Year 2008

OCENA MOMENTÓW SIŁY MIĘŚNI DZIAŁAJĄCYCH NA STAW BIODROWY W GRUPIE WIEKOWEJ 20-25 LAT

Wiesław Siwek Rafał Sapuła Krzysztof Mroczek Małgorzata Kijek Anna Gospodaryk

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu

Streszczenie

Stanowisko SPB2-FM jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w diagnostyce i terapii stawu biodrowego. Umożliwia ocenę momentu siły mięśni działających na staw biodrowy. Badanie na tym urządzeniu daje możliwość oceny skuteczności rehabilitacji w schorzeniach stawu biodrowego. Celem pracy było określenie średnich wartości momentów sił zewnętrznych stawu biodrowego. Badanie przeprowadzono na fotelu umożliwiającym zbadanie momentów sił zewnętrznych stawu biodrowe- go. Inicjatorami powstania tego urządzenia są prof. dr hab. Andrzej Wit i prof. dr hab. Wiesław Siwek. Badana grupa obejmowała 80 osób w wieku 20-25 lat, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn. Do badania zakwalifikowano osoby, u których wykluczono dysfunkcję stawów biodrowych i kolanowych. W rezultacie uzyskano średnie wartości momentów sił dla poszczególnych ruchów w stawie biodrowym. Badania przeprowadzone w grupie wiekowej 20-25 lat u osób zdrowych mogą służyć jako grupa porównawcza.

Słowa kluczowe: moment siły, staw biodrowy, stanowisko SPB2-FM

THE ESTIMATE OF MUSCLES STRENGHT OF THE HIP JOINT IN THE STUDY GROUP 20-25 YEARS OLD

Summary

SPB2-FM is modern instrument using in diagnostics and therapy hip joint. It makes possible estimation torque of muscles acting of the hip joint. Examination in this instrument makes possible estimation results of rehabilitation in hip joint disease. An aim of this study was get medium values torque of the hip joint. Examination was carried on SPB2-FM. It makes possible an exam torque of the hip joint. Inventive person of this instrument was prof. dr hab. Andrzej Wit i prof. dr hab. Wiesław Siwek. Studied group consisted of 80 persons 20-25 years old. There were 40 female and 40 male. The study group consisted of patients excluded hips and knees disfunction. In results it got medium values torque for each of moves in the hip joint. The study group consisted of 20-25 years old healthful persons, who can be attend to compare group.

Key words: torque, hip joint, instrument SPB2-FM

OCENA FUNKCJI SIŁOWEJ RĘKI W CHWYCIE CYLINDRYCZNYM

Tomasz Derewiecki Paweł Trzebiński Andrzej Lesiak Rafał Sapuła

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Ręka jest narządem wielofunkcyjnym o bardzo skomplikowanej budowie. Wnikliwa ocena ręki przysparza wielu problemów i pytań. Nowoczesne urządzenie DIAGREH pozwala na określenie podstawowych parametrów ręki: siły zacisku, powierzchni i zakresu ruchu. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia programowa- nie i postęp rehabilitacji w różnych jednostkach chorobowych.

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań siły zacisku ręki na urządzeniu
DIAGREH.

Badania przeprowadzono na 180-osobowej grupie kontrolnej. Do badania zostali zakwalifikowani pacjenci, u których nie występują żadne dysfunkcje rąk. Grupę 180 osób podzielono na 3 grupy wiekowe.

Stwierdzono, iż sprawność kinematyczna i siłowa ręki obniża się wraz z wiekiem.
Urządzenie DIAGREH pozwala na precyzyjne określenie siły, zakresu ruchu i powierzchni ręki.

Słowa kluczowe: ręka, siła ręki, zakres ruchu ręki, powierzchnia ręki, fizjoterapia.

THE ESTIMATE OF POWER IN CYLINDRICAL GRIP OF HAND

Summary

The hand is complicated apparatus and has got a lot of functions. The estimate of hand is problematical and full of questions. Modern DIAGREH device permit to quality basical elements of hand, for example; hand strength, surface and range of motion. To apply DIAGREH device provide to programming of rehabilitation and estimate effects of physiotherapy. We introduced the results of hand power using DIAGREH device. The control group consisted of 180 patients. The study based on patients without any hand disorder. The study group of 180 patients divide on 3 age groups. The kinematic efficiency and hand strength is getting lower in the older group of patients. Modern DIAGREH device to the estimate hand strength, range of motion and surface of hand.

Key words: hand, hand strengh, range of motion of hand, surface of hand, physiotherapy.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA OCENA WZORCA CHODU W ZABURZENIACH KINEMATYKI STAWÓW SKOKOWYCH

Krzysztof Mataczyński Piotr Samulak

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Krasnymstawie

Streszczenie

Analiza parametrów kinematycznych stawów skokowych jest konieczna do prawidłowej oceny pełnego wzorca ruchu. Często występujące patologie w obrębie stawów skokowych wpływają negatywnie na poszczególne ogniwa łańcucha kinematycznego.

Celem pracy jest wyodrębnienie znamiennych faz w najczęściej występujących patologicznych wzorcach ruchu, które istotnie wpływają na funkcję chodu.

