Year 2011 (ZSiM 34)

Metody fizjoterapeutyczne w piśmiennictwie lekarskim okresu II Rzeczpospolitej

Piotr Jankowski
Metody zaliczane do fizjoterapii rozwijane były od tysięcy lat. Powstawały procedury uznane i stosowane do dzisiaj, ale też niektóre z metod postępowania zostały po pewnym czasie z różnych przyczyn zaniechane. Nawet te „nietrafione sposoby” przynosiły możliwość poznania „praw i zasad” rządzących ciałem ludzkim i jako takie mają miejsce w historii medycyny.

Słowa kluczowe: fizykoterapia, historia, zaniechane metody.

Pobierz pełną treść artykułu: P.Jankowski, Metody fizjoterapeutyczne … (PDF)

THE METHODS OF PHYSIOTHERAPY IN THE MEDICAL LITERATURE FROM THE SECOND POLISH REPUBLIC

The methods included physiotherapy have developed during thousands of years. Recognized procedures were established and applied to the present day, but some of the methods of the proceedings were eventually dropped for various reasons. But even these „clash ways” brought an opportunity to learn the „rights and principles” governing human body and as such have a place in the history of medicine.

Keywords: physical therapy, history, abandoned methods

 

Ocena wiedzy o wadach postawy kręgosłupa i ich skutkach wśród maturzystów i studentów

Monika Biskup, Krzysztof Marczewski

Wady postawy stanowią poważny problem w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jednym z najważniejszych warunków ich skutecznej profilaktyki i wczesnego korygowania jest posiadanie wiedzy na ten temat. Dlatego w okresie od września do października 2009 dokonano oceny stanu wiedzy o wadach postawy kręgosłupa i ich skutkach wśród 120 (74 kobiety) maturzystów i studentów, w tym 30 uczniów z klasy o profilu biologiczno-chemicznym, 30 o profilu humanistycznym liceum ogólnokształcącego. Stwierdzono istotnie większą wiedzę studentów fizjoterapii (69% prawidłowych odpowiedzi) niż studentów pedagogiki (53%) i maturzystów z klas o profilu biologiczno-chemicznym (45%) oraz o humanistycznym (46%). Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie posiadanej wiedzy między studentami pedagogiki i maturzystami. Wskazuje to na potrzebę uwzględniania w programach liceów i studiów pedagogicznych wiadomości na temat kształtowania prawidłowej postawy ciała oraz pogłębienie tej problematyki w programie fizjoterapii.

Słowa kluczowe: postawa ciała, wady postawy, edukacja zdrowotna, studenci fizjoterapii.

Pobierz pełną treść artykułu: M.Biskup, Ocena wiedzy o wadach postawy … (PDF)

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE ABOUT POSTURE DEFECTS SPINE AND THEIR CONSEQUENCES AMONG HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS

Posture is a serious problem in individual and social dimension. One of the main conditions for their effective prevention and early correction of the possession of knowledge on the subject. Therefore, an assessment of the state of knowledge of posture defects of the spine and its effects among 120 (74 women) of graduates and students. We found a significantly greater awareness among students of physiotherapy (69% correct answers) than pedagogy students (53%) and graduates of the classes of biochemical profile (45%) and humanities (1946%). There were no significant differences in knowledge between students and teaching students. This points to the need to take in high schools and study programs, educational messages about the formation of correct posture and increase this topic in physiotherapy.

Keywords: body posture, posture, health education, physiotherapy students

 

Aktywność fizyczna a zdrowie u kobiet w wieku od 19 do 65 lat w różnych dziedzinach życia

Marta Topolska, Rafał Sapuła, Adam Topolski, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski

Wstęp. Jak wynika z badań, niska aktywność fizyczna i podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI) ściśle związany jest z otyłością i prowadzi do wielu powikłań, między innymi do zespołu metabolicznego, który w konsekwencji może prowadzić do choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Cel. Określenie poziomu aktywności fizycznej w populacji kobiet. Określenie korelacji między aktywnością ruchową a otyłością wśród kobiet. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu od lutego do maja 2010 r. Badaniu poddano 204 kobiety w wieku od 19 do 65 lat. W celu kreślenie poziomu aktywności fizycznej użyto Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) i ankiety własnej (wywiad socjalny, BMI, WHR, choroby współistniejące, używki). Wyniki. Średnia aktywność fizyczna wynosiła 34,65 MET godzin/tydzień. Najniższą aktywność fizyczną zaobserwowano w przedziale wiekowym 19-24 i 55-65 i wynosiła 33 MET godzin/ tydzień, a najwyższą w wieku 45-54 lat ( 42,77 MET godzin/tydzień). Wnioski. Promocja na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej powinna być ukierunkowana przede wszystkim na młodzież i młode kobiety, które wykazały bardzo niską aktywność fizyczną w każdej z czterech dziedzin życia a w szczególności w czasie wolnym i przemieszczania się.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, IPAQ, BMI, WHR

Pobierz pełną treść artykułu: M.Topolska, Aktywność fizyczna a zdrowie … (PDF)

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH IN WOMEN AGED 19-65 YEARS IN VARIOUS AREAS OF LIFE

Background. A diagnosis of low physical activity and elevated body mass index (BMI) is linked to obesity and causes many complications including the metabolic syndrome, which consequently can lead to heart disease and stroke. Goals. To determine the level of physical activity in women. Determine the level of relationships between physical activity and obesity among women. Material and methods. The study took place in the Rehabilitation Center of Physiotherapy and Pedagogy Faculty of Zamość University of Management and Administration from February to May 2010 were studied 204 women aged 19 to 65 years. In order to visualize the level of physical activity used the International Physical Activity questionnaire (IPAQ) and a survey on its own (social history, BMI, WHR, concomitant diseases, and stimulants). Results. The average of physical activity MET was 34.65 hours per week. The lowest physical activity were observed in the age group from 19 to 24 and from 55 to 65 and was 33 MET hours / week, and the highest at age 45-54 years (42.77 MET hours / week). Conclusions. Promotion to increase physical activity must be aimed mainly at teenagers and young women, which showed very low physical activity in each of four areas of life and especially in their free time and movement.

Key words: physical activity, IPAQ, BMI, WHR

Subiektywna ocena zdrowia u kobiet po 3 miesiącach stosowania ćwiczeń metodą Pilatesa

Alicja Mazur Krzysztof Marczewski

Celem niniejszej pracy była subiektywna ocena zdrowia u kobiet po 3 miesiącach uczestnictwa w ćwiczeniach metodą Pilatesa. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, którym był autorski kwestionariusz rozprowadzony w grupie 60 kobiet (mieszkanek Rzeszowa, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa) w okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia i zakończenia badań. Wyniki badań potwierdzają pozytywny wpływ ćwiczeń metodą Pilatesa na subiektywną ocenę zdrowia uczestniczek zajęć. Stwierdzono korzystny wpływ ćwiczeń Pilatesa na koncentrację, stan zdrowia, wydolność organizmu czy też stan psychiczny.

Słowa kluczowe: metoda Pilatesa, ćwiczenia Pilatesa, samopoczucie, kobiety

Pobierz pełną treść artykułu: A.Mazur, Subiektywna ocena zdrowia … (PDF)

SUBJECTIVE EVALUATION OF HEALTH IN WOMEN AFTER EXERCISE OF 3 MONTHS ACCORDING TO PILATES METHOD

The aim of this research paper applies to a subjective estimation of the women health after taking 3 months of Pilates ‘ exercises. In the research there were used opinion polls that were the author ‘s questionnaires filled out by the group of 60 women (residents of Rzeszów, Tomaszów Lubelski and Zamość). These opinion polls were carried out before and after 3 months of doing Pilates ‘ exercises. The results of the research corroborate positive influence of Pilates ‘ exercises on subjective opinion about one’s general state of health among the participants of the exercises. It was pointed out that the women subjective opinion suggested beneficial influence of Pilates ‘ exercises on the concentration, the general and mental state of health, the efficiency of body system.

