Tom XV Zeszyt 1 (2013)

ROZDZIAŁ I

ZINTEGROWANY MODEL KULTUROTERAPII
W PEDAGOGICE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Czesław Galek

WYCHOWANIE ESTETYCZNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Przez wychowanie estetyczne rozumie się zorganizowane procesy edukacyjne i działania własne wychowanka zmierzające do ukształtowania w nim wrażliwości na wartości estetyczne tkwiące w sztuce i naturze, wyrobienia smaku estetycznego, przejawiającego się w tendencji do otaczania się pięknem oraz do wyrażania piękna we własnej działalności artystycznej. Celem niniejszego studium jest ukazanie form i metod wychowania estetycznego na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich, które znajdowały się wtedy pod zaborem Rosji, Austrii i Prus. Materiałem źródłowym do niego jest literatura pamiętnikarska i beletrystyczna. Zaborcy nie przywiązywali wagi do wychowania estetycznego młodzieży polskiej, w związku z tym musiała ona samodzielnie zadbać o nie poprzez czytanie zakazanych przez władze zaborcze arcydzieł literatury polskiej oraz udział w życiu kulturalnym. Młodzież szkolna angażowała się także w samodzielną działalność artystyczną biorąc udział w inscenizacjach polskich utworów dramatycznych, jasełek oraz organizację odczytów literackich. Niektórzy młodzi ludzie prowadzili ożywioną działalność publicystyczną i literacką oraz rozwijali swoje talenty, m.in. muzyczne i plastyczne, co zaowocowało w przyszłości tym, że wielu z nich zostało wybitnymi naukowcami oraz twórcami literatury, kultury i sztuki.

Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, udział w kulturze, twórczość artystyczna, twórczość literacka, pamiętnikarstwo polskie XIX-XX w., beletrystyka polska XIX-XX w.

AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS ON THE POLISH LANDS AT THE TURN OF THE 19TH AND THE 20TH CENTURIES

By aesthetic education the author means organised educational processes and the student’s own activities, aiming at shaping the student’s sensitivity to the aesthetic values of art and nature, developing aesthetic taste, expressed in the tendency to be surrounded by beauty, and expressing beauty in the student’s own artistic activity. The aim of the study was to show the form and methods of aesthetic education at the turn of the 19th and 20th centuries on the Polish lands, which were then under the Russian, Austrian and Prussian rule. Memoirs and fiction constituted the source material for the study. The invaders did not care for the aesthetic education of young Polish people, so young Polish people had to take care of it themselves: by reading masterpieces of Polish literature, forbidden by the invaders, and by taking part in cultural life. Students also became engaged in an independent artistic activity, taking part in staging Polish drama works and nativity plays and organizing literary lectures. Some young people conducted lively publicist and literary activities and developed their talents, for example musical or art talents, and later many of them became distinguished scholars or literary, culture and art creators.

Keywords: aesthetic education, participation in culture, artistic creation, literary creation, Polish memoirs from the 19th and 20th centuries, Polish 19th and 20th century fiction

 

Janusz Skwarek

ZINTEGROWANY MODEL KULTUROTERAPII W PEDAGOGICE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Prezentowany artykuł dotyczy realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu projektu o nazwie „Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym”. Przedstawiono główne cele, założenia, działania projektowe oraz koncepcję produktu finalnego.

Słowa kluczowe: kulturoterapia, muzykoterapia, arteterapia, dramoterapia, wykluczenie społeczne, kompetencje społeczne

AN INTEGRATED MODEL OF CULTURE THERAPY IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION

This article is concerned with the project implemented by the Higher School of Management and Administration in Zamość entitled: „An Integrated Model of Culture Therapy in the Education of Young People at Risk of Social Exclusion”. The article presents the main objectives, assumptions, project activities and the concept of the final product.

Keywords: culture therapy, music therapy, art therapy, drama therapy, social exclusion, social competence

 

Bernard Panasiuk

PREFERENCJE MUZYCZNE I DOBÓR REPERTUARU W MUZYKOTERAPII

Muzykoterapia powinna przebiegać w warunkach dobrej znajomości preferencji muzycznych osoby poddanej terapii. Poprzez niewłaściwy dobór muzyki, słuchacz nieprzygotowany do percepcji dzieła muzycznego, nierozumiejący go, nie preferujący rodzaju i gatunku eksponowanej muzyki, może zastać wprowadzony w stan znudzenia a nawet irytacji. W artykule przedstawiono przedmiot muzykoterapii, uwagi na temat preferencji muzycznych młodzieży oraz propozycje skutecznego wykorzystania literatury muzycznej w percepcji muzyki.