Do badań kwalifikowano osoby z uszkodzeniem centralnego neuronu ruchowe- go, u których wystąpiły ograniczenia ruchomości w stawach skokowych. Do oceny wzorca ruchu wykorzystano standardowy protokół wg Davisa dla kończyn dolnych i obręczy miednicy.

Wyodrębniono 4 najczęściej występujące patologiczne wzorce ruchu. W każdym z tych wzorców wytypowano fazy, w których dochodzi do istotnych zaburzeń funkcji.
Dokładne określenie patologii w poszczególnych fazach umożliwia konstruowanie precyzyjnych protokołów usprawniania, wytyczając kierunek rehabilitacji.

Słowa kluczowe: stawy skokowe, wzorzec chodu, fazy chodu

THE ESTIMATE THREE-PLANE OF THE PHYSIOLOGICAL GAIT IN PATOLOGY KINEMATHIC ANKLE-JOINTS

Summary

The analysis of the kinematical parameters of ankle-joints is necessary for the proper evaluation of the complete mobility pattern. Ankle-joints pathologies have the negative bearing on the kinematical chain link.

The main goal of this paper is to separate the important phases in the most frequent pathological mobility patterns, which influence the motion activity.

People with the central motor neuron damage i.e. with limited range of ankle- joint mobility were selected for the research. The standard protocol for lower limbs and pelvic axis according to Davis was used for the evaluation of the mobility pattern.

Four the most frequent pathological mobility patterns were separated. Each of them has its own phases of dyskinesis.

The precise characteristics of a pathology in each phase makes it possible to draw up the precise improvement protocols and demarcate the line of rehabilitation.

Key words: ankle-joints, motion pattern, motion phases

POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W SPONDYLOZIE LĘDŹWIOWEJ

Irena Kominko

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Streszczenie

Spondyloza lędźwiowa jest procesem zmian zwyrodnieniowych, toczącym się w obrębie krążka międzykręgowego, trzonów kręgowych, stawów międzywyrostkowych i więzadeł. Etiologia choroby jest nie znana, dlatego też leczenie tego schorzenia jest kompleksowe.

Postępowanie kompleksowe to stosowanie leczenia wielokierunkowego, kojarzącego różne metody, zgodne z aktualnymi wskazaniami, dostosowanymi do poszczególnych okresów choroby. Polega na leczeniu zachowawczym i leczeniu chirurgicznym.

Postępowanie fizjoterapeutyczne jest podstawą leczenia zachowawczego, od którego zwykle rozpoczyna się postępowanie terapeutyczne. Prawidłowo ukierunkowane ćwiczenia wspomagane zabiegami fizykalnymi, przestrzeganie zasad ergonomii pracy i wypoczynku są domeną leczenia.

W przypadku gdy leczenie zachowawcze zawodzi, a postępujące objawy neurologiczne, uniemożliwiają normalny tryb życia, rozważa się możliwość leczenia chirurgicznego.

Słowa kluczowe: spondyloza, kręgosłup lędźwiowy, postępowanie fizjoterapeutyczne

DEALING PHYSIOTHERAPEUTIC ON LUMBAR SPONDYLOSIS

Summary

Spondylosis lumbar is not trial turnover degenerative happening within currency between vertebral go, stock vertebral, pond between vertebrales as well ligament. Etiology sicknesses is not known, therefore treatment this affection is not complex.

Dealing complex this use the following medications many way, associatively miscellaneous ways and means, acceptance ex current indications, proportionate until several term sicknesses. Relies to medications conservative as well medications surgical.

Dealing physiotherapeutic is not warranties medications conservative, ex whose in general begins yourselves dealing therapeutically. Right angle skewed practises tributary canvassing physical, warning signs tenet human engineering working space as well refreshment is not domain medications.

In incidents when treatment conservative occupational, and behaves symptom neurologically, prevents lawful occasions consideration yourselves possibility medications surgical.

Key words: spondylosis, spine lumbar, dealing physiotherapeutic.

ZASTOSOWANIE NOWYCH URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO W REHABILITACJI CHORYCH PO URAZIE KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

Piotr Szpunar Krzysztof Kołodziej Andrzej Kwolek Grzegorz Przysada

Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie

Urazy rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, niezależnie od etiologii, stanowią jeden z trudniejszych problemów współczesnej medycyny. Taktyka postępowania w ostrym okresie jest już dobrze ustalona i realizowana ale rehabilitacja, która musi być wczesna i ciągła stwarza nadal liczne problemy. Uszkodzenie rdzenia kręgowego na tym poziomie prowadzi do zaburzenia licznych funkcji, radykalnej zmiany statusu zawodowego, socjalnego i zaburzeń stanu psychicznego. Rehabilitacja takich pacjentów musi być ciągle udoskonalana.

Celem pracy jest ocena możliwości wykorzystania w kompleksowej rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym urządzenia ze sprzężeniem zwrotnym do ćwiczeń równowagi i koordynacji ruchów.

W okresie jednego roku leczono w oddziale rehabilitacji 635 pacjentów, w tym 18 po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Do badania zakwalifikowano 6-ciu mężczyzn z niedowładem 4 kończyn, ze średnią wieku 41 lat. Czas, jaki upłynął od urazu, mieścił się w granicach od 6 do 18 miesięcy, czas ćwiczeń na przyrządzie średnio 30 min, przez przeciętnie 25 dni, niezależnie od realizowanego programu rehabilitacji.

