Tom XVIII Zeszyt 1

Krzysztof Marczewski

Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienie Tętniczego i Chorób Wewnętrznych SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Papieża Jana Pawła II
Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

LICZBY DUŻE I MAŁE, CZYLI KILKA REFLEKSJI USTĘPUJĄCEGO REDAKTORA NACZELNEGO

[…] Co ciekawe, wciąż bardzo wiele osób oczekuje „absolutnej pewności” i na wszystko się zgadza, pod warunkiem „żeby wszystko było dobrze”. Umiejętności oceny szans i ryzyka w medycynie są chyba nieco różne od oceny ryzyka finansowego. Dlatego wymagają odrębnego instrumentarium i jeszcze wielu badań. W bieżącym numerze „Zamojski Studiów i Materiałów” ukazują się nasze pierwsze obserwacje na ten temat. Jeżeli mówimy o liczbach to nie sposób nie odnieść się do wielu rocznic przypadających w roku 2017, od 500-lecia Reformacji do 100-lecia Objawień Fatimskich. Dokonując subiektywnego wyboru chciałbym wymienić 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci wielkiego polskiego lekarza doktora Władysława Biegańskiego, który pracując w prowincjonalnej wówczas Częstochowie potrafił godzić wielką aktywność lekarską z pracą naukową, również zakresu filozofii medycyny. Dr Biegański stał się autorem podręczników, z których np. Diagnostyka różniczkowa chorób wewnętrznych (Biegański, 1891), zawiera niedościgły do dziś opis badania fizykalnego. Senat RP ustanowił go patronem roku 2017, aby „oddać należny hołd temu zasłużonemu lekarzowi, który swoje życie poświęcił dobru wspólnemu”. […]

 

 

Kamila Gworys1, Ilona Kowalewska2, Anna Puzder1, Przemysław Gworys3, Maria D. Staniszewska1, Elżbieta Kowalewska1, Jolanta Kujawa1

1Klinika Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2Specjalistyczne Centrum Stomatologii TMK w Łodzi
3Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

ANALIZA WYSTĘPOWANIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH NARZĄDU RUCHU WŚRÓD PRACOWNIKÓW ZESPOŁU DENTYSTYCZNEGO

Streszczenie

Wstęp. Pracownicy zespołu dentystycznego mają zwiększone ryzyko zachorowania na choroby związane ze sposobem wykonywania pracy. Do chorób tych należą zespoły bólowe kręgosłupa. Celem pracy jest ocena częstości występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn oraz analiza wpływu przyjmowanej pozycji ciała podczas pracy na ich występowanie.

Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono u 50 pracowników zespołu dentystycznego, w skład którego wchodzili lekarze dentyści i pomoc dentystyczna. Badani zostali poproszeni o wypełnienie ankiety zawierającej między innymi pytania o przyjmowaną pozycję ciała podczas wykonywania pracy, czas obciążenia statycznego narządu ruchu podczas pracy, stosowanie przerw w pracy, pracę przy mikroskopie operacyjnym, występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn, ocenę natężenia bólu w skali VAS.

Wyniki. Spośród 50 przebadanych osób 35 (70%) zgłaszało dolegliwości bólowe kręgosłupa. Średnie natężenie dolegliwości bólowych w skali VAS wynosiło 5,14 pkt. Dotyczyły one najczęściej odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 34% oraz odcinka piersiowego — 29% i szyjnego — 23%. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa a położeniem tułowia. Wykazano, iż pozycja w której tułów był pochylony na bok i zrotowany u pracownika zespołu dentystycznego skutkuje częstszym występowaniem zespołu bólowego kręgosłupa. Stwierdzono również, że u osób z bólami kręgosłupa ramiona podczas pracy są uniesione.

Wnioski. Najczęstszą dolegliwością ze strony narządu ruchu wśród pracowników zespołu dentystycznego są zespoły bólowe części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Dolegliwości bólowe kręgosłupa występują częściej u osób, których tułów podczas pracy jest pochylony do boku i zrotowany. Zaobserwowano większą częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u pracowników, którzy mają długotrwale uniesione ramiona w czasie pracy.

Słowa kluczowe: zespoły bólowe kręgosłupa, zespół dentystyczny, ergonomia pracy

THE EVALUATION OF THE INCIDENCE OF MUSCULOSKELETAL PAIN SYNDROMES IN DENTAL HEALTH WORKERS

Abstract

Background. Dental health workers have increased risk of disorders related to the occupational factors. Back pain syndromes are one of these disorders.

The aim of the study was to assess the incidence of back and extremities pain in dental health workers and its correlation with body posture at work.

Materials and methods. 50 dental health workers (dentists and dental assistants) were included to the study. They were asked to fill a questionnaire dealing with: posture at work, time of static muscle activity at work, breaks at work, work at operational microscope, the incidence of back pain, pain intensity according to VAS scale.

Results. 70% of the study group (35 from 50 persons) suffered from back pain. Mean intensity according to VAS was 5,14 points. The pain was localized in lumbar (34% ), chest (29%) and neck (23%) region. Statistically significant correlation between the existence of pain and trunk posture was revealed. Persons suffering from pain at work had more often laterally bended and rotated trunk. It was revealed that persons with upper limbs pain had raised arms at work.