Słowa kluczowe: arteterapia, muzykoterapia, preferencje muzyczne, percepcja muzyki, edukacja muzyczna

MUSIC THERAPY AND REPERTOIRE SELECTION IN MUSIC THERAPY

Music therapy should be conducted in the conditions of good knowledge of the musical preferences of the person undergoing such a therapy. By an inadequate selection of music, the listener who is not prepared for the perception of a particular music piece, may not understand it, or may not like the kind and genre of music he or she is exposed to, and may be put in the state of boredom or even irritation. The article presents the idea of music therapy and includes notes on the musical preferences of young people and suggestions for the effective usage of music literature in the perception of music.

Keywords: art therapy, music therapy, musical preferences, perception of music, music education

 

Dorota Sołoducha

DRAMA W PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Metody aktywizujące, do których zaliczmy dramę, z powodzeniem mogą być stosowane na każdym etapie edukacji szkolnej. Dramę wykorzystuje się w pracy z uczniami zdolnymi, jaki i ‚mającymi problemy w nauce i zachowaniu. W artykule przedstawiono wybrane techniki dramowe wykorzystane na zajęciach z uczniami w ramach projektu Kulturoterapii Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym realizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zwrócono uwagę na warunki przebiegu zajęć z wykorzystaniem dramy, przedstawiono zalety dramy oraz efekty pracy poparte przykładami z praktyki wychowawczej.

Słowa kluczowe: drama, scenka improwizowana, wejście w rolę, arteterapia

DRAMA IN WORKING WITH YOUNG PEOPLE AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION

Stimulating methods such as drama may successfully be used on every level of school education. Drama is used in working with talented students, but also with those who have problems with learning and good conduct. The paper presents selected drama techniques used in classes with students as part of the project A Culture Therapy of Young People at Risk of Social Exclusion’, implemented by the Higher School of Management and Administration in Zamość. Attention is drawn to how classes are conducted with the use of drama, drama advantages are presented, as well as the effects of work, backed up by examples from educational work.

Keywords: drama, improvised play, getting into the role, art therapy

 

Agnieszka Rybak-Antoniewicz

ARTETERAPIA W PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

W ramach projektu Zintegrowany ‚model kulturoterapii w pedagogice młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zajęciami z arteterapii, została objęta młodzież z trzech zamojskich gimnazjów: Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum nr 6 im. Królowej Świętej Jadwigi. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, od stycznia 2012 r. do czerwca 2012 r. oraz od października 2012 r. do marca 2013 r. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty arteterapii oraz jej zastosowanie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, poparte własnymi doświadczeniami.

Słowa kluczowe: arteterapia, wykluczenie społeczne, niedostosowanie społeczne, młodzież gimnazjalna

ART THERAPY IN WORKING WITH YOUNG PEOPLE AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION

As part of the project entitled ‚An Integrated Model of Culture Therapy in the Education of Young People at Risk of Social Exclusion’, young people from three middle schools in Zamość: The Adam Mickiewicz Middle School No. 1, The Cardinal Stefan Wyszyński Middle School No. 4 and the Queen Saint Jadwiga Middle School No. 6 took part in art classes. The classes were conducted once a month, from January 2012 to June 2012, and from October 2012 to March 2013. The paper presents the theoretical aspects of art therapy and their application to work with young people at risk of social exclusion, backed up by the author’s own experience.

