Rok wydania 2010

Pełna wersja online dostępna jest na platformie:
e-Publikacje Nauki Polskiej – przejdź »

Rozdział I. Główne zadania pedagogiki jutra

dr Janusz Skwarek

Główne problemy pedagogiki jutra: kompetencje społeczne młodego pokolenia, analfabetyzm funkcjonalny oraz kulturalny

W prezentowanym artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy pedagogiczne związane z wychowaniem młodego pokolenia, jakie pojawiają się obecnie i których nasilenie może być większe w przyszłości. Autor zauważa, że wśród tych problemów należy zwrócić uwagę na zanik ważnych umiejętności życiowych, określanych jako kluczowe kompetencje społeczne u młodego pokolenia, jak również występowanie zjawiska analfabetyzmu wtórnego, funkcjonalnego, matematycznego i kulturalnego. Ponadto w artykule zostały przedstawione niektóre metody rozwiązywania wyżej wymienionych problemów.

Słowa kluczowe: wychowanie, kompetencje społeczne, analfabetyzm funkcjonalny, analfabetyzm matematyczny, analfabetyzm kulturalny

MAIN PROBLEMS OF THE PEDAGOGY OF THE FUTURE: THE DISAPPEARANCE OF the SOCIAL COMPETENCE OF the YOUNG GENERATION AND FUNCTIONAL AND CULTURAL ILLITERACY

This article focuses in particular on educational problems connected with the upbringing of the young generation, which we start to witness nowadays, and which may become even more common in the future. The author notices that our attention should be drawn to one of the problems in particular, that is the disappearance of important life abilities in young people, defined as key social competences, as well as the phenomena of secondary, functional, mathematical and cultural illiteracy. Moreover, the article presents some methods of dealing with the above enumerated problems.

Key words: education, social competences, functional illiteracy, mathematical illiteracy, cultural illiteracy

 

dr hab. Piotr Mazur

Wychowawcza rola ruchów i stowarzyszeń katolickich

W artykule przedstawione zostały główne założenia ruchów charyzmatycznych – Odnowy w Duchu Świętym oraz Drogi Neokatechumenalnej. Spośród wielu organizacji katolickich wymienione powyżej ruchy podejmują autentyczną pracę formacyjną w kształtowaniu nowego człowieka.
Sobór Watykański II dowartościował rolę ruchów i stowarzyszeń w procesie ewangelizacyjnym. Prowadzona praca formacyjno-wychowawcza ukierunkowana jest na przekaz wartości ewangelicznych. Współczesne ruchy katolickie spełniają ważną rolę w procesie wychowania ku wartościom takim jak: wiara, nadzieja, miłość, prawda, wolność, odpowiedzialność.

Słowa kluczowe: ruchy i stowarzyszenia katolickie, wychowanie, wartości w procesie wychowawczym

EDUCATIONAL ROLE OF CATHOLIC MOVEMENTS AND ASSOCIATIONS

This article presents the main principles of charismatic movements – Renewal in the Holy Spirit and the Neocathechumenal Way. Among many Catholic organisations, the above enumerated movements undertake authentic formational work to shape a new Man. The Second Vatican Council raised the status of movements and associations in the evangelisation process. The conducted formational and educational work is focussed on the transmission of evangelical values. Contemporary Catholic movements play an important role in the process of teaching such values as: faith, hope, love, truth, freedom and responsibility.

Key words: Catholic movements and associations, education, values in the educational process

 

dr Czesław Galek

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne stanowi istotny element wychowania młodego człowieka. Jego zaniedbywanie, zarówno w wychowaniu domowym jak i szkolnym, owocuje złymi zachowaniami, patologiami, a nawet przestępstwami wśród dzieci i młodzieży, stąd też przywrócenie mu odpowiedniej rangi jest jednym z najbardziej palących zadań dla współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej. Jego celem jest przekazywanie wychowankom wiedzy dotyczącej problemów moralnych i umiejętności odróżniania dobra od zła oraz wyboru przez nich tego co dobre i szlachetne, a unikanie, albo eliminowanie tego, co złe i niegodziwe z punku widzenia moralnego. Ważną rolę w wychowaniu moralnym odgrywa kształtowanie charakteru, który daje  wychowankowi wewnętrzną siłę do postępowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami moralnymi oraz realizacji obranych wartości. Wychowanie moralne powinno także dopomóc wychowankowi ukształtowanie właściwej hierarchii wartości. Jego ukoronowaniem jest dojrzała osobowość wychowanków oraz ich podmiotowość.

