Year 2007 (ZSiM 25)

WSPÓŁCZESNE LECZENIE OSTEOPOROZY

Marek Bolanowski1 Joanna Stankiewicz-Olczyk2

1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Poradnia Endokrynologiczna Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie

Streszczenie

Przedstawiono obraz kliniczny, przyczyny i następstwa osteoporozy w postaci złamań. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki zagrożenia osteoporozą, kwalifikację chorych do leczenia i ocenę jego skuteczności. Omówiono współczesne możliwości i zasady terapii chorych z osteoporozą.

Słowa kluczowe: osteoporoza, czynniki ryzyka, złamania, leczenie

 

CONTEMPORARY THERAPY OF OSTEOPOROSIS

Summary

Clinical picture, causes and fractures as the complications of osteoporosis were presented. Special emphasis was given to osteoporosis risk factors, choice of patients to be treated and assessment of therapy efficacy. Opportunities and rules of the contemporary osteoporosis therapy were described.

Key words: osteoporosis, risk factors, fractures, therapy

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW OSI PRZYSADKOWO-GONADALNEJ U MĘŻCZYZN Z PRZEPUKLINĄ PACHWINOWĄ I KAMICĄ ŻÓŁCIOWĄ

Tomasz Romanowicz1 Marzena Słomian3
Michał Słomian2,4 Krzysztof Marczewski2,4

 

1Oddział Chirurgiczny S. P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
2Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ S. P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
3Oddział Neonatologii S. P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
4Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Celem pracy było porównanie niektórych parametrów klinicznych i laboratoryjnych, w tym stężeń wybranych hormonów płciowych u mężczyzn z przepukliną pachwinową i kamicą żółciową, przyjętych do planowych operacji na oddziale chirurgicznym. Materiał i metody: badaniem objęto 60 pacjentów, z czego 39 to pacjenci z przepukliną a 21 to pacjenci z kamicą żółciową. W obu grupach wykonano pomiary antropometryczne i podstawowe badania biochemiczne oraz zmierzono stężenia wybranych parametrów osi przysadkowo-gonadalnej: hormonu luteotropowego (LH), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), estradiolu (E) i testosteronu całkowitego (Tc) w surowicy krwi. Obliczono wskaźniki: LH/ Tc, E/Tc oraz wskaźnik wolnego androgenu (Free Androgen Index , FAI ). Wyniki: pacjenci w grupie „przepuklinowej” charakteryzowali się mniejszą wagą, niższym BMI., ciśnieniem rozkurczowym, wartościami hemoglobiny i hematokrytu oraz klirensem kreatyniny.

Średnie stężenia SHBG oraz Tc były istotnie wyższe w grupie pacjentów z przepukliną w porównaniu do pacjentów z kamicą żółciową i wynosiły odpowiednio: SHGB 59,4nmol/l 30,8 vs. 41,2± 24,6 (p<0,02), Tc 11,1 nmol/l  5,56 vs. 8,3nmol/l ± 3,5 (p<0,05). Średnia wartości wskaźnika LH /Tc była statystycznie niższa w grupie przepuklinowej 0,85 0,5 vs. 1,2  0,6 (p<0,05), Nie stwierdzono różnic pomiędzy badanymi grupami jeśli chodzi o wartość wskaźników FAI i E/Tc, stężenia E, LH, oraz pozostałych mierzonych parametrów.
Wnioski: stwierdzono wyższy poziom testosteronu całkowitego i SHBG u pacjentów z przepukliną pachwinową co może przemawiać za znaczeniem gonady męskiej w etiopatogenezie przepuklin, choć nie można wykluczyć odwrotnego kierunku zależności przyczynowo-skutkowych. Ponad połowa chorych z przepukliną wykazywała obniżenie klirensu kreatyniny w stopniu odpowiadającym rozpoczynającej się niewydolności nerek.

Zasadne wydaje się dalsze badanie tych pacjentów, również w odległym czasie, kiedy mogłyby się ujawnić dyskretne obecnie zmiany biochemiczne i kliniczne.

