Tom XVI zeszyt 1 (2014)

Czesław Galek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

KULTUROWE UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA. GENEZA WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Streszczenie

Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci kapitalizm ukształtował społeczeństwo zwane „nowoczesnym” oraz wychował nowy typ człowieka zwanego „homo oeconomicus”, dla którego celem życiowym stał się materialny sukces, a najwyższą wartością materialna korzyść, życie w luksusie oraz ciągłe pomnażanie majątku. Kapitalizm miał także wpływ na szeroką rozumianą kulturę, w której to, co religijne i duchowe zostało wyparte przez to, co świeckie, a sakralny wymiar człowieka i świata został zastąpiony wartościami materialnymi i utylitarnymi. Na skutek migracji zarobkowej osłabieniu uległo także życie rodzinne, co z kolei miało negatywny wpływ na proces wychowawczy w rodzinie. Rozwój technologii informatycznych wytworzył nową jakość życia społecznego, w którym priorytetową wartość ma informacja i komunikacja. Na ich bazie ukształtował się nowy prąd kulturowy zwany postmodernizmem, który charakteryzuje się irracjonalizmem, wielością „prawd”, chaosem w procesie myślenia, negacją uniwersalności i potrzeby wszelkich instytucji, celowości, życia społecznego, relatywizmem moralnym, lansowaniem konsumpcyjnego stylu życia oraz antypedagogiki. Tradycyjna pedagogika, jako antidotum na postmodernistyczną wizję człowieka i świata, zaleca wychowanie młodego człowieka do ponadczasowych wartości.

Słowa kluczowe: modernizm, postmodernizm, wychowanie do wartości

CULTURAL CONDITIONS OF EDUCATION. THE ORIGIN OF MODERN CIVILIZATION CONDITIONS

Abstract

Over the last two hundred years capitalism has shaped the society called a „modern” one and educated a new type of man called „homo oeconomicus,” whose life goal is a material success and the highest value — the benefit, living in luxury and constant increasing one’s wealth. Capitalism has also influenced the broadly understood culture, in which what is religious and spiritual has been replaced with what is secular, and the sacral dimension of man has been replaced with the material and utilitarian values. As a result of economic migration, family ties have weakened, which had a negative impact on the educational process in the family. The development of information technologies has contributed to the creation of a new quality of social life, in which the priority is information and communication. On this basis a new cultural movement has been created, called postmodernism, which is characterized by irrationalism, numerous „truths,” chaos in the process of thinking, negating universality and the need of any institutions, purposefulness and social life, characterized by moral relativism, promoting a consumer lifestyle and anti-pedagogy. Traditional pedagogy, as an antidote to the postmodern vision of man and world, encourages teaching a young man timeless values.

Keywords: modernism, postmodernism, timeless values education

 

Bernard Panasiuk

University of Management and Administration in Zamość

MUSICAL APTITUDE. CONCEPTS AND DEFINITIONS

Abstract

The structure of musical aptitude comprises many musical talents, which may coexist and create various mutual systems. Musical aptitude is one of the factors conditioning appropriate musical activity, which also has influence on the general development of students. This article presents issues connected with various methods of understanding and defining musical aptitude in the context of other major predispositions.

Keywords: musical aptitude, musical abilities, musicality, musical talent, musical pitch

UZDOLNIENIA MUZYCZNE. WOKÓŁ POJĘĆ I DEFINICJI

Streszczenie

Na strukturę uzdolnienia muzycznego składa się wiele zdolności muzycznych, które mogą współwystępować i tworzyć różnorodne wzajemne układy. Zdolności muzyczne są jedynym z czynników warunkujących prawidłową aktywność muzyczną wpływającą również na ogólny rozwój uczniów. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z różnorodnym sposobami pojmowania i definiowania uzdolnień muzycznych w kontekście innych predyspozycji kierunkowych.