Słowa kluczowe: wychowanie moralne, hierarchia wartości, kształtowanie charakteru, osobowość

MORAL BEHAVIOUR

Moral education is an important element of a young person’s education. Neglecting moral education, either in family upbringing or in school education, results in negative behaviour, pathologies, or even in juvenile delinquency. Thus, restoring its appropriate reputation is one of the most urgent tasks of contemporary pedagogical theory and practice. The goal of moral education is to transmit the knowledge concerning moral problems, to enable people to distinguish good from evil, to choose what is good and noble, and to avoid, or eliminate, what is wrong or evil from the moral point of view. Shaping one’s character plays an important role in moral education. It gives the student inner strength to behave in accordance with the commonly binding moral norms and to implement the chosen values. Moral education should also help students to shape the appropriate hierarchy of values. Its crowning achievement shall be a mature personality of the students and their subjectivity.

Key words: moral education, hierarchy of values, shaping one’s character, personality

 

dr Andrzej Lipczyński

Grupa i jej moralne i niemoralne zachowanie z perspektywy psychologii społecznej

Inspiracją do napisania tego artykułu są powtarzające się zachowania pseudokibiców na stadionach sportowych piłki nożnej, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach.
Zachowanie pseudokibiców można analizować na płaszczyźnie psychologii społecznej i moralności. Zachowania te, bez względu na przynależność religijną, społeczną, kulturową należą do niemoralnych i antyspołecznych.

Zachowania antyspołeczne dokonujące się na stadionie, odbywają się w obecności innych członków grupy, zachowujących się podobnie i obecnych postronnych widzów, jak również telewidzów. Sądzi się, że nie jest to wyczerpujące wyjaśnienie. Zapewne istnieją jeszcze inne czynniki, chociażby osobowościowe, z których zachowanie to wynika.

Słowa kluczowe: psychologia społeczna, moralność, zachowanie, grupa

THE GROUP AND ITS MORAL AND IMMORAL BEHAVIOUR FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL PSYCHOLOGY

This paper was inspired by repeated blameworthy behaviour of pseudo-fans in football stadiums, not only in Poland but also in other countries.
The behaviour of football pseudo-fans can be analysed on the level of social psychology and morality. Regardless of the religious, social and cultural background, this kind of behaviour is immoral and antisocial.
The antisocial behaviour in sports stadiums is witnessed by other group members who behave in a similar way, casual spectators and viewers in front of the TV. It is thought that this is not a satisfactory explanation. There must obviously be other factors, like for example personality factors, which trigger this kind of behaviour.

Key words: social psychology, morality, behaviour, group

 

mgr Magdalena Wierzańska

„Dawno, dawno temu była sobie… książka” – refleksje nad wartościami biblioterapii w dobie cyberprzestrzeni

Społeczeństwo Internetu i cyberprzestrzeni, to nie tylko określenie społeczności, która wykorzystuje nowoczesne technologie do pracy i rozrywki, ale w zupełnie inny sposób postrzega rzeczywistość oraz wykształciła nowy, fragmentaryczny sposób uczenia się. Zmiany te nastąpiły ze względu na dominację „narzędzi” audiowizualnych, które towarzyszą młodym pokoleniom od najwcześniejszych lat, wpływając na ich zachowania, postawy oraz pracę umysłu. Planując proces wychowania, edukacji oraz terapii należy dokładnie przyjrzeć się tym zależnościom aby efektywnie wspierać rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, biblioterapia, bajkoterapia, filmoterapia, nauczanie linearne i fragmentaryczne

“ONCE UPON A TIME THERE WAS A… BOOK” REFLECTING ON THE VALUE OF BIBLIOTHERAPY IN THE CYBERSPACE ERA

“The society of the Internet and cyberspace” is not only a definition of the society which uses modern technologies for work and entertainment, but also perceives reality in a completely different way, and which has developed a new, fragmentary way of learning. The changes have taken place due to the dominance of the audiovisual “tools” with which young generations have been equipped since their early childhood. These tools have influenced young people’s behaviour, their attitudes and mental work. Planning the process of upbringing, education or therapy, we must look closely at these relationships in order to effectively support the intellectual development of children and young people.