Conclusions. Lumbar and sacral region back pain syndromes are the most frequent complaint in dental health workers. Back pain is more frequent in workers with lat- erally bended and rotated trunk. Back pain is more frequent in workers with raised arms at work

Keywords: back pain syndromes, dental health workers, ergonomic work habits

 

 

 

Rafał Sapuła1,2 Marek Nowaczek1, Marta Wolanin1, Ryszard Weremczuk3, Joanna Sapuła3, Tzu-Hui Wang4

1Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
2Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
3Puls sp. z o.o., Zamość
4Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI W SPONDYLOZIE SZYJNEJ

Streszczenie

Bóle kręgosłupa szyjnego to rosnący problem diagnostyczny i leczniczy. Bóle karku stwierdza się u około 34% populacji ogólnej, a 14% ludzi zgłasza objawy utrzymują- ce się powyżej 6 miesięcy. Celem pracy jest ocena niepełnosprawności wynikającej z dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa oraz skuteczności rehabilitacji w leczeniu bólu karku i szyi. Badania zostały przeprowadzone wśród 72 osób z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. W badaniach wykorzystano autorską ankietę oraz wskaźnik sprawności NDI (Neck Disability Index). Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość ankietowanych pracuje w pozycji siedzącej, która sprzyja występowaniu patologicznych zmian. Niepełnosprawność wynikająca z bólu kręgosłupa szyjnego zaburza prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Ból szyi o zwiększonym nasileniu jest powodem częstszego stosowania rehabilitacji. Stosowanie rehabilitacji u badanych osób powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe: spondyloza szyjna, wskaźnik sprawności NDI, fizjoterapia

EVALUATION OF REHABILITATION EFFICIENCY IN THE SPONDYLOSIS

Abstract

Cervical spondylosis is a growing diagnostic and therapeutic problem. Neck pain is reported in about 34% of the general population, and 14% of people have symptoms that persist for more than 6 months. The aim of the study is to evaluate the disability resulting from the pain of the cervical spine and the effectiveness of rehabilitation in the treatment of neck and neck pain. The study was conducted among 72 people with cervical spine pain. The research used the original questionnaire and the NDI (Neck Disability Index). The analysis showed that most of the respondents work in a sitting position that promotes pathological changes. Disability caused by cervical spondylosis disrupts normal functioning in everyday life. Increased severe neck pain is the reason for more frequent use of rehabilitation. The use of rehabilitation in the examined persons causes the reduction of pain.

Keywords: cervical spondylosis, neck disability index, physiotherapy

 

 

 

Urszula Tofilska1, Agnieszka Bejer2

1Szpital Specjalistyczny SANUS, Stalowa Wola
2Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

WPŁYW TERAPII MANUALNEJ NA ZAKRES RUCHOMOŚCI ORAZ SUBIEKTYWNE ODCZUWANIE NATĘŻENIA BÓLU U CHORYCH Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI LĘDŹWIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

Streszczenie

Wstęp. Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa są jednym z częstszych dolegliwości, z którymi zwracają się pacjenci do fizjoterapeutów. Natomiast terapia manualna jest jedną z metod fizjoterapeutycznych stosowanych w tych przypadkach. Celem pracy jest ocena wpływu terapii manualnej na poprawę ruchomości kręgosłupa lędźwiowego i zmniejszenie dolegliwości bólowych w tym odcinku.

Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 30 pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zastosowano pomiar ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, zastosowano skalę BPS jako funkcjonalna ocena ruchomości kręgosłupa oraz określono subiektywne odczucie bólu na podstawie skali VAS. Badanie wykonano w pierwszym dniu zabiegowym oraz po zakończeniu serii 10 zabiegów.

Wyniki. Wyniki badań wykazały zmniejszenie subiektywnego odczucia bólu, jak również poprawę ruchomości kręgosłupa w leczonym odcinku.

Wnioski. Terapia manualna stanowi skuteczny środek terapeutyczny u osób z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Po zakończeniu serii zabiegów subiektywne odczucie bólu uległo zmniejszeniu, a ruchomość kręgosłupa została zwiększona.

Słowa kluczowe: zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, terapia manualna, testy funkcjonalne

THE IMPACT OF MANUAL THERAPY FOR RANGE OF MOTION OF THE SPINE AND SUBJECTIVE PERCEPTION OF PAIN INTENSITY IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN

Abstract

Background. The pain of the lumbar spine section is one of the frequent disorders patients turn to physiotherapists with. Still, manual therapy is one of the physiotherapeutic methods applied in such cases. The aim of the thesis is to evaluate the influence of the manual therapy on the improvement of the motility of the lumbar spine and limiting the pain in this section.

Material and methods. 30 patients with the lumbar spine pain syndrome took part in the study. The measurement of spine motility in the plain median and the plane axial, and the BPS scale as the applicative evaluation of the spine motility were applied. The subjective feeling of pain was estimated on the basis of VAS scale. The research was conducted during the first day of the treatment and after the series of ten treatments was completed.

Results. The results of the study showed the decrease in the subjective feeling of pain as well as improvements of the spine motility in the section in question.

Conclusions. The manual therapy is an effective therapy measurement for people suffering from lumbar spine section pain syndrome. After the completion of the series of treatment, the subjective feeling of pain decreased and the spine motility increased.