W kompleksowej rehabilitacji chorych z niedowładem czterech kończyn po urazie wykorzystano urządzenie balance-trainer, które umożliwia bezpieczną terapię ruchową w pozycji stojącej obejmującą ćwiczenia stania, równowagi i koordynacji ruchów tułowia i kończyn dolnych. Urządzenie jest parapodium statyczno-dynamicznym, w którym jednocześnie wykorzystuje się wzrokowe biologiczne sprzężenie zwrotne z oprogramowaniem komputerowym do kontroli ćwiczeń, dokumentowania i analizy.

W badanej nielicznej grupie pacjentów w krótkim czasie uzyskano poprawę ogólnej sprawności fizycznej, równowagi w staniu i koordynacji ruchów w kończynach dolnych i tułowiu. Pacjenci bardzo chętnie i z większą motywacją ćwiczą na tym urządzeniu.

Korzystne wstępne obserwacje wskazują na konieczność kontynuowania badań z większą grupą oraz z grupą kontrolną.

Słowa kluczowe: urazy kręgosłupa, nowe technologie, biologiczne sprzężenie zwrotne, efekty rehabilitacji

APPLICATION OF NEW FEEDBACK EQUIPMENT IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH CERVICAL SPINE INJURY

Summary

Cervical spine injuries, regardless of aetiology, pose one of the most difficult problems of contemporary medicine. Tactics of proceedings in the acute period is already well established and implemented, but rehabilitation, which has to be prompt and continuous, is still problematic. Injury of this part of the spinal cord leads to many function disturbances, dramatic change of professional and social status as well as mental state disorders. Rehabilitation of such patients must be constantly improved.

Evaluation of the possibilities of application of new feedback equipment in the comprehensive rehabilitation of patients who underwent cervical spine injury to practice balance and motor coordination.

In the period of one year, 635 patients including 18 patients with cervical spine injury were treated in the rehabilitation ward. The research was conducted on 6 men with quadriparesis, whose average age was 41. The injury took place between 6 and 18 months before, exercise on the device lasted about 30 minutes for approximately 25 days, regardless of the implemented rehabilitation programme.

In the comprehensive rehabilitation of patients with quadriparesis after the injury, a device called balance-trainer was used, which allows for safe motor therapy in standing position including exercises in standing, balance and motor coordination of corpus and lower limbs. The device is a static and dynamic parapodium, which uses visual biological feedback with computer software to control exercises, make documentation and conduct analysis.

In this small group of patients tested soon improvement was reached concerning general fitness, standing balance and motor coordination of corpus and lower limbs. Patients are motivated and eager to exercise with that device.
Favourable initial observations indicate the necessity of continuing experiments with bigger experimental and control groups.

Key-words: spine injuries, new technologies, biological feedback, rehabilitation results

PRZYDATNOŚĆ BADANIA KLINICZNEGO I RADIOLOGICZNEGO W DIAGNOSTYCE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH ODCINKA KRĘGOSŁUPA L-S

 

Arkadiusz Cieśliński
Tomasz Tittinger

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę określenia przydatności badania klinicznego i radiologiczne- go w diagnostyce dolegliwości bólowych odcinka kręgosłupa L-S, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem wyboru optymalnej metody diagnostycznej oraz rzetelność wykonania i wnikliwej analizy przeprowadzonych badań. Badaniami objęto grupę 50 pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego oraz bólów w okolicy miednicy i kończyn dolnych. Wykorzystano 10 powszechnie stosowanych i ogólnie dostępnych metod badawczych a następnie dokonano oceny ich przydatności w diagnostyce odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa w badanej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: testy kliniczne, badanie radiologiczne, badanie neurologiczne, odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa

USABILITY OF CLINICAL AND RADIOLOGICAL EXAMINATIONS IN DIAGNOSTICS OF PAINFUL AILMENTS CAUSED BY L-S SEGMENT OF BACKBONE

Summary

The article attempts to determine usability of clinical and radiological examinations in diagnostics of painful ailments caused by L-S segment of backbone, with particular attention to selection of optimal diagnostic procedure, and execution reliability and discerning analysis of examinations being performed. Examinations were conducted on 50 patients suffering from pain caused by lumbar – low back part of backbone, and pain caused by pelvis and lower limbs areas. There were used 10 commonly applied, and generally available examination methods, followed with determination of their suitability in lumbar – low back part of backbone diagnostics performed on studied group of patients.

Key words: clinical tests, radiological examination, neurological examination, lumbar – low back segment of backbone.

NOWOCZESNE SYSTEMY APARATUROWE W REHABILITACJI CHORYCH Z UDAREM MÓZGU
– STAŁY POSTĘP

Mariusz Drużbicki Andrzej Kwolek Andrzej Maciejczak

Uniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Udary mózgu są jedną z głównych przyczyn śmiertelności, trwałej niepełnosprawności oraz ogromnych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo. Celem rehabilitacji chorych z niedowładem po udarze jest odtworzenie wszystkich utraconych funkcji (w możliwym zakresie), kompensacja bezpowrotnie utraconych i adaptacja chorego do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w własnym środowisku. W procesie rehabilitacji zintegrowana stymulacja czuciowo-ruchowa chorego z niedowładem z wykorzystaniem różnych metod i form ćwiczeń prowadzona jest bezpośrednio przez fizjoterapeutę. Proces ten może być wspomagany przez różne rozwiązania techniczne i aparaturowe pozwalające na wzmocnienie i utrwalenie oczekiwanej reakcji chore- go. Dotyczą one wspomagania w nauce i doskonaleniu funkcji chodu, poprawy funkcji kończyny górnej i ręki oraz rehabilitacji zaburzeń poznawczych i mowy.