Key words: cyberspace, bibliotherapy, fairy tale therapy, film therapy, linear and fragmentary teaching

 

dr Bernard Panasiuk, mgr inż. Ewa Panasiuk

Matura w gimnazjum

W artykule przedstawiono wyniki badań sprawdzających „stopień trudności” zadań maturalnych rozwiązywanych przez gimnazjalistów. Wyniki badań wykazały, że zadania maturalne z matematyki w roku 2010 nie były „trudne”, ponieważ zostały rozwiązane w stopniu zadawalającym przez znaczną część gimnazjalistów. W badanym zakresie uczniowie gimnazjum otrzymali wyniki wyższe niż ich starsi koledzy z liceów i techników uzupełniających. Niższe zaś w stosunku do rezultatów uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Słowa kluczowe: egzamin gimnazjalny, matura z matematyki, pomiar dydaktyczny, egzaminy zewnętrzne

SECONDARY SCHOOL ACHIEVEMENT TEST IN MIDDLE SCHOOL

This article presents the results of the survey testing the “level of difficulty” of secondary school achievement test tasks which was solved by middle school students. According to the survey, the secondary school achievement mathematics test in 2010 had not been “difficult”, because most of the tasks were successfully completed by many middle school students. Within the scope of the tasks tested, it turned out that middle school students received better results than their older schoolmates from complementary secondary and technical schools, but lower than students from secondary schools of general education, specialized secondary schools or technical schools.

Key words: middle school examination, secondary school achievement mathematics test, learning assessment, external examinations

 

dr Edward Przychodaj

Współczesne kariery zawodowe w świetle teorii i praktyki

Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza problematyki współczesnych karier zawodowych w epoce globalizacji, z próbą odniesienia tego zjawiska do praktyki. Wstępnym wątkiem jest przypomnienie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach, istocie i prawidłowościach dzisiejszych karier oraz funkcjach spełnianych przez edukację zawodową i głównych teoriach szkolenia jako przedmiotu zainteresowania pedagogiki pracy, a także nauki i praktyki zarządzania. Istotnym nurtem refleksji są zagadnienia rynku pracy ujmowane z perspektywy kształtowania mechanizmów podaży i popytu na pracę.

Przedmiotem rozważań jest również proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy oraz wybrane problemy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników, z uwzględnieniem jej najistotniejszych etapów. M.in. dotyczą one doboru pracowników i rodzajów rekrutacji. Kwestie te bowiem są komplementarne wobec segmentów szeroko rozumianej organizacji uczącej się. W uwagach końcowych prezentowanego tekstu zdefiniowano to pojęcie, wskazując na bliski związek organizacji uczącej się z zarządzaniem edukacją i wiedzą oraz podkreślając, że firma odnosząca sukcesy to firma tworząca wiedzę.

Słowa kluczowe: globalizacja, kariera zawodowa, edukacja zawodowa, standardy kwalifikacji zawodowych

CONTEMPORARY PROFESSIONAL CAREERS IN THE LIGHT OF THEORY AND PRACTICE

The objective of this article is a theoretical analysis of the problems of contemporary professional careers in the era of globalization, with an attempt to relate the phenomenon to practice. First, we should revise the basic knowledge about the conditions, essence and rules of contemporary careers and the functions fulfilled by vocational education, the main theories of educating as the object of interest of pedagogy of work, and also the science and practice of management. An essential part of our reflection should be the labour market issues as seen from the perspective of shaping the mechanisms of work supply and demand.

The article also considers the process of recruitment and selecting candidates for a job, as well as some problems of social and professional adaptation of workers, including its most important phases. They mostly concern the selection of workers and the type of recruitment. These issues are complementary in relation to the segments of the broadly understood learning organization. In the final remarks to the presented text, this concept is defined, pointing out to a close relationship between the learning organization and education and knowledge management, and underlining that a successful company is a knowledge-creating company.

Key words: globalization, professional career, vocational education, vocational qualification standards

 

mgr Anna Sak-Styczyńska

Nauczyciel i uczeń w szkole XXI wieku

W dzisiejszych czasach uczeń przyzwyczajony jest do ogromnej ilości bodźców. Tradycyjne lekcje są więc dla niego zbyt monotonne, zwłaszcza gdy prowadzą je posługujący się przestarzałym językiem nauczyciele, niedostrzegający możliwości, jakie nauce stwarza technologia. Chcą uczyć tak, jak byli uczeni. Nie potrafią sobie nawet wyobrazić innej formuły. A przecież rewolucja technologiczna zmieniła świat i ludzi. Tradycyjna Szkoła z zamkniętą klasą, nauczycielem w centrum, programem składającym się z niepowiązanych segmentów, izolacją uczniów i „wkuwaniem” faktów została stworzona w XIX w. na potrzeby społeczeństwa industrialnego. Żyjemy już w innej erze, do której taki model nie pasuje.

