Tom XVII zeszyt 1 (2015)

okladkaBarbara Adamczyk
Akademia Ignatianum w Krakowie

INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ POMOCY DZIECIOM ULICY NA ŚWIECIE

Streszczenie: Artykuł jest próbą przedstawienia różnych inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz po­mocy dzieciom ulicy na świecie. Wybrane przykłady z kilku krajów pokazują tro­skę tej instytucji o zasięgu międzynarodowym w omawianym zagadnieniu na dwóch płaszczyznach: finansowania streetworkerskich programów lokalnych i współpracy z organizacjami działającymi w wewnętrznych strukturach Unii, takich jak: Europe­an Network on Street Children Worldwide (ENSCW) czy European Federation for Street Children (EFSC). Niezależnie od pozytywnych wniosków autorka wyprowadzi­ła wnioski negatywne i postulatywne odnoszące się do zaangażowania się Unii Euro­pejskiej w proces reintegracji społecznej dla dzieci ulicy. We wnioskach negatywnych zwraca się uwagę na brak monitoringu zjawiska dzieci ulicy w krajach członkow­skich Unii, a także w innych regionach świata (przykład z Polski). Konsekwentnie brak monitoringu dzieci ulicy powoduje połowiczne angażowanie się Unii Europej­skiej w tworzenie programów pomocowych dla dzieci ulicy i ich rodzin. Natomiast wnioski postulatywne to: 1) konieczność stałego monitoringu dzieci ulicy, 2) wdroże­nie większej liczby programów reintegracyjnych realizowanych przez jednostki unij­ne, 3) uruchomienie stosownych procedur finansowania lokalnych programów autor­skich oraz 4) zalegalizowanie zawodu streetworkera w krajach członkowskich Unii.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, program humanitarne, projekty, dzieci ulicy, streetworking

THE EUROPEAN UNION’S INITIATIVES DIRECTED TOWARDS HELPING STREET CHILDREN ALL OVER THE WORLD

Abstract: The aim of the article is to present various initiatives undertaken by the European Union to help street children all over the world. The examples from selected coun­tries demonstrate its activities in two dimensions: firstly, the provision of financial aid to local streetworking programmes and, secondly, cooperation with internal Eu­ropean Union structures, such as European Network on Street Children Worldwide (ENSCW) or the European Federation for Street Children (EFSC). Alongside posi­tive observation, the article also offers critical comments regarding the involvement of the EU in the process of social reintegration of street children, including the lack of monitoring of the phenomenon of street children in the EU member states and other regions of the world (an example from Poland). This lack hinders the EU full involvement into creating projects offering help to street children and their fami­lies. The article suggests several solutions to the problem in question: 1) continuous monitoring of the phenomenon of street children, 2) implementing a greater number of reintegration programmes within the EU, 3) introducing suitable procedures of financing local programmes, and 4) introducing legal adjustments regulating street-working as a profession in the EU.

Keywords: European Union, humanitarian programmes, projects, street children, streetworking

 

 

Andrzej Balasiewicz
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

ZNACZENIE ROLI ORGANIZACYJNEJ I STRATEGICZNEJ ZDOLNOŚCI FIRMY DLA EDUKACJI W ORGANIZACJI

Streszczenie: W artykule scharakteryzowana jest rola organizacyjna oparta na kompetencjach oso­by, która daną pracę wykonuje. Odgrywanie tak rozumianej roli przełamuje schematyczność związaną z pojęciem stanowiska pracy i pozostaje w zgodzie z rzeczywistym życiem organizacji. Z kolei strategiczną zdolność firmy określają następujące czyn­niki: dostępne zasoby; kompetencje z jakimi podejmowane są działania i kreowane nowe okazje; bilans zasobów, aktywności i jednostek biznesu działających w organi­zacji. Podkreśla się, że oszacowanie zdolności strategicznej jest konieczne dla formu­łowania wizji, strategii w tym zdolności dodatkowych wynikających z procesu ucze­nia się organizacji.