Słowa kluczowe: przepuklina pachwinowa, kamica żółciowa, męskie hormony płciowe.

COMPARISON OF SAME PARAMETERS OF PITUITARY- GONADAL AXIS IN MALES WITH GROIN HERNIA GALLBLADDER STONES

Summary

The aim of the study was comparison of some clinical and biochemical parameters including sex hormones between men with inguinal hernia and with gallstones admitted to the surgical department. Material and methods: studies were carried out in 60 patients, 39 with inguinal hernia (H) and 21with gallstones (GS). Anthropometric measurements, basic biochemical markers and concentrations of some pituitary- gonadal axis parameters: luteotropic hormone (LH), sex hormone binding globulin (SHBG), estradiol (E) and the whole testosteron (T) were performed. We also counted LH/T, E/T ratios and free androgen index (FAI). Results:

hernia patients showed lower weight, BMI, blood pressure and the values of Hb, Ht and creatynina clearance. Mean concentrations of SHBG and the whole T in the group H were essentially higher than in the GS group: SHBG 59.4 nmol/l ± 30.8 vs..41.2 nmol/l ± 24,6 (p<0.02) and T 11.1 nmol/l  5.6 vs. 8.3 nmol/l ± 3.5 respectively (p<0.05). Mean value of the LH/T ratio was significantly lower in H group than in GS group; 0.85  0.5 vs.1.2  0.63, respectively (p<0.05). No correlations were found as far as the values of the FAI and E/T ratio and concentrations of E and LH were concerned. Conclusion: we found higher levels of the whole testosteron and SHBG in hernia patients that may point et the role of male gonade in herniation, although adverse relationship can‘ t be excluded. Over a half of the patients in H group showed lower creatynina clearance to the level related to early renal failure. Further observation of that group of patients might be of value as encountered abnormalities would increase in the future.

Key words: groin hernia, gallstones, male sex hormones.

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

 

Andrzej Kleinrok1,2 Marzena Matejszczak-Woś2 Magdalena Skiba2

1Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
2Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej
SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Streszczenie

Niewydolność serca stała się istotnym problemem opieki zdrowotnej na skutek wciąż rosnącej zachorowalności i rozpowszechnienia choroby. Przewidywany jest dalszy wzrost liczby chorych z powodu starzenia się populacji oraz wydłużenia życia pacjentom po incydentach wieńcowych i skutecznej profilaktyce wtórnej. Nietolerancja wysiłku jest głównym objawem który zgłaszają pacjenci z tym schorzeniem. Do niedawna udział chorych z niewydolnością serca w programach rehabilitacji kardiologicznej był przeciwwskazany. W ostatniej dekadzie udowodniono, że regularny wysiłek fizyczny poprawia wydolność chorych, komfort ich życia, a także przedłuża przeżycie. Towarzystwa Kardiologiczne zalecają trening fizyczny u chorych z niewydolnością serca.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, rehabilitacja kardiologiczna, niewydolność serca, trening fizyczny

CARDIAC REHABILITATION IN PATIENTS WITH HART FAILURE

Summary

Heart failure has become a significant public health problem, with a rapidly rising incidence and prevalence that are predicted to continue to rise because of the ageing of the population, the success in prolonging survival in patients suffering coronary events, and the success in secondary prevention. Exercise intolerance is a major component of the symptom complex in patients with chronic heart failure. Until recently participation in cardiac rehabilitation was contraindicated. During the last decade it has been shown that regular exercise improves functional capacity, quality of life and reduce mortality. Cardiac Societies recommends exercise training in patients with hart failure.