Słowa klucze: edukacja, preferencje i dominacje sensoryczne, uczenie wielozmysłowe, uczenie obupółkulowe, uczenie wielointeligentne

THE STUDENT AND THE TEACHER IN THE SCHOOL OF THE TWENTY-FIRST CENTURY

Nowadays, the student is used to a great number of stimuli. Traditional lessons are too monotonous for him, especially when they are conducted by teachers using an old fashioned language, and who do not notice the possibilities offered to education by technology. They want to teach in the way in which they were taught. They cannot even imagine a different formula. But the technological revolution has changed the world and people. The Traditional School, with a closed classroom, the teacher in the centre, a curriculum comprising segments not related to each other, isolation of students, and memorizing facts, was created in the 19th century, answering the needs of the industrial society. We now live in a different era, and this model does not fit here.

Key words: education, sensory preferences and dominances, multisensory learning, interhemispheric learning, learning through multiple intelligences

 

dr Bożena Krupa

Sportowe zajęcia pozalekcyjne jako forma profilaktyki alternatywnej

Czas wolny jest szansą, ale i zagrożeniem zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Jego nadmiar, nieumiejętne wykorzystywanie rodzi tzw. „czas pusty”, który sprzyja wpadaniu ludzi młodych w różnego rodzaju dewiacje i rodzi patologie.

Jedną z nieodłącznych części dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły są zajęcia pozalekcyjne – czyli nieobowiązkowa, wykonywana w czasie wolnym działalność uczniów w obrębie szkoły. Sport i wszelka działalność promująca zdrowy tryb życia stanowi fundament profilaktyki alternatywnej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Dla wielu młodych ludzi sport, oprócz wartości zdrowotnej, był i nadal jest jedynym sposobem na wyrwanie się z szarości dnia codziennego, często związanego z biedą i niedostatkiem, ale także ze środowiska patologicznego. Sport staje się też bardzo często jedynym sposobem na odniesienie sukcesu.

Słowa kluczowe: sport, profilaktyka, czas wolny

EXTRACURRICULAR SPORTS CLASSES AS A FORM OF ALTERNATIVE PREVENTION

Free time is a chance but also a danger, especially for children and young people. Its excess and inadequate using of free time leads to the so called “empty time”, which causes various deviations and pathologies in young people.

Extracurricular classes, the students’ leisure time activities on the school’s premises, are an inherent part of the school didactic and educational work. Sport and all the activities promoting a healthy lifestyle constitute the foundation of alternative prevention aimed at children and young people.

For many young people, sport, apart from its health value, has been, and still is, the only way of getting away from everyday reality, often connected with poverty, and also from a pathological environment. Sport is very often the only way to achieve success.

Key words: sport, prevention, free time

 

dr Mariusz Sawa, mgr Joanna Sawa

Neurofeedback jako nowoczesna metoda wspomagająca proces reedukacji deficytów natury dyslektycznej i dysortograficznej

W artykule autorzy przybliżają problem trudności dzieci młodzieży w zakresie czytania i pisania. Opisują pogarszające się funkcjonowanie współczesnej młodzieży polskiej w tym zakresie zwracając uwagę na ich przyczyny. W dalszej części artykułu autorzy prezentują metodę neurofeedback jako przykład nowoczesnej metody wspomagającej proces reedukacji szczególnie w zakresie deficytów natury dyslektycznej. Przybliżają czytelnikowi istotę tych oddziaływań, wskazania i przebieg terapii jak również związek z tradycyjną reedukacją. Prezentują literaturę na ten temat zachęcając czytelnika do jej zgłębiania.

Słowa kluczowe: dysleksja, dysortografia, reedukacja, neurofeedback

NEUROFEEDBACK AS A MODERN METHOD SUPPORTING THE PROCESS OF RE-EDUCATION OF THE DEFICITS OF THE DYSLECTIC AND DYSORTHOGRAPHIC NATURE

In this article the authors introduce the problems connected with reading and writing that children and young people have. They describe the deteriorating character of functioning of young Polish people in this respect and point out to the reasons for it. In the other part of this article the authors present the method of neurofeedback as an example of a modern method supporting the process of re-education, especially with regard to the deficits of the dyslectic nature. They familiarize the reader with the true nature of the effects, the recommendations, the course of the therapy, and also the connection with the traditional re-education. They present literature concerning the problem and encourage the reader to study it.