Słowa kluczowe: uzdolnienie muzyczne, zdolności muzyczne, muzykalność, talent muzyczny, słuch muzyczny

 

Janusz Skwarek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

ANALFABETYZM — WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

Streszczenie

Prezentowany artykuł dotyczy współczesnych zjawisk analfabetyzmu, jego różnych rodzajów i ich specyfiki. Zwrócono uwagę na przyczyny i skutki analfabetyzmu dorosłych, jak również możliwości zapobiegania takim problemom. Pojęciem analfabetyzmu określa się brak umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania podstawowych działań matematycznych u osób dorosłych (według kryteriów UNESCO — powyżej piętnastego roku życia). We współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństwach jest to problem praktycznie marginalny. Jednak obecnie niepokojąca jest skala analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego (dotyczącego trudności rozumienia i wykorzystania drukowanych informacji oraz prezentacji graficznych takich jak ikony, wykresy lub diagramy). Chodzi o rozumienie treści najprostszych instrukcji, lub na przykład brak umiejętności wypełnienia najprostszych formularzy. Problemem jest również analfabetyzm matematyczny oraz coraz częściej kulturowy. Współcześnie wyodrębnia się też analfabetyzm zwany cywilizacyjnym, na który składa się analfabetyzm całkowity, informatyczny i funkcjonalny. Można, więc przyjąć, że jest to brak kompetencji do korzystania z wszelkich osiągnięć cywilizacyjnych, a także nieumiejętność korzystania z przysługujących ludziom praw, informacji, technologii, dóbr kultury i rozwiązań logistycznych.

Słowa kluczowe: analfabetyzm, rodzaje analfabetyzmu, przeciwdziałanie analfabetyzmowi

Według opinii pedagogów i socjologów w naszym kraju przybywa gwałtowanie osób, które nie rozumieją tekstów pisanych.

ILLITERACY—CONTEMPORARY PROBLEMS

Abstract

This article is concerned with contemporary illiteracy and its various forms and characteristic features. Attention is drawn to the reasons for adult illiteracy and to its results, as well as to the possibilities of avoiding such problems. Illiteracy is defined as a lack of the ability to read and write and inablity to make basic calculations by adults (according to the criteria of the UNESCO – by persons over the age of 15). In contemporary highly developed societies, the problem is a marginal one. However, now the scale of secondary illiteracy and functional illiteracy (which means that a person cannot understand and use printed information and graphic presentations such as icons, schemes and diagrams). What is meant here is the inabiliy to understand the simplest instructions or for example inability to complete the simplest forms. Mathematical illiteracy and more and more common cultural illiteracy also become a problem. At present, also illiteracy called civilisation illiteracy, which comprises total illiteracy, IT illiteracy and functional illiteracy, is distinguished. It may be assumed that civilisation illiteracy is inability to use any civilisation gains, inability to benefit from the rights a person has and use information, technologies, cultural goods and logistic solutions.

Keywords: illiteracy, types of illiteracy, counteracting illiteracy

 

Dorota Grądalska

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

DOMOWY MEBEL DO PRODUKCJI ANALFABETÓW. WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ MOWY I JĘZYKA MAŁYCH DZIECI

Streszczenie

Niniejszy artykuł porusza problem wpływu telewizji na powstawanie deficytów w sferze rozwoju języka i mowy u dzieci. Zagadnienie to rozpatrywane jest w związku z różnymi aspektami rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka. Poruszone zostają kwestie oddziaływania telewizji na: sprawności motoryczne i percepcyjno-motoryczne dzieci, ich motywację do mówienia i nawiązywania interakcji z otoczeniem, na sprawność mięśni artykulacyjnych, aktywność poznawczą, zasób słownictwa, kompetencje gramatyczne oraz sprawność fonologiczną. Oglądanie telewizji traktuje się w artykule jako jedno z wielu działań zachodzących w środowisku wychowawczym dziecka, które ma wpływ na rozwój jego mowy i języka. W oparciu o wyniki przytoczonych badań zostaje sformułowany postulat zminimalizowania czasu jaki dziecko spędza przed telewizorem oraz dostosowania go do wieku młodego widza.

Słowa kluczowe: telewizja, wpływ telewizji, rozwój języka, rozwój mowy

A HOME APPLIANCE FOR THE PRODUCTION OF THE ILLITERATE. THE INFLUENCE OF TELEVISION ON SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT IN CHILDREN

Abstract

This article discusses the impact of television on the creation of developmental speech and language deficits in children. This issue is examined in relation to various aspects of the physical and intellectual development of a child. The article discusses issues concerning the impact of television on children’s motor skills and perceptual-motor skills, children’s motivation to speak and interact with the environment, the efficiency of their speech muscles, their cognitive activity, range of vocabulary, grammatical competence and phonological skills. According to this article watching television is one of many activities that take place in the child’s educational environmental and which influence the child’s speech and language development. In view of the results of the research discussed in this article, the following postulates are formulated: the time children spend watching television should be reduced and it should be adapted to the age of the young viewer.