Keywords: lumbar spine section pain syndrome, manual therapy, functional tests

 

 

 

Katarzyna Ściegienna1, Małgorzata Machaj2, Ireneusz Kotela1,3

1Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu
2Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Dział Organizacji i Zasobów Ludzkich
3Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Klinika Ortopedii i Traumatologii

WYSTĘPOWANIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W ZAKRESIE NARZĄDU RUCHU U FIZJOTERAPEUTÓW

Streszczenie

Wstęp. Dolegliwości bólowe w zakresie narządu ruchu u fizjoterapeutów są zjawiskiem dość powszechnym. Nieergonomiczne pozycje podczas pracy, zapominanie o profilaktyce doprowadzają do powstawania przeciążeń w obrębie układu ruchu. Dolegliwości dotykają najczęściej kręgosłup w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Leczenie zachowawcze łączące w sobie kinezyterapię i fizykoterapię daje zadowalające efekty terapeutyczne.

Cel pracy. Praca ma na celu sprawdzenie, czy specyfika aktywności w zawodzie fizjoterapeuty wpływa na pojawienie się dolegliwości bólowych? Czy profilaktyka lub jej brak mają wpływ na pojawienie się bólu i czy jest on zależny od stylu życia fizjoterapeutów?

Materiał i metoda. Badaniami objęto 56 osób z wykształceniem wyższym w kie- runku fizjoterapia, pracujących w zawodzie. Osoby te zatrudnione są w placówkach zajmujących się rehabilitacją na terenie województwa świętokrzyskiego. Wśród ba- danych jest 36 kobiet i 20 mężczyzn. Do badania posłużyła sporządzona w tym celu ankieta, składająca się z 22 pytań dotyczących pracy zawodowej, stylu życia oraz rodzaju i natężenia odczuwanych dolegliwości bólowych.

Wyniki. Okazało się, że około 86% badanych odczuwa dolegliwości bólowe. 58% z nich wskazuje na odcinek lędźwiowy kręgosłupa, tyle samo osób deklaruje, że dolegliwości pojawiają się podczas ruchu zgięcia tułowia. Połowa spośród ankietowanych odczuwa ból kilka razy w ciągu miesiąca, 73% podczas wykonywania czynności zawodowych. Mimo to większość uznała, że nie wpływa on znacząco na funkcjonowanie w życiu codziennym i określiła go jako umiarkowany.

Wnioski. Specyfika pracy wpływa na powstawanie dolegliwości bólowych, natomiast rodzaj pracowni, staż pracy oraz stosowana profilaktyka nie wykazują istotnej zależności z odczuwanym bólem. Sposób spędzania czasu wolnego oraz dominujący sposób lokomocji istotnie wpływa na odczuwanie dolegliwości. W mniejszym stopniu wpływ ma także systematyczne trenowanie dyscyplin sportowych.

Słowa kluczowe: ból, fizjoterapeuci, ergonomia pracy

OCCURENCE OF PAIN COMPLAINTS IN LOCOMOTOR SYSTEM OF PHYSIOTHERAPISTS

Abstract

Background. The pain of the musculoskeletal system of physiotherapists are a phenomenon quite common. Unergonomic positions at work, forgetting the prevention of the effect of creating within the congestion of traffic. Symptoms most often affects the spine in the lumbar-sacral. Conservative treatment combining kinesitherapy and physiotherapy gives a satisfactory therapeutic effects. Work is to check whether the specific activity at a physiotherapist triggers pain? Is prevention or no impact on the appearance of the pain and whether it is dependent on lifestyle physical therapists?

Material and methods. The study involved 56 people with higher education towards physiotherapy, working in a profession. These persons employedare involved in the rehabilitation centers in the Province. Among the respondents are 36 women and 20 men. The study was used for this purpose prepared questionnaire consisting of 22 questions about work, life style and the type and intensity of pain experienced.

Results. It turned out that about 86% of those surveyed feel pain.58% of them shows the lumbar spine, the same people declare, symptoms that appear when the trunk flexion. Half of the respondents feel the pain a few times a month, 73% in performing their duties. However, the majority concluded that it does not affect significantly to function in everyday life and described him as a moderate.

Conclusions. The specificity of work affects the formation of pain, and the type of employees, work experience and use of prophylaxis did not show significant correlation with perceived pain. In leisure activities and the dominant mode of transport has a significant impact on the perception of pain. To a lesser extent, is also affected by the systematic practice of sports.

Keywords: pain, physiotherapists, ergonomic operation

 

 

 

Zenon Kossowski1,2, Rafał Sapuła2,3

1Gabinet Medyczny „Ortopedycznej Terapii Manualnej” w Zamościu
2Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
3Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ZASTOSOWANIE TERAPIL MANUALNEJ W ZESPOŁACH BÓLOWYCH DOLNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA

Streszczenie

Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stanowią jeden z poważniejszych problemów diagnostycznych i leczniczych obecnych czasów, szczególnie w grupie osób w wieku produkcyjnym. Jednocześnie jest to zagadnienie, któremu poświęca się coraz więcej uwagi i wprowadza nowe metody leczenia. Alternatywą również okazuje się terapia manualna, która to poprzez diagnostykę i leczenie terapeutyczne jest w stanie odwrócić zaburzone funkcje układu ruchu oraz postawy ciała. Pozwala to na usunięcie dolegliwości bólowych i przyczynia się do poprawy jakości życia osób.