W nauce chodu stosowane są różnego rodzaju pionizatory, bieżnie ruchome oraz zautomatyzowane systemy wspomagające chód w formie zewnętrznego szkieletu sterującego pracą kończyn dolnych chorego. Powszechnie stosowane są platformy dynamometryczne wykorzystywane do odtwarzania równowagi ciała w pozycji stojącej i symetrii obciążenia kończyn dolnych. Wiele urządzeń posiada oprogramowanie komputerowe wspomagające ćwiczenie o biologiczne sprzężenie zwrotne. W rehabilitacji kończyny górnej i ręki, która jest złożonym i trudnym procesem, wspomaga- nie aparaturowe koncentruje się na wspomaganiu ruchu połączonym z wizualizacją jego przebiegu.

Postęp techniczny a głównie informatyczny wprowadził do rehabilitacji funkcji poznawczych wiele bardzo przydatnych programów, dzięki którym rehabilitacja staje się skuteczniejsza. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze i najdroższe rozwiązania aparaturowe są tylko jednym z rodzajów ćwiczeń w długim i złożonym procesie rehabilitacji poudarowej.

Słowa kluczowe: udar mózgu, niedowład połowiczy, rehabilitacja, biofeedback

MODERN EQUIPMENT SYSTEMS IN REHABILITATION OF STROKE PATIENTS
– A STEADY PROGRESS

Summary

Strokes belong to the main causes of death, permanent disability and enormous costs borne by the society. The rehabilitation of patients with a post-stroke paresis aims at recreation of all lost functions (within the obtainable range), compensation of those which were irrevocably lost and adaptation of the patient for unassisted, independent functioning in their own environment. In the rehabilitation process the integrated sensory and motor stimulation of the patient with paresis, by means of a variety of methods and types of exercise, is conducted directly by a physiotherapist. The process can be aided by various technological and equipment solutions al- lowing for reinforcement and consolidation of the patient’s expected response. They involve assistance in relearning and perfecting the function of walking, improvement of the upper limb and hand functions, as well as rehabilitation of cognitive and speech deficits.

Equipment used for learning to walk includes various types of verticalizes, moving tracks as well as automated walk-support systems which control the patient’s lower limbs by means of an external skeleton. On the other hand, the commonly used dynamometric platforms recreate the body balance in standing position and the weight bearing symmetry for lower limbs. Many devices are provided with computer software supporting exercise with biological feedback. In upper limb and hand rehabilitation, which is a complex and difficult process, the device-based support focuses on movement support combined with the visualisation of its course.

Progress in technology, and mainly in computer science, made it possible to equip the rehabilitation of cognitive function with numerous useful programmes, which contribute to the effectiveness of the procedures.

It should, however, be noted that even the best and most expensive equipment solutions are only one type of exercise in the long and complex process ofpost-stroke rehabilitation.

Key words: stroke, hemiparesis, rehabilitation, biofeedback

ZNACZENIE REHABILITACJI W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA

Dawid Zugaj Dariusz Czochrowski Krzysztof Mataczyński

S.P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Zespół kanału nadgarstka jest najczęstszą neuropatią nerwów obwodowych. Choroba najczęściej dotyczy kobiet po czterdziestym roku życia, wykonujących intensywne lub długo trwające, wielokrotnie powtarzane czynności manualne. W diagnostyce zespołu kanału nadgarstka podstawowe znaczenie ma wywiad oraz badanie fizykalne i badanie EMG. Leczenie rehabilitacyjne, szczególnie we wczesnym okresie objawów chorobowych przynosi skutek pod postacią złagodzenia objawów bólowych, parestezji. Poprawa w większości przypadków nie jest trwała a odracza jedynie operacyjne odbarczenie nerwu. Po operacji istnieje konieczność wdrożenia leczenia rehabilitacyjnego. Brak we wczesnym okresie pooperacyjnym skutecznej rehabilitacji często powoduje wydłużenie procesu leczenia a nawet nawrotów dolegliwości. Długi wywiad chorobowy przed podjęciem leczenia gorzej rokuje, zwykle rehabilitacja nie przynosi poprawy. Współistniejące bowiem zmiany zwyrodnieniowe w obrębie nerwu powodowane uciskiem, nawet po leczeniu operacyjnym nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Słowa kluczowe: zespół kanału nadgarstka, nerw pośrodkowy, rehabilitacja

SIGNIFICANCE OF PHYSICAL REHABILITATION FOR TREATING PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME

Summary

Carpal tunnel syndrome is the most common neuropathy of peripheral nerves. Generally, the disease concerns women in their forties, carrying intensive or long lasting, frequently repeated manual work. Medical history of disease, physical examination and EMG examination have great weight in diagnostics of carpal tunnel syndrome. Remedial treatment, especially in early phase of disease symptoms, brings good results which is soothing pain, paraesthesia. Improvement is not permanent in most cases but only delays surgical decompression of the nerve. There is necessity to start remedial treatment after operation. Lack of effective rehabilitation in early postoperative period often causes lengthening of medical treatment or even return of pain. Long medical history of disease before starting treatment makes unfavourable prognosis, physical rehabilitation usually brings no improvement. Since concomitant degenerative changes in the premises of the nerve, caused by the pressure, even after surgical treatment brings no expected results.

