bólowych u pracowników huty szkła wpływa znajomość i przestrzeganie za­sad ergonomii pracy. Osoby rzetelnie przestrzegające zasad ergonomii lub przestrze­gając ich w pewnym stopniu rzadziej skarżyły się na dolegliwości bólowe, niż osoby nieprzestrzegające zasad ergonomii. Badani niestosujący się do zaleceń profilaktyki ergonomii pracy odczuwały ból zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu.

Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, czynniki ryzyka, ergonomia pracy, fizjoterapia

 

THE IMPACT OF WORKING IN STATIC POSITIONS ON THE DYSFUNCTION OF THE SPINE

Admission. In recent years, the growing number of patients with pains of the spine determines the fundamental problem not only medical but also social. As many as 50-80% of the population at least once in their life will experience back pain. A very large impact on the formation of low back pain has many hours of work in static and asymmetrical spine position.

Objective. The aim of this study was to analyze the dysfunction of the spine among economically active persons working in static positions. Made study was to evalu­ate the effect of the nature of the work (in a static position standing and sitting) on the felt pain, assess the level of knowledge of the respondents about the ergonomics depending on the nature of the work and assess the impact of the knowledge and observance of the principles of ergonomics to the frequency of symptoms pain.

The method and material. Surveys were carried out on the basis of the author’s sur­vey on the example of randomly selected employees from Glassworks in Krosno from the age group 20 years and above. The study sample included 100 people.

Results. Analysis of the material showed that the nature of the work performed by the subjects significantly affect the incidence of pain, the circumstances in which intensifies the pain and duration. Pain reported more white-collar workers than blue collar workers. The analysis showed that pain occurred more frequently among people spend in a seated position more time. Principles of ergonomics are consid­ered known but are usually observed only partially. Manual workers slightly more often than white-collar workers pointed to the adherence to a certain extent, while white-collar workers more likely to admit to the failure of these principles.

Conclusions. Analyzing the data can be seen, however, that more often on pain complained about people not know the principles of ergonomics. On the incidence of pain in workers glassworks affects knowledge of and adherence to the principles of ergonomics. People honestly adhering to the principles of ergonomics or warn­ing them to some extent rarely complained about pain than those not observing the principles of ergonomics.

Keywords: back pain, risk factors, ergonomics, physiotherapy


 

 

Rafał Sapuła1234, Sylwia Myszak1, Joanna Sapuła5, Marta Wolanin13

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedra Fizjoterapii
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Fizjoterapii
3 Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA w Zamościu
4 Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reh-Mediq w Tyczynie
5 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o.

EFEKTY PROZDROWOTNE NORDIC WALKING U OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU

Wstęp. Aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o statusie zdrowotnych społeczeństwa. Nordic Walking może stanowić powszechną formę takiej aktywności.

Cel. Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu treningów Nordic Walking na efekty prozdrowotne u osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone wśród 59 osób z różnymi dys­funkcjami narządu ruchu, za pomocą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Ponadto do oceny bólu wykorzystano skalę numeryczną (NRS — Numerical Rating Scale). Wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki. Wśród najczęściej obserwowanych pozytywnych efektów Nordic Walking dla zdrowia badani respondenci wymieniali poprawę dotlenienia organizmu, szybsze usuwanie ubocznych produktów procesu przemiany materii, odczuwanie poprawy wy­dolności fizycznej wyrobienie nawyku prostej sylwetki. Badani wskazali również na efekt przeciwbólowy ćwiczeń z kijami.

Wnioski. Trening Nordic Walking wpływa pozytywnie na wiele efektów zdrowotnych organizmu, poprawia samopoczucie, zwiększa wydolność fizyczną. Nordic Walking jest mało kontuzjogenną formą codziennej aktywności. Marsz techniką Nordic Wal­king ma efekt przeciwbólowy w grupie osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, Nordic Walking, ból, dysfunkcje narządu ruchu

 

THE EFFECTS OF HEALTH-PROMOTING NORDIC WALKING IN PERSONS WITH LOCOMOTOR DYSFUNCTIONS

Admission. Physical activity is one of the most important factors determining the health status of the population. Nordic Walking can be a common form of such ac­tivity.

Objective. The main objective of the study was to evaluate the effect of training Nordic Walking for health-promoting effects in people with locomotor dysfunctions.

Material and methods. The study was conducted among 59 people with various dysfunctions of motion, using diagnostic survey using a proprietary questionnaire. In addition to the assessment of pain used numerical scale (NRS – Numerical Rating Scale). The results were statistically analyzed.

Results. Among the most commonly observed positive effects of Nordic Walking for Health surveyed respondents mentioned improvement in oxygenation of the body, faster removal of by-products of metabolic processes, improve the perception of physi­cal fitness habit of a simple silhouette. Respondents also pointed to the analgesic effect of exercise with sticks.

Conclusions. Training Nordic Walking has a positive effect on the health effects of many of the body, improves mood, increases physical performance. Nordic Walking is low kontuzjogenną form of daily activity. The march technique Nordic Walking has analgesic effect in patients with locomotor dysfunctions.

Keywords: physical activity, Nordic Walking, pain, musculoskeletal dysfunction


 

 

Małgorzata Słomian1, Paweł Podsiadło2, Michał Słomian13, Krzysztof Marczewski1,3,4

1 Odział Nefrologii, Endokrynologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych SP Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2 Odział Kardiologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3 Szpitalny Odział Ratunkowy SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
4 Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ZGONY NA SOR SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO OBSERWACJA JEDNOROCZNA

Wstęp. Szpitalne Oddziały Ratunkowe pełnią rolę nie tylko izby przyjęć dla szpita­la, ale są również miejscem, w którym dokonuje się wstępnej stabilizacji funkcji ży­ciowych, wstępnego leczenia, często przyjmującym pacjentów w stanie krytycznym. Nie zawsze się to udaje dlatego pacjenci umierają także w SOR. Tymczasem analizy takich zgonów, potencjalnie bardzo istotne z puntu widzenia zdrowia publicznego są stosunkowo rzadko publikowane.