Keywords: art therapy, social exclusion, lack of social adaptation, middle school students

 

Justyna Marta Przychodaj, Edward Przychodaj

GAP YEAR W BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI OSOBISTEJ

Przedmiotem publikacji jest socjologiczna charakterystyka współczesnego, nowego i coraz bardziej powszechnego zjawiska długotrwałych wyjazdów zagranicznych najczęściej młodych ludzi. Ich głównym celem nie jest podjęcie pracy zarobkowej, lecz raczej swoista „przerwa” w typowej codziennej aktywności, zaś głównym motywem jest pożyteczne pod wieloma względami wzbogacanie doświadczeń życiowych służących kształtowaniu własnej tożsamości, a więc i osobowości społecznej. Na podstawie analizy treści refleksyjnych wypowiedzi takich osób, niekiedy bardzo osobistych i dzięki temu niezwykle cennych, uzyskujemy wgląd w ich perspektywę postrzegania i planowania swojej codzienności i przyszłości oraz kreowania indywidualnej kultury i wyzwalania się z dotychczasowych różnorodnych ograniczeń, a także — w ten sposób — praktykowania autentyczności i konstruowania siebie, wypróbowywania własnego „Ja” i eksperymentowania.

Słowa kluczowe: osobowość społeczna, tożsamość osobista, globalizacja, nowoczesność, kultura indywidualizmu i ryzyka, doświadczenia życiowe, aktywność zawodowa, styl życia, stereotypy społeczne

THE GAP YEAR IN BUILDING ONE’S PERSONAL IDENTITY

The subject matter of the paper is a sociological characterization of the new phenomenon of long-term travel abroad of young people, which is becoming more and more common. The main goal of young people taking a gap year is not to undertake work, but to take time out from the typical everyday activity, and their main motive is to gain life experience, useful in many aspects, which helps to shape their own identity, and also social identity. On the basis of the analysis of the reflexive contents of such persons’ recollections, sometimes very personal, and thanks to that extremely valuable, we gain insight into the perspective of perception and planning of their everyday life and future and the creation of individual culture and liberation from various limitations so far. In this way they can also practice authenticity and construe themselves, try out their sense of self and experiment.

Keywords: social personality, personal identity, globalisation, modernity, culture of individualism and risk, life experience, professional activity, lifestyle, social stereotypes

 

Mieczysław Kowerski

NEETs IN POLISH SOUNDS LIKE NOTHING

A NEET or neet is a young person who is Not in Education, Employment, or Training. According to OECD NEETs are between 15-24 years. According to European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions NEETs are between 15-29 years. The fraction of NEETs in population of 15-24 (or 15-29) is a measure of disengagement from the labour market and perhaps from society in general. The acronym NEET was first used in the United Kingdom but its use has spread to other countries including Japan, China, and South Korea. NEETs in Polish language sounds like nothing. In the paper the basic problems and statistics of NEETs are presented.

Keywords: Not in Education, Employment, or Training (NEET), Organization for Economic Cooperation and Development, European Union

NEETs BRZMI W JĘZYKU POLSKIM JAK „NIC”

NEET lub neet to młoda osoba, która nie uczy się, nie jest zatrudniona i nie szkoli się (z j. ang. Not in Education, Employment or Training). Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) NEETsy mają od 15 do 2Ą lat. Według Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy NEETsy mają od 15 do 29 lat. Liczba NEETsów w populacji 15-24-latków (lub 15-29-latków) jest wskaźnikiem wycofania z rynku pracy, a być może ze społeczeństwa. Akronim NEET był po raz pierwszy użyty w Wielkiej Brytanii, ale jego wykorzystanie rozpowszechniło się w innych krajach, takich jak Japonia, Chiny i Korea Południowa. W języku polskim NEETs brzmi jak „nic”, co w sposób przypadkowy, ale trafny odzwierciedla sytaucję tej grupy młodzieży. W artykule przedstawione są główne problemy NEETsów i statystyki opisujące to zjawisko w państwach OECD i Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: młodzież nie ucząca się, nie pracująca lub nie szkoląca się, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska

 

Wolodymyr Terpeluk

RISK LEVELS OF THE VICTIMISATION OF TEENAGERS — GENERAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The author of the article presents basic problems of aggression and social adaptation of adolescents — general secondary school students.

Keywords: victims of aggressive teenagers, victimisation, teen personality

POZIOMY RYZYKA „WIKTYMIZACJI” NASTOLATKÓW — UCZNIÓW SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Autor artykułu omawia podstawowe problemy agresji i adaptacji społecznej nieletnich na przykładzie uczniów szkół ogólnokształcących.