Słowa kluczowe: terapia manualna, dolegliwości bólowe, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, metoda Terapia Kaltenborna-Evjentha, metoda Robina McKenziego, terapia B. Mulligana, metoda dr. Philipa Wilhelma Ackermanna

APPLYING MANUAL THERAPY IN PAIN SYNDROME OF LOWER PART OF THE SPINE

Abstract

Pain complaints of the lumbar spine they constitute one of serious problems of the diagnostic and healing today, particularly in the group of people in an economically productive age. Simultaneously this issue to which more and more attention is devot- ing itself is and is implementing new procedures. A show is a purpose of the work possibilities of using the chiropractic, which through diagnostics and the therapeutic treatment is able to turn away disturbed functions of the layout of the movement and attitudes of the body. Therapy with exploiting chosen techniques of the chiropractic can be effective and to allow for the reinstatement both of significant mobility in the lumbar region as well as to have a positive effect for reducing pain complaints at patients. She is contributing to remove pain complaints and the improvement of quality of life of persons with pain problems of the spine.

Keywords: chiropractic, pain complaints, the lumbar region of the spine, the method Therapy Kaltenborn – Evjenth, method of McKenzie Robin, therapy B. Mul- ligan, method of Dr. Philip Wilhelm Ackermann

 

 

 

Ewa Puszczałowska-Lizis1, Natalia Bober2

1Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
2Gabinet rehabilitacji Vitberg BIS w Przeworsku

SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW MASAŻU W TERAPII PRZEWLEKŁYCH BÓLÓW LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA

Streszczenie

Wstęp. Dolegliwości bólowe lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa należą do naj- częściej występujących u człowieka problemów związanych z zaburzeniem struktury i funkcji narządu ruchu. Cel pracy stanowiło porównanie wpływu terapii wibracyjnej i zabiegów masażu klasycznego na dolegliwości bólowe lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa i sprawność funkcjonalną kobiet w wieku 40-50 lat.

Materiał i metoda. Dwukrotnym badaniem objęto 100 kobiet w wieku 40-50 lat z przewlekłym bólem lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa o etiologii dyskopatycznej, w tym 50 pacjentek gabinetu rehabilitacji Vitberg BIS w Przeworsku (grupa I), poddawanych zabiegom masażu wibracyjnego i 50 pacjentek Centrum Promocji Zdrowia Sanvit Oddział Iwonicz-Zdrój (grupa II), które uczęszczały na masaż klasyczny. Pacjentkom zakwalifikowanym do poszczególnych grup masaż aplikowano na lędźwio- wo-krzyżową część kręgosłupa. Narzędzie badawcze stanowiła skala bólu Laitinena (LPS) i wskaźnik sprawności w bólach dolnej części kręgosłupa (ODI). Do analiz wykorzystano testy: t-Studenta, U Manna-Whitney’a i Wilcoxona.

Wyniki. Po zakończeniu terapii w obu grupach stwierdzono statystycznie istotną poprawę pod względem możliwości wykonywania czynności dnia codziennego. U ko- biet z grupy I odnotowano większy spadek intensywności dolegliwości bólowych (p = 0,014) oraz częstości ich występowania (p = 0,005).

Wnioski. Masaż wibracyjny i masaż klasyczny w podobny sposób wpływają na zmniejszenie częstości stosowania leków przeciwbólowych i ograniczeń aktywności ruchowej oraz poprawę sprawności funkcjonalnej. Masaż wibracyjny w porównaniu do masażu klasycznego przynosi lepszy efekt w zakresie zmniejszenia intensywności i częstości występowania bólu u osób z dyskopatią lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa.

Słowa kluczowe: dyskopatia lędźwiowa, ból, niesprawność, masaż wibracyjny, masaż klasyczny

EFFECTIVENESS OF THE MASSAGE TREATMENTS IN THERAPY OF CHRONIC PAIN IN THE LUMBOSACRAL SPINE

Abstract

Background. Lumbosacral spine pain is one of the most frequent problems concerning the structures and function of locomotor system. The aim of this study was to comparison the effectiveness of vibratory therapy and the classical massage treatments on pain injury in lumbosacral part of spine and functional ability in females aged 40-50.

Material and methods. 100 females aged 40-50 with chronic low back pain of discopathic etiology, including 50 patients of a private surgery Vitberg BIS in Przeworsk (group I) undergoing vibratory massage treatment and 50 patients of Healthcare Cen- tre Sanvit in Iwonicz-Zdrój branch (group II) attending to classical massage — were surveyed two times. Massage was treated on lumbosacral spine in both groups of patients. The research tool was the Laitinen Pain Scale (LPS) and Oswestry Disability Index (ODI). Student’s t test, Mann-Whithey U test and Wilcoxon test were used for analyses.

Results. After the end of therapy in both of groups there was observed statistically significant improvement in terms of capabilities of daily activities. In females from I group was the greatest decrease of pain intensity (p = 0,014) and pain frequency (p = 0,005).

Conclusions. Both vibratory and classical massage has similar influence on reducing the use of analgesics, and restrictions of physical activity and improvement of functional capacity. Vibratory massage gives better results than classical massage in reducing pain intensity and pain frequency in persons with discopathy of the lumbosacral spine.

