Year 2010 (ZSiM 31)

Pełne teksty artykułów znajdują się w bazie:
e-Publikacje Nauki Polskiej

WPŁYW MAGNETOSTYMULACJI GAŁEK OCZNYCH NA POLE WIDZENIA, FUNKCJĘ RĘKI I CHÓD U CHORYCH ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM – DONIESIENIE WSTĘPNE

Waldemar Szwejkowski1 Józef Opara2 Zenon Pidsudko3

1Centrum Medyczne w Szczytnie 2Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie

Wstęp. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego (Neuritis retrobulbaris) jest u 1/3 chorych pierwszym objawem stwardnienia rozsianego (SR). W okresie późniejszym, kiedy choroba jest pełnoobjawowa już ¾ chorych wykazuje objawy uszkodzenia nerwu wzrokowego. Dolegliwości, które pacjenci zgłaszają to: obniżenie ostrości wzroku, zaburzenia widzenia barwnego, obniżenie wrażliwości na kontrast oraz ubytki w polu widzenia. Może to powodować problemy w wykonywaniu czynności życia codziennego (ang. Activities of Daily Living – ADL).

Continue reading

Year 2009

AKTYWNOŚĆ UZDROWISKOWEGO OŚRODKA DIALIZACYJNEGO W WYSOWEJ

Franciszek Kokot

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uzdrowisko Wysowa leży na północnym stoku Karpat w obrębie Beskidu Niskiego, w górnym brzegu rzeki Ropy. Miejscowość Wysowa znajduje się na wysokości 550 m nad poziomem morza. Uzdrowisko Wysowa charakteryzuje się względnie stałym i łagodnym klimatem, dużym nasłonecznieniem, kryształowo czystym powietrzem oraz urzekającą ciszą. Te fizyczne właściwości sprawiły, że Wysowa od przeszło dwóch i pół wieku wykorzystywana jest jako uzdrowisko. Rzadkim atutem uzdrowiska jest niesamowite bogactwo źródeł wód mineralnych, z których zaledwie kilka eksploatowanych jest do celów leczniczych. Wysowa posiada bogato wyposażony ośrodek przyrodoleczniczy oraz romantyczną pijalnię wód! Zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa nie oszczędziły Wysowej, która w wyniku działań wojennych uległa prawie całkowitemu zniszczeniu. Toteż lata 1945-1967 były okresem intensywnej rekonstrukcji uzdrowiska. W 1967 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oficjalnie uznało Wysową jako uzdrowisko. […]

Continue reading

Year 2008

OCENA MOMENTÓW SIŁY MIĘŚNI DZIAŁAJĄCYCH NA STAW BIODROWY W GRUPIE WIEKOWEJ 20-25 LAT

Wiesław Siwek Rafał Sapuła Krzysztof Mroczek Małgorzata Kijek Anna Gospodaryk

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu

Streszczenie

Stanowisko SPB2-FM jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w diagnostyce i terapii stawu biodrowego. Umożliwia ocenę momentu siły mięśni działających na staw biodrowy. Badanie na tym urządzeniu daje możliwość oceny skuteczności rehabilitacji w schorzeniach stawu biodrowego. Celem pracy było określenie średnich wartości momentów sił zewnętrznych stawu biodrowego. Badanie przeprowadzono na fotelu umożliwiającym zbadanie momentów sił zewnętrznych stawu biodrowe- go. Inicjatorami powstania tego urządzenia są prof. dr hab. Andrzej Wit i prof. dr hab. Wiesław Siwek. Badana grupa obejmowała 80 osób w wieku 20-25 lat, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn. Do badania zakwalifikowano osoby, u których wykluczono dysfunkcję stawów biodrowych i kolanowych. W rezultacie uzyskano średnie wartości momentów sił dla poszczególnych ruchów w stawie biodrowym. Badania przeprowadzone w grupie wiekowej 20-25 lat u osób zdrowych mogą służyć jako grupa porównawcza.