Słowa kluczowe: ofiary zachowań agresywnych nastolatków, „wiktymizacja”, osobowość nastolatka

 

 

ROZDZIAŁ II
AKTUALNE PROBLEMY PEDAGOGIKI W POLSCE I NA UKRAINIE

Andrzej Balasiewicz

MOŻLIWOŚCI ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Sprawne i skuteczne zarządzanie edukacją w organizacji stanowi jeden z podstawowych wyznaczników jej efektywności. Zasoby ludzkie organizacji postrzega się jako źródło przewagi konkurencyjnej oraz podstawowy składnik jej aktywów. Aktualnie pracowników funkcjonujących w jednostkach administracji publicznej, w tym szczególnie samorządowej powinna cechować samodzielność i innowacyjność; tak istotna w zmiennym bądź burzliwym otoczeniu. Pojawia się zapotrzebowanie na kompetencje coraz bardziej złożone o dużej dynamice zmian. Wzrastają zatem wymagania wobec funkcji edukacji i rozwoju w jednostkach administracji publicznej. Artykuł ten zawiera podstawowe elementy składające się na zarządzanie edukacją w organizacji oraz ich opisy umożliwiające opracowanie procedury zarządzania edukacją w dowolnej jednostce administracji publicznej. Punkt wyjścia (pierwszy etap) stanowi holistycznie ujęta analiza potrzeb edukacyjnych; obejmująca sprecyzowanie celów, analizę potrzeb edukacyjnych w odniesieniu do całej organizacji, zespołu i jednostki oraz charakterystykę metod analizy potrzeb. Metody analizy rozpatruje się tu w aspekcie operacjonalizacji planów strategicznych a także przeglądu efektów i rozwoju oraz analizy stanowisk pracy, ról i zakresów kompetencji. Analizy te prowadzą do opisów warunków nauki adresowanych do konkretnego pracownika (indywidualizacja kształcenia). Kolejny etap, programowanie procesów edukacyjnych i rozwoju zawiera konkretne wskazówki umożliwiające sterowanie tymi procesami, w tym rodzaje programów edukacyjnych, podstawowe procesy uczenia się i metody szkolenia. Ostatni etap, ocena szkolenia jest syntetycznym przedstawieniem czterech poziomów oceny szkoleń wraz z ich zastosowaniami w nowoczesnych organizacjach.

Słowa kluczowe: jednostka administracji publicznej, funkcja edukacji i rozwoju, analiza potrzeb edukacyjnych, metody analizy potrzeb, programowanie uczenia się i rozwoju, ocena szkolenia

POSSIBILTIES OF EDUCATION MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION UNITS

This article presents the basic components of education management in an organisation and their descriptions, which help to work out procedures of education management in any public administration unit. The starting point (the first step) is a holistic analysis of educational needs, which comprises: defining goals, analysing educational needs with reference to the whole organisation, team and individual, and characterising methods of needs analysis. The methods of analysis are considered in the aspect of operationalization of strategic plans, effect review and development and the analysis of job positions, roles and scopes of competence. These analyses lead to the description of learning conditions addressed at a particular worker (individualization of training). The next step, programming educational processes and development, comprises concrete instructions for controlling the processes, including types of educational programmes, basic processes of learning and methods of training. The last step, training evaluation, is a synthetic presentation of four levels of training assessment and their applications in modern organisations.

Keywords: public administration unit, function of education and development, analysis of educational needs, methods of needs analysis, programming of learning and development, training assessment

 

Aleksandra Ochota, Małgorzata Mroczek

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W OPINII RODZICÓW

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia za „dziecko z niepełnosprawnością” uważa się takie dziecko, które bez specjalnych ulg ani pomocy z zewnątrz jest całkowicie, długotrwała lub w znacznym stopniu niezdolne do uczestnictwa w grupie prawidłowo rozwiniętych i zdrowych rówieśników. Głównym celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych w zakresie aktywności fizycznej wśród dzieci z niepełnosprawnością. Z przeprowadzonego badania wynika, że stopień niepełnosprawności wpływa na częstość podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci; stopień niepełnosprawności nie ma wpływu na wyjazdy dzieci na turnusy rehabilitacyjne

Słowa kluczowe: dziecko z niepełnosprawnością, aktywność fizyczna

PHYSICAL ACTIVITY OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE OPINION OF PARENTS