Keywords: television, influence of television, language development, speech development

 

Justyna Marta Przychodaj1, Edward Przychodaj2

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

TRANSFORMACJA A SYSTEM WARTOŚCI MŁODEGO POKOLENIA NA PRZYKŁADZIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ I HISZPAŃSKIEJ. METODOLOGIA W DZIAŁANIU

Streszczenie

Treścią artykułu są wartości jako przedmiot badań socjologicznych — na przykładzie •młodzieży polskiej i hiszpańskiej. Podjęto w nim próbę analizy owej kategorii socjologicznej z punktu widzenia wybranych aspektów: poznawczych, metodologicznych, porównawczych, teoretycznych i praktycznych. Publikacja ma charakter szkicu, z elementami eseju, zawierającego propozycję badań empirycznych dotyczących zwłaszcza relacji między transformacją ustrojową a systemem wartości młodego pokolenia w Polsce i Hiszpanii. Takie ujęcie wynika z przyjęcia założenia o istnieniu hipotetycznych podobieństw drogi rozwojowej obu krajów — społeczeństw i państw, a więc specyfiki ich kontekstu społeczno-kulturowego i politycznego, a także na tle tendencji uniwersalnych wynikających z globalizacji. Cechą charakterystyczną zastosowanego w artykule podejścia jest indywidualny projekt koncepcji badań uwzględniających perspektywę merytoryczną, w tym zarys hipotez wymagających weryfikacji, a także wiele elementów szczegółowych — logistycznych i organizacyjnych.

Słowa kluczowe: wartości, transformacja społeczna i ustrojowa, świadomość społeczna, globalizacja, polityka informacyjna i medialna, młodzież jako grupa społeczna, metodologia badań socjologicznych i techniki badawcze

THE TRANSFORMATION AND THE VALUE SYSTEM OF THE YOUNG GENERATION ILLUSTRATED BY EXAMPLES OF POLISH AND SPANISH YOUTHS

Abstract

This article is concerned with values as the subject of sociological studies, illustrated by examples of Polish and Spanish youths. An attempt has been undertaken to analyse this sociological category from the perspective of selected aspects: cognitive, methodological, comparative, theoretical and practical. The publication is a sketch with elements of an essay and comprises a proposal of empirical research into the relationship between the transformation of the political system and the value system of the young generation in Poland and Spain. Such an approach results from the assumption that hypothetically there are similarities between the development of both these countries – between the societies and states, the specifics of their social, cultural and political contexts, and universal tendencies resulting from globalization. The approach adapted in the article is characterised by an individual design concept of the research, which takes into account the substantive perspective, including an outline of the hypotheses requiring verification, as well as many detailed elements such as logistics and organization.

Keywords: values, social and political transformation, public awareness, globalization, information policy and media, youth as a social group, methodology of the sociological research and research techniques

 

Bartosz Ziółko1,3, Sebastian Dziadzio1, Magdalena Wierzańska2

1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

3 Techmo sp. z o.o.

NAUCZANIE O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM NA PRZYKŁADZIE PRZEDMIOTU TECHNOLOGIA MOWY NA AGH W KRAKOWIE

Streszczenie

Artykuł opisuje przypadek interdyscyplinarnego nauczania przetwarzania ‚mowy na kierunkach takich jak Inżynieria Akustyczna, Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz potrzeb rynku pracy. Omówione zostały powody, dla których nauczana wiedza i umiejętności humanistyczne i ścisłe są bardzo pożądanym elementem wykształcenia inżynierów wspomnianych specjalności. Przedstawiona została metodyka nauczania oraz odbiór tej wiedzy przez studentów AGH.

Słowa kluczowe: kształcenie interdyscyplinarne, przetwarzanie mowy, nowoczesne technologie, metodyka nauczania

THE SPEECH TECHNOLOGY COURSE AT AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CRACOW AS AN EXAMPLE OF INTERDISCIPLINARY TEACHING

Abstract

The article is concerned with interdisciplinary teaching of speech processing in such fields of study as Acoustic Engineering, Electronics and Telecommunications and Information Technology at AGH University of Science and Technology in Cracow in the context of the latest novelization of the Act on Higher Education and the needs of the labour market. The reasons for which humanistic and scientific knowledge and skills are a required element in the education of engineers of the above mentioned specialisations are described. The methodology of teaching is presented as well as the perception of this teaching by AGH students.