Słowa kluczowe: rola organizacyjna, kompetencje, kompetencje progowe, kompetencje kluczowe, strategiczna zdolność organizacji, wizja, strategia organiza­cji, organizacja ucząca się

THE IMPORTANCE OF THE ROLE OF COMPANY’S ORGANIZATIONAL AND STRATEGIC CAPABILITIES FOR EDUCATION IN THE ORGANIZATION

Abstract: The article characterizes the role of organizational competence based on the per­son who does the job. Playing a role of this kind breaks the schematic related to the concept of jobs and is in line with the real life of the organization. In turn, the company’s strategic capability is determined by the following factors: the available resources; the competence with which action is taken and created new opportunities; balance of resources, activity and business units operating in the organization. It is noted that the estimation of strategic capacity is necessary for the formulation of vision, the strategy including the additional capacity resulting from
Keywords: organizational role, competence, competence threshold, key competencies, strategic ability of the organization, vision, organizational strategy, learning organization

 

 

Jowita Berdzik
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

ZABURZONE POZYCJE W RODZINIE, CZYLI MATKA I OJCIEC NA EMIGRACJI

Streszczenie: W prezentowanym artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy rodzin migracyj­nych. Dzieci są bezsilne wobec decyzji rodziców o wyjeździe. Można również stwier­dzić, iż są bezbronnymi ofiarami migracji. Migracja osoby, z którą łączy ich naj­silniejsza więź jest dla nich traumatycznym przeżyciem. Brak fizycznej i niestety często psychicznej obecności mamy z życiu dziecka negatywnie oddziałuje na kształ­towanie jej autorytetu w opinii dziecka. Dorastający ludzie, pozbawieni pełnej opie­ki rodziców mają nieprawidłowo wykształtowane cechy osobowości, wykazując głów­nie różnorakie zaburzenia związane z przystosowaniem do pełnienia ról społecznych: ucznia, przyjaciela, dziecka w rodzinie, pracownika.

Słowa kluczowe: rodzina, więź rodzinna, migracje zarobkowe, eurosieroctwo, autorytet

 

DISTURBED POSITIONS IN A FAMILY— EMIGRATION OF THE MOTHER OR THE FATHER

Abstract: In the present article draws attention to the problems of migrant families. Children are powerless against decisions of parents about the trip. You may also find that they are helpless victims of migration. Migration of the person with whom they share the strongest bond is a traumatic experience for them. Lack of physical and mental unfortunately often the presence of a child’s life have negatively affects the development of its authority in the opinion of the child. Growing up, people deprived of parental care have full improperly evolved at personality traits, showing mainly various disorders associated with adaptation to social roles: student, a friend, a child in the family, the employee.

Keywords: family, family ties, economic migrations, Euro-orphanhood, authority

 

 

Mieczysław Dudek
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

SYTUACJA RODZINNA UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ADHD

Streszczenie: Przyjmuje się, że sytuacja rodzin z dziećmi z ADHD zasadniczo różni się od rodzin dzieci prawidłowo rozwiniętych. Wniosek ten najczęściej formułuje się na podstawie diagnozy klinicznej. Brak jest szerszych badań porównawczych na grupach rodzin uwzględniających wpływ czynników socjoekonomicznych i wychowawczych na powsta­wanie i przebieg zespołu ADHD. Należy przypuszczać, że takie zjawiska jak skład rodziny, poziom wykształcenia rodziców, zatrudnienie, ilość członków rodziny na utrzymaniu (w tym dzietność) decydują o jakości klimatu rodzinnego, stopniu zaspo­kojenia potrzeb biologicznych i psychicznych, możliwości oddziaływań ochronnych i wychowawczych. Niezwykle istotne jest zaangażowanie opiekuńcze i wychowawcze rodziców, system kar i nagród, oraz codzienne domowe obowiązki dziecka, itp.