Key words: method of Pilates, Pilate’s exercises, women subjective opinion

Wpływ aktywności fizycznej na przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet w wieku od 30 do 65 lat

Marta Topolska Rafał Sapuła Adam Topolski Marek Maciejewski Krzysztof Marczewski

Wstęp. Nieznana etiologia dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet po porodzie w znacznym stopniu utrudnia wybranie właściwej metody leczenia. Brak optymalnego podejścia w literaturze skłania do poszukiwań właściwej strategii postępowania. Stosowane zabiegi rehabilitacyjne przynoszą wymierne efekty, szczególnie jeśli chodzi o zastosowanie terapii manualnej. Obecnie też fizjoterapeuci stosują program wzmacniający gorset mięśniowy i korygujący ustawienie miednicy. Z powodu braku miarodajnych badań, skuteczność tych interwencji nie jest udowodniona. Cel badań. Określenie poziomu aktywności fizycznej kobiet z bólami L-S kręgosłupa w grupie wiekowej 30-65 lat. Określenie poziomu znajomości profilaktyki bólów L-S kręgosłupa. Określenie stopnia niepełnosprawność wśród kobiet z bólami L-S kręgosłupa. Materiał i metodyka. Przebadano 107 kobiet w wieku od 30 do 65 roku życia z bólami L-S kręgosłupa leczonych w NZOZ Centrum Rehabilitacji WSZiA w Zamościu w okresie od lutego do czerwca 2010 r. Badaniu podlegały pacjentki, które mają za sobą co najmniej jeden poród. Do badań wykorzystano: ankietę (wywiad socjalny, chorobowy, choroby współistniejące, używki), Międzynarodową Ankietę Aktywności Fizycznej (IPAQ), Kwestionariusz Bólów L-S Kręgosłupa Oswestry. Wyniki. Średnia aktywność fizyczna w czterech głównych domenach aktywności ruchowej wynosiła 86,75 MET godzin/tydzień, całkowita aktywność fizyczna rozpatrywana pod kątem intensywności wysiłku wynosiła 99,4 MET godzin/tydzień. 22,99% kobiet znało zasady profilaktyki bólów kręgosłupa w czasie ciąży, obecnie świadomość ta plasuje się na poziomie 95,15%. Stopnie niepełnosprawności badanej grupy: minimalna 22,4%, umiarkowana 49,5%, duża 26,2%, okaleczony 0,9%, pacjent leżący 0,9%. Wnioski. Promocja na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej powinna być skierowana przede wszystkim do kobiet w wieku 30-49 lat, które wykazały szczególnie niską aktywność w dziedzinie rekreacji, sportu i czasu wolnego. Wśród badanej grupy kobiet intensywność aktywności fizycznej utrzymywała się na poziomie 64,49% umiarkowana i 23,36% intensywna, obie uznaje się za korzystne dla zdrowia. Nieznajomość profilaktyki bólów L-S kręgosłupa może być przyczyną ostrych bólów L-S kręgosłupa w czasie ciąży, a brak skutecznego leczenia przyczynia się do przejścia w ból przewlekły, który zaobserwowano u 12,15% badanych kobiet.

Słowa kluczowe: przewlekłe bóle dolnego odcinka kręgosłupa, skuteczność rehabilitacji, aktywność fizyczna, IPAQ, ODI

Pobierz pełną treść artykułu: M.Topolska, Wpływ aktywności fizycznej … (PDF)

EFFECTIVNESS OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHRONIC LOW BACK PAIN WOMEN BETWEEN 30 AND 65 YEARS OLD