Key words: rehabilitation, cardiac rehabilitation, heart failure, physical training

AMBULATORYJNA KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

 

Andrzej Kleinrok1,2 Anna Balawender1 Natalia Żmijan1 Agnieszka Klus1

1Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
2Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Rehabilitacja kardiologiczna (RK) jest ważnym elementem współczesnej kompleksowej opieki nad pacjentami z różnymi postaciami chorób sercowo-naczyniowych. W skład RK wchodzą trening fizyczny, edukacja chorych, poradnictwo w zakresie czynników ryzyka i modyfikacji stylu życia, a także często zmiana zachowań. RK dzielimy na 3 etapy: 1- rozpoczynający się już w trakcie hospitalizacji, 2- nadzorowana opieka ambulatoryjna trwająca od 3 do 6 miesięcy, 3- trwający do końca życia, obejmujący wysiłek fizyczny oraz aktywne zwalczanie czynników ryzyka. Celem RK jest poprawa fizjologicznej i psychospołecznej kondycji pacjenta. Korzyści fizjologiczne obejmują zwiększenie wydolności fizycznej oraz redukcje czynników ryzyka ( poziomu lipidów, masy ciała, ciśnienia tętniczego i glikemii). Natomiast, poprawa psychicznej kondycji opiera się na redukcji obniżonego nastroju, leku i stresu, będących konsekwencją stany somatycznego pacjenta. Wszystkie elementy wdrażanej RK mają na celu usamodzielnienie się i powrót do satysfakcjonującej aktywności życiowej pacjentów po incydencie sercowo-naczyniowym.

słowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna, trening fizyczny, program rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacja po ostrym zespole wieńcowym, czynniki ryzyka zawału serca

AMBULATORY COMPREHENSIVE CARDIAC REHABILTATION

Summary

Cardiac rehabilitation is an essential component of the current multidisciplinary method to the management of the patients with various presentations of heart diseases. Cardiac rehabilitation involves exercise training, education, counseling about risk reduction and lifestyle modification, and, frequently, behavior interventions. Cardiac rehabilitation is divided into 3 phases, as follows: phase 1 – initiated while the patient is still in the hospital, phase 2 – a supervised ambulatory outpatient program spanning 3-6 months ,phase 3 – a lifetime maintenance phase in which physical fitness and additional risk-factor reduction are emphasized. The goals of cardiac rehabilitation are to improve the physiologic and psychosocial condition of patients. Physiologic benefits include the improvement of exercise capacity and the reduction of risk factors ( lowering of lipid levels, body weight, blood pressure, blood glucose), with the exercise component provided through rehabilitation possibly reducing the progression of atherosclerosis. Psychological improvements include the reduction of depression, anxiety, and stress. All of these improvements enable the patient to acquire and maintain functional independence and to return to satisfactory and appropriate activity that benefits the patient and society.

Key words: cardiac rehabilitation, physical training , cardiac rehabilitation program, rehabilitation after heart attack , risk factors of myocardial infarction

ZMIENNOŚĆ DOBOWA I ROCZNA ZGONÓW SZPITALNYCH W OBSERWACJI SIEDMIOLETNIEJ

Dorota Boniek-Poprawa Marek Maciejewski Krzysztof Marczewski

Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ze Stacją Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża J.P.II w Zamościu
Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Wpływ czynników balneoklimatycznych na życie i zdrowie człowieka jest przedmiotem zainteresowań badaczy od wieków. Powstają wieloośrodkowe badania zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych zajmujące się analizą wpływu czynników balneoklimatycznych na zachorowalność i śmiertelność

Celem pracy była analiza chronobiologiczna częstości zgonów szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu w latach 2001-06.2007 r. Łącznie zmarło 3885 pacjentów.

Stwierdzono istotnie większą liczbę zgonów w okresie luty, marzec, kwiecień, zaś miesiącem z najmniejszą liczba zgonów był wrzesień. Liczba zgonów w miesiącach letnich i zimowych była podobna. W ciągu doby najwięcej zgonów stwierdzono w godzinach wczesnych popołudniowych.

Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy porą dnia i roku a częstością zgonów.