Keywords: interdisciplinary teaching, speech processing, modern technologies, methodology of teaching

 

Mieczysław Dudek

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

STRES RODZICIELSKI ZWIĄZANY Z WYCHOWANIEM DZIECKA Z ADHD

Streszczenie

Wszyscy rodzice przeżywają stres, jednak rodzice posiadający dziecko niepełnosprawne (lub zaburzone w rozwoju) przeżywają więcej sytuacji stresowych. Wielu badaczy zajmujących się sytuacją rodziców posiadających dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, podkreśla, że obecność dziecka zaburzonego w rozwoju — szczególnie nadpobudliwego psychoruchowo — wywiera wielostronny wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz jest poważnym źródłem stresu. Wiążą się z koniecznością poświęcenia opiece nad dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo więcej sił, energii i czasu. Wpływa również na sytuację społeczną oraz zdrowotną rodzin, zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym. Jest źródłem ciągłych frustracji a nawet depresji. Wielu rodziców, którzy nie mają najmniejszych problemów z dziećmi zdrowymi okazują się zupełnie bezradnymi wobec dziecka nadpobudliwego psychoruchowo.

Słowa kluczowe: nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), stres, wypalenie sił rodzicielskich, wsparcie rodzin

PARENTAL STRESS ASSOCIATED WITH RAISING A CHILD WITH ADHD

Abstract

All parents experience stress, however, parents who have children with disabilities (or a developmentally impaired child) go through many more stressful situations. Many researchers who study the situation of parents who have children with various developmental disorders emphasise that having a child with developmental disorders, especially one with ADHD, has multidimensional impact on the functioning of the child’s family and is a major source of stress. Such parents have to devote more energy and time to the upbringing of their child. It also influences the social situation and health conditions of the family, both in the physical and psychological sense. Many parents who do not have any problems with their healthy children turn out to be completely helpless in relation to a child with ADHD.

Keywords: ADHD, stress, parental burnout, family support

 

Andrzej Balasiewicz

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

ZAANGAŻOWANIE I OTWARTOŚĆ Z POZYCJI ZARZĄDZANIA I PEDAGOGIKI PRACY

Streszczenie

Prezentowany artykuł dotyczy kompetencji takich jak: zaangażowanie i otwartość, które w dużym stopniu decydują o sukcesie organizacji. Kompetencje te ukierunkowują myśl i organizują ją wokół określonych kwestii istotnych dla funkcjonowania organizacji i człowieka w ramach tej organizacji; wiążą się ze sprawnym diagnozowaniem i prognozowaniem środowiska pracy. Prowadzą do współdziałania opartego na współodpowiedzialności, zaufaniu i wspólnych korzyściach. W przedstawionym tu ujęciu Autor wskazuje na konieczność kształtowania kompetencji zaangażowania i otwartości w szkole oraz w organizacji w oparciu o określone strategie, metody i techniki.

Słowa kluczowe: zaangażowanie, zarządzanie przez zaangażowanie, otwartość, otwartość uczestnicząca, otwartość refleksyjna, strategia zaangażowania

ENGAGEMENT AND OPENNESS FROM THE VIEWPOINT OF MANAGEMENT AND LABOUR PEDAGOGY

Summary

The article is concerned with such competencies as engagement and openness, which to a great extent determine the success of an organization. These competencies guide the human thought and organize it around the issues which are important for the functioning of an organization and for the functioning of a man within this organisation. They lead to cooperation based on shared responsibility, trust, and mutual benefits. In the article the author points to the need of development of such competencies as engagement and openness at school and in an organization based on specific strategies, methods and techniques.

Keywords: engagement, management through engagement, openness, participatory openness, reflective openness, strategy of engagement

 

Magdalena Panasiuk

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (studentka SP Pedagogika)

WPŁYW NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE EDUKACJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKI

Streszczenie

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju determinuje różne aspekty życia codziennego obywateli. Wzrost gospodarczy jest nieustannym procesem zwiększania poziomu dobrobytu społecznego. W artykule dokonano próby odpowiedzi na pytanie: Czy nakłady inwestycyjne poniesione w sektorze edukacji wpływają na sytuację społeczno-gospodarczą Polski? W analizach wykorzystano wybrane mierniki makroekonomiczne: PKB w cenach bieżących, stopy bezrobocia rejestrowanego oraz liczbę studentów i absolwentów publicznych szkół wyższych. W badaniach zastosowano współczynnik korelacji Pearsona, który pozwolił na określenie zależności nakładów inwestycyjnych w edukacji do ww. mierników makroekonomicznych.