Cel badania. Analiza przyczyn zgonów na SOR w obserwacji jednorocznej.

Materiał i metoda. Retrospektywna analiza danych na podstawie kart zgonu wy­pełnianych w oparciu o klasyfikację ICD-10 wśród pacjentów zmarłych na Szpital­nym Oddziale Ratunkowym w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w 2015 roku. W analizie uwzględniono różnice zależne od wieku, płci, a także czas hospita­lizacji oraz dynamikę zgonów w ciągu roku.

Wyniki. W 2015 roku zarejestrowano 33 zgony na SORze spośród 19559 hospitali­zowanych pacjentów. Mężczyźni stanowili 69,7% (23 osoby), kobiety 30,3% (10 osób). Średni wiek zmarłych wyniósł 68,5 roku. Mężczyźni byli średnio o około 7 lat młodsi od kobiet (68,5 vs 75,8). Najczęstszymi wyjściowymi przyczynami zgonu były choro­by układu krążenia, nowotwory oraz urazy. Pacjenci zmarli na SOR byli młodsi niż w pozostałych oddziałach szpitala, a różnica ta dla mężczyzn wynosiła ponad 6 lat.

Wnioski. Choroby układu sercowo-naczyniowego nadal stanowią największe zagro­żenie zdrowotne i główną przyczynę zgonów. Mężczyźni umierają częściej i wcze­śniej niż kobiety. Niższa niż w pozostałych oddziałach średnia wieku zmarłych wy­maga dalszych analiz.

Słowa kluczowe: SOR, statystyki zgonów, przyczyny zgonów, zgony sercowo-naczyniowe

 

DEATHS AMONG PATIENTS IN EMERGENCY DEPARTMENT IN ZAMOŚĆ VOIVODSHIP HOSPITAL — 1 YEAR OBSERVATION

Introduction. Nowadays Emergency Departments have become not only admission rooms but also departments, which initially treat patients and stabilize their vital functions. Often, a condition of patients admitted to ED is serious and despite treat­ment patients die in EDs. However, potentially very important in terms of public health, analyses of mortality among ED’s patients are rarely published.

Aim of study. Analysis of causes of death in ED’s — one year period.

Materials and Methods. Retrospective analysis of data on the basis of death certificates filled according to ICD 10 classification among patients who died during hospitalization in ED at Voivodship Hospital John Paul II in Zamość. Age differ­ence, gender difference, and dynamic of deaths during 2015 year were taken into consideration.

Results. In 2015 a total of 33 deaths out of 19559 patients hospitalized in EDs were registered, including 23 males (69,7%) and 10 females (30,3%). The average age of de­ceased was 68,5y. Deceased males were on average about 10 y. younger than deceased females (65,3 vs 75,8).Cardiovascular diseases , carcinoma and injuries were the most often basic causes of death. Patients who died in ED were younger than deceases on the other departments, mostly significant difference among males (more than 6y.)

Conclusions. Cardiovascular diseases are still the main reason of deaths. Men die younger than women. There is a need of further analysis of lower average age among deceased in ED’s.

Keywords: emergency department, statistic of deaths, causes of deaths, cardiovascu­lar deaths


 

 

Ewa Kostrzewa-Zabłocka1, Zofia Piękna2, Krzysztof Marczewski3

1 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Poradnia Diabetologiczna w Chełmie
2 Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
3 Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

OPIEKA PIELĘGNIARSKA OCZAMI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SANATORIUM W HORYŃCU ZDROJU

Wstęp. Lecznictwo uzdrowiskowe zajmuje się wieloma chorobami przewlekłymi in­tensyfikując lub uzupełniając metody wcześniej zastosowane w innych zakładach lecz­niczych. Metody balneofizykalne stosowane w uzdrowisku pozwalają na zmniejszenie dolegliwości w wielu chorobach, poprawę jakości życia leczonych chorych. Jednym z istotnych zadań, jakie spełnia lecznictwo uzdrowiskowe jest edukacja zdrowotna, stanowiąca szansę zmniejszenia zachorowalności w przypadkach wielu chorób cywi­lizacyjnych oraz zmniejszenia śmiertelności wśród ludzi stosunkowo młodych. Wszy­scy chorzy przebywający w uzdrowisku powinni być równocześnie leczeni i kompe­tentnie edukowani.

Cel pracy. Ocena poziomu opieki pielęgniarskiej wobec kuracjuszy w sanatorium w Horyńcu Zdroju dokonana przez pacjentów.

Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 70 osób przebywających w sanato­rium, w Horyńcu Zdroju. Do badań użyto narzędzia badawczego w postaci własnego kwestionariusza składającego się z 12 pytań.