Słowa kluczowe : czynniki balneoklimatyczne, zachorowalność, śmiertelność, analiza chronobiologiczna, zależność

THE DAILY AND ANNUAL VARIABILITY OF HOSPITAL DEATHS IN A SEVEN-YEAR-PERIOD OBSERVATION

Summary

The influance of balneoclimatic factors and their daily and annual variability on the life and health of a human being has become the subject of many observations. However, there is insufficient data concerning the analysis of of hospital deaths.

The aim of the study was to analyze the daily and annual variability of hospital deaths in Pope John Paul II Regional Hospital in Zamość in the years of 2001-06.2007. Altogether, 3885 patients died.

It has been found out that a significantly higher death rate occured in February, March and April while September turned out to be the month with the lowest death rate. Within a day, the highest death rate occurred in the early afternnon hours.

There is a significant correlation between the time of day and year and the death rate. Therefore, balneoclimatic and organizational factors should be taken into consideration as ones of those responsible for this high death rate.

Key words: balneoclimatic factors, incidence rate, mortality, daily and annual variability, hospital deaths

OCENA EFEKTYWNOŚCI FIZJOTERAPII W LECZENIU PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BOLESNEGO BARKU

Krzysztof Mataczyński Rafał Sapuła Anna Jaszyk

Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Bóle barku stanowią coraz częstsze rozpoznanie u pacjentów zgłaszających się do zakładów rehabilitacyjnych. Celem pracy była ocena skuteczności usprawniania leczniczego pacjentów z zespołem bolesnego barku. Badaniem objęto grupę 30 osób z zespołem bolesnego barku. Pacjenci zostali poddani dziesięciodniowemu leczeniu usprawniającemu w Zakładzie Rehabilitacji w Przemyślu. U pacjentów przeprowadzono badania podmiotowe i przedmiotowe, które obejmowały: ocenę ruchomości stawu barkowego, ocenę siły mięśniowej, ocenę pomiarów obwodów, ocenę testów funkcjonalnych, ocenę bólu na podstawie skali wzrokowo-analogowej VAS. Wyniki badań wykazały, że na skutek prowadzonego usprawniania u pacjentów nastąpiła poprawa ruchomości w stawie barkowym, poprawa siły mięśniowej, jak również złagodzenie dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, zespół bolesnego barku, leczenie farmakologiczne

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPY IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH SHOULDER PAIN SYNDROME

Summary

More and more patients who are referred to rehabilitation centres are diagnosed with shoulder pain. The aim of the paper was to assess the effectiveness of the therapeutic treatment of patients with shoulder pain syndrome. The research was conducted among a group of 30 patients suffering from shoulder pain syndrome. The patients underwent a 10-day therapeutic treatment in the Rehabilitation Institution in Przemyśl. The patients were interviewed and underwent a physical examination, which comprised: assessment of shoulder joint mobility, assessment of muscle power, assessment of circumference measurements, assessment of functional tests and pain assessment on the basis of the Visual Analogue Scale (VAS). The results of the examinations proved that thanks to the treatment the patients’ shoulder joint mobility had improved and the pain had eased.

Key words: rehabilitation, shoulder pain syndrome, pharmacological treatment

LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KOLANOWYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Sapuła Rafał Mataczyński Krzysztof Weleńczyk Karolina

Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów staje się coraz poważniejszym problemem medycznym i społecznym. Celem pracy była analiza efektywności leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych w warunkach ambulatoryjnych. Badaniem objęto 30 pacjentów z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Osoby te przez okres 2 tygodni były leczone ambulatoryjnie w Zakładzie Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Pacjenci zostali poddani serii zabiegów z zakresu fizykoterapii oraz ćwiczeniom usprawniającym. Każdy z pacjentów był badany dwukrotnie w chwili rozpoczęcia serii zabiegów oraz w chwili ich zakończenia. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono iż, choroba zwyrodnieniowa stawów niekorzystnie wpływa na jakość życia badanych, a rehabilitacja ambulatoryjna 10-dniowa jest zbyt krótka , aby osiągnąć poprawę w zakresie ruchów w stawach, siłę mięśniową, czy funkcje lokomocyjne. Trudno ocenić efekt przeciw bólowy zastosowanej terapii, gdyż subiektywne odczucie zmniejszenia bólu obserwowane jest zwykle w kilkanaście dni po zakończonym leczeniu.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, staw kolanowy, choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych.