Słowa kluczowe: zaburzenia rozwojowe, ADHD, rodzina

 

FAMILY situation of adhd students

Abstract: It is assumed that the situation of families with ADHD children is not substantially different from the situation of families with typically developed children. This con­clusion is most often drawn on the basis of a clinical diagnosis. There is no exten­sive comparative research of groups of families which would take into account the influence of socioeconomic and educational factors on the development of ADHD. It is expected that such factors as the composition of the family, the parents’ level of education, their employment, number of persons in the household (also the number of children) determine the quality of atmosphere in the family, the degree of satisfy­ing the biological and psychological needs and the possibilities of care and education. The parents’ involvement in the care and education of their children, the reward and punishment system and the children’s everyday duties are very important.

Keywords: developmental disorder, ADHD, family

 

 

Czesław Galek
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

ZJAWISKO NIKOTYNIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Streszczenie: Celem badawczym niniejszego artykułu jest ukazanie skali, przyczyn oraz skutków nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży. W jego realizacji oprócz dotychczasowych ustaleń zawartych w literaturze pedagogicznej i psychologicznej posłużono się tak­że badaniami empirycznymi przeprowadzonymi na Zamojszczyźnie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Badania te w pełni potwierdziły niebezpieczeństwo uzależnienia od nikotyny dużej liczby dzieci i młodzieży. Walka z tym nałogiem jest bardzo trudna, stąd w wychowaniu trzeba położyć akcent na profilaktykę, w któ­rej ważną rolę mogą odegrać rodzice, szkoła, organizacje młodzieżowe, mass me­dia, a także odpowiednia polityka państwa oraz zakaz reklamy wyrobów tytoniowych.

Słowa kluczowe: nikotynizm, dzieci, młodzież, profilaktyka nikotynizmu

SMOKING IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Abstract: This article aims to present the scale of smoking in children and young people, the reasons for it and its effects. Apart from the findings to date included in pedagogi­cal and psychological literature, the article also takes into account the results of the empirical research conducted in middle and secondary schools of the Zamojszczyzna region. This research has confirmed the risk of nicotine addiction in a large number of children and young people. Fighting this addiction is very difficult, so emphasis should be put on prevention, and the role of parents, schools, youth organisations, and the mass media is very important. The policy of the country and banning to­bacco advertising are equally important.

Keywords: smoking, children, young people, smoking prevention

 

 

Józef Jędruch
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu

RESOCJALIZACJA I JEJ SPECYFIKA

Streszczenie: W prezentowanym artykule przedstawiono problematykę dotyczącą resocjalizacji. Opisano podstawowe pojęcia takie jak np. resocjalizacja, pedagogika resocjalizacyj­na, demoralizacja, agresja, niedostosowanie społeczne. Zwrócono również uwagę na podstawowe metody oddziaływań resocjalizacyjnych.

Słowa kluczowe: resocjalizacja, pedagogika resocjalizacyjna, niedostosowanie społeczne, metodyka resocjalizacji

RESOCJALISATION AND ITS SPECIFICS

Abstract: This article presents the problem of resocialisation. Basic concepts are described such as: resocialization, resocialization pedagogy, demoralization, aggression and social maladjustment. Attention is also drawn to the basic methods of resocializa-tion impact.

Keywords: resocialization, resocialization pedagogy, social maladjustment, methodolo­gy of resocialisation

 

 

Justyna Marta Przychodaj1, Edward Przychodaj2

1Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

KATALONIA TO NIE HISZPANIA? KULTURA I TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW KATALONII

Streszczenie: Katalonia — jedna ze wspólnot autonomicznych Hiszpanii — już od dawna próbu­je uzyskać coraz większą niezależność. Dzięki kolejnym wydarzeniom politycznym, związanym zwłaszcza z referendami w sprawie niepodległości i niezależności Katalo­nii oraz decyzjami hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego, a także z powodu wiel­kich manifestacji w Barcelonie stanowiącej reakcję na nią, problem Katalonii jest ciągle aktualny. Podejmijmy próbę empirycznej analizy wielu zagadnień i odpowie­dzi na pytania o polityczne, społeczne i kulturowe wyznaczniki odrębności Katalo­nii oraz ich świadomościowe przejawy. Na jakich elementach opiera się siła trady­cji tego regionu w zróżnicowanej strukturze etnicznej Hiszpanii. Podstawą rozważań są własne badania jakościowe dotyczące tożsamości współczesnych Katalończyków.