Key words: carpal tunnel syndrome, median nerve, physical rehabilitation

ZASTOSOWANIE PRĄDU TRÄBERTA W LECZENIU ZESPOŁÓW PRZECIĄŻENIOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA

Arkadiusz Cieśliński Jolanta Dudek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Streszczenie

Artykuł jest próbą określenia skuteczności terapii prądami Träberta aplikowanymi metodą segmentarną u pacjentów z zespołem bólowym piersiowego odcinka kręgosłupa spowodowanym zmianami przeciążeniowymi. Przeprowadzono badania w kierunku sformułowania odpowiedzi na pytanie czy terapia tymi prądami ma wpływ na obniżenie odczuwania bólu oraz czy występują różnice w łagodzeniu bólu ze względu na płeć badanych.
Badaniami objęto grupę 40 pacjentów, w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn. Zastosowano prąd o natężeniu 15-25 mA. Oceny bólu dokonano trzykrotnie, posłużono się dziesięciostopniową wizualno-analogową skalą VAS. Wyniki badań wykazały, iż natężenie bólu zmniejsza się nieznacznie statystycznie znamiennie w kolejnych badaniach, płeć nie różnicuje efektów terapeutycznych, a zastosowana terapia jest skuteczna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
Słowa kluczowe: prąd Träberta, odcinek piersiowy kręgosłupa, ból, skala VAS, metoda segmentarna

APPLICATION OF TRÄBERT CURRENT IN TREATMENT OF OVERLOADED SEGMENTS IN CHEST PART OF BACKBONE

Summary

The article attempts to determine effectiveness of Träbert currents therapy, applied by segmental method on patients suffering from backbone chest part pain, caused by overload changes. Researches were conducted, to define an answer for a question, if therapy using these currents has an influence on reduction of pain feeling, and if there are differences in pain relieving in respect of patient sex type. Researches were performed on group of 40 patients, consisting of 25 females and 15 males. There were applied 15-25 mA current. Pain magnitude was estimated three times, using ten-stage, visual-analogue VAS scale. Results of researches demonstrated, that pain magnitude statistically, insignificantly decreases in successive examinations, and that type of patient sex does not make any differences in therapeutic effects, and that applied therapy is effective both for females, an males.

Key words: trabert current, backbone chest part, pain, VAS scale, segmental method.

OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI DZIECI LECZONYCH Z POWODU OBWODOWEGO PORAŻENIA NERWU TWARZOWEGO

Alicja Paluch Teresa Pop Jacek Kultys Andrzej Maciejczak

Uniwersytet Rzeszowski Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Streszczenie

Porażenie nerwu twarzowego stanowi ważny problem kliniczny i społeczny ze względu na częste występowanie oraz widoczne zaburzenia symetrii twarzy a tym samym dyskomfort życia. Obwodowe porażenie nerwu twarzowego w 80% przypadków jest porażeniem samoistnym (typu Bella).

Celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji na dynamikę powrotu czynności mimicznej mięśni twarzy i funkcję uszkodzonego nerwu twarzowego.

Badaną grupę stanowiło 30 dzieci z obwodowym porażeniem nerwu twarzowe- go. U dzieci badanej grupy zastosowano zabiegi fizykalne oraz całodobowy program kinezyterapii. Ważną częścią terapii była edukacja dotycząca mechanizmu choroby i czynników ułatwiających zdrowienie.

Do badań zastosowano kwestionariusz ankiety, która służyła dla scharakteryzowania grupy oraz dostarczała odpowiedzi dotyczących objawów poprzedzających wystąpienie obwodowego porażenia nerwu twarzowego oraz dolegliwości wywołujących dyskomfort badanych (np. trudności w połykaniu).

U wszystkich badanych nastąpiła poprawa funkcji mięśni mimicznych. Większą poprawę uzyskano u dzieci, które stosowały całodobowy program rehabilitacji. Uzyskano istotną statystycznie zależność pomiędzy płcią i stroną porażenia.

Słowa kluczowe: nerw twarzowy, porażenie, rehabilitacja

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF REHABILITAION TREATMENT AMONG CHILDREN WITH THE PERIPHERAL FACIAL NERVE PARALYSIS TREATMENT

Summary

Facial nerve paralysis belongs to one of the major clinical and social problems due to the frequent occurrence within the society. This dysfunction results in the facial symmetry disorder which definitely deteriorates one’s living standard. Approximately 80% cases of the Peripheral Facial Nerve Paralysis (PFP) belongs to the Bell’s Palsy syndrome.

The aim of this paper is to evaluate an impact of rehabilitation on regaining the mimic functions of face muscles and facial nerve system.

The group of 30 children with the facial nerve paralysis was examined. Physical methods and twenty-four-hour kinesiotherapy program were applied among those examined. Education program about the disease mechanism and factors facilitating the recovery process constitute a significant part of the therapy.

The study included also a survey which helped to describe the group and answer the questions concerning the symptoms that precede the PFP occurrence and cause discomfort among those questioned (eg. difficulties in eating).