Keywords: lumbar discopathy, pain, disability, vibratory massage, classical massage

 

 

 

Małgorzata Machaj

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Dział Organizacji i Zasobów Ludzkich

MECHANIZM POWSTANIA PRZEWLEKŁYCH DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM

Streszczenie

Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa stanowią jedną z głównych „epidemii” początku XXI wieku. Celem pracy jest przedstawienie mechanizmu powstania przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Na podstawie przeanalizowanej literatury można stwierdzić, że dolegliwości bólowe kręgosłupa są niezależne od wykonywania pracy czy trybu życia. W artykule zaprezentowano schemat prawidłowej diagnozy/rozpoznania, działania terapeutycznego wcześnie wykrytego zwyrodnienia kręgosłupa dla pacjenta, systemu ubezpieczeń oraz skutki ogólnospołeczne.

Słowa kluczowe: ból przewlekły, odcinek krzyżowo-lędźwiowy, kręgosłup, dyskopatia

THE MECHANISM BEHIND THE DEVELOPMENT OF CHRONIC BACK PAIN IN THE LUMBOSACRAL REGION OF THE SPINE

Abstract

Back pain in the lumbosacral region is one of the main „epidemics” of the early twenty-first Century. The aim of this study is to look at the mechanism behind chronic back pain in lumbosacral region of the spine. Based on the literature studied, it can be determined that back pain is not related to one’s work or lifestyle. This article presents the means for accurate recognition and diagnosis, therapeutic treatment of spinal degeneration that is detected early, the insurance system and effects on the general public.

Keywords: chronic pain, lumbosacral region, the spine, intervertebral discs

 

 

 

Katarzyna Pawłowska1, Jakub Pawłowski2, Rafał Bochyński3

1Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
2Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna Fizjoterapia i Osteopatia
3Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

ZŁAMANIE ZMĘCZENIOWE STAWU BIODROWEGO — OPIS PRZYPADKU

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 38-letniej pacjentki, która zgłosiła się do fizjoterapeuty z bólem stawu biodrowego. Dolegliwości pojawiły się podczas treningu biegowego, nasilając się znacznie po jego zakończeniu. Ból narastał podczas obciążania kończyny. Badanie kliniczne wskazywało na uszkodzenie mięśnia pośladkowego średniego, co znalazło potwierdzenie w późniejszym badaniu USG. Lekarz wykonujący badanie USG zalecił dalszą diagnostykę, celem wykluczenia zmian śródstawowych. Badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło rozpoznanie stabilnego zmęczeniowego złamania szyjki głowy kości udowej. Pacjentka 2 tygodnie później została zakwalifikowana do operacji. Po zabiegu pacjentka przebyła intensywną trzymiesięczną rehabilitację. W pracy przedstawiono postępowanie diagnostyczne, a także możliwości operacyjnego leczenia złamania zmęczeniowego, na podstawie dostępnej literatury.

Słowa kluczowe: ból stawu biodrowego, złamanie zmęczeniowe szyjki kości udowej

FEMORAL STRESS NECK FRACTURE— CASE REPORT

Abstract

A case demonstrates a 38 years old healthy female who came to physiotherapist with hip pain which started during running and increased especially in weight bearing. Clinical tests showed gluteus medius muscle injury, confirmed later in ultrasonography. After USG patient was directed to Magnetic Resonance Imaging to eliminate joint injuries. MRI scan showed stable femoral neck stress fracture. After diagnosis patient had an orthopedic surgery. Daily rehabilitation took almost 3 months.

Keywords: hip pain, femoral neck stress fracture, case report

 

 

 

Ewa Wawak1, Paweł Basiński2, Małgorzata Gąsiorek2, Krzysztof Marczewski1,2,3

1Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2Oddział Nefrologii, Endokrynologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ZABURZENIA ZDOLNOŚCI NUMERYCZNYCH WŚRÓD PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI ENDOKRYNNYMI

Streszczenie

Obserwujemy wydłużająca się długość życia ludzi, czego częściowym sprawcą jest postęp medycyny klinicznej. Bez wątpliwości stwierdzamy, że wzrasta liczba osób zgłaszających się do poradni endokrynologicznej. Wśród chorób zaliczanych do grupy cywilizacyjnych pojawiają się dwa najczęstsze zaburzenia endokrynologiczne — cukrzyca oraz otyłość. Sprawna komunikacja lekarz-pacjent jest niezbędnym warunkiem skutecznego leczenia. Niestety nie stosujemy rutynowo narzędzi do oceny stopnia zrozumienia przez pacjentów zaleceń lekarskich. Stwarza to jeszcze większą trud- ność, kiedy wymagamy uzyskania świadomej, poinformowanej zgody od pacjenta. O wiele mniej wiemy na temat umiejętności liczenia chorych, które są niezbędne do właściwego wypełniania zaleceń lekarskich, stosowania leków, wykonywania badań kontrolnych, podejmowania decyzji poprzez porównywanie szacunków wyrażonych jako prawdopodobieństwo, procenty, ułamki.