Background: An unknown etiology of pain in the lower spine in women after childbirth greatly hampers to choose an appropriate method of treatment. No optimal approach in the literature tends to look for appropriate treatment strategies. Applied physical therapy produce measurable effects in particular as regards the application of manual therapy. Currently, physical therapists also use the program corset muscle strengthening and rectifying the pelvis. In the absence of authoritative research into the efficacy of these interventions is not proven. Goals: Determination of physical activity in women with L-S spine pain in the age group from 30 to 65 year olds. The term knowledge of the prevention of pain, L-S of the spine. Determination of the degree of disability among women with the L-S spine pain. Material and Methods: We examined 107 womens aged 30 to 65 years with the L-S spine pain treated at the Rehabilitation Center of Physiotherapy and Pedagogy Faculty of Zamość Uniwersity of Management and Administration in the period from February to June 2010, studied patients who have undergone behind at least one birth. The testing used: survey (interview, social, medical, coexisting diseases, stimulants), the International Physical Activity questionnaire (IPAQ), L-S spine pain questionnaire Oswestry. Results: The average of physical activity in four main domains of physical activity was 86.75 MET hours per week, total physical activity at issue in terms of exercise intensity was 99.4 MET hours/week. 22.99% of women knew the rules for the prevention of back pain during pregnancy, this awareness is currently ranked at a level of 95.15%. Degrees of disability test group: minimum 22.4%, moderate 49.5%, 26.2% high, disability 0.9%, 0.9% of patients lying. Conclusion: Promotion to increase physical activity should be directed primarily at women aged 30-49 years, which showed extremely low activity in the field of recreation, sports and leisure. Among the study group of women the intensity of physical activity remained; 64.49% and 23.36% moderate and intense, both considered to be beneficial to health. Ignorance of the prevention of back pain L-S can cause sharp pains L-S spine during pregnancy, and lack of effective therapy contribute to the transition to chronic pain, which was observed in 12.15% of women.

Keywords: chronic low back pain, the effectiveness of rehabilitation, physical activity, IPAQ, ODI

DIAGNOSTYKA POWIĘKSZONYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH

DIAGNOSIS OF ENLARGED LYMPH NODES

Krzysztof Warzocha

The article presents practical principles of pathophysiology and medical practice in cases of enlarged lymph nodes. Lymphadenopathy has many causes. Therefore, the ability of treatment is extremely important in the work of physicians of various specialities, in a sense for people with other medical professions such as physiotherapists.

Keywords: lymphadenopathy, lymph nodes, lymphoma, cancer, metabolic diseases.

Pobierz pełną treść artykułu: K.Warzocha, Diagnostyka powiększonych węzłów … (PDF)

 

NOWA KONCEPCJA KASKADY KRZEPNIĘCIA KRWI

Bożena Sokołowska

W pracy przedstawiono nową koncepcję kaskady krzepnięcia krwi oraz przypomniano podstawy patofizjologii mechanizmów krzepnięcia i trombolizy. Dla fizjoterapeuty istotne jest rozumienie mechanizmów, dzięki którym krew nie krzepnie w naczyniach, a krzepnie po wynaczynieniu.

Słowa kluczowe: kaskada krzepnięcia krwi, antytrombina, białko C, S, TFPI

Pobierz pełną treść artykułu: B.Sokołowska, Nowa koncepcja kaskady … (PDF)

NEWER CONCEPT OF BLOOD COAGULATION

The paper presents a new concept of the blood coagulation cascade, and pointed out the basis of pathophysiology and mechanisms of clotting thrombolysis. For the physiotherapist is vital to understand mechanisms thanks to whom the blood does not coagulate in the vessels, and coagulate after extravasation.

Key words: coagulation, antythrombin, protein C,S, TFPI

Zespoły mielodysplastyczne

Maria Cioch

Zespoły mielodysplastyczne są najczęstszą grupą chorób nowotworowych szpiku. W ich diagnostyce najważniejsze jest stwierdzenie cech dyshematopoezy w szpiku i typowych aberracji chromosomowych. Młodsi pacjenci powinni być leczeni allogeniczną transplantacją szpiku. Nowe formy terapii u chorych starszych to lenalidomid i 5-azacytydyna.

Słowa kluczowe: Zespół mielodysplastyczny, klasyfikacja WHO, allogeniczny przeszczep szpiku, lenalomid 5-azacitidine

Pobierz pełną treść artykułu: M.Cioch, Zespoły mielodysplastyczne (PDF)

MELODYSPLASTIC SYNDROMES

Myelodysplastic syndromes are the most frequent neoplasms of bone marrow. In diagnostics dysplastic hematopoiesis and chromosomal abnormalities have the most important significance. The younger patients should be treated with allogeneic bone marrow transplantation. New treatment options for older patients are: lenalidomide and 5-azacitidine.