Wyniki. Przebadano 70 kuracjuszy, z czego 60,0% stanowiły osoby w wieku powy­żej 55 lat, a 40,0% osoby w wieku 46-55 lat. Badana populacja kuracjuszy była po­dobna biorąc pod uwagę płeć ankietowanych. Ankietę wypełniła podobna ilość ko­biet (55,7% ) i mężczyzn (44,2% ). Zdecydowana większość ankietowanych przyznała, że ich stan zdrowia jest zły (50,0% ) lub przeciętny (41,4% ). Jedynie 8,5% badanych uznało, że ich stan zdrowia jest dobry. Pacjenci najbardziej byli zadowoleni z jako­ści codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Nieco gorzej, została oceniona całodobo­wa opieka pielęgniarska. Aż 41,4% badanych uznało, że jest z niej zadowolona na po­ziomie dostatecznym. Najsłabiej oceniono codzienny obchód pielęgniarski (22,8% ). Badani pacjenci pozytywie ocenili aktywność edukacyjną personelu pielęgniarskie­go (59,9% ). Mimo stosunkowo słabej oceny jakości pracy pielęgniarek w uzdrowi­sku, większość badanych (74,2%) przyznało, że jest zadowolona ze swojego poby­tu w uzdrowisku. Wśród pacjentów, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z pobytu w uzdrowisku dominowały kobiety.

Wnioski. Pacjenci ocenili w sposób zróżnicowany efektywności poszczególnych za­dań pielęgniarek w sanatorium, przy czym najwyżej ocenione zostały działania edukacyjne a najgorzej codzienny obchód. Wskazuje to na zasadność opracowania nowych planów pracy personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w uzdrowisku, ze szczególnym uwzględnieniem programów edukacji pacjentów, zgodnie z ich oczeki­waniami i zainteresowaniami.

Słowa kluczowe: leczenie sanatoryjne, opieka pielęgniarska w sanatorium, edukacja pa­cjentów

 

NURSING CARE FROM THE VIEWPOINT OF PATIENTS AT THE SANATORIUM IN HORYNIEC ZDRÓJ

Introduction. Health resort medical services deal with many chronic diseases, while at the same time intensifying or supplementing the methods previously used in other health care institutions. Balneophysical methods used at health resorts facilitate reduction of symptoms in many diseases and improvement of the treated patients’ life quality. One of the key objectives satisfied by the health resort medical services is the health education, which provides an opportunity to reduce the incidence of many lifestyle diseases and mortality among relatively young people. All patients staying at a health resort should be concurrently treated and competently educated.

Purpose of the paper. Patients’ assessment of the quality of nursing care provided to patients at the sanatorium in Horyniec Zdrój.

Material and methods. The study involved 70 people staying at the sanatorium in Horyniec Zdrój. The study used a research tool in the form of a questionnaire comprising 12 questions.

Results. In the study 70 patients were questioned, of which 60% were aged above 55 and 40% were aged 46-55. The study population of patients was similar in terms of the sex of respondents. The questionnaire was completed by a similar number of women (55,7% ) and men (44,2% ). The vast majority of respondents admitted that their health condition was bad (50%) or poor (41,4%). Only 8,5% of respondents felt that their health was good. Patients were most satisfied with the quality of daily treatments. The 24-hour nursing care received slightly worse rating. As many as 41,4% of respondents felt that they were satisfied with it at a sufficient level. The daily nursing rounds were the least rated activities (22,8%). The respondents highly rated the educational activities of the nursing staff (59,9%). Despite the relatively poor assessment of the work quality of the nursing staff at the health resort, the ma­jority of respondents (74,2%) confirmed their satisfaction with the stay. The great majority of patients who expressed their dissatisfaction with the stay at the health resort were women.

Conclusions. Patients assessed the efficiency of the sanatorium nursing staff’s work in a varied manner, whereas the educational activities were among the most highly rated, while the daily rounds had the lowest score. This demonstrates the need for development of new work plans for the nursing staff employed at the health resort, with particular emphasis on patient education programmes in line with their expectations and interests.

Keywords: sanatorium treatment, sanatorium nursing care, education of patients


 

 

Katarzyna Wójcik1, Krzysztof Marczewski12

1 Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastrologii SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne­go im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

SAMOCEWNIKOWANIE JAKO FORMA SAMOLECZENIA Z PERSPEKTYWY SAMOTNEGO 75-LATKA

Streszczenie: Samocewnikowanie jest uznana metodą leczenia pacjentów z zaburzeniami odpływu moczu. Niekiedy jednak szczególna sytuacja psychosocjalna prowadzi do niebezpiecz­nych dla zdrowia modyfikacji takiego postępowania. Przedstawiamy historię 75-let-niego pacjenta, który bardziej niż infekcji bał się kontaktów ze służbą zdrowia.

Słowa kluczowe: samocewnikowanie, samoleczenie, zakażenie

SELF-CATHETERIZATION— THE STORY OF 75 YEAR OLD PATIENT

Abstract: Self-catheterization is a recognized method of treatment of patients with disorders of urine outflow. Sometimes, however, the special situation of psychosocial leads to dangerous health a modification of such proceedings. Viewing the story of 75 year old patient, which is more than the infection was afraid of contact with the health service.

Keywords: self-catheterization, self-healing, infection


 

 

Łukasz Szurlej1, Agnieszka Wiśniowska2, Andrzej Kwolek2

1 Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Rudej Małej
2 Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

OCENA WPŁYWU REHABILITACJI W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS NA STAN FUNKCJONALNY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Z ZESPOŁEM BÓLOWYM KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

Wstęp. Dolegliwości bólowe w dolnym odcinku kręgosłupa należą do najczęściej wy­stępujących u ludzi problemów związanych z zaburzeniem struktury i funkcji narzą­du ruchu. Dolegliwości prowadzą do czasowej utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Cel pracy. Głównym celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji w ramach pre­wencji rentowej ZUS na stan funkcjonalny pracowników administracyjno-biurowych z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 53 pracowników administracyjno-biurowych poddanych rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS z powodu ze­społu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Pacjenci zostali objęci kinezyterapią, fizykoterapią oraz edukacją w zakresie ergonomii pracy i wypoczynku. Do badań wy­korzystano kwestionariusz własnego autorstwa, Kwestionariusz Niepełnosprawno­ści Oswestry, Test Schobera, oraz skale bólu VAS. Badania wykonano dwukrotnie: pierwsze w dniu przyjęcia na rehabilitację i drugie po jej zakończeniu.