W literaturze anglojęzycznej funkcjonują pojęcia health literacy oraz health numeracy. Wciąż nie istnieje spójna definicja tych haseł. Nie mniej coraz częściej pojawiają się doniesienia wyodrębniające health numeracy z health literacy. Wskazują one na słuszność samodzielnego rozważania zdolności numerycznych od alfabetyzmu zdrowotnego. Health numeracy opisywano, jako krytyczny punkt health literacy. Zwróćmy uwagę, że liczby całkowicie przenikając każdy etap komunikacji prozdrowotnej.

W przeprowadzonym badaniu użyto dwóch testów sprawdzających zdolności numeryczne pacjentów, tj. Berliński test zdolności numerycznych (BNT) oraz test trzech pytań Schwartz’a wśród 125 pacjentów, którzy zgłosili się do poradni endokrynologicznej przy Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Przebadano 110 kobiet,15 mężczyzn w wieku od 17 do 125 lat. 112 osób leczyło się z powodu zaburzeń tarczycy. 27 badanych miało rozpoznane zaburzenia z grupy chorób metabolicznych. Nikt nie zdobył maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów (odpowiednio 4 w BNT oraz 3 w teście trzech pytań Schwartz’a). Najwięcej osób udzieliło jedynie 1 prawidłową odpowiedź w każdym z testów.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzi, ze problem zdolności numerycznych pacjentów z endokrynopatiamii istnieje, i to w znacznym wymiarze. Z powodu braku rutynowej oceny zdolności rozumienia liczb i leczenia jest on prawdopodobnie niedoszacowany. Może to mieć istotne klinicznie implikacje na przebieg procesu diagnostyczno-leczniczego. Dotychczas nie włączono w postępowanie medyczne stosowanego rutynowo narzędzia do weryfikacji poziomu zdolności numerycznych oraz alfabetymu zdrowotnego pacjentów.

Wniosek: Zaburzenia zdolności rozumienia danych liczbowych są dość częste wśród pacjentów endokrynologicznych.

Słowa kluczowe: zdolności numeryczne, zaburzenia liczenia, test trzech pytań Schwartza, Berliński Test Zdolności Numerycznych, endokrynopatie, choroby en- dokrynologiczne

INNUMERACY AS A COMMON PROBLEM OF PATIENTS WITH ENDOCRINE DISEASES

Abstract

We can observe prolonged longevity of population, partly it has been gained by clinical medicine progress. We can also admit that amount of endocrine patients is growing. According to WHO definition of lifestyle disease we find there two the most common endocrinopathy – diabetes and obesity. Good communication physician-patient is absolutely essential for effective treatment. Unfortunately, we don’t use any tool to estimate understanding of medical prescriptions as a routine procedure. There is much bigger problem when we have to ask patient for giving informed consent. We have only a little idea about health numeracy in medicine, which is integral for cor- rect fulfilling medical prescriptions, admitting drugs, running checkups and making decisions by analyzing probabilities, percents, fractions.

In English they call it as health literacy and health numeracy. Still there is no compact definition for those. Scientist increasingly signal the need of distinct health numeracy as a separate phenomenon. Health numeracy is defined as critical point of health literacy. Numbers are everywhere, on each level of medical communications.

In this study two health numeracy test has been used, The Berlin Numeracy Test (BNT) and Schwartz 3 items. We have examined 125 patients from endocrine ward in John Paul II Hospital in Zamość. There was 110 women, 15 men in age from 17 to 85 years old. 112 patients had thyroid disease. 27 patients had metabolic disease. Nobody achieved maximal score (which is 4 points in BNT and 3 points in Schwartz 3 items). The most common score was 1 point in both tests.

According to results from this study we can state that endocrine patients have prob- lems with health numeracy on high level. We routinely don’t estimate it, so there is no reliable information about the level of health numeracy in ours patients.

Counclusion: Innumeracy are very common in patients with endocrine diseases.

Keywords: health numeracy, innumeracy, Schwartz test, the Berlin Numeracy Test, endocrine disease, endocrinopathy

 

 

 

Edward Przychodaj

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

INSTYTUCJE SPOŁECZNE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Streszczenie

Treścią artykułu jest syntetyczny przegląd wybranych, i w przekonaniu autora ważniejszych, problemów niepełnosprawności. Są one ujęte w kilku wymiarach: teoretycznych i praktycznych, prezentowanych przez niektóre dyscypliny naukowe oraz z perspektywy instytucji publicznych zajmujących się rehabilitacja i pomocą społeczną, w tym pracą socjalną. Przede wszystkim jednak podstawowym odniesieniem i centralną postacią poniższych rozważań są osoby niepełnosprawne – ich podmiotowość, sytuacja i potrzeby.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, instytucje i organizacje społeczne, pomoc społeczna, rehabilitacja, praca socjalna, prawo, usta- wodawstwo polskie i Unii Europejskiej, socjologia stosowana, działania wyspecjalizowanych służb na rzecz niepełnosprawności człowieka

SOCIAL INSTITUTIONS IN CONSIDERATION OF DISABLED PEOPLE

Abastract

The content of this article is a synthetic overview of selected, and in the author’s opinion, the ‚most important disability ‚matters. They are included in several dimensions: theoretical and practical, presented by some scientific disciplines and from the perspective of public institutions involved in the rehabilitation and social assistance, including social work. Above all, however, the primary reference and the central figure of the following considerations are disabled people — their subjectivity, the situation and needs.

