Tom XIX zeszyt 1 (2017)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jacek Kulbaka
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

U ZRĘBÓW POLSKIEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. SYLWETKI PEDAGOGÓW SPECJALNYCH W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Streszczenie: W artykule przedstawiono sylwetki pedagogów specjalnych (Michalina Stefanowska, Felicja Felhorska, Halina Koneczna, Jadwiga Janicz-Piaskowska, Janina Doroszewska) działających na rzecz dziecka z niepełnosprawnością w Polsce w I połowie XX w., w latach wojny i okupacji i wczesnych latach Polski Ludowej.

Słowa kluczowe: niepełnosprawni, kształcenie specjalne, upośledzeni umysłowo, niewidomi, moralnie zaniedbani, głuchoniemi, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej

Czytaj dalej

Tom XVIII zeszyt 1 (2016)

Stefan Józef Pastuszka

ROLA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W EDUKACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę ukazania roli elektronicznych mediów publicznych w komunikacji społecznej i edukacji na tle zjawisk medialnych zachodzących m.in. pod wpływem globalizacji i swobodnego przepływu idei i ideologii. Na polskim rynku medialnym działają następujące grupy: media publiczne, komercyjne, religijne i tzw. niezależne. Media publiczne są nieodzowne dla zachowania pluralizmu, budowy demokratycznego państwa prawa i realizacji misji publicznej. Obecny system finansowania mediów publicznych nie zapewnia wystarczających środków na ich działalność, co zmusza je do walki z mediami komercyjnymi o pozyskiwanie reklam. Konsekwencją tego jest komercjalizacja programu i skłonność do tabloidyzacji treści. Media publiczne dobrze wywiązują się z realizacji misji w zakresie ochrony małoletnich, programów dla osób niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Słowa kluczowe: edukacja, media elektroniczne, media publiczne, język migowy, abonament, telewizja, radio, edukacja muzyczna, samorząd, Kościół katolicki, Rada Ekumeniczna, portal, spółka regionalna, Internet, reality show, globalizacja, niepełnosprawni, tożsamość, system wartości, determinanty, tabloidyzacja

Czytaj dalej

Tom XVII zeszyt 1 (2015)

okladkaBarbara Adamczyk
Akademia Ignatianum w Krakowie

INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ POMOCY DZIECIOM ULICY NA ŚWIECIE

Streszczenie: Artykuł jest próbą przedstawienia różnych inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz po­mocy dzieciom ulicy na świecie. Wybrane przykłady z kilku krajów pokazują tro­skę tej instytucji o zasięgu międzynarodowym w omawianym zagadnieniu na dwóch płaszczyznach: finansowania streetworkerskich programów lokalnych i współpracy z organizacjami działającymi w wewnętrznych strukturach Unii, takich jak: Europe­an Network on Street Children Worldwide (ENSCW) czy European Federation for Street Children (EFSC). Niezależnie od pozytywnych wniosków autorka wyprowadzi­ła wnioski negatywne i postulatywne odnoszące się do zaangażowania się Unii Euro­pejskiej w proces reintegracji społecznej dla dzieci ulicy. We wnioskach negatywnych zwraca się uwagę na brak monitoringu zjawiska dzieci ulicy w krajach członkow­skich Unii, a także w innych regionach świata (przykład z Polski). Konsekwentnie brak monitoringu dzieci ulicy powoduje połowiczne angażowanie się Unii Europej­skiej w tworzenie programów pomocowych dla dzieci ulicy i ich rodzin. Natomiast wnioski postulatywne to: 1) konieczność stałego monitoringu dzieci ulicy, 2) wdroże­nie większej liczby programów reintegracyjnych realizowanych przez jednostki unij­ne, 3) uruchomienie stosownych procedur finansowania lokalnych programów autor­skich oraz 4) zalegalizowanie zawodu streetworkera w krajach członkowskich Unii.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, program humanitarne, projekty, dzieci ulicy, streetworking

Czytaj dalej

Tom XVI zeszyt 1 (2014)

Czesław Galek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

KULTUROWE UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA. GENEZA WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Streszczenie