Słowa kluczowe: etniczność, mały naród, naród, tożsamość, nacjonalizm, państwo, Ka­talonia, Katalończycy, język kataloński, Hiszpania

CATALONIA IS NOT SPAIN? CULTURE AND IDENTITY OF THE RESIDENTS OF CATALONIA

Abstract: Catalonia — one of the Spain autonomous communities — for a long time has been trying to get more and more independence. Through successive political develop­ments, particularly associated with Catalan independence and autonomy referen-dums and the decisions of the Spanish Constitutional Court, and also because of the big demonstration in Barcelona which was the reaction to it, the problem of Catalonia gained new strength and topicality. Let us make an attempt to theoretical and empirical analysis of many issues and answer to questions about the political, social and cultural determinants of Catalonia autonomy and their awareness which is manifested in actual manifestations of certain attitudes. And also: on which ele­ments is based the strength and durability of the specificity of traditions of this re­gion in diverse ethnic structure of Spain. Here are the results of our own qualitative research concerning the identity of the contemporary Catalans.

Keywords: ethnicity, small nation, nation, identity, nationalism, state, Catalonia, Cata­lans, Catalan language, Spain

 

 

Patrycja Sadło
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W PLANOWANIU KARIERY MŁODEGO CZŁOWIEKA

Streszczenie: Nie istnieje zawód uniwersalny, odpowiedni dla każdego z nas. Konieczne jest dopa­sowanie pracy w sposób indywidualny, zależny od cech osobowości i wynikających z nich predyspozycji. Jednakże nie ‚może to się stać bez uwzględnienia tła społeczno-kulturowego. Tutaj pojawia się także rola profesjonalnych doradców zawodowych, którzy mogą pomóc młodzieży rozpoznać swoje naturalne zasoby, a mianowicie: za­interesowania, uzdolnienia, hierarchię wartości oraz cechy osobowości. Artykuł uka­zuje wyniki badań, które dają jasny pogląd na fakt, iż spotkania z doradcą zawo­dowym spowodowały u gimnazjalistów ogromny progres. Uczniowie w drugiej fazie badania wykazywali się głębsza i wnikliwszą znajomością kwestii istotnych przy wy­borze zawodu. Zmniejszyło się poczucie frustracji i rozczarowania, towarzyszące obawom o własną przyszłość.

Słowa kluczowe: doradca zawodowy, predyspozycje zawodowe, kariera, życie zawodowe, młodzież, zainteresowania, osobowość

THE ROLE OF A CAREER COUNSELOR FOR CAREER PLANNING RESOCIALISATION AND ITS SPECIFICS

Abstract: This article presents the problem of resocialisation. Basic concepts are described such as: resocialization, resocialization pedagogy, demoralization, aggression and social maladjustment. Attention is also drawn to the basic methods of resocialization impact.

Keywords: resocialization, resocialization pedagogy, social maladjustment, methodology of resocialisation

 

 

Rafał Sapuła1,2,3,4, Damian Damiszewski1, Joanna Sapuła5, Marta Wolanin1,3
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedra Fizjoterapii
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Fizjoterapii
3 Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA w Zamościu
4 Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reh-Mediq w Tyczynie
5 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o.