Wyniki. Nastąpiła istotna statystycznie poprawa w zakresie subiektywnego odczu­wania dolegliwości bólowych oraz w ruchomości dolnego odcinka kręgosłupa. Pa­cjenci po rehabilitacji wykazywali większą samodzielność i sprawność w wykonywa­niu czynności dnia codziennego mierzonych za pomocą kwestionariusza Oswestry.

Wnioski. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS wpłynęła na poprawę stanu funkcjonalnego osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Uzyska­no poprawę ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zmniejszenie stopnia nasi­lenia bólu oraz centralizację objawów bólowych.

Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, stan funkcjonalny, fizjoterapia, praca siedząca, pre­wencja rentowa ZUS

 

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF REHABILITATION WITHIN FRAMEWORK OF PENSION PREVENTION BY THE SOCIAL INSURANCE ON THE FUNCTIONAL STATE OF OFFICE ADMINISTRATION STAFF WITH A TEAM OF LUMBAR SPINE PAIN

Introduction. The pain in the lower back are the most common human problems associated with the disorder of the structure and function of the musculoskeletal system. Complaints lead to temporary loss of earning capacity, and to participate actively in society.

Objective. The main objective of the study was to evaluate the effect of rehabilita­tion within the framework of pension prevention by the Social Insurance on the func­tional state of the administrative staff— office pain syndrome of the lumbar spine.

Material and methods. The study group consisted of 53 administrative employ­ees — office outpatients at the Provincial Hospital No. 2 in Rzeszów. The study in­cluded patients with a diagnosis of pain syndrome of the lower spine. Patients were covered by physiotherapy and education in the field of ergonomics, work and leisure. The study questionnaire used by its own and Oswestry Disability Questionnaire, and Schober test, VAS pain scales that were made at the beginning and end of the treatment.

Results. There was a statistically significant improvement in the subjective experi­ence of pain and mobility of the lower spine. Patients at the end of treatment showed greater independence and efficiency in performing activities of daily living as mea­sured by the Oswestry questionnaire.

Conclusions. Rehabilitation in the context of prevention of lowered Social Security to improve the functional status of people with pain syndrome of the lower section of the spine. Resulted in improved movable lumbar spine, reducing the severity of the pain and the centralisation of symptoms of pain.

Keywords: back pain, functional state, physiotherapy, work sitting, prevention


 

 

Krzysztof Żaba, Marta Ząbek, Justyna Wojtala

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha

KRIOTERAPIA ORAZ ĆWICZENIA REHABILITACYJNE W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ORAZ BIOCHEMICZNYCH KRWI

Streszczenie: Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych chorób układu mięśniowo-szkieletowego dotyczącą głównie osób starszych. W świetle aktualnych doniesień naukowych staje się problem wśród młodszych osób, co jest również spowodowane przez siedzący tryb życia, ograniczenie aktywności fizycznej oraz nadwagę. W lecze­niu zachowawczym choroby zwyrodnieniowej jedną z metod jest krioterapia. Oddzia­łuje ona na ustrój powodując zmniejszenie bolesności stawu zajętego zwyrodnieniem umożliwiając lepsze funkcjonowanie oraz wyciszanie stanu zapalnego. Kolejną me­todą w procesie leczenia choroby zwyrodnieniowej są ćwiczenia rehabilitacyjne od­działywujące na stawy objęte zwyrodnieniem. Poprzez odpowiednio dozowaną aktyw­ność fizyczną następuje poprawa w zakresie funkcjonalności stawu oraz zmniejszenie bolesności. Rozwój choroby zwyrodnieniowej obejmuje toczące się procesy zapalne w obrębie zajętego stawu. W badaniach biochemicznych zwyrodnienia podkreśla się rolę reaktywnych form tlenu oraz enzymów antyoksydacyjnych takich jak dysmuta-za ponadtlenkowa, katalaza czy niektóre z enzymów uczestniczących w przemianach glutationu jak np. peroksydaza glutationowa jako głównych mediatorów choroby zwy­rodnieniowej stawów. W pracy poglądowej przedstawiono dotychczasowe informacje na temat wpływu krioterapii, ćwiczeń na chorobę zwyrodnieniową stawów oraz ozna­czeń reologicznych i biochemicznych stosowanych w zwyrodnieniu.

Słowa kluczowe: krioterapia, ćwiczenia, zwyrodnienie, reologia choroby zwyrodnienio­wej, biochemia choroby zwyrodnieniowej

 

THE ROLE OF THE WHOLE-BODY CRYOTHERAPY AND EXERCISE IN OSTEOARTHRITIS, RHEOLOGICAL AND BIOCHEMICAL WITH DEGENERATION

Abstract: Osteoarthritis is the most common of the diseases of the musculoskeletal system, as­sociated with old age. It is becoming a problem among younger and younger people, which is also caused by sedentary lifestyle, limited physical activity in childhood, untreated posture problems in overweight consumer society. The most significant action of the whole-body cryotherapy has proven positive effects against pain. Cryo-therapy induces a temperature decrease, which might downregulate several mediators involved in joint inflammation and destruction like cytokines, cartilage-degrad­ing enzymes, proangiogenic factors. Cryotherapy should be included in degeneration therapeutic strategies such as an adjunct therapy, with potential corticosteroid and nonsteroidal anti-inflammatory drug dose-sparing effects. While exercise and regu­lar physical activity participation are both recommended and beneficial for OA and obesed population, our current understanding of optimal strategies to improve func­tion and health status in those who have both OA and obesity is limited. The devel­opment of gonarthrosis (GA) involves inflammatory processes; the role of reactive oxygen species (ROS) is being increasingly mentioned. The body is protected from oxidative damage by the antioxidative barrier with fundamental role being played by antioxidative enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and en­zymes involved in glutathione transformations, particularly glutathione peroxidase (GPx). The methods of treatment of cartilage depend on the disease advancement, patient’s reactions to pain, disease-related impairment in daily activities, as well as the age and overall health of the patient. These assays for „markers” of joint tissue turnover provide the possibility of sensitive correlations with clinical and radiologi­cal assessment of joint damage.