Summary: In accordance with the World Health Organization’s definition of a „child with a disability” is regarded as a child that no special concessions or aid from outside is completely, long-term or substantially unable to participate in the group properly developed and healthy peers. The main objective of the research was to investigate the health behaviours of physical activity in children with disabilities. A study shows that the third level of disability affects the frequency of physical activity by children; The fourth level of disability does not affect the children on trips rehabilitation

Keywords: children with disabilities, physical activity

 

Maciej Skwarek

ISTOTA ŚMIERCI W UJĘCIU DUALISTYCZNEJ KONCEPCJI CZŁOWIEKA

Prezentowany artykuł dotyczy problematyki śmierci oraz jej sensu w ujęciu dualistycznym. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy śmierć jest końcem naszej egzystencji, nie tylko mówiąc o życiu doczesnym na ziemi, ale również o kontynuacji naszego życia po śmierci. Życie człowieka toczy się z nadzieją, że kiedyś czeka na nas jakiś transcendentalny wymiar bytowania, który nie oznaczałby naszego unicestwienia lecz kontynuację na doskonalszym, niematerialnym poziomie. Takie myślenie ukierunkowane w stronę nadziei o kolejnym życiu nadaje naszej śmierci jakiś sensowny wymiar.

Słowa kluczowe: sens śmierci, życie ludzkie, dualistyczna koncepcja człowieka

THE NATURE OF DEATH IN THE CONCEPT OF THE DUALITY OF MAN

This article is concerned with the problem of death and its sense in the concept of duality. Many people ask themselves a question of whether death is the end of our existence, not only considering our worldly life but also the continuation of our life after death. Man lives with hope that some transcendental dimension of living is awaiting him in the future, which means that we are not going to be completely destroyed but will be continuing our life on a more excellent, non-material level. Such thinking is aimed at hope that there is a future life, which gives our death a meaningful dimension.

Keywords: the sense of death, human life, the concept of duality of man

 

Iwan Bech

РЕФЛЕКСИВНО-ЕКСПЛІЦИТНИЙ МЕТОД У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена створенню розвивального виховного методу, який апелює до позитивного поведінкового досвіду підростаючої особистості як змістовної основи розгортання рефлексивно-експліцитного процесу породження духовних цінностей. Розкривається операційна структура реалізації пропонованого методу.

Ключові слова: педагогічний фон, моральна структура, довіра вихованцеві, самоповага, індивідуальне життя, Я-ідеальне, наслідки морального діяння

METHODS OF SHAPING STUDENTS’ PERSONALITY

The article is concerned with the use of educational methods referring to the positive experiences connected with adolescence and influencing the process of shaping young people’s personality.

Keywords: morality, sense of self-esteem, personal life, student’s trust

METODY KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu metod wychowawczych, które odwołują się do pozytywnych doświadczeń wieku dorastania i wpływają na kształtowanie osobowości młodych ludzi.

Słowa kluczowe: moralność, poczucie własnej wartości, życie osobiste, zaufanie ucznia

 

Wasyl Szejko, Ała Ryżanowa

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В КУЛЬТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В статті представлено напрями трансформаційних процесів в соціальній педагогіці за умов впливу на них культури інформаційного суспільства. Доведено, що основною засадою соціальної педагогіки є гармонізація індивідуальності, групи, соціуму.

Ключові слова: трансформація соціальної педагогіки, принцип гармонізації, соціалізація, культура інформаційного суспільства

TRANSFORMATION OF SOCIAL PEDAGOGY IN THE CULTURE OF THE INFORMATION SOCIETY

This article analyses the directions of transformational processes in social pedagogy under the influence of the culture of the information society.

Key words: transformation of social pedagogy, socialisation, culture of the information society

TRANSFORMACJA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ W KULTURZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

W prezentowanym artykule analizowane są kierunki procesów transformacyjnych w pedagogice społecznej pod wpływem kultury społeczeństwa informacyjnego.