DEGENERATIVE KNEE JOINT DISEASE TREATMENT AT AN OUTPATIENT CLINIC

Summary

Degenerative joint disease is becoming a more and more serious medical and social problem. The aim of the paper was to analyze the effectiveness of treatment of degenerative knee joint disease at outpatient clinics. The research was conducted among 30 patients diagnosed with degenerative knee joint disease. These persons were treated as outpatients in the Rehabilitation Centre of the John Paul II Provincial Hospital in Zamość for 2 weeks, then the patients underwent a series of physical therapy treatments and therapeutic exercises. Each patient was examined twice: at the beginning of the series of treatments, and then after the completion of the therapy. As a result of the examinations it was found that degenerative joint disease badly influenced the patients’ quality of life, and a 10-day outpatient rehabilitation was too short to improve the mobility of the joints, muscle power or locomotive functions. It is hard to assess the painkilling effect of the applied therapy because the subjective feeling of pain ease is usually observed a dozen or so days after the completed treatment.

Key words: rehabilitation, knee joint, degenerative knee joint disease

PORAŻENIE CZTEROKOŃCZYNOWE JAKO POWIKŁANIE LECZENIA HIPOTENSYJNEGO

Edyta Fedczyszyn1 Agnieszka Paterska1
Małgorzata Gąsiorek1 Krzysztof Marczewski1,2

1Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ze Stacją Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża J.P.II w Zamościu
2Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Streszczenie

Przedstawiamy nietypowe powikłanie leczenia nadciśnienia tętniczego w postaci czterokończynowego paraliżu, związanego ze znacznie obniżonym stężeniem potasu (1.6 mmol/l) u chorej na cukrzycę pacjentki leczonej indapamidem z powodu nadciśnienia. Uzupełnienie potasu spowodowało stopniowe ustąpienie objawów i dopiero po 15 dniach chorą wypisano do domu w stanie dobrym. Uważamy, że kontrola potasu podczas leczenia hipotensyjnego zwłaszcza diuretykami należy do elementarnych zasad dobrej praktyki klinicznej szczególnie u pacjentów zgłaszających objawy.

Słowa kluczowe: hipokaliemia, porażenie czterokończynowe, nadciśnienie, indapamid

QUADRIPLEGIA AS A COMPLICATION FOLLOWING HYPOTENSIVE TREATMENT

Summary

We presented a case of transient hypokaliemic (K =1.6 mmol/l) flaccid tetraparesis which occurred during an antihypertensive therapy with indapamid by female diabetic patient. The substitution of potassium lead to slow improvement and after 15 day the patient was without any neurological symptoms and potassium disturbances as well. We underline that the control of potassium is an important point of good clinical practise during therapy with diuretic, especially if any symptoms occurred.

Key words. Hypokalemia, paralysis, tetraparesis, indapamide, hypertension

PRÓBA OCENY SKUTECZNOŚCI KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ W ZWALCZANIU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW

Arkadiusz Cieśliński Zofia Biegajło

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Celem pracy jest ocena skuteczności zastosowanej fizjoterapii na zmniejszenie dolegliwości, efektywność chodu oraz poprawę funkcji manualnych ręki.

Trzytygodniowa fizjoterapia obejmowała 15 zabiegów krioterapii (temp. -186°C, czas od 1 do 3 minut), a następnie 45-minutowe ćwiczenia lecznicze. Zastosowana metoda leczenia okazała się bardzo skuteczna, ze względu na jej istotny wpływ na poprawę sprawności pacjentów z RZS. Stosowanie temperatur kriogenicznych może się okazać bardzo przydatne w poprawie efektywności leczenia. Badania przeprowadzono na grupie 40 chorych z RZS, grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów, u których stosowano jedynie kinezyterapię.