Keywords: osteoarthritis, whole-body cryotherapy, rehabilitation exercises, biochemistry and degeneration, rheology and degeneration


 

 

Anna Pańczuk1, Maria Kozioł-Montewka2

1 Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
2 Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

OGRANICZENIA W CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI OSÓB CHORYCH NA BORELIOZĘ Z LYME

Streszczenie: Borelioza z Lyme jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą zakaźną przenoszo­ną przez kleszcze w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce, w latach 1999-2013, wskaźnik zapadalności na boreliozę z Lyme wzrósł z 2,3 do 33,1/100 000 mieszkań­ców. Celem badań było poznanie skutków choroby w życiu codziennym. Grupę ba­dawczą stanowiły osoby z rozpoznaną boreliozą z Lyme będące pacjentami oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Badania przeprowadzono wśród 56 osób w wieku 12-74 lat. U większości z nich borelioza stwierdzona została w przeciągu ostatniego roku (60,7%) i najczęściej była to postać stawowa choroby (83,9%). Narzędziem badawczym zastosowanym w tej grupie był anonimowy kwestionariusz ankiety. Dokonana analiza samooceny wpływu dolegliwo­ści związanych z boreliozą na wykonywanie wybranych czynności dnia codziennego wykazała, że utrudnienia występujące bardzo często i często dotyczyły głównie klę­kania (64,3%), chodzenia po schodach (51,8%), schylania się (51,8%), stania (48,2%) oraz sprzątania (46,4%). Częsty lub bardzo częsty wpływ dolegliwości związanych z chorobą na wykonywanie pracy zawodowej zgłosiło 57,4% badanych.

Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, pacjenci, czynności codzienne

 

PROBLEMS WITH BASIC EVERYDAY ACTIVITIES IN PATIENTS WITH LYME BORRELIOSIS

Abstract: Lyme borreliosis is the most common tick-borne disease in Europe and North Amer­ica. In Poland, during the years 1999-2013, the incidence of Lyme borreliosis in­creased from 2,3 to 33,1 per 100 000 inhabitants. The purpose of this study was to understand the effects of the Lyme disease in daily life. The study group consisted of people diagnosed with Lyme borreliosis, patients of the infectious disease ward of the Provincial Hospital in Biała Podlaska. The study group included 56 persons aged 12-74 years. In most cases, Lyme disease was identified within the last year (60,7%) and, most often, it was Lyme arthritis (83,9%). The research tool used in this group involved the anonymous survey. The analysis of self-assessment of the impact of symptoms associated with Lyme disease on performing selected everyday activities showed that difficulties were very frequently connected with kneeling (64,3%), walk­ing up the stairs (51,8%), bending (51,8%), standing (48,2%) and cleaning (46,4%). Frequent or very frequent symptoms associated with the impact of disease on work performance was reported by 57,4% of respondents.

Keywords: Lyme borreliosis, patients, everyday activities


 

 

Ewa Wawak1, Paweł Basiński2, Krzysztof Marczewski123

1 Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2 Oddział Nefrologii, Endokrynologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3 Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WPŁYW STOSOWANIA FLUOROCHINOLONÓW NA FUNKCJE POZNAWCZE U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

Streszczenie: Zgodnie z definicją Kirkwooda, starzenie się jest zjawiskiem fizjologicznym, postę­pującego upośledzenia funkcji organizmu oraz utratą zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych wraz ze zwiększającym się prawdopodobieństwem zgonu. We­dług aktualnych danych statystycznych w Polsce blisko 10% ludności stanowią oso­by powyżej 65 roku życia. Na podstawie prognoz w 2050 roku przewidywana liczba ludności zmniejszy się o około 10%, natomiast odsetek osób w wieku podeszłym po­dwoi się. Sytuacja demograficzna klasyfikuje Polskę do społeczeństw starzejących się, co nakłada na służbę zdrowia nowe wyzwania. Wyższa zachorowalność, częst­sze porady medyczne, zabiegi fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, zlecenia pielęgniar­skie, wielolekowość i wielochorobowość to typowe dla medycyny geriatrycznej. Zwa­żywszy na implikacje kliniczne zmian w farmakokinetyce i farmakodynamice nie trudno o pomyłki w trakcie prowadzenia leczenia. 1/3 reportowanych problemów ge­riatrii to jatrogenne zespoły geriatryczne, które są obserwowane m.in. po szero­ko stosowanych fluorochinolonach. Spektrum działania tej klasy antybiotyków po­krywa się z chorobami infekcyjnymi osób starszych, więc są często przepisywane. Znajomość, a przede wszystkim wyczulenie na możliwość wystąpienia działań niepo­żądanych może ustrzec pacjentów przed nie rozpoznaniem i mylnym przypisanie po­jawiających się objawów do zmian typowych, zachodzących z wiekiem.