Key words: dyslexia, dysorthography, re-education, neurofeedback

 

dr Andrzej Balasiewicz

Kultura organizacyjna jako przedmiot zainteresowań współczesnej pedagogiki

Kultura organizacyjna jest sposobem myślenia i działania, który muszą poznać nowi członkowie i zaakceptować go, jeśli chcą być zaakceptowani jako pracownicy i mieć osiągnięcia w pracy. Trzeba szukać odpowiedzi na pytania: jak wykorzystać kulturę organizacyjną do wzbogacenia celów i treści pedagogiki? Jak dokonać restrukturyzacji samowiedzy pedagogiki w oparciu o kulturę organizacyjną, która jest trwałym wyróżnikiem organizacji, jej osobowością, specyficznym obrazem, dobrze zdefiniowaną tożsamością? Jakie elementy kultury organizacyjnej wprowadzić do edukacji zawodowej w celu poprawy relacji między edukacją a rynkiem pracy? Artykuł ten jest próbą identyfikacji obszarów kultury organizacyjnej użytecznych dla pedagogiki oraz próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, elementy kultury organizacyjnej, paradygmat kulturowy, wartości, normy, kompetencje, struktury kompetencyjne, jakość

ORGANISATIONAL CULTRE AS THE OBJECT OF INTEREST OF CONTEMPORARY PEDAGOGY

Organizational culture is a way of thinking and acting which new members have to learn and accept, if they want to be accepted as workers, and if they want to achieve success at work. An answer to the following question has to be found: how to use organizational culture to enrich the goals and content of pedagogy? How to restructure the self-knowledge of pedagogy on the basis of organizational culture, which is a constant characteristic feature of an organization, its personality, specific image and well-defined identity? What elements of organizational culture should be introduced in professional education in order to improve the relation between education and the labour market? This article is an attempt at identification of the organizational culture areas useful for pedagogy and an attempt to answer the above questions.

Key words: organizational culture, elements of organizational culture, culture paradigm, values, norms, competences, competence structures, quality

 

dr Cornelia Schäfter

Centra Rodzinne jako perspektywiczne ośrodki kształcenia i pobytu dziennego dzieci – aktualny stan rozwoju w Niemczech

Kształcenie instytucjonalne, wychowanie i opieka nad dziećmi musi uwzględniać aktualne wymagania i oczekiwania rodziców, sytuację szkół, zakładów pracy czy samorządów. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera rozwój Centrów Rodzinnych, które stanowią kolejny etap rozwoju systemu przedszkolnego. Niniejszy artykuł prezentuje pedagogiczno-społeczne, ekonomiczne i techniczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Rodzinnych, na przykładzie miasta Offenburg.

Słowa kluczowe: Centrum Rodzinne, wychowanie, opieka

FAMILY CENTRES AS PERSPECTIVE CENTRES OF EDCUATION AND DAY STAY FOR CHILDREN – CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT IN GERMANY

Institutional education, upbringing and care for children should recognise the current requirements and expectations of parents and the situation of schools, factories and self-governments. In this context, the development of Family Centres, which constitute the next stage of the development of the pre-school system, is especially significant. This article presents the educational and social, economic and technical aspects of developing and functioning of Family Centres, as exemplified by the town of Offenburg.

Key words: Family Centre, upbringing, care

 

Patrycja Burak

Rola autorytetu w kształtowaniu osobowości współczesnego nastolatka

W każdej epoce i w każdym czasie istniały autorytety. Stanowiły podstawy życia wspólnotowego oraz wszelkich oddziaływań wychowawczych.          Pojęcie autorytetu jest niejednoznaczne. Jednakże uogólniając pojęcie autorytetu należy uwzględnić pewną relację międzyosobową, w której osoba lub grupa osób uznaje kompetencje drugiej. Autorytety można podzielić na osobowe i nieosobowe. Rola autorytetu w wychowaniu i kształtowaniu osobowości jest obecnie szczególnie aktualna, pogłębia się bowiem przekonanie jakoby uznawanie autorytetów było przeżytkiem.