OCENA PORÓWNAWCZA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI Z DOMÓW DZIECKA ORAZ WYCHOWYWANYCH W RODZINACH BIOLOGICZNYCH

Streszczenie: Sprawność fizyczna to aktualne ‚możliwości wykonania czynności ruchowych wyma­gających znacznego zaangażowania siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności, zwin­ności i wszystkich innych cech motorycznych, to aktualna możliwość wykonania wszelkich działań motorycznych decydujących o zaradności człowieka w jego życiu. Celem pracy było porównanie stanu ogólnej sprawności fizycznej i wydolności mło­dzieży wychowującej się w odmiennych środowiskach społecznych: rodzinach biolo­gicznych i domach dziecka. Badaniem objęto losowo wybranych 21 chłopców z I klas gimnazjum (13 latków) w Rzeszowie oraz 21 chłopców z domów dziecka na Podkarpa­ciu o podobnych cechach antropometrycznych. Jako metodę badawczą wykorzystano Test Sprawności Fizycznej opracowany przez Krzysztofa Zuchorę. W wyniku prze­prowadzonych badań stwierdzono iż, sprawność fizyczna badanych gimnazjalistów mieści się w górnej części przedziału definiowanego przez Zuchorę jako dobry wynik badania, szczególnie dobrze dzieci wypadły w testach wytrzymałości i w testach siły mięśni brzucha, co wskazuje na ich właściwe odżywianie i właściwą aktywność fi­zyczną. Dzieci, które wychowują się w domach dziecka osiągnęły w teście 5,71% wię­cej punktów niż dzieci, które wychowują się w rodzinach biologicznych.

Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, rodzina biologiczna, dom dziecka

COMPARATIVE EVALUATION OF PHYSICAL FITNESS OF CHILDREN FROM CHILD CARE HOMES AND BIOLOGICAL FAMILIES

Abstract: The physical fitness can be defined as the abilities to perform motor activities re­quiring a significant strength, speed, endurance, skill, dexterity, and other motor qualities as well as the current ability to do motor activities determining the life re­sourcefulness. The aim of the study was to compare the general condition of physical fitness and endurance among children from contrasting social backgrounds, namely biological families and child care homes. The study included 21 randomly selected male students from junior high school in Rzeszów aged 13 and 21 boys from child care homes in Podkarpacie Region representing similar anthropometric features. The research tool was the Krzysztof Zuchora Physical Fitness Index. The research results proved that the physical fitness of the subjects from the junior high school fell into higher levels of fitness defined by Zuchora as a positive result. The outcome proved particularly favorable for the endurance test and the abdominal muscles strength test. Such results indicated a healthy and balanced diet, and relevant levels of physical activity. Children from the child care homes achieved 5.71% more points than children from biological families.

Keywords: physical fitness, biological family, child care home

 

 

Rafał Sapuła1,2,3,4, Beata Dziuba2, Joanna Sapuła5, Marta Wolanin1,3
1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedra Fizjoterapii
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Fizjoterapii
3 Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA w Zamościu
4 Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reh-Mediq w Tyczynie
5 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o.

OCENA WPŁYWU WIEKU, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WYKSZTAŁCENIA NA ŚWIADOMOŚĆ PROZDROWOTNĄ SPOŁECZEŃSTWA