Słowa kluczowe: moment siły, staw biodrowy, stanowisko SPB2-FM

Continue reading

Year 2007 (ZSiM 25)

WSPÓŁCZESNE LECZENIE OSTEOPOROZY

Marek Bolanowski1 Joanna Stankiewicz-Olczyk2

1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Poradnia Endokrynologiczna Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie

Streszczenie

Przedstawiono obraz kliniczny, przyczyny i następstwa osteoporozy w postaci złamań. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki zagrożenia osteoporozą, kwalifikację chorych do leczenia i ocenę jego skuteczności. Omówiono współczesne możliwości i zasady terapii chorych z osteoporozą.

Słowa kluczowe: osteoporoza, czynniki ryzyka, złamania, leczenie

 

CONTEMPORARY THERAPY OF OSTEOPOROSIS

Summary

Clinical picture, causes and fractures as the complications of osteoporosis were presented. Special emphasis was given to osteoporosis risk factors, choice of patients to be treated and assessment of therapy efficacy. Opportunities and rules of the contemporary osteoporosis therapy were described.

Key words: osteoporosis, risk factors, fractures, therapy Continue reading

Year 2006

POPULACJA STARSZYCH PACJENTÓW NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM ORAZ PROBLEM REHABILITACJI W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ

Renata Budzyńska-Nosal

Krzysztof Marczewski

Streszczenie

Problemy ludzi starych we współczesnej cywilizacji nabierają coraz większego znaczenia, a zagadnienia związane z pacjentami należącymi do starszego pokolenia są obiektem zainteresowania wielu specjalności. Niniejsza praca jest próbą oceny sytuacji populacji pacjentów w wieku starszym i bardzo starym, hospitalizowanych na naszym Oddziale w roku 2005.

Z 1628 hospitalizacji wyłoniono 305 (19%), w których pacjenci byli w wieku 75 lat i więcej. Wśród nich było 149 (49%) kobiet oraz 156 (51%) mężczyzn. 98 (32%) pacjentów zamieszkiwało regiony miejskie, 207 (68%) – wiejskie.

Analiza porównawcza z danymi GUS wskazuje, że w naszym regionie ogólna chorobowość oraz dostęp do leczenia szpitalnego są jednakowe dla obu płci, niezależnie od miejsca zamieszkania, jednak śmiertelność pacjentów z miasta, szczególnie kobiet, jest wyraźnie wyższa. Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji, według pierwszego rozpoznania, były: przewlekła niewydolność nerek (27%), cukrzyca (14%), zapalenie płuc (11%) oraz ostra niewydolność nerek (7%). Obserwowano częste współistnienie przewlekłej niewydolności krążenia (67%), przewlekłej niewydolności nerek (58%), nadciśnienia tętniczego (51%), cukrzycy (43%) oraz anemii (31%). Średni czas hospitalizacji wynosił 12,3 dni.

Niestety, problemy związane z rozwijającym się zniedołężnieniem i koniecznością rehabilitacji osób starszych są niedostrzegane. Konieczne jest skierowanie uwagi na problemy pacjentów tej grupy wiekowej i umieszczanie ich w ukierunkowanych oddziałach geriatrycznych lub zapewnienie im rehabilitacji w istniejących oddziałach szpitalnych różnych specjalności. Continue reading

Year 2005

O POTRZEBIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

Andrzej Kwolek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Fizjoterapii Al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów

Streszczenie

Rehabilitacja medyczna stanowi istotną, pierwszą część szerokiego procesu określanego jako rehabilitacja i definiowana jest jako postępowanie, które umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i plastyczności (dla układu nerwowego) oraz zmniejszenie następstw ustrojowych i psychicznych spowodowanych przez chorobę lub uraz. Aktualnie co najmniej trzy składowe wskazują na konieczność stałego rozwoju i zwiększanie dostępu do rehabilitacji medycznej. Są to: stały postęp medycyny, która ratuje życie często w stanach bardzo ciężkich i jeszcze nie tak dawno nie dających szans na przeżycie, dane demograficzne i utrzymujące się tendencje wskazujące na systematyczne starzenie się naszego społeczeństwa, co również powoduje szybkie zwiększanie się liczby osób wymagających rehabilitacji i dane statystyczne GUS a zwłaszcza pełne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, z których wynika, że liczba osób niepełnosprawnych w Polsce a więc wymagających rehabilitacji, stale się zwiększa.