Słowa kluczowe: autorytet, wychowanie, edukacja, nauczyciel

THE ROLE OF AUTHORITY IN SHAPING THE PERSONALITY OF THE CONTEMPORARY TEENAGER

Authorities have existed in every epoch and in all periods of history. They constituted the core of common life and the basis of all educational impacts. The concept of authority is not explicit. However, generalising the concept of authority, a certain interpersonal relation must be taken into account, a relation in which a person or a group of persons acknowledges the competences of other persons. Authorities can be divided into personal and impersonal. The role of authority in educating and shaping a man’s personality is now especially valid, because the belief that recognising authorities is a relic is getting more and more popular.

Key words: authority, upbringing, education, teacher

 

Renata Gulak, Anna Mołdoch

Potrzeby edukacyjne globalnych nastolatków

W cieniu współczesnej kultury wyrosła pierwsza w historii ludzkości generacja socjalizowana przez wirtualny świat komputerów. Nazywana jest Pokoleniem Y, Pokoleniem Millenium, Pokoleniem Klapek i I-podów lub generacją globalną. Charakteryzuje się akceptacją odmienności, otwartością i łatwością w nawiązywaniu kontaktów. Kieruje się zasadą „Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Marz tak, jakbyś miał żyć wiecznie”. Przedstawiciele Igreków są dobrze wykształceni i gotowi dalej się rozwijać. Dlatego wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i potrzebami nowego pokolenia powinna zmieniać się edukacja, aby zapewnić im jak najlepsze możliwości rozwoju.

Słowa kluczowe: Pokolenie Y, globalny nastolatek, szkoła jutra

EDUCATIONAL NEEDS OF GLOBAL TEENAGERS

In the shadow of contemporary culture, a new generation grew up – the first generation in the history of humankind socialized by the virtual world of computers. This generation is known as Generation Y, the Millennial Generation, the Flip-Flop Generation, the Generation of I-pods or the Global Generation. It is characterized by the acceptance of dissimilarity, openness and easiness of making new contacts. Its guiding principle is: “Live as if you were to die tomorrow. Dream as if you were to live forever.” The Generation Y representatives are well-educated and ready to develop. Thus, education should change along with the changing reality and adapt to the needs of the new generation in order to give young people the best possibilities of development.

Key words: Generation Y, global teenager, the school of tomorrow

 

Sylwia Palczewska

Rola mass-mediów w procesie edukacji

Prezentowany artykuł opisuje rolę mass mediów w procesie edukacyjnym młodzieży. Autorka podkreśla potrzebę, a nawet konieczność edukacji medialnej szerokich grup społecznych, a szczególnie nauczycieli i opiekunów. Badania własne autorki wykazały wyraźny wpływ środków masowego przekazu na poglądy, zachowania, stosunek do nauki i życie licealistów.

Słowa kluczowe: mass-media, proces edukacyjny, edukacja medialna, wychowanie

THE ROLE OF THE MASS MEDIA IN THE PROCESS OF EDUCATION

This article describes the role of the mass media in the process of educating young people. The author underlines the need, and even the necessity of media education of wide social groups, in particular teachers and tutors. The author’s own research shows clear influence of the mass media on secondary school students’ opinions, behaviour, life, and attitude towards learning.

Key words: mass-media, educational process, media education, upbringing

 

Rozdział II.
Przyszłościowe wyzwania pedagogiki społecznej na ukrainie

 

dr Igor Ostapyovsky

Teoretyczno-praktyczne aspekty kształtowania wizerunku pedagoga społecznego

W prezentowanym artykule została przedstawiona idea kształcenia i przygotowania zawodowego pedagogów społecznych na Ukrainie.

Słowa kluczowe: pedagogika społeczna, kształcenie pedagogów społecznych

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SHAPING THE SOCIAL EDUCATOR’S IMAGE

This article presents the idea of educating and professional training of social educators in Ukraine.

Key words: social pedagogy, social educator training

 

dr Stepan Guńko

Przygotowanie przyszłych pedagogów społecznych do analizy rezultatów społeczno-edukacyjnych badań empirycznych

W artykule opisano specyfikę kształcenie przyszłych specjalistów w dziedzinie pedagogiki społecznej, jak również zwrócono uwagę na potrzebę umiejętności w zakresie analizy rezultatów społecznych i edukacyjnych badań empirycznych.