All examined patients indicated the improvement of mimic muscle function; however, better results were observed in the group of children with right-sided paralysis and who underwent twenty-four-hour rehabilitation program.

Rehabilitation methods used in the treatment in the group of children with PFP should include also additional exercises and educational course concerning the mechanism of this illness and factors which facilitate recovery process.
Key words: facial nerve, paralysis, rehabilitation

OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BÓLOWYM KRĘGOSŁUPA L-S PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY STABILOMETRYCZNEJ

Rafał Sapuła Wiesław Siwek Marta Duda Monika Kościk Anna Gospodaryk

NZOZ Centrum Rehabilitacji
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Bóle krzyża u większości chorych są spowodowane czynnościowymi zaburzenia- mi kręgosłupa, który w tym odcinku poddawany jest szczególnym obciążeniom statycznym i dynamicznym. Jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń funkcji kręgosłupa są zmiany chorobowe krążków międzykręgowych – dyskopatie.

Wykorzystanie platformy stabilometrycznej do oceny postępów leczenia pacjentów z zespołem bólowym, korzeniowym kręgosłupa L-S.

Badaniu poddano łącznie 23 osoby, w tym 65 % kobiet (15 osób) i 35 % mężczyzn (8 osób). Badaniem objęto pacjentów z zespołem bólowym, korzeniowym kręgosłupa L-S, leczonych przez trzy tygodnie w Ośrodku Dziennym NZOZ Centrum Rehabilitacji w Zamościu. Średnia wieku badanych osób wynosi 55,26 ±7,49. Przedział wiekowy pacjentów wahał się w przedziale 40-67. Badanie pacjentów wykonano przed rozpoczęciem i po zakończeniu rehabilitacji. Do badania zastosowano Platformę Stabilometryczną – Stability 2.0.

Przeprowadzone badania wskazują, iż u pacjentów z zespołem bólowym, korzeniowym kręgosłupa L-S występuje niesymetryczne obciążanie kończyn dolnych, bardziej wyrażone po stronie przeciwnej do dolegliwości bólowych. Po zastosowaniu leczenia rehabilitacyjnego, zaobserwowano tendencję do równomiernego, symetrycznego obciążania kończyn dolnych.

Platforma Stabilometryczna jest uzupełniającym narzędziem do oceny postępów leczenia pacjentów z zespołem bólowym, korzeniowym kręgosłupa L-S, a jej przydatność kliniczna wymaga kontynuacji badań na większej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, zespół bólowy kręgosłupa, platforma stabilometryczna

THE ESTIMATE OF REHABILITATION EFFICIENCY IN GROUP OF PATIENTS WITH BACKPAIN LOCATED ON L-S LEVEL BY USING THE STABILITY PLATFORM

Summary

The crosses pains are usually caused by functional disturbances of backbones because the backbones, on this level, is exposed to numerous static and dynamic loads. The most frequent reason of function backbone disturbance are changes of rounds sickness – dyscopathie.

The estimate of treatment progress in group of patients with backpain located on L-S by using the Stability Platform.

The study group consisted of 23 people, were we had 65% of female and 35% of male. We examinated patients with backpain located of L-S level which were treatment by 3 weeks in NZOZ Rehabilitation Center in Zamość. The average age of researched person amount to 55,26 ±7,49. To estimate our patients we used Stability Platform. We examinated the patients before and after rehabilitation.

The carry research exert that the patients with backpain located on L-S level have got problems with theirs postural. They weight theirs legs not in the natural way, usually they have stronger power of push on the opposite site to the pain location. After rehabilitation we noticed that the power of legs push become more symmetric, which is especially caused by lower pain.

The Stability Platform is one of the complementary instrument to evaluate the rehabilitation progress in group of patient with backpain located on L-S level, but to improve their clinical useful we must continue ours researches.

Key words: rehabilitation, backpain, stability platform

JAKOŚĆ ŻYCIA RODZIN Z DZIECKIEM Z WCZESNYM USZKODZENIEM MÓZGU PROWADZONYCH SYSTEMEM NAUCZANIA KIEROWANEGO, A POZA SYSTEMEM

Piotr Paul

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Zamościu

Streszczenie

Wczesne uszkodzenie mózgu (w.u.m.), w tym również mózgowe porażenie dziecięce (m.p.dz.), może oznaczać bardzo różne nasilenie niepełnosprawności. Pierwotny problem, jakim jest niepełnosprawność dziecka, indukuje z czasem narastanie kolejnych problemów natury społecznej. Pojawia się problem jakości życia, który należy do najważniejszych we współczesnych naukach o człowieku, a podnoszenie jakości życia uznawane jest za nadrzędny cel praktyczny tych nauk.
W pracy zostały poruszone tematy: mózgowego porażenia dziecięcego, jakości życia, aktualnych modeli podejścia do dziecka z w.u.m. oraz główne założenia systemu Nauczania Kierowanego (NK).

Celem pracy jest zbadanie, jak system Nauczania Kierowanego wpływa na ja- kość życia i satysfakcję z życia rodzin dzieci z w.u.m.