Słowa kluczowe: fluorochinolony, funkcje poznawcze, neurotoksyczność

FLUOROQUINOLONE-INDUCED COGNITIVE IMPAIRMENT IN THE ELDERLY

Abstract: According to Kirkwood, ageing is defined as the normal, physiological, progressive loss of function accompanied by decreasing fertility and increasing mortality. Sta­tistics says, that in Poland live almost 10% people over 65 years. There is prediction that in 2050 it will be 10% less people in Poland, but twice time ‚more elderly popu­lation. This situation attribute Poland to ageing society, what indicates new tasks for medical department. Higher incidence, more frequent medical advises, more physiotherapy, rehabilitation, nursing, polypharmacy and simultaneous diseases are typical for geriatric medicine. Because of the clinical implications of changes in pharmacokinetic and pharmacodynamic of drugs it is quite easy to make a mistake during therapy. 1/3 reported problems in geriatric medicine are iatrogenic geriatric syndromes, which are corollary with fluoroquinolones treatment. Those antibacte­rial agents are wide spectrum, which is appropriate for infection diseases in elders, so are commonly prescribed. By knowing and being awareness and caution to pos­sible fluoroquinolones-related adverse events it has an impact on protect on avoid patients from under recognize and misdiagnose those symptoms as typical, associ­ated with ageing.

Keywords: fluoroquinolones, cognitive functions, neurotoxicity


 

 

Agnieszka Kleinrok-Krupa

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

OSOBISTE POMPY INSULINOWE

Streszczenie: Cukrzyca typu 1 jest jednostką chorobową wymagająca suplementacji insuliny. Re­komendowaną metodą terapii jest intensywna funkcjonalna insulinoterapia — za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny za po­mocą osobistej pompy insulinowej. Ta ostatnia metoda umożliwia precyzyjne i indy­widualne dawkowanie, dostosowanie dawek godzinowych insuliny do aktualnych po­trzeb pacjenta, ponadto daje mniej epizodów hipoglikemii, zwiększa komfort życia, poprawia wyrównanie metaboliczne. Podczas wykonywania badań diagnostycznych (radiologicznych), a także planowania zabiegów fizjoterapeutycznych należy mieć na uwadze na uwadze szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego na silnik pompy insulinowej.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, intensywna funkcjonalna insulinoterapia, osobista pompa insulinowa

 

PERSONAL INSULIN PUMP

Abstract: Type 1 diabetes is a disease where requireing insulin delivery. The recommended method of treatment is intensive insulin therapy using: multiple daily injection or continuous subcutaneous insulin infusion by insulin pump. The last one allows for the precise and individual dosage of insulin and adjustment of hourly doses of insulin to current needs of the patient. Moreover it causes fewer episodes to the hypoglycemia, increases quality of life and metabolic balance. Special care should be undertaken during diagnostic procedures (x-ray examinations) as well as physio­therapy treatment application. It is necessary to take into concideration potentialy dangerous influence of electromagnetic field on insulin pump engine.

Keywords: type 1 diabetes, intensive insulin therapy, personal insulin pump


 

 

Małgorzata Molenda, Mariusz Molenda, Agnieszka Drosdzol-Cop

Zakład Patologii Ciąży, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uni­wersytet Medyczny w Katowicach

AKUPUNKTURA W NIETRZYMANIU MOCZU U KOBIET

Streszczenie: Nietrzymanie moczu to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych, które występu­ją u kobiet. Co najmniej połowa z kobiet, poddających się standardowej terapii na­dal boryka się z problemem inkontynencji, dlatego prowadzone są badania nad sku­tecznością alternatywnych terapii w leczeniu nietrzymania moczu, a jedną z takich terapii jest akupunktura. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie skuteczności akupunktury w terapii nietrzymania moczu u kobiet w oparciu o doniesienia z prasy naukowej. Wyniki badań wskazują, że akupunktura w połączeniu z moksybucją lub w połączeniu z moksybucją i treningiem mięśni dna miednicy, jak również akupre­sura oraz elektropunktura to skuteczne terapie w leczeniu wysiłkowego nietrzyma-nia moczu. Poddane analizie badania dowiodły także skuteczności i bezpieczeństwa akupunktury w terapii pacjentek z pęcherzem nadreaktywnym oraz w terapii kobiet cierpiących na naglące i mieszane nietrzymanie moczu. Badania sugerują więc, że akupunktura jest skuteczną i bezpieczną terapią w wysiłkowym, naglącym i miesza­nym nietrzymaniu moczu u kobiet. Terapia wpływa pozytywnie zarówno na fizjologię, jak i psychikę pacjentek. Prace przeglądowe, choć potwierdzają pozytywny wpływ akupunktury, sugerują, że brak wystarczających dowodów na jej istotną statystycz­nie skuteczność. Autorzy stwierdzają potrzebę dalszych badań o większej liczebno­ści i wyższej jakości.

Słowa kluczowe: akupunktura, akupresura, nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny

 

ACUPUNCTURE FOR THE TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE IN WOMEN

Abstract: Urinary incontinence constitutes one of the most frequent chronic diseases in wom­en. At least half of women undergoing a standard treatment still suffer from incon­tinence, therefore science research is being conducted to determine whether alterna­tive therapies, including acupuncture, are effective in urinary incontinence. The purpose of the following paper is to present the efficiacy of acupuncture for urinary incontinence in women on the basis of the academic literature. The research shows that acupuncture combined with moxibustion or combined with moxibustion and pelvic floor training, as well as acupressure and electropuncture are effective thera­pies for stress urinary incontinence in women. The analysed works also proved the efficiacy and safety of acupuncture for overactive bladder and for urge and mixed urinary incontinence. Therefore, the studies suggest that acupuncture is an effective and safe therapy for stress, urge and mixed incontinence in women. It benefits both the physiology and mental wellbeing of the patients. Although the reviews confirm the beneficial effects of acupuncture, they also suggest the lack of sufficient evidence for its statistically significant efficiacy. Further studies of better size and quality are therefore warranted.