Keywords: disability, disabled person, institutions and social organizations, social assistance, rehabilitation, social work, law, the Polish and the European Union legislation, applied sociology, operation of specialized services for disabled people

 

 

 

Anna Gołda1, Agnieszka Sawicka1, Agata Bielecka1, Krzysztof Marczewski1,2

1Oddział Nefrologii Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych SP. WSS im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2Wydział Nauk o Zdrowiu WSEI w Lublinie

FAŁSZYWA PAMIĘĆ, CIEKAWOSTKA PSYCHOLOGICZNA CZY OBJAW CHOROBOWY

Streszczenie

Wstęp. Zjawisko fałszywej pamięci rozumiane jest jako wspomnienie obecne w pa- mięci, obdarzone silnym subiektywnym przekonaniem, że jest wspomnieniem prawdziwego zdarzenia, które jednak faktycznie nie miało miejsca. Problem „pamiętania” faktów które nie miały miejsca początkowo wydawał się raczej ciekawostką, później zyskał pewne zainteresowanie w psychologii zwłaszcza sądowej. Ale dopiero w ostatnich latach zaczęto szerzej interesować się tym zjawiskiem, jako być może ważnym objawem wśród pacjentów internistycznych, a zwłaszcza geriatrycznych.

Cel badania. Ocena częstości zjawiska powstawania fałszywych wspomnień u osób po 65 roku życia oraz wpływ zaburzeń poznawczych i wykonawczych na powstawanie zniekształceń pamięci.

Metody. Pacjenci w wieku > 65 lat z współchorobowością i wielochorobowością zostali poddani testom typowej oceny geriatrycznej oraz testom badających tzw. fałszywą pamięć, według paradygmatu DRM

Wyniki. U 47 z 49 badanych, tj. 95,9%, pojawiło się przynajmniej jedno nieprezentowane słowo krytyczne

Wniosek. Zjawisko fałszywej pamięci jest obecne u zdecydowanej większości pacjentów geriatrycznych. Fałszywa pamięć może okazać się ważnym problemem wśród osób starszych. Chociaż jego znaczenie kliniczne wymaga dalszych badań

Słowa kluczowe: pamięć fałszywa, paradygmat DRM, fałszywe rozpoznawanie, fałszywe przypominanie, Całościowa Ocena Geriatryczna

FALSE MEMORY, PSYCHOLOGICAL CURIOSITY OR DISEASE SYMPTOM

Abstract

Introduction. The phenomenon of false memory is defined as memory present in the memory, endowed with a strong subjective belief that memory is real, but which in fact did not take place. The problem of „remembering” the facts that there were initially seemed rather curiosity, later gained some interest in psychology, especially the judiciary. But only in recent years it began to be more widely interested in this phenomenon, as perhaps an important symptom among medical patients, particularly geriatric.

Aim of study. Rating frequency phenomenon of false memories in people over 65 years of age and the impact of cognitive and executive impairment on the formation of memory distortion.

Methods. Patients aged > 65 years with co-morbidity and multimorbidity were subjected to tests for typical geriatric assessment and tests investigating the so-called. false memory, according to the method of the DRM paradigm.

Results. In 47 out of 49 tested (i.e., 95,9%), there was at least one not presented critical lure.

Conclusion. The phenomenon of false memory is present in the vast majority of geriatric patients. False memory may prove to be an important problem among older people. Although its clinical significance needs further study

Keywords: false memory, the DRM paradigm, false recognition, false recall, Compre- hensive Geriatric Assessment

 

 

 

Tomasz Blicharski1, Mariola Janiszewska2, Małgorzata A. Dziedzic2, Tzu-Hui Wang1, Jakub Kosiński1, Małgorzata Charytanowicz3,4 Rafał Sapuła5

1Department of Rehabilitation and Orthopaedics, Medical University of Lublin, Poland
2The Chair of Public Health, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland
3Institute of Mathematics and Computer Science, Department of Computer Image Analysis, Faculty of Mathematics, Informatics and Landscape Architecture, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
4Systems Research Institute, Centre of Information Technology for Data Analysis Methods, Polish Academy of Sciences, Poland
5Department of Physiotherapy, University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland

OSTEOPOROSIS PROPHYLAXIS AND HEALTH HABITS IN THE RURAL AREA PATIENTS

Abstract

Introduction. Proper habits and physical activities are the fundamentals of precise prophylaxis and osteoporosis treatment. Urban area are especially required to meet the need. Proper types of treatment and prophylaxis treatment programs are essential for the right purpose.

Aim of study. Determine the association between selected risk factors of osteoporosis and sociodemographic variables, coefficient of T-score with patients presented to densitometry in the rural Lublin area.

Materials and Methods. 1260 patient exams from Lublin were analyzed. Mea- surements were performed in the area where patient lives, with medical history and bone density scan. Researchers used t-Student test, ANOVA test, Pearson correla- tion coefficient, and chi-square test. Significance level was p < 0,05 and p < 0,01. Researchers used Statistics 10 software.