Keywords: Myelodysplastic Syndromes, MDS, WHO classification, IPSS, allogeneic bone marrow transplantation, lenalidomide, 5-azacitidine

Rola krwi w patogenezie chorób różnych narządów

Kazimierz Sułek

Ostatnie półwiecze jest okresem postępu nie tylko w wiedzy o pierwotnych chorobach krwi, ale również roli komórek krwi w patogenezie różnych chorób. Ta rola realizuje się zarówno przez inność, bezpośredni fizyczny wpływ tych komórek na narządy jak też przez ich czynność wydzielniczą (mediatory, enzymy, cytokiny, czynniki wzrostu itp.) Wiele chorób uznawanych dotąd za samoistne okazało się mieć przyczynę w dysfunkcji krwi.

Słowa kluczowe: komórki krwi, patogeneza, choroby układowe

Pobierz pełną treść artykułu:K.Sułek, Rola krwi w patogenezie … (PDF)

THE ROLE OF BLOOD CELLS IN THE PATHOGENESIS OF SYSTEMIC DISEASES

Last half century is marked by significant progress not only in knowledge concerning blood diseases but also in the role of blood cells in pathogenesis of many systemic diseases. This role is fullfiled both by direct physical influence of these cells on organs and through their “secretory” function:chemical mediators, enzymes, cytokines, growth factors etc. Many diseases so far recognized as a primary or idiopathic now appears to be caused by dysfunction of blood cells.

Key words: blood cells, pathogenesis, systemic diseases

 


Uzdrowiskowe leczenie chorych na cukrzycę z przewlekłymi powikłaniami

Irena Ponikowska Jacek Chojnowski

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o możliwościach i ograniczeniach leczenia uzdrowiskowego dla chorych na cukrzycę. Zwrócono także uwagę na znaczenie uzdrowiska w edukacji chorych oraz konieczność odpowiedniego dobrania czasu leczenia. Właściwie prowadzone leczenie może być jednym z fundamentów leczenia cukrzycy.

Słowa kluczowe: cukrzyca, leczenie uzdrowiskowe, powikłania cukrzycy

Pobierz pełną treść artykułu: I.Ponikowska, Uzdrowiskowe leczenie chorych … (PDF)

THERMAL TREATMENT IN DIABETICS WITH CHRONIC COMPLICATIONS

The article presents basic information about the capabilities and limitations of spa treatment for diabetes. Also drew attention to the importance of spas in the education of patients and the need to choose a proper time of treatment. Actually, the treatment can be carried out one of the cornerstones of diabetes therapy.

Keywords: diabetes, spa treatment, complications of diabetes

 

Rozdział II. Nie tylko fizjoterapia

Joanna Wróbel Marek Maciejewski Krzysztof Marczewski

Układowe zapalenia naczyń z zajęciem nerek – czy naprawdę takie rzadkie?

Układowe zapalenia naczyń należą do grupy chorób układowych tkanki łącznej i charakteryzują się różnorodnością objawów klinicznych, niekiedy ciężkim przebiegiem z zajęciem wielu narządów, a ich cechą wspólną jest proces zapalny obejmujący ścianę naczyń krwionośnych. W grupie tej wyróżnić można zapalenia naczyń z obecnością przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów, tzw. ANCA- dodatnie. W publikacji przedstawiono przypadki dwóch chorych diagnozowanych i leczonych w naszym Oddziale z powodu zapaleń naczyń przebiegających z zajęciem nerek. Wydaje się, że niewielka częstość występowania i niejednorodny przebieg kliniczny omawianych zespołów sprawiają, że bywają pomijane w diagnostyce różnicowej u pacjentów z objawami ze strony wielu narządów i układów. Stanowią zatem wyzwanie diagnostyczne, ponieważ trafne rozpoznanie ma niezwykle istotne znaczenie dla rozpoczęcia właściwego leczenia, a tym samym dla rokowania.

Słowa kluczowe: układowe zapalenia naczyń, zespół Churg-Straussa, mikroskopowe zapalenie naczyń, ostra niewydolność nerek, przeciwciała P-ANCA

Pobierz pełną treść artykułu: J.Wróbel, Układowe zapalenia naczyń … (PDF)

SYSTEMIC VASCULITIS WITH RENAL INVOLVEMENT -ARE THEY REALLY RARE?