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci kapitalizm ukształtował społeczeństwo zwane „nowoczesnym” oraz wychował nowy typ człowieka zwanego „homo oeconomicus”, dla którego celem życiowym stał się materialny sukces, a najwyższą wartością materialna korzyść, życie w luksusie oraz ciągłe pomnażanie majątku. Kapitalizm miał także wpływ na szeroką rozumianą kulturę, w której to, co religijne i duchowe zostało wyparte przez to, co świeckie, a sakralny wymiar człowieka i świata został zastąpiony wartościami materialnymi i utylitarnymi. Na skutek migracji zarobkowej osłabieniu uległo także życie rodzinne, co z kolei miało negatywny wpływ na proces wychowawczy w rodzinie. Rozwój technologii informatycznych wytworzył nową jakość życia społecznego, w którym priorytetową wartość ma informacja i komunikacja. Na ich bazie ukształtował się nowy prąd kulturowy zwany postmodernizmem, który charakteryzuje się irracjonalizmem, wielością „prawd”, chaosem w procesie myślenia, negacją uniwersalności i potrzeby wszelkich instytucji, celowości, życia społecznego, relatywizmem moralnym, lansowaniem konsumpcyjnego stylu życia oraz antypedagogiki. Tradycyjna pedagogika, jako antidotum na postmodernistyczną wizję człowieka i świata, zaleca wychowanie młodego człowieka do ponadczasowych wartości.

Słowa kluczowe: modernizm, postmodernizm, wychowanie do wartości Czytaj dalej

Tom XV Zeszyt 1 (2013)

ROZDZIAŁ I

ZINTEGROWANY MODEL KULTUROTERAPII
W PEDAGOGICE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Czesław Galek

WYCHOWANIE ESTETYCZNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Przez wychowanie estetyczne rozumie się zorganizowane procesy edukacyjne i działania własne wychowanka zmierzające do ukształtowania w nim wrażliwości na wartości estetyczne tkwiące w sztuce i naturze, wyrobienia smaku estetycznego, przejawiającego się w tendencji do otaczania się pięknem oraz do wyrażania piękna we własnej działalności artystycznej. Celem niniejszego studium jest ukazanie form i metod wychowania estetycznego na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich, które znajdowały się wtedy pod zaborem Rosji, Austrii i Prus. Materiałem źródłowym do niego jest literatura pamiętnikarska i beletrystyczna. Zaborcy nie przywiązywali wagi do wychowania estetycznego młodzieży polskiej, w związku z tym musiała ona samodzielnie zadbać o nie poprzez czytanie zakazanych przez władze zaborcze arcydzieł literatury polskiej oraz udział w życiu kulturalnym. Młodzież szkolna angażowała się także w samodzielną działalność artystyczną biorąc udział w inscenizacjach polskich utworów dramatycznych, jasełek oraz organizację odczytów literackich. Niektórzy młodzi ludzie prowadzili ożywioną działalność publicystyczną i literacką oraz rozwijali swoje talenty, m.in. muzyczne i plastyczne, co zaowocowało w przyszłości tym, że wielu z nich zostało wybitnymi naukowcami oraz twórcami literatury, kultury i sztuki. Czytaj dalej

Tom XIV zeszyt 1 (2012)

Pełna wersja online dostępna jest na platformie:
e-Publikacje Nauki Polskiej – przejdź »

Czesław Galek
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

EDUKACJA PERMANENTNA W MYŚLI PEDAGOGICZNEJ BOLESŁAWA PRUSA

Streszczenie: Znany polski pisarz, publicysta i pedagog Bolesław Prus (1847-1912) w swojej twórczości beletrystycznej i publicystycznej wiele miejsca poświęcił zagadnieniu edukacji permanentnej, któw warunkach rozbioru Polski mogła być realizowana tylko i wyłącznie siłami społecznymi, ponieważ zaborcy nie byli zainteresowani wzrostem oświaty wśród Polaków. Pierwszorzędnym celem oświaty dorosłych była likwidacja analfabetyzmu, szczególnie w środowiskach chłopskich i robotniczych. Zachęcał inteligencję wiejską i miejską do uczenia chłopów i robotników sztuki pisania i czytania. Olbrzymią wagę przywiązywał też do wydawania samouczków, które były pomocne w zdobywaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, ekonomii oraz religii. Widział wielką rolę edukacyjną odczytów, których celem była popularyzacja osiągnięć naukowych, technicznych, i kulturalnych. Doceniał też rolę muzeów oraz wystaw rolniczo-przemysłowych, rolniczych, higienicznych i pedagogicznych w prezentowaniu innowacji z zakresu rzemiosła, przemysłu i rolnictwa. Wiele pomysłów Prusa jest realizowane we współczesnej edukacji permanentnej. Czytaj dalej

Rok wydania 2011

2011

Zamojskie Studia i Materiały 1/2011

Pełna wersja online:
Zamojskie Studia i Materiały 1/2011 (PDF) pobierz »

Rozdział I.
Potrzeba edukacji permanentnej – wychowanie i kształcenie

Janusz Skwarek, Mieczysław Kowerski

Udział w kulturze a wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży

Prezentowany artykuł dotyczy problematyki zagrożeń procesu wychowawczego w szkole, związanych z występowaniem zjawisk wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży. Zostały w nim przedstawione niektóre wyniki empirycznych badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej zamojskich szkół, jak również ich analiza oraz możliwe rozwiązania rozważanych problemów, w odniesieniu do aktywności w życiu kulturalnym uczniów.