Streszczenie: Celem pracy jest ocena poczucia zdrowia, ocena roli aktywności fizycznej i często­tliwości jej uprawiania oraz diety przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku oraz analiza stosowania badań profilaktycznych i świadomości działań profilaktycznych wśród badanych. W badaniu wzięło udział 200 osób w różnych grupach wiekowych, mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Mężczyźni stanowili 46% badanych, natomiast kobiety 54%. Narzędziem badawczym była autorska ankieta. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej, wykorzystując test chi-kwa­drat Pearsona. Ogólny stan zdrowia większość ankietowanych ocenia dobrze. Oce­na ta jest porównywalna wśród badanych w różnym wieku, zaś różni się w zależno­ści od płci ankietowanych. Pod pojęciem zdrowego stylu życia respondenci rozumieją przede wszystkim utrzymanie aktywności fizycznej i przestrzeganie zdrowego odży­wiania. Opinie badanych pod tym względem różnią się w zależności od ich płci. Ak­tywność fizyczna odgrywa w życiu ankietowanych zazwyczaj średnią rolę. Większość badanych deklaruje jej uprawianie co najmniej raz w tygodniu zaś celem aktywno­ści jest dla respondentów przede wszystkim poprawa lub utrzymanie obecnego stanu zdrowia. Opinie badanych w kwestii aktywności fizycznej różnią się w zależności od ich wieku. Pojęcie profilaktyki zna i potrafi wyjaśnić większość ankietowanych osób. Świadomych działań profilaktycznych prowadzonych w miejscu zamieszkania bada­nych jest ponad połowa respondentów zaś korzysta z nich średnio około 40% osób. Dostępność badań profilaktycznych oraz porad specjalistów różni się w środowisku miejskim i wiejskim.

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, profilaktyka, aktywność fizyczna, dieta

THE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF AGE, PLACE OF RESIDENCE AND EDUCATIONAL BACKGROUND ON THE HEALTH-RELATED SOCIAL AWARENESS

Abstract: The aim of the research is to assess such factors as the general sense of health, the role and frequency of physical activity, and the diet, as well as to analyze the ap­plication of the prophylactic treatment and the awareness of the prophylactic activi­ties among women and men in various ages. 200 subjects representing different age groups and residing in the Lublin and the Podkarpacie regions were included in the research. Men constituted 46% and women 54% of the group. An author question­naire was the research tool and the obtained results were analyzed statistically by the means of the of Chi-squared test. The average condition of the surveyed subjects was good. The outcome was compared among subjects of different ages and varied depending on their gender. The notion of healthy lifestyle was understood as the maintenance of physical activity and a healthy diet. The opinions differed depend­ing on the age of the subjects. Physical activity usually played an average role in the life of the surveyed. The majority declared to do physical activity once a week and its aim was to improve or maintain the present condition. The opinions of the surveyed varied depending on their age. The notion of prophylactics was known and could be explained by the majority of the subjects participating in the survey. In more than half of the cases the participants were aware of the prophylactic activities available in their place of residence, and the approximate 40% benefited from them. The access to the prophylactic treatment and specialist care was different in cities and rural areas.

Keywords: health promotion, physical activity, diet

 

 

Katarzyna Ziomek-Michalak1, Mariusz Emil Michalak2
1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

MEDIA WOBEC STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

Streszczenie: Mass media kształtują opinie i postawy odbiorców. Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad rolą mediów w kształtowaniu wizerunku starzenia się i starości. Czy i w jakich okolicznościach wizerunek osób starszych jest upubliczniany przez media typu telewizja, prasa, radio, film, Internet? Czy media służą walce ze stereotypami starości czy je pogłębiają? Czy wspierają adaptację w okresie starości? Środki maso­wego przekazu pełnią funkcję upowszechniania treści, ludyczną, stymulującą, wzoro-twórczą i interpersonalną. W czasach starzejącego się społeczeństwa twórcy oferty programowej powinni zwrócić uwagę na realizację edukacji medialnej wobec starze­nia się i starości.

Słowa kluczowe: mass media, starzenie się, starość, edukacja medialna

MEDIA IN VIEW OF THE AGEING AND THE OLD AGE

Abstract: Mass media are shaping opinions and attitudes of recipients. Reflection over the role of media in the forming the image of the ageing and old age is a purpose of the present article. Whether and in what way the image of elderly people is being dem­onstrated by media (television, press, radio, movie, Internet)? Whether media are struggling with stereotypes of the old age or are strengthening them? Whether media are helping in the adaptation to the old age? Media performs information, gives entertainment, stimulates, creates patterns and has interpersonal function. In the days of an ageing society, the author of the programme offer should direct attention to the media education in view of the ageing and the old age.