Słowa kluczowe: transformacja pedagogiki społecznej, socjalizacja, kultura społeczeństwa informacyjnego

 

Tamara Krawczenko

Формування образу майбутнього старшокласникa у процесі співробітництва школи з батьками

Розкрито сутність поняття „образ професійного майбутнього”, доведена актуальність формування такого образу у сучасних старшокласників, окреслено шляхи такої роботи. Розглянуто зміст взаємодії сім’ї і школи, її основних функцій і напрямів реалізації у контексті формування в учнів образу свого професійного майбутнього.

Ключові слова: образ професійного майбутнього, старшокласники, взаємодія сім’ї і школи, функції і напрями взаємодії батьків і вчителів

CREATING A VISION OF THE PROFESSIONAL FUTURE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE CONTEXT OF SCHOOL-PARENT CO-OPERATION

The main idea of the article is the creation of a vision of the professional future of secondary school students. The role of parents is considered in the context of shaping the professional future of young people.

Keywords: secondary school students, vision of professional future, parent-teacher cooperation

TWORZENIE WIZJI PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ LICEALISTÓW W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

Istotą prezentowanego artykułu jest tworzenie wizji przyszłości zawodowej wśród licealistów. Rozważa się rolę rodziców w kontekście kształtowania przyszłości zawodowej młodzieży.

Słowa kluczowe: licealiści, wizja przyszłości zawodowej, współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami

 

Ludmyla Gusak

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

В статті дається аналіз підходів до підготовки учителів іноземних мов початкової школи в світлі зарубіжного досвіду. Розкривається суть концепції «загальнопедагогічної підготовки» чи «спеціальної педагогічної підготовки», представляється їх зв’язок, способи інтеграції, акцентується увага на зміщенні акцентів у підготовці учителів іноземних мов початкової школи з традиційного навчання до комунікативно-компетентнісного.

Ключові слова: Підготовка учителів іноземних мов початкової школи, загальнопедагогічна підготовка, спеціальна підготовка, комунікативно-компетентнісний підхід

TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: TRADITION, EXPERIENCE AND PERSPECTIVES

This article analyses the contemporary approach to the training of foreign language primary school teachers in view of international experience. Special attention is paid to the notions of ‚general pedagogical’ and ‚special’ training and the relations between them. The author stresses the necessity of changing the training approaches from the traditional to communicative approach.

Keywords: training of foreign language primary school teachers, general and special education, communication skills

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ: TRADYCJE, DOŚWIADCZENIA, PERSPEKTYWY

W artykule analizuje się współczesne podejścia do kształcenia nauczycieli języków obcych szkoły podstawowej w świetle doświadczeń międzynarodowych. Istotą koncepcji powszechnego, jak również specjalnego systemu kształcenia jest konieczność zmiany podejścia do szkolenia nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej — od metod tradycyjnych do metod kształtujących kompetencje komunikacyjne.

Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli języków obcych szkoły podstawowej, kształcenie ogólnopedagogiczne i specjalne, kompetencje komunikacyjne

 

Natalija Maksimovska

Анімаційна діяльність як соціально-пеадгогічна інновація

В статті представлено об’єкт анімації як інновація в соціальній педагогіці. Розкриваються особливості та завдання соціально-виховної анімації. Окреслено перспективи подальшого розвитку анімації як напрямку соціальної та освітньої діяльності.

Ключові слова: анімаційна діяльність, соціальна освіта, інновації, соціальна педагогіка

ANIMATION AS A SOCIAL AND EDUCATIONAL INNOVATION

The article describes the characteristic features and objectives of social and educational animation as a direction of social and educational actions.

Key words: animation, innovation, social pedagogy

ANIMACJA JAKO INNOWACJA SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNA

W artykule opisuje się cechy i cele animacji społeczno-wychowawczej. Autorka rozważa możliwości dalszego rozwoju animacji jako kierunku działań społecznych i edukacyjnych.

 

Julija Kłoczan

СПРИЯННЯ САМОАКТИВІЗАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ-НЕФОРМАЛЬНИХ ЛІДЕРІВ ЗАДЛЯ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ ОДНОЛІТКІВ НА СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В статті розкривається суть соціальної адаптації як соціально-педагогічної проблеми. Акцентується увага на педагогічних умовах підвищення ефективності соціальної адаптації підлітків, які навчаються. Вказується на сприянні самоактуалізації студентів першого курсу-неформальнихлідерів задля виховного впливу однолітків на соціальну адаптацію учнів професійно-технічного навчального закладу.