Systemic vasculitides belong to the group of systemic connective tissue diseases and are characterised by diversity of clinical symptoms, sometimes severe process, and the inflammation of vessel wall is the common feature of them. In this group we can identify vasculitides with the presence of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, (ANCA- associated vasculitides). In this paper we present two cases of patients diagnosed and treated in our department for vasculitides affecting the kidney. It seems that marginal incidence and heterogenous clinical presentation of these syndromes is the reason why they can be omitted during the diagnostic process in patients with multiorgan and systemic symptoms. These diseases are diagnostic challenge, because the correct diagnosis is essential to starting appropriate treatment and to further prognosis.

Key words: vasculitides, Churg-Strauss Syndrome, microscopic polyangiitis, acute renal failure, P-ANCA antibodies

Czy kobiety mają prostatę, a je żeli tak, to po co?

Renata Budzyńska-Nosal Krzysztof Marczewski

Wbrew nazwie i powszechnemu przeświadczeniu PSA nie jest specyficzny dla męskiej prostaty i można go wykryć we krwi od 10-50% zdrowych kobiet. Nie wykazano jednak zależności jego stężenia od fazy cyklu miesięcznego i wieku. Stężenie PSA wzrasta w surowicy i płynie owodniowym podczas prawidłowej ciąży, natomiast niskie stężenia w płynie owodniowym obserwuje się w przypadku trisomii 21 i 18, anencefalii oraz choroby nerek u dziecka. Stężenie PSA jest wyższe u kobiet z mastopatią, szczególnie przy dużych torbielach (>1 cm). Ekspresję PSA wykryto w 7-70% tkanek guzów piersi, ale jest raczej markerem zmian łagodnych (korzystnym rokowniczo). Podwyższony poziom PSA opisano także w surowicy kobiet z PCO-S, chorobą Cushinga i akromegalią. PSA jest oczywiście czułym markerem obecności nasienia.

Słowa kluczowe: PSA, kobiety, ciąża, zespół policyklicznych jajników, guzy piersi

Pobierz pełną treść artykułu: R.Budzyńska-Nosal, Czy kobiety mają prostatę … (PDF)

DO WOMEN HAVE A PROSTATE GLAND, IF YES, WHY?

Contrary to popular belief the name and PSA is not specific to the male prostate and can be detected in the blood of 10-50% of healthy women. But it is not shown on the phase of the menstrual cycle and age. PSA level increases in serum and amniotic fluid during normal pregnancy, while low concentrations in the amniotic fluid observed in the case of trisomy 21 and 18, anencephaly and kidney disease in children. PSA is higher in women with mastopathy, especially for large cysts (> 1 cm). PSA expression was detected in 7-70% of breast tumor tissues, but is rather a marker of benign lesions (favourable prognosis). Elevated levels of PSA in serum is described as women with PCO-S, acromegaly and Cushing’s disease. PSA is obviously a sensitive marker of the presence of semen.

Keywords: PSA, women, pregnancy, polycyclic ovarian syndrome, breast tumors.

Obturacyjny bezdech senny

Iwona Ciuba

Obturacyjny bezdech senny towarzyszący ludzkości od wieków a zdefiniowany i leczony od końca XX wieku jest wciąż niedocenianym problemem medycznym. Dotyczy szacunkowo 230 tys. osób w Polsce. Jest niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. Leczenie protezą oddechową poprawia kontrolę ciśnienia tętniczego, wpływa na spadek ryzyka spowodowania wypadku komunikacyjnego oraz spadek ryzyka epizodu sercowo naczyniowego. W stosunku do leczenia innych chorób koszt protezy oddechowej jest niski a zysk niepodważalny.

Pobierz pełną treść artykułu: I.Ciuba, Obturacyjny bezdech senny (PDF)

SLEEP APNEA SYNDROME

Obstructive sleep apnea which has accompanied mankind for centuries and has been defined and treated from the end of the twentieth century. It is still an underestimated medical problem, which relates to an estimated 230 thousand people in Poland. OSA is an independent risk factor for hypertension. Treatment of respiratory prosthesis improves blood pressure control and decreases the risk of causing a traffic accident or falling in the risk of a cardiovascular event. In relation to the treatment of other respiratory diseases, the cost of the prosthesis is low and the profit is high.