Keywords: acupuncture, acupressure, urinary incontinence, overactive bladder


 

 

Ewa Wawak1, Krzysztof Marczewski123

1 Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2 Oddział Nefrologii, Endokrynologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3 Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

LECZENIE SUCHOŚCI JAMY USTNEJ

Streszczenie: Higiena jamy ustnej jest krytycznym punktem opieki paliatywnej, jak i kompleksowej opieki pacjentów oddziałów intensywnej terapii, mechanicznie wentylowanych. Z su­chością jamy ustnej borykają się przeważnie chorzy onkologiczni oraz w trakcie re-spiratoroterapii. Za tak dużą skale problemu mogą odpowiadać powszechnie przepi­sywanych przez nas leki indukuje ten subiektywnie odczuwalny dyskomfort w ustach. W opinii pacjentów jest to dolegliwość bardzo uciążliwa, uniemożliwiająca i ograni­czająca w znacznym stopniu dotychczasowe funkcjonowanie oraz istotnie obniżają­ca jakość życia. W obliczu rozwijającej się medycyny fizykalnej terapię xerostomii można rozpocząć od metod niefarmakologicznych, a gdy te zawodzą sięgnąć po pre­paraty chemiczne, jak substytuty śliny, czy pilokarpina. Podejmując decyzję o far­makoterapii należy rozważyć potencjalne korzyści dla danego pacjenta vs możliwe działania uboczne, które mogą dodatkowo umniejszyć komfort życia już schorowa­nego pacjenta.

Słowa kluczowe: suchość ust, kserostomia, pilokarpina, medycyna paliatywna

 

MANAGEMENT OF DRY MOUTH

Abstract: Oral cavity hygiene is critical point of palliative medicine, also a part of complex medical system at the intensive care unit, especially during mechanical ventilation. Dry mouth symptom is mostly attached with patients during oncological therapy and mechanical ventilation. This problem is increasing due to commonly prescribed medi­cations which quite often induce this subjective feeling of dryness in mouth. In pa­tients opinion this symptom produce serious negative effects on theirs quality of life, decreasing it. According to development of physical medicine the management of dry mouth might providing relief of symptoms should be started from non-pharmacological therapy, including different stimulations. Unless they occur ineffective then reach chemical agents, such as saliva substitutes or pilocarpine. When starting treatment for management of xerostomia with pharmacological agents we should consider poten­tial benefits for individual patient vs possible side effects after treatment, which might accelerate and intensify decrease of health-related quality of life, already sick patient.

Keywords: dry mouth, xerostomia, pilocarpine, palliative medicine


 

 

Andrzej Kierzek1, Małgorzata Paprocka-Borowicz2, Jadwiga Kuciel-Lewandowska2, Krzysztof Tuszyński3

1 Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi
2 Katedra i Zakład Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Profilaktyki Lekarskiej Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

ROZWÓJ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W SZKLE KOŁO LWOWA DO 1939 ROKU

Streszczenie: Początki terapii balneoklimatycznej wykorzystującej w celach leczniczych naturalne wody Szkła, uzdrowiska położonego koło Lwowa sięgają XVI wieku, kiedy w celach leczniczych stosować zaczęto miejscowe wody. Bogactwo tego uzdrowiska stanowiły wody mineralne zawierające siarkę. Dokładnie opisano źródła tych wód. Zaprezen­towano wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Przedstawiono warunki za­kwaterowania w tym uzdrowisku, zakłady uzdrowiskowe, atrakcje i osobliwości zdro­ju. Szczegółowo zanalizowano metody stosowania kąpieli i kuracji pitnych.

Słowa kluczowe: historia medycyny fizykalnej i balneologii, historia Kresów Połu­dniowo-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, historia lecznictwa uzdrowiskowego

 

THE DEVELOPMENT OF TREATMENT IN THE SZKŁO HEALTH RESORT NEAR LVOV UP TO 1939

Abstract: Balneoclimatic therapy as a medical treatment that makes use of minerals waters of health resort Szkło near Lvov goes back to the 16th century, when people started to use those waters for medical purposes. The richness of this health resort were sulfur-containing mineral water. The Szkło’s springs are described accurately. Indications and contraindications for their use are also presented. The conditions of lodgings, baths attractions and curiosities in this health resort are presented widely. The methods of use of bathing and drinking cures are analyzed in details.

Keywords: history of health resorts, history of physical medicine and balneology, histo­ry of the south-eastern borderland of the Second Polish Republic


 

 

Sylwia Dyczewska-Wójtowicz

Melius Centrum Rehabilitacji w Suwałkach

MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW. POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE

Streszczenie: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną wy­stępująca przed 16 rokiem życia dotyczącą każdego stawu. W przebiegu choroby za­uważalne są różne stopnie niszczenia struktur stawowych, osteoporozy, upośledzenia funkcjonowania stawów z możliwością wystąpienia ciężkiego kalectwa, zahamowania wzrostu i zaburzeń rozwojowych. Ze względu na nieznajomość dokładnej etiologii młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów leczenie tej choroby nie może być le­czeniem przyczynowym. Terapia musi być dostosowana indywidualnie. Rehabilitacja u osób z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów powinna być prowadzo­na od samego początku choroby. Celem fizjoterapii w przypadku dzieci z takim scho­rzeniem jest przede wszystkim zapobieganie następstwom wynikającym ze zmian de­strukcyjnych w narządzie ruchu, dlatego postępowanie fizjoterapeutyczne powinno być oparte o odpowiednie metody i techniki wpływające na wzorce ruchowe, zmniej­szenie bólu i skrócenie czasu dysfunkcji.