Słowa kluczowe: edukacja, nakłady inwestycyjne, PKB, stopa bezrobocia, absolwenci szkół wyższych

THE IMPACT OF INVESTMENT IN THE EDUCATION SECTOR ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN POLAND

Abstract

The socio-economic situation of our country determines various aspects of the citizens’ everyday life. Economic growth is a constant process increasing the level of the social well-being. This article is an attempt to answer the question of whether investment in the education sector has impact on the socio-economic situation of Poland. In the analyses macroeconomic indicators were used: real GDP, registered unemployment rates and the number of students and public higher education school graduates. The Pearson product-moment correlation coefficient was used in the research. Thanks to that the relation between investment in education and the so called macroeconomic indicators was determined.

Keywords: education, investment, GDP, unemployment rate, higher school graduates

 

Józef Jędruch

The Beskid Higher School of Skills in Żywiec

DETENTION AS AN ISOLATION COERCIVE MEASURE

Abstract

Detaining a person, both in the course of pending proceedings and in other situations, is one of most crucial activities which fall within the competence of enforcement agencies. On the one hand detention exerts a significant impact on the pending proceedings or other actions undertaken by authorized organs, and on the other hand, regardless of its form, it affects the citizens’ rights guaranteed by the Constitution.

Keywords: deprivation of liberty, detention, procedural detention

ZATRZYMANIE JAKO IZOLACYJNY ŚRODEK PRZYMUSU

Streszczenie

Zatrzymanie osoby, zarówno w ramach toczącego się procesu, jak i poza nim, stanowi jedną z najbardziej newralgicznych czynności znajdujących się w kompetencji organów ścigania. Z jednej bowiem strony wywiera ono wymierne skutki dla toczącego się postępowania czy innych działań podejmowanych przez uprawnione organy, z drugiej zaś, niezależnie od formy, wkracza w konstytucyjnie gwarantowane praw obywateli. Autor opisuje samą istotę zatrzymania jak również zwraca uwagę na zatrzymanie procesowe i jego rodzaje.

Słowa kluczowe: pozbawienie wolności, zatrzymanie, zatrzymanie procesowe

 

Justyna Marta Przychodaj1, Edward Przychodaj2

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

POLACY W KAZACHSTANIE. DLACZEGO POLSKA NAS NIE CHCE?

Streszczenie

Treścią artykułu są refleksje nad wybranymi aspektami poznawczymi i metodologicznymi problematyki Polaków w Azji Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających w Kazachstanie. Analiza tej tematyki jest ujęta zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej oraz osadzona w kontekście sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej Trzeciej Rzeczypospolitej powstałej w latach 90. XX wieku. Zawiera socjologiczne spojrzenie, z wyraźnie akcentowanymi elementami tzw. publicystki zaangażowanej dotyczącej zagadnień polonijnych, w tym emigracji i repatriacji oraz ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania i niektóre, np. społeczno-moralne, aspekty tożsamości naszych rodaków na Wschodzie.

Słowa kluczowe: Azja Centralna, Polacy w Kazachstanie, migracja, repatriacja, tożsamość etniczna, zbiorowość zesłańcza, przesiedleńcy, kultura, świadomość społeczna, Polonia i Polacy z zagranicy

POLES IN KAZAKHSTAN. WHY POLAND DOESN’T WANT US?

Abstract

The article is a reflection over selected cognitive and methodological problems of Poles in Central Asia, with a particular emphasis on Polish people living in Kazakhstan. The subject matter is analysed both from the historical perspective and from the contemporary one, and is set in the context of the international and domestic situation of the Republic of Poland in the 90s of the twentieth century. This article is written from the sociological point of view, with clearly indicated elements of the socalled dedicated journalism relating to the problems of emigration and repatriation, with a particular emphasis on the conditions and some social and moral aspects of the identity of our compatriots in the East.

Keywords: Central Asia, Poles in Kazakhstan, migration, repatriation, ethnic identity, diaspora, exiles, culture, social awareness, Polish communities abroad

 

Petro Husak, Tetiana Martyniuk

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

ЕТАПИ РЕСОДІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація

У положеннях наукової статті автором проводиться аналіз наукової літератури, періодичних джерел в яких провідні науковці розкривають в правових, педагогічних та психологічних аспектах процес ресоціалізації. На цій основі автором проводиться визначення етапів ресоціалізації та розкриття їх змісту та сутності у сучасних науковотеоретичних та практичних умовах діяльності та функціонування правової держави.