Chcąc zbadać jak System Nauczania Kierowanego wpływa na jakość życia i satysfakcję z życia rodzin z dzieckiem z w.u.m., przeanalizowano wyniki dwóch standaryzowanych ankiet – kwestionariusza Poczucia Jakości Życia – QLQ i Skali Satysfakcji z Życia SWLS, przeprowadzonych u 135 rodziców/przedstawicieli rodzin dzieci z w.u.m.

Słowa kluczowe: jakość życia, wczesne uszkodzenie mózgu, Nauczanie Kierowane

THE QUALITY OF LIFE CONCERNING FAMILIES OF CHILDREN WITH EARLY BRAIN DAMAGE LED ON THE CONDCTIVE EDUCATION SYSTEM, AS WELL AS APART FROM THE SYSTEM

Summary

Early Brain Damage (E.B.D.) including the infantile cerebral palsy may signify various intensity of disabilities. The primordial problem which is child’s disability, induces in time a rise of consecutive problems of social nature. The quality of life as a problem appears, which belongs to the most important issues in today’s study of human beings where practical rising of life qualities is recognized as the primary aim.

In the work to bring up a subjects: children with cerebral palsy, quality of life, actual models attitude to child with E.B.D. end main assumption Conductive Education (CE).

The goal of the work is to research how the Conductive Education influences life quality and satisfaction of families of children with E.B.D.

To verify how the Conductive Education influences life quality and satisfaction of families of children with E.B.D., analyser test results two standardization questionnaire- Quality of Life Questionnaire – QLQ and Satisfaction with Life Scale – SWLS, conducted in 135parents /family representatives children with E.B.D.

Key words: Quality Of Life, Early Brain Damage, Conductive Education

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POWRÓT CZYNNOŚCI W USZKODZENIACH NERWÓW OBWODOWYCH

Bogdan Serafin

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Uszkodzenia nerwów obwodowych, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia patologicznych czynników, mogą mieć mniej lub bardziej negatywne konsekwencje, wpływające na rokowanie i odpowiedni sposób leczenia. Ciężkie uszkodzenia nerwu obwodowego z anatomicznym przerwaniem ciągłości aksonu i osłonek typu neurotmesis wymagają bezwzględnego leczenia neurochirurgicznego. W zależności od rozległości urazu stosuje się zespolenie obu końców nerwu, pomostowanie lub przeszczepy nerwów. Warunkiem powrotu czynności uszkodzonego nerwu jest stworzenie optymalnych warunków do jego regeneracji. Istotny wpływ na zachowanie się komórki nerwowej w procesie regeneracji ma poziom uszkodzenia nerwu. Rokowanie szybszego powrotu utraconych funkcji jest większe w uszkodzeniach niskich, ponieważ odległość, jaką mają przebyć wzrastające aksony, warunkuje czas odnerwiania narządu końcowego. Odpowiednie ukrwienie i utlenienie nerwu jest jednym z istotnych elementów mających znaczenie w czasie normalnej jego pracy, jak również w procesie regeneracji po wcześniejszym jego uszkodzeniu. Leczenie usprawniające powinno być kompleksowe, wdrożone jak najszybciej od momentu urazu. Kinezyterapia jest podstawową metodą leczenia usprawniającego, przeciwdziałającą dysfunkcji narządu ruchu. Leczeniem wspomagającym kinezyterapię są zabiegi z zakresu fizykoterapii ze szczególnym uwzględnieniem ciepłolecznictwa. Elementem wiążącym wszystkie powyższe czynniki jest czas. Poziom uszkodzenia, końcowy wynik rekonstrukcji pnia nerwowego, stopień ukrwienia nerwu, szybkość regeneracji nerwu są ściśle powiązane z czasem odnerwiania narządów końcowych.

Słowa kluczowe: nerw obwodowy, poziom uszkodzenia nerwu, ukrwienie i unaczynienie nerwów obwodowych, leczenie chirurgiczne, leczenie usprawniające.

FACTORS EFFECTING TO RETURN THE CONDITION IN DAMAGES OF PERIPHERAL NERVES

Summary

Damages of peripheral nerves, depending on kind and degree of increasing of pathological factor, it can have less or negative consequences more, effecting conversation and proper manner of treatment. Heavy damages of peripheral nerves with anatomical interrupt of continuity axson and they sheath of Schwann of neurotmesis type, required neurosurgical treatment like to pool both ends of nerve or nerve transplantation. The return of the condition of damaged nerve activity is to create optimal conditions for its regeneration. Significant impact on the behaviour of the nerve cells in the process of regeneration has a level of nerve damage. Faster return of lost function are greater in low-damage, because the distance they have to go growing axons is determine for the regeneration of nerve tissue. Proper blood supply and nerve oxidation is one of the important elements that are relevant at the time of his normal work, as well as in the process of regeneration after its earlier damage.

Rehabilitation treatment should be comprehensive and implemented as soon as possible after injury. Kinesitherapy is the primary method of rahabilitation treatment which is assisting the scope of physiotherapy treatments, with particular emphasis on heat treatment. Time is valid element all above-mentioned factors. The level of damage, the final result of the reconstruction of nerve trunk, the degree of nerve perfusion and speed the regeneration of nerve are closely linked with time of organs final denervation.