Słowa kluczowe: młodzieńcze zapalenie stawów, fizjoterapia, Kinesiology Taping, MIZS

 

JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS. TREATMENT PHYSIOTHERAPY

Abstract: Juvenile idiopathic arthritis is an autoimmune disease that occurs before the age of 16 on each joint. In the course of the disease are noticeable different degrees of destruction of joint structures, osteoporosis, impaired joint function with the pos­sibility of severe disability, stunted growth and developmental disorders. Due to the lack of knowledge of the exact etiology of juvenile idiopathic arthritis, the treatment of this disease cannot be causal treatment. Therapy must be adjusted individually. Rehabilitation of patients with juvenile idiopathic arthritis should be carried out from the very beginning of the disease. The aim of physiotherapy for children with the disorder is primarily to prevent the consequences resulting from the disruptive changes in the organ motion and therefore the investigation physiotherapy should be based on appropriate methods and technology affecting the patterns of movement, reduce pain and shorten the time dysfunctions.

Keywords: juvenile arthritis, physiotherapy, kinesiology taping, JIA treatment


 

 

Małgorzata Molenda, Mariusz Molenda, Agnieszka Drosdzol-Cop

Zakład Patologii Ciąży, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu

AKUPUNKTURA — WIELOWIEKOWA HISTORIA I NAJNOWSZE DOWODY NAUKOWE

Streszczenie: Klasyczna akupunktura stanowi część medycyny chińskiej, systemu leczenia liczą­cego pięć tysięcy lat. Współczesna nauka opisuje działanie tej terapii za pomo­cą konceptów neurobiologicznych, bazując na dowodach klinicznych. Według WHO terminem akupunktura określa się zbiór procedur, polegających na stymulacji ściśle określonych anatomicznie punktów w celu osiągnięcia efektów klinicznych. Dowie­dziono, że akupunktura oddziałuje na układ nerwowy, jednak jej efekty nie mogą być wytłumaczone za pomocą jednego mechanizmu, istnieją więc rozmaite modele i hi­potezy dla różnych zastosowań klinicznych. Wskazania do akupunktury zostały opra­cowane przez WHO na podstawie badań klinicznych i obejmują szeroki zakres chorób i stanów. Badania dowodzą, że wykonywana prawidłowo akupunktura to bezpieczna, nietoksyczna terapia o marginalnych efektach ubocznych.

Słowa kluczowe: akupunktura, punkt akupunktury, akupresura, ból

 

ACUPUNCTURE—CENTURIES-OLD HISTORY AND MODERN SCIENTIFIC EVIDENCE

Abstract: Classical acupuncture constitutes a part of Chinese medicine, a system of healing with five thousand years history. Modern science explains acupuncture mechanisms by neurobiological concepts based on clinical evidence. According to the WHO the term acupuncture describes a group of procedures involving a stimulation of points with specific anatomical location to produce clinical effects. Studies show that acu­puncture affects the nervous system but its effects cannot be explained by a single mechanisms, therefore different models and hypotheses are proposed for different clinical applications. Indications for acupuncture treatment have been stated by the WHO on the basis of clinical trials and they include a vast array of states and diseases. Studies prove that properly performed acupuncture is a safe and non-toxic therapy with marginal side effects.

Keywords: acupuncture, acupuncture point, acupressure, pain


 

 

Sylwia Dyczewska-Wójtowicz

Melius Centrum Rehabilitacji w Suwałkach

STABILIZACJA CENTRALNA W REHABILITACJI

Streszczenie: Pojęcie stabilizacji centralnej (core stability) odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia, których rolą jest kontrolowanie centrum naszego ciała w sytuacjach statycznych i dynamicznych. Jest pojęciem o niezwykle szerokim wachlarzu zastoso­wań, m. in. w rehabilitacji, sporcie zawodowym oraz branży fitness. Z anatomicz­nego punku widzenia centrum stabilizacji organizmu ludzkiego to przestrzeń o cy­lindrycznym obrysie ograniczana z przodu przez mięśnie brzucha, z tyłu poprzez mięśnie przykręgosłupowe i pośladkowe, od góry przez przeponę, natomiast od dołu przez mięśnie dna miednicy. Przed rozpoczęciem treningu mięśni głębokich ważne jest przyjęcie neutralnej pozycji tułowia, często poprzez korekcję wcześniejszego wa­dliwego ułożenia, tak aby jak najszybciej i efektowniej wykorzystać mobilność ciała na jego stabilności. Pacjenci po udarach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym a tak­że z mózgowym porażeniem dziecięcym coraz częściej w celu stabilizacji bazują na urządzeniach Centaur 3D oraz Spacecurl 3D.

Słowa kluczowe: fizjoterapia, stabilizacja centralna, kontrola mięśni głębokich

 

CORE STABILITY IN REHABILITATION

Abstract: The concept of stabilization center (core stability) refers to the efficiency of the deep muscles of the trunk, whose role is to control the center of our body in static and dynamic situations. Is a concept with an extremely wide range of applications, m. Al. in rehabilitation, professional sports and fitness industry. From an anatomical point of view of stabilization of the center of the human body is a cylindrical space limited by the outline of the front of the abdominal muscles, back through the para-spinal muscles and a gluteal from the top through the membrane, while the bottom of the pelvic floor muscles. Before starting deep muscle training is important to adopt a neutral position of the body, often through early correction of the defective pose, so that as soon as possible and more efficiently utilize the mobility of the body to its stability. Patients stroke, multiple sclerosis and cerebral palsy more frequently in order to stabilize based on the Centaur units 3D and 3D Spacecurl.

Keywords: physiotherapy, stabilization of the central, deep muscle control