Upust krwi w medycynie osiemnastowiecznej na podstawie Vademecum Medycznego Simon-August-Andre-David Tissota – Rady dla pospólstwa względem zdrowia jego

Marek Blaszke

Dzieło Tissota – “Avis au peuple sur sa santé”, mimo że miało charakter popularnego poradnika lekarskiego dla szerokiego kręgu odbiorców, daje dość wyraźny obraz stanu medycyny tamtej epoki. Jeden z podrozdziałów tego vademecum zajmuje się wyłącznie upustem krwi od strony, można powiedzieć, teorii tej procedury leczniczej. Zawiera on również omówienie przeciwwskazań jej stosowania. Pozostała jego większa część zawiera opisy upustu krwi w poszczególnych jednostkach chorobowych. Ciekawe jest, na jakie objawy chorób zwracał uwagę Tissot, które decydowały o ich rozpoznaniu (między innymi badanie pulsu, ciepłoty ciała, oddechu, wyglądu skóry, wydalin) oraz jakie zalecał lekarstwa. Głównie preparaty roślinne, ziołowe w postaci naparów do
picia lub okładów oraz kąpiele wodne. Artykuł próbuje również zrekonstruować, odwołując się do pewnej scenki z literatury pięknej, jakie opory budziła ta metoda terapii w świadomości ludzi współczesnych Tissotowi. W podsumowaniu podjęta została próba odpowiedzi, dlaczego upust krwi, jako generalnie biorąc zabieg szkodliwy dla zdrowia pacjenta, tak długo nie tracił racji bytu.

Słowa kluczowe: upust krwi, choroba, leczenie

Pobierz pełną treść artykułu: M.Blaszke, Upust krwi w medycynie … (PDF)

BLOOD-LETTING IN EIGHTEENTH CENTURY MEDICINE ON BASIS MEDICAL VADEMECUM SIMON-AUGUST-ANDRÉ-DAVID TISSOT, AVIS AU PEUPLE SUR SA SANTÉ

Tissots work – Avis au peuple sur sa santé had a character of popular medical guide book for a wide rang of recipient. It gives clear picture of medical situation in that century. One of the subsections this vademecum treats about theory of blood-letting. It includes also blood-letting contraindications. This subsection was described in detail. Remaining part of the article includes blood-letting describe in each group of diseases. Interesting on what symptoms of diseases Tissot pay attention of, which decides about diagnosis (among others pulse analysis, body temperature, breathe, skin color and exretions) and what medicines he order. Mainly vegetable preparations, herbal infusions to drink or compress and water bath. An article tries also do the reconstruction of blood-letting resistance in consciousness of people from Tissots age. In conclusions I try to respond why blood-letting as a harmful to health method was such popular for long time.

Keywords: blood-letting, disease, treatment

Czy współczesna nauka wierzy w duchy, a je żeli tak, to czy się ich obawia?

Krzysztof Marczewski

Zjawiska związane z ukrywaniem nazwisk rzeczywistych autorów i wprowadzeniem w ich miejsce innych nazwisk są obecne na marginesie życia naukowego. Wywierają zdecydowanie negatywny wpływ przede wszystkim na zaufanie społeczeństwa do nauki. Dlatego muszą być eliminowane w odróżnieniu od technicznego wspierania autorów, które, jeżeli jest prowadzone etycznie, może istotnie usprawnić komunikację w nauce.

Słowa kluczowe: autorstwo, autor widmo, pisarze medyczni, etyka

Pobierz pełną treść artykułu: K.Marczewski, Czy współczesna nauka … (PDF)

DOES MODERN SCIENCE BELIEVES IN GHOSTS, AND IF SO, WHETHER THEIR FEARS?

The phenomenon of hiding the actual names of the authors and the introduction in place of other names are present on the margins of academic life. Definitely have a negative impact primarily on public confidence in science. They must therefore be eliminated as opposed to the technical support of authors, which, if it is conducted ethically can significantly improve communication in science.

Keywords: authorship, ghostwriter, medical writers, ethics