W celu oceny zjawiska wykluczenia społecznego stworzono specjalny „indeks odporności na wykluczenie społeczne ucznia”. Określono także trzy indeksy uczestnictwa ucznia w życiu kulturalnym: „indeks biernego uczestnictwa w życiu kulturalnym”, „indeks czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym” oraz „indeks twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym”. Przedstawiono  również wyniki estymacji modeli regresji indeksu odporności na wykluczenia społeczne ucznia względem indeksów uczestnictwa ucznia w kulturze oraz innych zmiennych kontrolnych.

Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, wychowanie, kultura, indeks odporności na wykluczenie społeczne ucznia

Czytaj dalej

Rok wydania 2010

2010

Pełna wersja online dostępna jest na platformie:
e-Publikacje Nauki Polskiej – przejdź »

Rozdział I. Główne zadania pedagogiki jutra

dr Janusz Skwarek

Główne problemy pedagogiki jutra: kompetencje społeczne młodego pokolenia, analfabetyzm funkcjonalny oraz kulturalny

W prezentowanym artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy pedagogiczne związane z wychowaniem młodego pokolenia, jakie pojawiają się obecnie i których nasilenie może być większe w przyszłości. Autor zauważa, że wśród tych problemów należy zwrócić uwagę na zanik ważnych umiejętności życiowych, określanych jako kluczowe kompetencje społeczne u młodego pokolenia, jak również występowanie zjawiska analfabetyzmu wtórnego, funkcjonalnego, matematycznego i kulturalnego. Ponadto w artykule zostały przedstawione niektóre metody rozwiązywania wyżej wymienionych problemów.

Słowa kluczowe: wychowanie, kompetencje społeczne, analfabetyzm funkcjonalny, analfabetyzm matematyczny, analfabetyzm kulturalny

Czytaj dalej

Rok wydania 2009

2009

Pełna wersja online dostępna jest na platformie:
e-Publikacje Nauki Polskiej – przejdź »

WSTĘP

Prezentowany XI tom Zamojskich Studiów i Ma­ter­ia­łów stanowi zbiór artykułów naukowych dotyczących aktualnych problemów pedagogicznych, mających związek z wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży w krajach współczesnej Europy. Problemy te mogą stanowić wyzwania dla pedagogicznych inicjatyw w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również praktycznej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Między innymi zwrócono uwagę na stereotypy płciowe jako czynniki mające wpływ na sytuację szkolną uczniów, opisano rolę mediów w procesie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, czy też podkreślono konieczność zajęcia się problemami osób niepełnosprawnych, a w szczególności ich integrację z osobami pełnosprawnymi. Poruszono także zagadnienia dotyczące zadań pedagogiki w świetle kryzysu wychowania oraz wskazywano na zagrożenia procesu wychowawczego wynikające z patologii społecznych.

Czytaj dalej

Rok wydania: 2008

2008

Pełna wersja online dostępna jest na platformie:
e-Publikacje Nauki Polskiej – przejdź »

WSTĘP

Ten X tom Zamojskich Studiów i Materiałów stanowi dorobek Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej: „Kształcenie pedagogów na studiach wyższych w Polsce i na Ukrainie w świetle wymogów procesu Bolońskiego”, zorganizowanej w październiku 2008 roku przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Opisane zostały tu między innymi zagadnienia związane ze standardami edukacyjnymi oraz rozwiązaniami programowymi i organizacyjnymi reprezentowanymi przez dwie uczelnie: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Lesi Ukrainki w Łucku. Specjalnością Katedry Pedagogiki uczelni zamojskiej jest profilaktyka społeczna i resocjalizacja, natomiast uczelnia w Łucku kształci studentów o specjalności pedagogika społeczna. Uczestnicy konferencji wskazywali na wiele istotnych problemów związanych z kształceniem przyszłych pedagogów, nawiązywali do zagadnień przygotowania zawodowego nauczycieli oraz pracowników socjalnych w dzisiejszej dobie, jak również w ujęciu historycznym. Opisywali związek pedagogiki z psychologią i filozofią oraz wskazywali na jej naukowy charakter, zwracali uwagę na aktualne problemy pedagogiczne mające związek z wychowaniem i kształceniem młodzieży w krajach współczesnej Europy. Istotnym aspektem obrad była wzajemna wymiana doświadczeń naukowych.

Czytaj dalej