Keywords: mass media, ageing, old age, media education

 

 

Tetiana Alieksieienko
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

SIGNIFICANCE OF CONCEPTUALIZING IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC SOCIAL-PEDAGOGICAL KNOWLEDGE

Abstract: In the article the attempt of comprehension of problem of conceptualizing is done in her basic categories and essence descriptions, worked out from position of different sciences and strategic tasks to development of theory and methodology of social ped­agogics as new industry of the integrated knowledge, in that already the accumula­tion of empiric information took place from the different social-pedagogical issues of the day, that needs higher level of generalization. The concepts of social-pedagogical basis of modern domestic education are presented.

Keywords: conceptualizacion, ontology, social pedagogics

ZNACZENIE KONCEPTUALIZMU W ROZWOJU SOCJOPEDAGOGICZNEJ WIEDZY NAUKOWEJ

Streszczenie: Artykuł jest próbą zrozumienia istoty konceptualizmu z punktu widzenia różnych dziedzin nauki. Prezentowane są socjopedagogiczne podstawy współczesnej eduka­cji domowej.

Słowa kluczowe: konceptualizacja, ontologia, socjopedagogika

 

 

Ołena Domańska
Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Michała Dragomanowa

КОНКУРЕНТНІСТЬ МОВИ ЯК ЦІННІСНА ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

Анотація: У статті розглянуто чинники конкурентоспроможності української та російської мови. Стверджується, що конкурентність мови як головного чинника розбудови націо­нального культурного простору залежить від сукупного впливу дії трьох чинників, або рівнів – аксіологічного, семіотичного та граматичного (морфо-синтаксичного). Аксіоло-гічний або духовно-світоглядний визначає загальну питому вагу і представленість цін­нісних смислів буття у ментальності нації, здатність останньої бути до них залуче­ною. Другий — семіотичний — визначає вже здатність мови до утворення нових смис­лів у процесі функціонування мови як знакової системи. Тут важливим є охоплення тих можливостей, що міститься у мові як інструменті передачі та розвитку смислів пер­шого рівня. Третій рівень — морфо-синтаксичний — визначає можливості динамічного і гнучкого перебудовування у процесі мовлення тих морфем, лексем, використання зворо­тів і флексій, які беруть участь у словотворенні і здійсненні мовлення.

Ключові слова: семіозис, метафора, посесивність, мова, література, мовна картина світу

COMPETITIVENESS OF LANGUAGE AS VALUES AND HISTORICAL-CULTURAL CATEGORY

Abstract: The article considers the factors of competitiveness of Ukrainian and Russian lan­guages. Alleged that the competitiveness of the language as the main factor of develop­ment of national cultural space depends on the combined effect of three factors, or levels — axiological, semiotic and grammatical (morphological and syntactic). Axi-ological or spiritual-ideological level determines the overall relative density and rep­resentation of the value meaning of life in the minds of the nation, the ability of the nation to be involved for them. The second — semiotic level — determines ability of the language to form new meanings in the functioning of language as a sign system. It is important to the entire volume of the possibilities which contained in the language as an instrument of transmission and development of the meanings of the first level. The third level — the morphological and syntactical — defines the possibilities of the dynamic and flexible of rebuilding the speech morphemes, the token, the use of phrases and inflections, which are involved in the derivation and implementation of speech.

Keywords: semiosis, metaphor, the possessive, language, literature, linguistic world picture

KONKURENCYJNOŚĆ JĘZYKA JAKO WARTOŚĆ I KATEGORIA HISTORYCZNO-KULTURALNA

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały czynniki konkurencyjności języków: ukraińskie­go i rosyjskiego.

Słowa kluczowe: metafora, dopełniacz, język, literatura, językowy obraz świata

 

 

Petro Husak, Tetiana Martyniuk
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ЗА ЕТАПАМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Анотація: У положеннях наукової статті авторами проводиться аналіз наукової літератури, пе­ріодичних джерел, в яких провідні науковці розкривають в правових, педагогічних та психологічних аспектах специфіку професійної діяльності фахівців у відповідності до етапів ресоціалізації. На цій основі проводиться визначення етапів ресоціалізації, роз­криття їх змісту і сутності у сучасних науково-теоретичних, практичних умовах ді­яльності та функціонування правової держави.