Key words: peripheral nerve, level of nerve damage, blood supply and nerve oxidation, surgical treatment, rehabilitation treatment

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA U FIZJOTERAPEUTÓW I STUDENTÓW FIZJOTERAPII

Mariusz Drużbicki Monika Mroczek

Uniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych dzisiejszych czasów. Stanowią ważną przyczynę absencji chorobowych oraz niemożliwości wykonywania pracy zawodowej i przechodzenia na rentę. Częstą przyczyną powstawania zespołów bólowych kręgosłupa są przeciążenia statyczne i dynamiczne narządu ruchu. Zawód fizjoterapeuty należy więc do jednego z najbardziej zagrożonych powstawaniem zespołów bólowych.

Celem pracy jest cena częstości występowania zespołów bólowych kręgosłupa u fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii, jak również badanie zależności występowania bólu od wieku, stażu pracy, wyposażenia miejsca pracy.

Badanie przeprowadzono w grupie czynnych zawodowo fizjoterapeutów pracujących w szpitalach i gabinetach. Do badania włączono łącznie 100 osób w tym 63 kobiety i 37 mężczyzn. Badanie przeprowadzono za pomocą oryginalnej ankiety składającej się z 36 zamkniętych pytań, które dotyczyły między innymi miejsc pracy, wyposażenia miejsca pracy, znajomości zasad profilaktyki i ich stosowania.

Częstotliwość występowania zespołu bólowego kręgosłupa stwierdzono na poziomie 88%. Częściej na dolegliwości bólowe cierpieli fizjoterapeuci pracujący w warunkach gorszego wyposażenia gabinetu lub oddziału, oraz ci, którzy praco- wali dłużej w ciągu dnia. W badanej grupie stwierdzono wysoki poziom znajomości zasad profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa.

Zawód fizjoterapeuty wiąże się z wysokim ryzykiem występowania bólu kręgosłupa. Zespoły bólowe kręgosłupa nie są spowodowane oddziaływaniem pojedynczych czynnikami, a ich kumulacją.

Słowa kluczowe: zespoły bólowe kręgosłupa, rehabilitacja, profilaktyka

SPINAL PAIN SYNDROME FREQUENCY IN GROUP OF PHYSIOTHERAPIST AND STUDENTS

Summary

Spinal pain syndrome is fast growing “pandemic” disease in our century. This study is mostly about pain of spine frequency in physiotherapist. Knowledge about work conditions allows to approach that back pain can occur among physiotherapist very frequent.

An aim of this study was estimate spinal pain syndrome frequency in group of physiotherapist and students. In my study I also compare the pain spinal syndromes with several function, which have influence on physiotherapist.

Examination was carried out by questionnaire. The questionnaire included 36 questions about work places, equipment, knowledge of preventive and about using it. Tested group consisted of 100 physiotherapist and students. There were 63 female and 37 male.

According the examination 88% occurrence in tested group. It isn’t caused by one parameter. It’s caused by many of them functioned in the same time. Also high level knowledge of preventive was founded in tested group. In conclusion is possibly to state that physiotherapeutic occupation has a high level of risk to appearance back pain.

Key words: spinal pain syndrome, rehabilitation, preventive, spondylarthrosis

OCENA SKUTECZNOŚCI REHABILITACJI PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWÓW KOLANOWYCH

Marta Topolska Rafał Burak Marta Duda

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Streszczenie

Występowanie dolegliwości bólowych stawów kolanowych stanowi istotny problem społeczny. Skuteczne leczenie tej jednostki chorobowej powinno opierać się na wnikliwej diagnozie. Celem pracy jest ocena skuteczności rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.

Badanie przeprowadzono na 60-osobowej grupie pacjentów. Do badania zosta- li zakwalifikowani pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych w okresie przewlekłym choroby. Do badań wykorzystano fotel izometryczny do diagnostyki i rehabilitacji stawu kolanowego UPR-02A/S, a także kwestionariusz własnej konstrukcji zawierający pytanie dotyczące dolegliwości bólowych, trudności w poruszaniu oraz wpływu choroby na życie.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę wydolności chodu i poprawę jakości życia pacjentów. Zaobserwowano wzrost siły mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badanej grupy stwierdzono, iż rehabilitacja pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych jest skuteczna i potrzebna dla zmniejszenia dolegliwości bólowych stawu kolanowego, prawidłowego funkcjonowania i poprawy jakości życia pacjenta.

Słowa kluczowe: zmiany zwyrodnieniowe, staw kolanowy, skuteczność, fizjoterapia.

THE ESTIMATE OF EFFICIENCY IN REHABILITATION FOR PATIENTS WITH GONARTHROSIS DISEASE

Summary

Chronic gonarthrosis disease is a significant social problem. Effective treatment of this ailment should be based on thorough diagnostic work- up. The goal of the present study was to estimate and predict a positive outcome of physiotherapy for patients with gonarthrosis disease.

The study group consisted of 60 patients with chronic gonarthrosis disease. The study based on isometric diagnostic-rehabilitation chair UPR- 02A/S and questionnaire concern questions about pain, locomotion disorder and quality of life.

The examination in this work reveals that rehabilitation treatment was effective and lead to reduced knee pain, gait improvement and increase quality of life also perceive muscles strength increase of knee flexion and extension.

The analysis of treatment outcomes in the study group revealed that rehabilitation treatment was effective in patients with gonarthrosis disease and necessary to reduced knee pain, function correct and indispensable to increase quality of life.

Key words: arthrosis, knee joint, effective, physiotherapy.