Słowa kluczowe: analiza danych empirycznych, kryterium statystyczne, hipotezy statystyczne

PREPARING FUTURE SOCIAL EDUCATORS FOR THE ANALYSIS OF THE SOCIAL AND EDUCATIONAL RESULTS OF EMPRIRICAL RESEARCH

This article describes the characteristic features of educating future specialists in social pedagogy, and also points out to the need of developing the ability to analyse the social and educational results of empirical research.

Key words: analysis of empirical data, statistical criterion, statistical hypotheses

 

aspirant Tetiana Martynyuk

Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród nieletnich

W artykule zostały opisane rezultaty eksperymentalnych oddziaływań pedagogicznych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród nastolatków.

Kluczowe słowa: substancja psychoaktywna, uzależnienia, profilaktyka, terapia

PSYCHOACTIVE SUBSTANCE ADDICTION PREVENTION IN ADOLESCENTS

This article describes the results of experimental educational effects with reference to psychoactive substance addiction prevention in teenagers.

Key words: psychoactive substance, addictions, prevention, therapy

 

dr Svitlana Cherneta

Rodzinne domy dziecka jako skuteczna forma opieki nad sierotami – aspekty teoretyczne

Prezentowany artykuł opisuje teoretyczne aspekty funkcjonowania „rodzinnego domu dziecka”, jego główne zadania oraz zasady pracy. Autorka przedstawiła również propozycję modelu działalności rodzinnego domu dziecka.

Słowa kluczowe: sieroty, rodzinny dom dziecka, rodzice, wychowawcy

FAMILY-TYPE CHILDREN’S HOMES AS AN EFFECTIVE FORM OF CARE ABOUT ORPHANS: THEORETICAL ASPECTS

This article describes the theoretical aspects of functioning of „family-type children’s homes”, their main tasks and principles of operation. The author also presents a suggestion concerning a model of operation of a family-type children’s home.

Key words: orphans, family-type children’s home, parents, educators, model

 

dr Olena Bielkina-Kowalczuk

Funkcje pedagoga społecznego w szkole ogólnokształcącej

Autor artykułuopisuje specyfikępracypedagogów społecznych w szkołach na Ukrainie, opisuje ich głównezadania i funkcje zawodowe.

Słowa kluczowe: pedagog społeczny, pracownik socjalny, funkcje pedagogów społecznych

THE SOCIAL EDUCATOR’S FUNCTIONS IN SECONDARY SCHOOL

The author of this article describes the characteristic features of social educators’ work in schools in Ukraine. She describes their main tasks and professional functions.

Key words: social educator, social worker, social educators, functions

 

dr Nadija Korpach

Przygotowanie pedagogów społecznych do działalności woluntarystycznej

Autorka opisuje rolę wolontariatu w procesie przygotowania przyszłych pracowników socjalnych oraz wskazuje na znaczenie pracy woluntarystycznej w szkole wyższej.

Słowa kluczowe: wolontariat, pracownik socjalny, szkoła wyższa

PREPARING SOCIAL EDUCATORS FOR VOLUNTEER WORK

The author describes the role of volunteer work in the process of training future social workers and points out to the significance of volunteer work in a school of higher education.

Key words: volunteer work, social worker, school of higher education

 

dr Ludmyla Gusak, dr Svitlana Gedz

Realizacja celów komunikacyjnych podczas pracy z tekstami w języku angielskim na zajęciach pedagogiki społecznej

Artykuł dotyczy realizacji celów komunikacyjnych, podczas pracy z tekstami w języku angielskim na zajęciach pedagogiki społecznej. Zagadnienie jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że czytanie jest jedną z wiodących umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł: gazet, czasopism i książek oraz Internetu. Ten rodzaj komunikacji jest skutecznym środkiem do zaspokojenia potrzeb poznawczych uczestników kształcenia.

Słowa kluczowe: nauka języka obcego, komunikacja, pedagogika społeczna

IMPLEMENTATION OF COMMUNICATIVE GOALS WHILE WORKING WITH TEXTS WRITTEN IN ENGLISH IN SOCIAL PEDAGOGY CLASSES

The article is concerned with the implementation of communicative goal while working with texts written in English in social pedagogy classes. This issue is quite vital since reading is one of the most important skills aiming at gaining information from various sources: newspapers, magazines, books and the Internet. This kind of communication is an effective way of satisfying the cognitive needs of the participants of the education process.

Key words: foreign language learning, communication, social pedagogy