Krioterapia powoduje zmniejszenie bólu, zmniejszenie obrzęku, rozluźnienie mięśni szkieletowych, zwiększenie zakresu ruchów w obrębie leczonych stawów, co ułatwia prowadzenie ćwiczeń zwiększających siłę mięśni.[8,16,18] Spełnia wszystkie warunki niezbędne przy leczeniu usprawniającym w przebiegu chorób reumatycznych.

Słowa kluczowe: RZS, ból, stawy, krioterapia, skuteczność

AN ATTEMPT TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF LOCAL CRYOTHERAPY
IN FIGHTING OFF PAIN IN RHEUMATOID JOINT INFLAMMATION

Summary

The aim of the paper is to assess the effectiveness of applied physiotherapy to diminish the symptoms, to improve gait performance and manual hand functions.

A three-week physiotherapy comprised 15 cryotherapy treatments (temperature: -186°C, time: from 1 to 3 minutes) followed by 45-minute exercises. This method of treatment turned out to be very effective, as it substantially influenced the improvement of mobility of patients suffering from rheumatoid joint inflammation. The application of cryogenic temperatures may turn out to be very helpful in improving the effectiveness of the treatment.

The research was carried out among a group of 40 patients suffering from rheumatoid joint inflammation. The control group comprised 30 patients, who only underwent kinesiotherapy.

Cryotherapy eases pain, reduces swelling, relaxes skeleton muscles, and increases the range of movements in treated joints, which makes conducting exercises increasing the muscle power easier. [8,16,18] It fulfills all the necessary conditions required in therapeutic treatment of rheumatic diseases.

Key words: rheumatoid joint inflammation, pain, joints, cryotherapy, effectiveness

MIERZENIE JAKOŚCI PRACY OŚRODKA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Janusz Skwarek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

W prezentowanym artykule przedstawiono przykładowy raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, przygotowany zgodnie z głównymi obszarami i wskaźnikami, w zakresie obowiązujących w tej placówce standardów. Zaprezentowane zostały również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci objętych opieką Ośrodka.

Słowa kluczowe: mierzenie jakości pracy placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej, standardy pracy placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej, obszary i wskaźniki działalności

MEASUREMENT OF WORK QUALITY IN THE REHABILITATION
AND THERAPEUTIC CENTRE FOR DISABLED CHILDREN

Summary

The article presents a sample report on the internal measurement of work quality in the Rehabilitation and Therapeutic Centre for Disabled Children in Zamość, prepared in accordance with the main areas and indicators within the standards binding in this institution. The article also shows the results of the survey conducted among the parents of the children who are under the care of the Centre.

Key words: measurement of work quality in a rehabilitation and therapeutic institution, work standards of a rehabilitation and therapeutic institution, activity areas and indicators

 

WPŁYW AKTYWNOŚCI UMYSŁOWEJ NA ZACHOWANIA AGRESYWNE U DZIECKA AUTYSTYCZNEGO –STUDIUM PRZYPADKU

Arkadiusz Cieśliński Monika Pudło

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Autyzm dziecięcy jest przedmiotem badań naukowców na całym świecie. Jest to zespół wieloprzyczynowych zaburzeń rozwojowych, których objawem osiowym jest wycofanie z kontaktów społecznych.. Kryteria definiujące zaburzenia autystyczne zostały zawarte w klasyfikacjach DSM-IV oraz ISD-10. Etiologia choroby pomimo istnienia wielu hipotez pozostaje nadal nieznana. Autyzmowi towarzyszyć mogą różne zjawiska

od upośledzenia umysłowego aż do swoistego geniuszu. Jak dotychczas brak jest możliwości jakiegokolwiek leczenia przyczynowego autyzmu, a terapia farmakologiczna ogranicza się do stosowania leków psychotropowych u dzieci z nadmiernym pobudzeniem psychoruchowym.