Ключові слова: соціальна адаптація, учні-неформальні лідери професійно-технічного навчального закладу, педагогічні умови

THE INFLUENCE OF SELF-STIMULATION OF FIRST- GRADE STUDENTS, INFORMAL EDUCATIONAL IMRACT PEER LEADERS, ON THE SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS OF A TECHNICAL VOCATIONAL SCHOOL

The article is concerned with the importance of the social adaptation of students, as an important social and educational problem. It analyses the conditions of increasing the effectiveness of the educational impact.

Keywords: social adaptation, students, informal leaders in a technical vocational school

WPŁYW SAMOAKTYWIZACJI UCZNIÓW PIERWSZEGO ROKU — NIEFORMALNYCH LIDERÓW RÓWIEŚNICZYCH ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH NA ADAPTACJĘ SPOŁECZNĄ UCZNIÓW SZKOŁY ZAWODOWO-TECHNICZNEJ

W artykule zwraca się uwagę na istotę adaptacji społecznej uczniów jako ważnego problemu społeczno-pedagogicznego. Analizowane są warunki zwiększenia skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Słowa kluczowe: adaptacja społeczna, uczniowie, liderzy nieformalni szkoły zawodowo-technicznej

Anna Lakiszewa

СТУДЕНТСЬКА ГРУПА — СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

В статті розглянуті студентські групи, які відіграють важливу роль у формуванні певного стандарту поведінки особистості. Також представлена специфіка залучення молодих людей до цього процессу.

Ключові слова: студентська група, академічна группа, навчальний коллектив, формальна організація, неформальна організація, клімат

STUDENT GROUP—THE ENVIRONMENT FOR THE FORMATION OF SOCIAL ROLES

This article is concerned with the problem of a student group, which plays an important role in the formation of social roles and adaptation in a social environment.

Keywords: student group, socialisation, co-operation

GRUPA STUDENCKA — ŚRODOWISKO FORMOWANIA RÓL SPOŁECZNYCH

Prezentowany artykuł dotyczy problematyki grupy studenckiej, która pełni ważną rolę w formowaniu ról społecznych oraz adaptacji w środowisku społecznym.

Słowa kluczowe: grupa studencka, socjalizacja, współpraca

 

Kateryna Jakowenko

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

У статті наведено теоретичний аналіз існуючих у сучасній науці підходів до вивчення проблеми соціальної адаптації студентів-першокурсників. Подано характеристику форм соціальної адаптації. Представлено труднощі соціальної адаптації першокурсників. Визначено фактори успішного адаптаційного процесу студентів.

Ключові слова: соціальна адаптація, студент-першокурсник, коледж, соціокультурне середовище

THE THEORETICAL BASIS OF THE SOCIAL ADAPTATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY FIRST-YEAR STUDENTS

This article presents the theoretical analysis of contemporary methods of the examination of the social adaptation of first-year students of a pedagogical university.

It shows the characteristic forms of social adaptation and difficulties in the process. It describes the conditions of a successful process of adaptation. An academic student group is regarded as one of the most important micro-social factors of personality development.

Keywords: social adaptation of first-year students, socialisation of an individual, social and cultural environment of students

TEORETYCZNE PODSTAWY ADAPTACJI SPOŁECZNEJ STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

W artykule przedstawiono teoretyczną analizę nowoczesnych ‚metod badania adaptacji społecznej studentów pierwszego roku szkoły pedagogicznej. Przedstawiono charakterystyczne formy adaptacji społecznej oraz trudności występujące w tym procesie. Opisano uwarunkowania udanego procesu adaptacji. Studencka grupa akademicka jest uważana za jeden z najważniejszych mikrospołecznych czynników rozwoju osobowości.

Słowa kluczowe: adaptacja społeczna studentów pierwszego roku, socjalizacja jednostki, środowisko społeczne i kulturowe studentów

 

RECENZJE

Czesław Galek

Recenzja książki pod red. B. Panasiuka i J. Skwarka Model zintegrowanej kulturoterapii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

B. Panasiuk and J. Skwarek (editors) book review: A Model of Integrated Culture Therapy for Young People at Risk of Social Exclusion