Ключові слова: ресоціалізація, особистість, пенітенціарний вплив, виховання, навчання, праця

STAGES OF RESOCIALIZATION IN A LAW LIGHT

Abstract

IIn the article the author analyses the scientific literature concerning the legal, educational and psychological aspects of the process of rehabilitation. On this basis, the author defines specific stages of rehabilitation both in the practical and in the theoretical sense.

Keywords: rehabilitation, personality, penitentiary influence, education, training, work

ETAPY RESOCJALIZACJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA

Streszczenie

W prezentowanym artykule autor analizuje doniesienia literatury naukowej przedmiotu, dotyczące prawnych, edukacyjnych i psychologicznych aspektów procesu resocjalizacji. Na tej podstawie określił poszczególne etapy resocjalizacji, w ujęciu teoretycznym jak również praktycznym.

Słowa kluczowe: resocjalizacja, oddziaływania penitencjarne, edukacja, praca

 

Iryna Sydoruk

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ ДІТЬМИ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Анотація

У статті розглядаються теоретичні питання визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин. Представлено діагностичні методики (анкети, опитувальники, тести, діагностичні карти) для виявлення показників готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин за кожним із компонентів готовності (мотиваційно-регулятивним, особистісним, когнітивним, діяльнісним). Розкрито механізм обчислення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин, а також представлено загальний вигляд бланку експертної оцінки готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин. Охарактеризовано рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин.

Ключові слова: діагностика, готовність, рівні готовності, профілактика, вживання психоактивних речовин, майбутні соціальні педагоги.

THE METHODOLOGY OF TRAINING FUTURE SOCIAL EDUCATORS TO PREVENT CHILDREN FROM TAKING PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

Abstract

This article discusses the methodology of training future social educators to prevent children from taking psychoactive substances. The diagnostic methods such as questionnaires, tests, and diagnostic maps are presented, which check future social educators’ readiness for work with children to prevent them from taking such substances.

Keywords: diagnostics, readiness, levels of readiness, prevention, use of psychoactive substances, future social educators

METODYKA PRZYGOTOWANIA PRZYSZŁYCH SOCJALNYCH PEDAGOGÓW DO DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIA PRZEZ DZIECI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Streszczenie

Prezentowany artykuł dotyczy przygotowania przyszłych socjalnych pedagogów do realizacji profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci. Przedstawiono diagnostyczne metody mierzenia gotowości przyszłych specjalistów do podejmowania działań profilaktycznych.

Słowa kluczowe: diagnostyka, poziom gotowości, profilaktyka, zażywanie psychoaktywnych substancji, socjalni pedagodzy

 

Taras Gusak

Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Michała Dragomanowa

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В НАТОВПІ

Анотація

В статті даються психологічні характеристиками натовпу за такими особливостями як інстинктивність, імпульсивність, мінливість, дратівливість, навіювання, агресивність. Акцентується увага на екстремальності ситуацій, в яких знаходиться людина як учасник масових дій натовпу. Розглядаються особливості поведінки особистості в залежності від таких стресогенних чинників як стрес, фрустрація, емоційна напруга, та ін. Розкриваються аспекти натовпу як за соціально позитивною, так і асоціальною спрямованістю. Констатується, що вивчення основних закономірностей поведінки людей в натовпі є важливим для правильного запобігання масовим заворушенням.

Ключові слова: психологічні характеристики, натовп, масові дії, масові заворушення, запобігання масовим заворушенням

THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A PERSON’S BEHAVIOUR IN A CROWD

Abstract

The article presents the psychological characteristic properties of the crowd such as instinctiveness, impulsiveness, changeability, irritability, suggestion and aggressiveness. Special attention is paid to extreme situations in which a person is subjected to crowd action. The article analyses the features of a person’s behaviour depending on such factors such as stress, frustration and emotional stress, etc. It has been proven that learning the basic laws of human behaviour in a crowd is important for the prevention of riots.

Keywords: psychological characteristics, crowds, mass action, riots, prevention of riots

CECHY PSYCHOLOGICZNE ZACHOWAŃ CZŁOWIEKA W TŁUMIE

Streszczenie

W prezentowanym artykule opisano psychologiczne cechy tłumów, w szczególności takie jak instynktywność, impulsywność, drażliwość, zmienność, sugestia, agresywność. Zwrócono uwagę na sytuacje, w których jednostka jest podmiotem masowego oddziaływania tłumu. Należy zauważyć, że cechy zachowania człowieka warunkowane są czynnikami stresogennymi, na przykład ilustracją.

Słowa kluczowe: cechy psychologiczne, tłum, oddziaływania masowe