Ключові слова: діяльність фахівця, ресоціалізація, особистість, пенітенціарний вплив, виховання, навчання

THE SPECIFICS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF SPECIALISTS AS DETERMINED BY THE LEVEL OF RESOCIALISATION OF PRISONERS

Abstract: In the article the author analyses scientific literature and periodical sources in which leading researchers present the legal, educational and psychological aspects of the process of resocialization. On this basis, the author determines the levels of resocialization.

Keywords: resocialization, personality, penitentiary influence, education, training, work

SPECYFIKA PROFESJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTÓW WEDŁUG ETAPÓW RESOCJALIZACJI OSADZONYCH

Streszczenie: W prezentowanym artykule autor dokonuje analizy literatury z dziedziny resocjali­zacji. Zwrócono uwagę na prawne, edukacyjne i psychologiczne aspekty procesu re­socjalizacji. Na tej podstawie, autor wyróżnił określone etapy procesu resocjalizacji.

Słowa kluczowe: resocjalizacja, osobowość, oddziaływania zakładu penitencjarnego, edukacja, kształcenie, praca

 

 

Petro Husak, Iryna Sydoruk
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki

ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ ДІТЬМИ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Анотація: У статті розглядаються теоретичні питання визначення рівня готовності майбут­ніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин. Представлено діагностичні методики (анкети, опитувальники, тести, діагностичні карти) для виявлення показників готовності майбутніх соціальних педагогів до профі­лактики вживання дітьми психоактивних речовин за кожним із компонентів готовнос­ті (мотиваційно-регулятивним, особистісним, когнітивним, діяльнісним). Розкрито механізм обчислення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілакти­ки вживання дітьми психоактивних речовин, а також представлено загальний вигляд бланку експертної оцінки готовності майбутніх соціальних педагогів до профілакти­ки вживання дітьми психоактивних речовин. Охарактеризовано рівні готовності май­бутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин.

Ключові слова: діагностика, готовність, рівні готовності, профілактика, вживання психоактивних речовин, майбутні соціальні педагоги.

THE METHOD OF DETERMINING THE LEVEL OF READINESS OF FUTURE SOCIAL TEACHERS FOR THE PREVENTION OF THE USE OF PSYCHO-ACTIVE SUBSTANCES BY CHILDREN

Abstract: The article addresses the theoretical questions regarding the determination of the level of readiness of future social teachers for the work to prevent the use of psycho­active substances by children. Diagnostic methods (questionnaires, tests and diag­nostic maps) are presented. The levels of readiness of future social teachers for work to prevent the use of psycho-active substances by children are described.

Keywords: diagnostics, readiness, levels of readiness, prevention, use of psycho-active substances, future social teachers, children

DIAGNOSTYKA GOTOWOŚCI PRZYSZŁYCH SOCJALNYCH PEDAGOGÓW DO REALIZACJI PROFILAKTYKI ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

Streszczenie: W artykule rozpatruje się teoretyczne problemy dotyczące poziomu gotowości przy­szłych socjalnych pedagogów do realizacji profilaktyki zażywania przez dzieci sub­stancji psychoaktywnych. Przedstawiono diagnostyczne metody rozpoznawania wskaźników gotowości przyszłych socjalnych pedagogów do realizacji działań profi­laktycznych. Scharakteryzowano poziomy gotowości przyszłych socjopedagogów do realizacji tej profilaktyki.

Słowa kluczowe: diagnostyka, poziomy gotowości, profilaktyka zażywania substancji psychoaktywnych, socjopedagodzy, dzieci

 

 

Jerzy Chorążuk
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

ESEJ O WOLNEJ WOLI