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek autystycznego chłopca mającego tendencje do zachowań agresywnych oraz autoagresyjnych. Uwzględniono rolę jego środowiska rodzinnego i rówieśniczego. Przebadano wpływ rozwoju jego umiejętności matematyczno-informatycznych na proces wyciszania i eliminowania agresji. Postawiono tezę, że skupienie uwagi chłopca na jego ulubionych czynnościach umysłowych wpłynie korzystnie na zwalczanie agresji.

Przedstawiono sposób postępowania dostosowany do przypadku chłopca. Oceniono, że zastosowana terapia przyniosła pożądany skutek. Okazało się, że umiejętności informatyczne, opanowane przez chłopca w niespotykanym stopniu pomogły mu zapanować nad zniewalającą go agresją.

Słowa kluczowe: autyzm, zaburzenia, agresja, terapia.

THE INFLUENCE OF MENTAL ACTIVITY ON EGRESSIVE BEHAVIOUR
OF AUTISTIC CHILDREN – CASE STUDY

Summary

Autism in children is the object of research all over the world. It is a group of pluricausal developmental disorders, whose axial symptom is withdrawing from social contacts. The criteria defining autistic disorders are included in the DSM-IV and ICD-10 classifications. Although many hypotheses do exist, the etiology of the disease is still unknown. Autism can be accompanied by various symptoms: from mental disability to peculiar genius. So far there has been no possibility of causative treatment of autism, and pharmacological therapy has been limited to administering psychotropic medicine to children with excessive psychomotor excitement.

This paper show an autistic boy who has a tendency to aggressive and autoaggressive behaviour. The roles of his family and peer environment were taken into account. The influence of the development of his mathematical and information technology skills on the process of calming down and eliminating aggression was examined. It was stipulated that focusing of the boy’s attention on his favourite mental activities would diminish his aggression.

A method of conduct suitable for the boy was presented. It was assessed that the therapy applied had brought the required effect. It turned out that his information technology, skills which he had mastered on an unprecedented scale, helped him to control his aggression.

Key words: autism, disorders, aggression, therapy

POLSKIE OŚRODKI DIALIZACYJNE POŁOŻONE W I WOKÓŁ UZDROWISK

Krzysztof Marczewski1,2
Dorota Boniek- Poprawa1,2
Marek Maciejewski1,2 Agnieszka Sawicka1,2 Marta Węgrzyn Bąk2

1Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
2Oddział Neonatologii S. P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Streszczenie

Rozwój dializoterapii jaki obserwujemy w ostatnich latach szczęśliwie łączy się ze wzrostem zainteresowania leczeniem uzdrowiskowym również tej grupy chorych. Przedstawiana praca ma na celu przedstawienie podstawowych informacji przydatnych lekarzowi uzdrowiskowemu oraz przedstawienia wykazu stacji dializ położonych w pobliżu polskich uzdrowisk. Istnieje siedem uzdrowisk w Polsce posiada jących na swoim terenie stacje dializ, natomiast dla większości uzdrowisk odległość do najbliższej stacji nie przekracza 40 km. W przyszłości zamierzamy aktualizować listę i uzupełniać ja o dalsze informacje, pozwalające lepiej planować wypoczynek i leczenie uzdrowiskowe w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe: leczenie uzdrowiskowe, dializy, kinezyterapia, hydroterapia, transport sanitarny.

POLISH DIALYSIS CENTRES SITUATED IN HEALTH RESORTS AND IN THEIR VICINITY

Summary

The development of dialysis therapy, which has been observed recently, is connected with the development of interest in health resort treatment for the group of patients requiring dialysis. This paper presents main information necessary for doctors in health resorts and a list of dialysis stations situated in the vicinity of Polish health resorts. There are seven health resorts in Poland which have dialysis stations, and for most health resorts the distance to the closest stations does not exceed 40 km. In the future we are going to update the list and complete it with further information, which will enable such patients to better plan their holiday and health resort treatment.

Key words: health resort treatment, dialysis, kinesiotherapy, hydrotherapy, sanitary transport