Results. Low risk factors for osteoporosis, such as family history of osteoporosis, chronic corticosteroid use, slim body as well as the advanced age predispose to lower values T-score. Risk factors such as smoking, thyroid disease, alcohol consumption and excessive intake of coffee, fair skin patient do not diversify the patients studiedby looking at the value of T-score. Most of the results indicate osteoporosis and osteopenia are received by patients with primary education.

Conclusions. Prophylaxis programs should be considered for implementation especially in high risk populations.

Keywords: osteoporosis, bone densitometry scan, T- score, prophylactics

ZDROWE NAWYKI I PREWENCJA OSTEOPOROZY W REJONACH ROLNICZYCH

Streszczenie

Wstęp. Profilaktyka i leczenie osteoporozy opiera się na utrzymywaniu prawidło- wych nawyków żywieniowych oraz odpowiedniej aktywności fizycznej. Tereny rolnicze wydają się odpowiednim miejscem, gdzie wszystkie te warunki są spełnione. Odpowiednie leczenie zależy od systematycznych programów leczniczo-profilaktycznych.

Cel badań. Określenie związku pomiędzy wybranymi czynnikami ryzyka osteporozy oraz zmiennymi socjodemograficznymi a wartością współczynnika T-score u pacjentów zgłaszających się na badanie densytometryczne.

Materiał i metoda. Przeanalizowano dane zebrane podczas badań 1260 pacjen- tów województwa lubelskiego. Badania wykonano w miejscu zamieszkania pacjentów uwzględniając dane z wywiadu i badania densytometrycznego. Do badań zastosowano test analizy wariancji (ANOVA), korelacji Pearsona, test t-studenta oraz test chi- kwadrat. Przyjęto poziom istotności p < 0,05 i p < 0,01. Do analizy statystycznej zastosowano oprogramowanie Statistica 10.

Wyniki. Obciążenie czynnikami ryzyka osteoporozy, takimi jak występowanie osteoporozy w rodzinie, przewlekłe przyjmowanie kortykosteroidów, szczupła budowa ciała jak również zaawansowany wiek predysponowały do obniżenia wartości współczynnika T-score. Czynniki ryzyka, takie jak: palenie papierosów, choroby tarczycy, spożywanie alkoholu i nadmiernej ilości kawy, posiadanie jasnej skóry nie różnico- wały w sposób istotny badanych po względem wartości T-score. Wyniki świadczące o osteoporozie i osteopenii uzyskało najwięcej osób z wykształcenie podstawowym.

Wnioski. Ważne jest wdrażanie programów profilaktycznych szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka.

Słowa kluczowe: osteoporoza, badanie densytometryczne, T-score, profilaktyka

 

 

 

Weronika Oleszczak-Momot1, Andrzej Momot2

1Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Katedra Fizjoterapii
2Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ortopedia Zamojska, Zakład Re habilitacji w Zamościu

ZNACZENIE PROCESÓW DEZYNFEKCJI W PLACÓWKACH OPIEKI REHABILITACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM HIGIENY RĄK PERSONELU

Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie procesów dezynfekcji oraz higieny rąk w placówkach prowadzących działalność z zakresu rehabilitacji. Bez względu na rodzaj udzielanych świadczeń medycznych proces dezynfekcji redukuje liczbę drobnoustrojów poprzez zabicie wegetatywnych form bakterii i grzybów oraz inaktywację ilości drobnoustrojów na powierzchniach przedmiotów do poziomu, który w określonych warunkach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Dezynfekcja służy głównie do ochrony personelu przed zakażeniem mikroorganizmami pochodzącymi od pacjenta, przez co zapobiega rozwojowi zakażeń w placówkach prowadzących działalność z zakresu rehabilitacji. W zawodzie fizjoterapeuty jak i w innych zawodach, w których ma się bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem istotną rolę odgrywa mycie i dezynfekcja rąk, gdyż nie ulega wątpliwości, że najczęściej wykorzystywanym oraz precyzyjnym „narzędziem” w praktyce rehabilitacyjnej są ręce personelu. Najbardziej popularną, a zarazem skuteczną techniką mycia i dezynfekcji rąk jest schemat Ayliffe’a. Podczas mycia i dezynfekcji gwarantuje nam, że nie zostanie pominięty żaden obszar, a dłonie zostaną dokładnie wyczyszczone.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, dezynfekcja, higiena rąk

SIGNIFICANCE OF DISINFECTION PROCESSES IN REHABILITATION CENTER TAKING INTO ACCOUNT THE HYGIENE OF THE HANDS OF THE STAFF

Abstract

The article discusses the importance of disinfection and hand hygiene in rehabilitation centers. The process of disinfection reduces the number of microorganisms by killing vegetative forms of bacteria and fungi and inactivating the amount of micro- organisms on the surfaces of objects or tools to a level that under no circumstances presents a risk to human health. Disinfection is mainly used to protect staff from infection with micro-organisms from the patient, thus preventing the development of infections in rehabilitation facilities. In the profession of physiotherapist as well as in other occupations where direct contact with another person plays a role of hand washing and disinfection, it is undoubtedly that the most frequently used and precise „tool” in rehabilitation practice is the hands of the staff. The ‚most popular, •yet effective technique of hand washing and disinfection is Ayliffe’s scheme. During cleaning and disinfection we guarantee that no area will be omitted and the hands will be thoroughly cleaned.

Keywords: rehabilitation, disinfection, hand hygiene