Słowa kluczowe: rehabilitacja medyczna, postęp medycyny, starzenie się społeczeństwa Continue reading

Year 2004

W roku ubiegłym ukazał się w serii zeszytów “Zamojskie Studia i Materiały” pierwszy numer poświęcony naukom medycznym a konkretnie fizjoterapii. Jako podstawowa składowa rehabilitacji medycznej fizjoterapia jest zaliczana do nauk medycznych. Zawód fizjoterapeuty, co zawarte jest w samej nazwie, jest przecież zaliczany do zawodów medycznych, bezpośrednio związanych z leczeniem. Właśnie fizjoterapeuta, podobnie jak lekarz, pielęgniarka, czy psycholog ma ten przywilej, że pracuje bezpośrednio z pacjentem, człowiekiem chorym, który oddaje w jego ręce swoje zdrowie i to narzuca fizjoterapeucie konieczność stałego doskonalenia i szkolenia się. Kolejny zeszyt z serii FIZJOTERAPIA ma umożliwić studentom ale i pracownikom medycznym stałe podnoszenie swojej wiedzy a z drugiej strony stanowi możliwość publikowania prac naukowych przez pracowników naszej uczelni i współpracujących z nami ośrodków. Pierwszy numer z naszej serii spotkał się z życzliwym przyjęciem czytelników i teraz można go znaleźć tylko w bibliotece naszej uczelni lub innych bibliotekach, które wyraziły duże zainteresowanie tym wydawnictwem. To mobilizuje nas do przygotowania drugiego numeru a kolejne będą corocznie, systematycznie wydawane. Continue reading

Rok wydania: 2003

W roku akademickim 2003/2004 ukończą studia pierwsi absolwenci nowego w naszej uczelni kierunku FIZJOTERAPIA. Jest to dobry moment aby kolejny zeszyt zamojskich studiów i materiałów” poświęcić naukom medycznym. Fizjoterapia jest bowiem podstawową, można powiedzieć kluczową składową rehabilitacji medycznej, która jest z kolei jedną z podstawowych specjalizacji lekarskich. Natomiast rehabilitacja medyczna, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, jest specjalnością lekarską szczególną.

Rehabilitacja jest przecież, już od wielu lat uznawana za integralną oraz niepodważalną składową nowoczesnego postępowania leczniczego i to na każdym jego etapie. Inaczej można powiedzieć, iż nowoczesna medycyna nie może być „nowoczesną”, gdy w jej skład nie wchodzi rehabilitacja. Rehabilitacja medyczna jest równocześnie składową szerokiego programu działań społecznych określanego jako rehabilitacja. Rehabilitacja jest to wielokierunkowy proces społeczny na rzecz koordynacji wysiłków jednostek służby zdrowia, innych instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych i charytatywnych oraz indywidualnych wysiłków w celu przywrócenia osobom potrzebującym maksymalnie możliwego samodzielnego życia w rodzinie, społeczności, zdolności do pracy zawodowej, aktywności społecznej i twórczej. Termin „przywrócenie” dotyczy tych osób, które w następstwie choroby lub wypadku utraciły nabyte w życiu osobniczym umiejętności i status społeczny. Natomiast w odniesieniu do dzieci mówi się o ułatwieniu nabywania nowych umiejętności i zapobieganiu rozwojowi nieprawidłowych wzorców postawy, ruchowych i zachowania. W zakres rehabilitacji, oprócz rehabilitacji medycznej wchodzi również rehabilitacja pedagogiczna, zawodowa i społeczna. Continue reading